Staż naukowy

Staż naukowy to powiązane ze sobą działania o charakterze naukowym, konsultacyjnym lub szkoleniowym, organizowane i realizowane przez jednostkę naukową, trwające od 14 do 180 dni, w terminach określonych na podstawie zawartej umowy, których celem jest udostępnienie stażyście informacji i wiedzy w zakresie wyników badań naukowych oraz metodologii naukowej jednostki naukowej przyjmującej, poprzez bezpośredni udział stażysty w pracach tej jednostki.
Staż naukowy organizowany przez SGH

SGH może przyjąć nauczyciela akademickiego określonej jednostki naukowej, w celu odbycia przez niego stażu naukowego. Organizacja stażu naukowego przez SGH wymaga wcześniejszego złożenia przez nauczyciela akademickiego wniosku do dziekana kolegium, w którym staż naukowy ma być realizowany.

Stażystą może zostać wyłącznie nauczyciel akademicki określonej jednostki naukowej, który:

  • posiada stopień lub tytuł naukowy;
  • uzyskał zgodę na odbycie stażu naukowego w SGH w drodze decyzji dziekana kolegium;
  • zawarł trójstronną umowę w przedmiocie organizacji stażu naukowego.

W przypadku, gdy SGH jest jednostką naukową przyjmującą, organizacja i realizacja stażu naukowego odbywa się w ramach zadań naukowych właściwego kolegium.

Warunkiem przyjęcia nauczyciela akademickiego jednostki naukowej wysyłającej do odbycia stażu naukowego w SGH, jest zgodność celów naukowych, które mają być osiągnięte w ramach stażu naukowego, z ogólnymi kierunkami działalności kolegium, w którym ten nauczyciel   akademicki ma odbyć staż naukowy, a w szczególności z planem i koncepcją badań naukowych.

Staż naukowy organizowany poza SGH

Dziekan kolegium, na wniosek nauczyciela akademickiego SGH, w którym nauczyciel akademicki jest zatrudniony, może podjąć decyzję o skierowaniu go do odbycia stażu naukowego w  określonej  jednostce naukowej przyjmującej.

Wniosek ten powinien być złożony na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu naukowego. Realizacja stażu naukowego odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy stażystą, SGH oraz jednostką naukową przyjmującą.

Warunkiem skierowania nauczyciela akademickiego SGH do odbycia stażu naukowego w określonej jednostce naukowej przyjmującej, jest zgodność celów naukowych, które mają być  osiągnięte w ramach stażu naukowego, z ogólnymi kierunkami działalności kolegium, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki SGH, a w szczególności z planem i koncepcją badań naukowych.

Szczegóły dotyczące odbycia stażu naukowego przez nauczycieli akademickich SGH, jak i zasady dotyczące przyjęcia na staż naukowy osoby z innej jednostki naukowej określa Zarządzenie Rektora 15 z dnia 28.02.2018 roku.

Obsługą administracyjną organizacji staży naukowych zajmuje się Dział Nauki.

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl