Szkolenia dla biznesu

Warunkiem sine qua non procesu rozwojowego firmy jest nieustanny rozwój kadry zarządzającej oraz pracowników.

 

Przedstawiamy ofertę unikalnych programów szkoleniowych skierowaną do firm. Proponujemy szkolenia zamknięte, stacjonarne i online prowadzone przez profesorów oraz specjalistów SGH. Programy przygotowujemy i dopasowujemy do konkretnych potrzeb firm, aby spełniały Państwa wysokie oczekiwania, pomagały w budowaniu relacji, wspierały wprowadzanie innowacji i zachęcały do efektywnej pracy.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości, z silną orientacją na współpracę z biznesem.

 

SGH kształtuje liderów.

Grupa osób lączy ręce

Programy szkoleniowe premium

Executive

Interdyscyplinarne programy i szkolenia rozwojowe dla zarządów, dla których wiedza jest jedną z kluczowych wartości przedsiębiorstwa, warunkującą sukces rynkowy

Menedżerskie

Współczesne wyzwania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw zmieniają sposób prowadzenia biznesu. Aby być na bieżąco, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje

Specjalistyczne i branżowe

Dostarczamy odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku i otoczenia biznesowego. Przekazujemy współczesną wiedzę na najwyższym poziomie merytorycznym. Łączymy teorię z praktyką

Osoba za biurkiem
Kompetencje przyszłości

Zmienia się otaczający nas świat i zmieniają się sposoby zarządzania. Stawiamy na rozwój i wzbogacanie umiejętności

Biegaczka na starcie
Wykład motywacyjny Power Speech

Zapadająca w ucho biznesowa historia, motywująca pointa  czy charyzmatyczny mówca. Motywacja to klucz do sukcesu

Szkolenia na zamówienie

W oparciu o wieloletnie doświadczenie realizujemy szkolenia w formule zamkniętej, w odpowiedzi na zamówienia firm. Proponujemy kursy szkoleniowe w obszarze przywództwa, strategii, analityki biznesowej, marketingu, finansów oraz szeroko pojętego zarządzania.
Organizujemy szkolenia w różnych formach, najczęściej łączących warsztaty, wykłady, ćwiczenia czy dyskusje; zarówno stacjonarnie, jak i online.  Oferujemy krótkie, kilkugodzinne spotkania oraz kilkudniowe szkolenia, a także budujemy długofalowe programy szkoleniowe. Unikatowe programy tworzone są na zamówienie i dopasowane do Państwa potrzeb, zarówno programem, jak i czasem trwania.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, znakomici wykładowcy SGH dzielą się wiedzą i doświadczeniem, aby mogli Państwo nieustannie rozwijać potencjał swojej organizacji, pomagać swoim pracownikom uczyć się mądrości oraz wspierać ich w samodoskonaleniu.

Nasze referencje

Wiele firm i koncernów międzynarodowych zaufało nam powierzając ścieżkę rozwoju zawodowego swoich pracowników nie tylko poprzez delegowanie ich na studia podyplomowe​ w naszej uczelni ale także zlecając nam organizację dedykowanych szkoleń.

Wyniki ankiet przeprowadzonych po szkoleniach potwierdzają wysoką jakość kursów oraz profesjonalizm wykładowców, a także świadczą o zadowoleniu uczestników.

Współpracują z nami

Bank Pekao logo
DB Schenker logo
Biedronka Logo
Lidl logo
Pepco logo
PZU logo
Sandoz logo

Kontakt

Katarzyna Sobiepan

Menedżer ds. szkoleń i konferencji

Telefon: 22 564 96 24

Email: katarzyna.sobiepan@sgh.waw.pl

The sine qua non condition of the company development strategy is the continuous improvement of management and employees.


We introduce an offer of unique training programmes addressed to companies. We offer stationary and online trainings delivered by SGH professors and specialists. We design programmes adjusted to the individual needs of companies, so that they meet your high expectations, help build relationships, support the introduction of innovation and encourage effective work.


Warsaw School of Economics is an inspiring economic university that develops creative intellectual potential and educates leaders in response to the challenges of the future, with a strong orientation towards cooperation with business.


SGH shapes leaders
 

Grupa osób lączy ręce

Premium training programmes

Executive

Interdisciplinary programmes and development trainings for management teams for whom knowledge is one of the key corporate values, conditioning market success

Managers

Present-day challenges in the running of enterprises are changing the way we do business. To keep up to date, you continuously need to develop and improve your competencies

Specialist and branch-related

We provide solutions to the present needs of the market and the business environment. We share contemporary knowledge at the highest substantive level. We link theory and practice

Tailor-made trainings

Based on our experience, we deliver closed-door training in response to company requests. We offer training courses in the areas of leadership, strategy, business analysis, marketing, finance and broadly defined management.


We organise training in various forms, most often combining workshops, lectures, exercises and discussions; both in person and online.  We offer short, several-hour meetings and training sessions lasting several days, and we also build long-term training programmes. Unique programmes are created on request and tailored to your needs, both in terms of programme and duration.


The Warsaw School of Economics meets your expectations, the excellent lecturers of the Warsaw School of Economics share their knowledge and experience so that you can continually develop the potential of your organisation, help your employees to learn wisdom and support them in self-improvement.

Our references

Many companies and international concerns have placed their trust in us by entrusting us with the professional development path of their employees, not only by delegating them to postgraduate studies at our university, but also by commissioning us to organise dedicated training courses.


The results of surveys carried out after the training courses confirm the high quality of the courses and the professionalism of the lecturers, and also testify to the satisfaction of the participants.

Our clients

Biedronka Logo
Lidl logo
Alcon logo
Bayer logo
BGZBNP logo
Cyfra plus logo
GUS logo
NBP logo
Pepco logo
Plus GSM logo
Polska Izba Druku