Gospostrateg

Głównym celem programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe programu

 • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach programu;
 • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest określony uchwałą Rady NCBR nr 36/2016 z 23 listopada 2016 r. i obejmuje 4 obszary:

 • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • pułapkę braku równowagi;
 • pułapkę demograficzna;
 • pułapkę słabości instytucji.

Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na poprawę jakości swojego życia i kondycję ekonomiczną kraju.

Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.

Jak uzyskać finansowanie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania prosimy o kontakt z Działem Obsługi Projektów możliwie jak najwcześniej. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Dział Obsługi Projektów wspiera osoby zainteresowane już na etapie wyboru i dopasowania odpowiedniej formy finansowania,
a następnie przy wszelkich formalnościach związanych ze złożeniem wniosku.

Nabór wniosków w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od momentu uzyskania finansowania Dział Obsługi Projektów wspiera realizację projektu.

Kto może występować o dotację?

W ramach programu GOSPOSTRATEG przewidziano wybór wykonawców projektów w dwóch typach konkursów:

 • w konkursie na projekty zamawiane przez instytucje prowadzące politykę rozwojową państwa;
 • w konkursie na projekty otwarte, gdzie rolę wiodącą w konsorcjum ma podmiot posiadający zdolność do zastosowana w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.

Konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych skierowany jest do wskazanych wnioskodawców tj.:

 • podmiotów prowadzących politykę rozwoju (Rada Ministrów, samorząd województwa),
 • ministrów,
 • Prezydenta RP,
 • Narodowego Banku Polski.

Konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty zamawiane. W konkursie na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych nie są przyznawane środki finansowe.

Konkursy - nabory

GOSPOSTRATEG X (projekty zamawiane)

 • Alokacja: 5 mln zł
 • Data ogłoszenia: I kwartał 2023
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: I - II kwartał 2023

GOSPOSTRATEG XI (nabór otwarty)

 • Alokacja: 80 mln zł
 • Data ogłoszenia: II kwartał 2023
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: III kwartał 2023

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów zapraszamy do kontaktu:

Lidia Tomaszewska
e-mail: lidia.tomaszewska@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 9387
budynek G (główny), pokój 11

Katarzyna Gałka
e-mail: katarzyna.galka@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 9388
budynek G (główny), pokój 11

Agata Ksokowska-Podstawek
e-mail: agata.ksokowska-podstawek@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 9556
budynek G (główny), pokój 11

Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, budynek G (główny),
pokój nr 11
02-554 Warszawa
e-mail: projekty@sgh.waw.pl