Przeniesienia do SGH – Studium Magisterskie

Na studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mogą być przyjęte osoby, które w innej uczelni skończyły przynajmniej pierwszy semestr studiów.

Zasady przeniesień do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie reguluje Zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 4 sierpnia 2022 roku.

Aby rozpocząć procedurę przeniesienia należy złożyć w terminie określonym przez Dziekana SM:

  • podanie do dziekana Studium Magisterskiego o wyrażenie zgody na przeniesienie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zaświadczenie o ukończeniu pierwszego semestru w obecnej uczelni,
  • wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami i sylabusami,
  • kartę zaliczeniową zamienników – własną analizę przedmiotów do przepisania w ramach studiów w SGH (w oparciu o bieżący Informator).

Przewodniczący Rady Programowej Kierunku przeprowadza analizę porównawczą przedmiotów wymaganych w SGH a dotychczas zrealizowanych w ramach studiów w innej uczelni. Opinia ta pomoże dziekanowi podjąć ostateczną decyzję w kwestii przeniesienia.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy:

  • przesłać na adres mailowy DSM zdjęcie w formacie jpg potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej,
  • zgłosić się do Dziekanatu SM z wydrukowanym formularzem i podpisać ślubowanie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem dotyczącym opłat.

Dziekanat Studium Magisterskiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 83
e-mail: dsm@sgh.waw.pl

Obsługa studentów – Studium Magisterskie