Tutoring akademicki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od kilku już lat oferuje najlepszym studentom semestralny cykl zajęć pod nazwą Tutoring Akademicki. Tutoring jest zindywidualizowaną formą kształcenia przeznaczoną dla wyróżniających się ambicją,  zaangażowaniem, aktywnością i wynikami w nauce studentów studiów licencjackich oraz studiów magisterskich. 

Celem tutoringu akademickiego jest rozwój intelektualny studenta, a zwłaszcza wsparcie w kształtowaniu jego ścieżki edukacyjnej. Prowadzenie tutoringu jest urzeczywistnianiem misji uczelni – „SGH kształtuje liderów”.

 • Tutoring ma charakter elitarny i jest skierowany do studentów chętnych do samokształcenia i nabywania wiedzy wykraczającej poza sformalizowany program studiów na danym kierunku. 
 • Tutoring ma charakter procesu mistrz-uczeń oraz opiera się na zasadach partnerstwa i odpowiedzialności jego uczestników.
 • Tutoring obejmuje cykliczne spotkania (tzw. tutoriale) wybranego, doświadczonego nauczyciela akademickiego (tutora) z 2-3 studentami. W semestrze jest około 8 - 10 spotkań (tutoriali), a każde z nich trwa od 45 do 60 minut. 
 • Spotkania te przeznaczone są na rozmowę i dyskusję o lekturach istotnych dla dalszego rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych studenta, a także na wspólne projekty badawcze, bowiem istotnym elementem systemu tutorskiego jest nauka poprzez uczestnictwo w badaniach nad zagadnieniami i procesami gospodarczymi i społecznymi. 
 • Tutoring pozwala rozwinąć umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia, samoświadomości, stosowania zdobytej wiedzy (analizy, wyciągania wniosków, interpretowania źródeł, pisania esejów), jak i jej przekazywania (sztuka komunikowania).
 • Zaliczenie tutoringu jest zaliczeniem bez oceny końcowej (podobnie jak w przypadku seminarium dyplomowego), a student  za zrealizowanie tutoringu otrzymuje 3 ECTS.
 • Pełnienie roli tutora honorowane jest dziesięcioma godzinami do pensum dydaktycznego.

Student - uczestnik tutoringu akademickiego zyskuje:

 • możliwość rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych,
 • wsparcie w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w projektach badawczych, 
 • uczestnictwo w rozmowach i dyskusjach z ciekawymi ludźmi,
 • kompetencje społeczne potrzebne w każdej pracy i zawodzie.

Zapisy na zajęcia

Studenci od trzeciego semestru studiów licencjackich oraz drugiego semestru studiów magisterskich mogą, w trakcie składania deklaracji, wybierać tutora spośród nauczycieli akademickich oferujących te zajęcia (zob. sygnatury zajęć: 170000; 270000 i 270001). Pod opieką jednego tutora może być do trzech studentów, dlatego o zakwalifikowaniu się decyduje wysokość średniej ocen studenta (nie mniejsza niż 4.0).

Istnieje również możliwość zaproponowania na swojego tutora wykładowcę spoza tej listy.  Chęć udziału w tutoringu akademickim ze wskazaniem nazwiska tutora oraz kilkoma zdaniami opisu swoich osiągnięć i zainteresowań, prosimy zgłaszać do 30 listopada lub 31 maja danego roku akademickiego na adres mailowy orse@sgh.waw.pl

Informacje o zainteresowaniach naukowych tutorów są dostępne na stronie internetowej ich instytutów/ katedr.

Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
e-mail: orse@sgh.waw.pl