Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaangażowana jest w wiele projektów naukowo-badawczych, a także dydaktycznych i organizacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi i aktualnie realizowanymi projektami.

Projekty i granty naukowe SGH

GVCs in Central Europe – a perspective of automotive sector after COVID-19

Kierownik projektu:
dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
Wartość projektu:
109 950 PLN

Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Wartość projektu:
279 300 PLN

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny (akronim: MAZOVIA_20)

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
1 556 625 PLN
Wartość projektu:
3 350 520 PLN

Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i kowergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
279 360 PLN

Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr

Kierownik projektu:
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
Wartość projektu:
313 600 PLN

Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

Kierownik projektu:
dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
Wartość projektu:
109 950 PLN

Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami – wymiar międzynarodowy i regionalny

Kierownik projektu:
dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
Wartość projektu:
240 400 PLN

Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

Kierownik projektu:
dr hab. Elżbieta Biernat, prof. SGH
Wartość projektu:
348 076 PLN

Klastry jako platforma współpracy biznesu z nauką (B2R) oraz nauki z biznesem (R2B)

Kierownik projektu:
dr Marta Mackiewicz
Wartość projektu:
103 700 PLN

Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków centralnych działających w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
445 140 PLN

Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego - perspektywa filii utworzonych w Polsce

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski
Dofinansowanie dla SGH:
134 290 PLN
Wartość projektu:
276 670 PLN

Dyskontowanie strat w czasie oraz społeczne dyskontowanie strat

Kierownik projektu:
dr Adam Karbowski [SGH]
Wartość projektu:
219 800 PLN

Wpływ publicznych systemów emerytalnych na nierówności majątkowe w Unii Europejskiej. Zakres substytucji pomiędzy oszczędnościami w systemie emerytalnym, a majątkiem prywatnym gospodarstw domowych.

Kierownik projektu:
dr Marcin Wroński
Wartość projektu:
123 434 PLN

Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład oraz strukturę majątku gospodarstw domowych w Polsce

Kierownik projektu:
dr Marcin Wroński
Wartość projektu:
146 304 PLN

Innowacyjne startupy w regionalnych systemach innowacji we Włoszech: czynniki powstawania nowych firm

Kierownik projektu:
mgr Ewa Szulc-Wódarska
Wartość projektu:
66 602 PLN

Konkurencja na Jednolitym Europejskim Rynku oraz Europy Środkowo-Wschodniej – szanse i zagrożenia dla polskich firm. Problemy ekonomiczno-prawne

Kierownik projektu:
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Wpływ COVID-19 na sektor bankowy w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Kierownik projektu:
dr hab. Adam Czerniak
Wartość projektu:
11 000 PLN

Awans krajów Europy Środkowo-Wschodniej w łańcuchach wartości przed i po pandemii: szanse i wyzwania na przyszłość

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Systemy wspierania start-upów w CEE

Kierownik projektu:
dr Elena Pawęta
Wartość projektu:
11 000 PLN

Systemy wspierania start-upów w CEE

Kierownik projektu:
dr Tomasz Pilewicz
Wartość projektu:
11 000 PLN

Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach CEE

Kierownik projektu:
dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Wartość projektu:
11 000 PLN

Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów w opinii członków Klubu Partnerów SGH

Kierownik projektu:
dr Joanna Żukowska
Wartość projektu:
11 000 PLN

Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych

Kierownik projektu:
dr Ewa Jastrzębska
Wartość projektu:
11 000 PLN