Pełnomocnicy Rektora

JM Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak powołał 15 pełnomocników, którym powierzył obowiązki związane z kluczowymi obszarami działania uczelni.

By zapewnić optymalny poziom zarządzania i realizacji wyznaczonych zadań, rektor SGH powołał pełnomocników odpowiedzialnych za strategiczne obszary funkcjonowania uczelni. W gronie tym znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki, nierzadko łączący swoje zdania z praktyką gospodarczą.

pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH

Jakość kształcenia na pierwszym miejscu

 • dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH

Obraz
Jakub Brdulak

Nad Uczelnianym Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) w SGH czuwa zespól pod kierownictwem dra hab. Jakuba Brdulaka, prof. SGH. W ramach swoich zadań członkowie zespołu wskazują na najważniejsze wyzwania USZJK. Pierwszym jest tu sposób tworzenia oferty programowej, który – przy swobodzie wyboru zajęć danej studentom – jest ewenementem w Polsce, a także poza nią. Drugim jest brak miejsca, w którym zbiorcza informacja o jego elementach byłaby zbierana i analizowana. Trzecim wyzwaniem dla USZJK są narzędzia i strategie wspierania nauczycieli akademickich w ich doskonaleniu. Aby lepiej zrozumieć ten system, zespół pełnomocnika zaprasza społeczność SGH do szerszej dyskusji nad regułami zapewnienia jakości kształcenia. W tym celu organizuje cykl seminariów i otwartych spotkań. Problematyka ta bardziej szczegółowo wyjaśniona została w artykule Wartość zapewniania jakości.

pełnomocnik rektora ds. otwartego dostępu

Otwarty dostęp jako jeden z priorytetów

 • dr Anna Janowska

Obraz
Anna Janowska

Obowiązki pełnomocnika rektora ds. otwartego dostępu pełni dr Anna Janowska. Do jej najważniejszych zadań należy podejmowanie działań związanych z Otwartą Nauką, czyli z otwartym dostępem do publikacji naukowych oraz z otwartymi danymi, zgodnie z przyjętą w SGH w 2017 roku Polityką Otwartego Dostępu (Uchwała nr 190 Senatu SGH). Działania te koncentrują się na promowaniu otwartego dostępu wśród społeczności akademickiej SGH, m.in. dzięki prowadzonej w Gazecie SGH rubryce poświęconej otwartej nauce.

Pełnomocnik doradza także władzom SGH w zakresie wdrażania i stosowania najlepszych praktyk zgodnych z Polityką Otwartego Dostępu, nadzoruje realizację tej polityki i przygotowuje coroczny raport na ten temat. Ponadto koordynuje prace związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu i kształtowaniem założeń merytorycznych. Obecnie koordynuje również prace, mające na celu wprowadzenie ogólnouczelnianych procedur, dotyczących zarządzania danymi badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem otwartych danych.

pełnomocnik rektora ds. edukacji wojskowej studentów

Edukacja wojskowa w SGH

 • mgr inż. Dariusz Grabowski

Obraz
Dariusz Grabowski

Edukacja wojskowa studentów jest prowadzona w ramach programu Legia Akademicka, ukierunkowanego na młodych ludzi, którzy gotowi są przejść szkolenie wojskowe, a potem otrzymać przydział mobilizacyjny i trafić do rezerwy. Głównym celem szkolenia studentów jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerskim (równorzędnych). Umożliwia ono nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas realizacji działań taktycznych.

pełnomocnik rektora ds. współpracy ze Stanem Nevada (USA)

Współpraca ze stanem Nevada (USA)

 • dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH

Obraz
Paweł Pietrasieński

Funkcję pełnomocnika rektora ds. współpracy ze Stanem Nevada (USA) od 2017 r. pełni dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH. Do jego zadań należy koordynowanie współpracy SGH z instytucjami edukacyjno-badawczymi oraz rządowymi stanu Nevada, w tym inicjowanie kontaktów władz uczelni z odpowiednikami po stronie amerykańskiej, przygotowanie wspólnych inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany studenckiej i naukowej oraz realizowanie projektów badawczych, wymiany dobrych praktyk w obszarze nauczania przedsiębiorczości oraz akceleracji akademickich startupów.

W październiku 2017 roku SGH i czołowy Uniwersytet Nevady w Reno (UNR) podpisały umowę o wielowymiarowej współpracy m.in. w obszarze wspólnych badań naukowych, promocji przedsiębiorczości i wymiany dobrych praktyk związanych z rozwojem studenckich startupów. Podpisaniu umowy towarzyszyło zorganizowanie pierwszego Dnia Nevady w SGH, którego gościem honorowym był gubernator stanu Brian Sandoval, obecnie prezydent UNR. Niedawno odbyło się wirtualne spotkanie rektora Piotra Wachowiaka z prezydentem Sandovalem, w trakcie którego omawiano główne kierunki współpracy oraz planowane programy, oparte na środkach grantowych w trakcie najbliższych kilku lat.

Strategiczny charakter współpracy SGH-UNR ma swoje odzwierciedlenie w grancie „New Economy Lab”, przyznanym przez Narodową Agencję Współpracy Akademickiej (NAWA). Dzięki niemu odbyły się już dwa Sympozja Naukowe poświęcone współpracy w obszarach rozwoju gospodarczego, polityki publicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. Kilkudziesięcioro badaczy zarówno z Warszawy, jak i z Nevady wzięło już udział w programach konferencyjnych, badawczych i wymiany. Współpracą objęte zostały także akademickie startupy po obu stronach Atlantyku – zorganizowano dla nich Bootcamp i Demo Day. Wydano również wspólną monografię naukową, przygotowywana jest kolejna publikacja zbiorowa oraz specjalne wydanie czołowego polskiego miesięcznika naukowego, poświęcone w całości współpracy SGH ze stanem Nevada.

Działania pełnomocnika doprowadziły do dwukrotnego zorganizowania Tygodnia Polskiej Nauki i Biznesu w Nevadzie (odpowiednio w latach 2017 i 2019). Warty podkreślenia jest fakt, że na czele polskiej delegacji, podczas ostatniej edycji tego wydarzenia, stanął rektor SGH prof. Marek Rocki, a cały Tydzień został uroczyście otwarty przez Prezydenta RP.

pełnomocnik rektora ds. transferu technologii

Transfer technologii jako jedno z ważnych wyzwań

 • dr Mariusz Strojny

Obraz
Mariusz Strojny

Dr Mariusz Strojny jako pełnomocnik rektora ds. transferu technologii jest zaangażowany we wszystkie inicjatywy i projekty dotyczące transferu technologii realizowane przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Uczestniczył m.in. w opracowaniu oferty usług komercyjnych SGH oraz strony internetowej Doradztwo SGH. Jest też zaangażowany w proces dystrybucji zapytań ofertowych do ekspertów SGH, negocjacji z potencjalnymi klientami oraz przygotowanie ofert, a następnie po ich akceptacji przez klientów – koordynuje realizację tych projektów.

W ramach swoich zadań dr Mariusz Strojny wspiera wiele inicjatyw realizowanych w SGH. Między innymi od początku jest zaangażowany w działalność Klubu Przedsiębiorców SGH poprzez udział w spotkaniach oraz wykłady dotyczące sposobów ochrony własności intelektualnej. Ponadto odgrywa ważną rolę przy takich inicjatywach, jak Żagle Biznesu (członek Kapituły Konkursu) oraz Młody Naukowiec.

W ramach podejmowanych aktywności dr Mariusz Strojny jest też redaktorem naukowym oraz członkiem komitetu redakcyjnego wszystkich trzech edycji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego.

pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych

 • mgr inż. Dariusz Grabowski

Obraz
Dariusz Grabowski

Do zadań pełnomocnika rektora ds. ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych, należą: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, kontrola przepisów o ochronie tych informacji, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne. Odpowiada za opracowywanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji Rektora planu ochrony informacji niejawnych w uczelni, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.

Przeprowadza zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające celem wydania poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Prowadzi też szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pełnomocnik ochrony zobowiązany jest do prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych w uczelni albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto. Przekazuje do ewidencji ABW dane osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 
Powyższe zadania pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych realizuje przy pomocy wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, tj. Samodzielnej Sekcji Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych, powołanej Zarządzeniem Rektora nr 24 z 31 marca 2011 roku.

pełnomocnik rektora ds. zabytkowego kampusu

Zabytkowy kampus SGH

 • prof. dr hab. Marek Bryx

Obraz
Marek Bryx

Prof. Marek Bryx został powołany do pełnienia funkcji pełnomocnika rektora ds. zabytkowego kampusu. Jego najważniejszą rolą jest upowszechnianie wiedzy o kampusie, jego unikalności architektonicznej, historii i nowoczesności przyjętych rozwiązań. Działania te mają na celu uświadomienie studentom i pracownikom faktu, że posiadanie oryginalnego, zabytkowego kampusu – podobnie jak dokonania naukowe i dydaktyczne – podnosi rangę uczelni. Dzieje się tak nie tylko ze względu na założenia urbanistyczne, oryginalną i funkcjonalną architekturę i mnóstwo intrygujących i dopracowanych detali, ale także dlatego, że prawie stuletni unikalny kampus spełnia współczesne założenia zrównoważonego rozwoju.

Z tej przesłanki wynikają kolejne, w tym takie jak: dbałość o utrwalenie oryginalnej zabytkowej substancji, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych czy szerzej – prowadzenie rozwoju kampusu odpowiednio do potrzeb dydaktycznych i naukowych naszej uczelni, w sposób nienaruszający założeń przyjętych przez Jana Witkiewicza-Koszczyca prawie 100 lat temu.

Z tych powodów odbywały się już konkursy wiedzy o kampusie na najciekawsze jego zdjęcie, ankiety dotyczące potrzeby zmian czy wreszcie – projekty rozwoju w sposób podkreślający historyczne znaczenie kampusu przy zwiększeniu współczesnej funkcjonalności.

 pełnomocnik rektora ds. praw i obowiązków studentów i doktorantów

Prawa i obowiązki studentów i doktorantów

 •  dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH

Obraz
Krzysztof Falkowski

Kształcenie studentów i doktorantów na najwyższym poziomie to jeden z kluczowych obszarów działalności SGH. W tym kontekście do zadań pełnomocnika należy przede wszystkim reprezentowanie interesów studentów i doktorantów w sprawach związanych z naruszaniem przysługujących im praw. Zadania te pełnomocnik realizuje m.in. poprzez współpracę z dedykowanymi organami, np. rzecznikami ds. dyscyplinarnych studentów i doktorantów oraz władzami uczelni i przedstawicielami samorządów. Ponadto do jego obowiązków należy sporządzanie raportów i analiz na temat obowiązujących w SGH regulacji dotyczących praw i obowiązków studentów.

pełnomocnik rektora ds. parametryzacji dyscyplin naukowych

Parametryzacja dyscyplin naukowych

 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

Obraz
Waldemar Rogowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – jak każda jednostka naukowa w Polsce – będzie poddana w 2022 r. ewaluacji jakości działalności naukowej (parametryzacji). W konsekwencji tego procesu poszczególnym dyscyplinom naukowym przyznana zostanie odpowiednia kategoria naukowa (od A+ do C).

W SGH ewaluacji będą poddane cztery dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne. Podstawę ewaluacji będzie stanowił dorobek naukowy, w tym publikacyjny, poszczególnych pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w latach 2017-2021.

Zadania pełnomocnika do spraw parametryzacji dyscyplin naukowych bezpośrednio związane są z działaniami związanymi z przygotowaniem SGH do tego procesu. Do najważniejszych należy zaliczyć: kierowanie bieżącymi pracami zespołu ds. parametryzacji, koordynowanie współpracy z zewnętrznym partnerem (Index Copernicus), koordynację cyklicznych analiz dotyczących dorobku naukowego nauczycieli akademickich, koordynowanie prac związanych z indywidualnymi rekomendacjami publikacyjnymi, bieżącą współpracę z Działem Nauki w zakresie procesu parametryzacji.

Dotychczas w zakresie parametryzacji zrealizowano wiele zadań, w tym opracowano wstępną ocenę parametryczną dyscyplin na podstawie której opracowano indywidualne rekomendacje. Zaprojektowano, przeprowadzono, zweryfikowano oraz zaktualizowano plany publikacyjne pracowników.
Organizowane były szkolenia oraz indywidualne konsultacje pozwalające pracownikom na wybór najlepszej formy i rodzaju publikacji swoich dokonań naukowych.

pełnomocnik rektora ds. równego traktowania

W SGH dbamy o równe traktowanie

 • prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

W zakres obowiązków pełnomocnika wchodzą takie zagadnienia jak: inicjowanie działań na rzecz równego traktowania wszystkich członków SGH, podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o przestrzeganiu zasad równego traktowania, wspieranie inicjatyw służących kształtowaniu postaw równego traktowania poprzez współpracę z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi SGH oraz wspieranie inicjatyw proprzedsiębiorczych SGH propagujących i wdrażających zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych.

pełnomocnik rektora ds. Afryki

Współpraca z Afryką

 •  dr Anna Masłoń-Oracz

SGH w ramach działalności naukowej i dydaktycznej współpracuje również z odległymi krajami afrykańskimi. Aby koordynować tę prace, dr Annie Masłoń-Oracz powierzono na początku roku akademickiego 2020/21 obowiązki pełnomocnika rektora ds. Afryki.

W ramach swoich zadań pełnomocnik poszukuje możliwości nawiązania współpracy akademickiej z poszczególnymi krajami afrykańskimi w celu pogłębiania wiedzy o problemach i wyzwaniach politycznych i gospodarczych Afryki i jej otoczenia międzynarodowego. Efektem prac będzie zacieśnienie dotychczasowej współpracy SGH z uczelniami z krajów w Afryce, jak i utworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy specjalistów i naukowców zainteresowanych polityką, gospodarką i kulturą regionu. Z inicjatywy dr Anny Masłoń-Oracz oraz studentów zainteresowanych problematyką współpracy z Afryką powstało Studenckie Koło Naukowe African Affairs Club.

Dr Anna Masłoń-Oracz w ramach promowania wiedzy na temat Afryki Subsaharyjskich przygotowała do Gazety SGH artykuł pt. Afryka stawia na firmy rodzinne. UBUNTU – ja jestem, bo Ty jesteś.

pełnomocnik rektora ds. strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Strategia rozwoju SGH

 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH

Obraz
Sylwester Gregorczyk

Do zadań pełnomocnika należy kierowanie pracami Komisji Rektorskiej do spraw strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prowadzenie konsultacji ze społecznością SGH, a następnie monitorowanie procesu wdrażania tej strategii oraz analizowanie jej efektów. Do zadań pełnomocnika należy także opracowania projektu zmian strategii rozwoju SGH, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przeprowadzonych analiz.

pełnomocnik rektora ds. projektów rozwojowych

Projekty jeszcze lepiej realizowane

 • mgr Bożena Lublińska - Kasprzak

Obraz
Bożena Lublińska-Kasprzak

Zadaniem pełnomocnika ma być wspieranie inicjatyw i projektów w zakresie budowania środowiska innowacyjnego i startupowego w uczelni oraz udział w budowaniu sieci powiązań SGH z biznesem. Pełnomocnik będzie reprezentował rektora w podmiotach opracowujących regulacje, programy, dokumenty programowe i konkursowe (Komitety Monitorujące, Grupy Robocze, Zespoły Problemowe i inne). Będzie również odpowiedzialny za bieżącą analizę dokumentacji programowych i projektowych, zgłaszanie podmiotom odpowiedzialnym za ich przygotowanie barier i ograniczeń o charakterze systemowym.

Do zadań pełnomocnika będą również należały:

 • monitoring programów oraz przekazywanie zainteresowanym jednostkom informacji na temat planowanych i organizowanych konkursów;
 • prowadzenie niezbędnych analiz wykonalności i przedstawianie rekomendacji dla władz uczelni w zakresie udziału w konkursach na projekty;
 • udział w przygotowywaniu wniosków projektowych w zakresie zapewnienia zgodności z wymogami proceduralnymi konkursów i potwierdzenia spełnienia kryteriów oceny wniosku;
 • doradztwo dla koordynatorów/kierowników projektów/jednostek realizujących projekty w zakresie przepisów i procedur; podejmowanie inicjatyw i współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie budowania kontaktów i partnerstw oraz konsorcjów dla celów projektowych;
 • prowadzenie analiz efektywności aplikacyjnej i rekomendowanie usprawnień oraz zmian w procesach selekcji projektów i aplikacji;
 • współpraca z Działem Obsługi Projektów i Kwesturą w zakresie przygotowania i rozwijania standardów inicjowania, realizacji i rozliczania projektów;
 • przygotowanie uczelni do korzystania z programów w ramach Nowej Perspektywy finansowej UE 2021-2028;
 • bieżąca analiza i rekomendacje zmian usprawniających regulacje, procedury i dokumenty związane z realizacją projektów rozwojowych w uczelni;
 • udział w procesach związanych z zapewnianiem jakości działania uczelni w zakresie realizacji projektów rozwojowych.
pełnomocnik rektora ds. programów podwójnego dyplomu

Podwójny dyplom

 • dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH

Do obowiązków pełnomocnika należy m.in. koordynacja i nadzór nad przygotowaniami oraz realizacja programów podwójnego dyplomu, wybór strategicznych partnerów SGH w ramach programów podwójnego dyplomu, współpraca z uczelniami partnerskimi i promocja programów podwójnego dyplomu w SGH.

Studiowanie w ramach programów podwójnego dyplomu umożliwia, jak nazwa wskazuje, otrzymanie dwóch dyplomów: dyplomu SGH i dyplomu jednej z uczelni partnerskich. Obecnie studenci studiów licencjackich mogą wybierać wśród czterech uczelni, a studenci studiów magisterskich – wśród dwunastu, a niebawem dołączymy do tego grona jeszcze jedną uczelnię.

Możliwości wyboru tej drogi ukończenia studiów związane są z określonym kierunkiem studiów (najczęściej Zarządzanie, Global Business, Finance and Governance oraz International Business). Oprócz „typowych” programów podwójnego dyplomu studenci mają też możliwość wybrania jednego z dwóch programów Erasmus Mundus Master Joint Degree programme.

W ramach umów o przyznaniu dwóch dyplomów studiuje obecnie 61 studentów SGH i 23 studentów zagranicznych. Dyplomy dwóch uczelni są nie tylko atutem na rynku pracy krajowym i zagranicznych, ale umożliwiają również nawiązanie „zweryfikowanych” wspólną pracą kontaktów ze studentami spoza własnego kraju.

pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami zagranicznymi o szczególnym znaczeniu dla SGH

Współpraca z uczelniami zagranicznymi

 • prof. dr hab. Adam Śliwiński

Obraz
Adam Śliwiński

Do zadań pełnomocnika należy podejmowanie działań nakierowanych na nawiązywanie współpracy z uczelniami zagranicznymi o szczególnym znaczeniu dla SGH, w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych oraz wydawania wspólnych publikacji naukowych. Pełnomocnik wspiera także pracowników, studentów i doktorantów SGH w zakresie inicjacji i realizacji wspólnych działań, projektów i przedsięwzięć; proponuje działania służące umacnianiu pozycji SGH na arenie międzynarodowej; monitoruje i analizuje kierunki, perspektywy i trendy na globalnym rynku edukacyjnym.

Szczególnie ważnym zadaniem jest przygotowanie, wdrożenie i rozwój projektu „Ambasador SGH”, mającego na celu stworzenie sieci wsparcia absolwentów i przyjaciół SGH w uczelniach zagranicznych o szczególnym znaczeniu dla SGH. Celem projektu jest nawiązanie współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki, absolwentami SGH realizującymi swoje pasje naukowe na prestiżowych, zagranicznych uniwersytetach.

Program adresowany jest do absolwentów i przyjaciół SGH, którzy realizują karierę akademicką. Ambasadorem może zostać także osoba niebędąca bezpośrednio zatrudniona na stanowisku akademickim, ale w instytucjach, które mają wpływ na kształt i rozwój systemu edukacji. Ambasador będzie powoływany przez Rektora SGH. Osoba powołana otrzymuje formalny tytuł „Ambasadora SGH”.

Realizacja projektu będzie miała obopólne korzyści. Dla SGH przyczyni się do nawiązania współpracy z absolwentami, stworzenia sieci akademickiej pomiędzy SGH a uczelniami macierzystymi ambasadora, nawiązywania nowych kontaktów naukowych przez pracowników SGH. Wesprze także możliwość tworzenia zespołów badawczych z pracownikami kluczowych uczelni zagranicznych, wpłynie na aktywację umów o współpracę z uczelniami zagranicznymi.

W długiej perspektywie działalność ambasadorów SGH powinna wpłynąć pozytywnie na ugruntowanie pozycji SGH na arenie międzynarodowej oraz wzmocnić rolę jej pracowników w globalnej sieci badawczo-naukowej oraz dydaktycznej. Ambasador będzie miał aktywny wpływ na rozwój naszej Uczelni poprzez możliwość uczestnictwa w wielu jej gremiach z głosem doradczym.

pełnomocnik rektora ds. współpracy z Unią Europejską

Współpraca z Unią Europejską

 • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

Obraz
Zdjęcie portretowe pani prof. Małgorzaty Molendy_Zdziech. Pani profesor ubrana jest w błękitną marynarkę.

W 2021 r. funkcję pełnomocnika ds. współpracy z Unią Europejską objęła dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech. Do zadań pełnomocnika należy propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz europejskich wartościach, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych seminariów dla studentów i kadry akademickiej oraz działalność na rzecz wzmocnienia relacji SGH z przedstawicielami instytucji europejskich.
 
Działania te realizuje m.in. poprzez rozwój współpracy eksperckiej w obszarze badań i nauki, promowanie, rozwijanie oraz wspieranie uczestnictwa przedstawicieli środowiska naukowego SGH w europejskich projektach i innych inicjatywach unijnych, a także przez organizowanie wydarzeń z udziałem ekspertów z SGH oraz rezydujących w Brukseli pracowników instytucji europejskich i przedstawicieli międzynarodowych środowisk naukowych.
 
Ponadto, do zadań pełnomocnika należy budowanie sieci osób związanych z SGH, pracujących w instytucjach Unii Europejskiej, w tym w szczególności absolwentów Uczelni oraz angażowanie ich w projekt: „Ambasador SGH”.

Pełnomocnik dba o nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z polskimi przedstawicielstwami naukowymi w Brukseli, m.in.: Business & Science Poland, Biurem Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli oraz biurami reprezentującymi polskie jednostki samorządu terytorialnego w Brukseli.
 
Dodatkowo podejmuje działania mające na celu promowanie opinii prezentowanych przez ekspertów z SGH z sieci Team Europe Poland SGH oraz doradza władzom akademickim w zakresie działań służących umacnianiu pozycji SGH i budowie rozpoznawalnego wizerunku Uczelni na forum europejskim.

pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi

Współpraca z uczelniami ukraińskimi

 • dr Iryna Degtyarova
Obraz
Iryna Degtyarova

Do głównych zadań pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi należy:

 • Podejmowanie działań których celem jest nawiązywanie i pogłębianie współpracy z uczelniami ukraińskimi o szczególnym znaczeniu dla SGH, m.in. poprzez: inicjowanie i koordynowanie współpracy badawczo-dydaktycznej między uczelniami ukraińskimi a SGH; wspieranie pracowników, studentów i doktorantów SGH w zakresie realizacji wspólnych działań, projektów i przedsięwzięć z uczelniami ukraińskimi o szczególnym znaczeniu dla SGH; informowanie społeczności SGH o prowadzonej współpracy badawczo-dydaktycznej z uczelniami ukraińskimi; inicjowanie i koordynowanie działań dotyczących organizacji przez SGH i uczelnie ukraińskie wspólnych spotkań, konferencji i seminariów; koordynowanie procesów związanych z wydawaniem przez SGH i uczelnie ukraińskie wspólnych publikacji.
 • Przygotowywanie projektów oficjalnych dokumentów dotyczących współpracy oraz wymiany naukowej i dydaktycznej z uczelniami ukraińskim o szczególnym znaczeniu dla SGH.
 • Doradzanie władzom akademickim w przedmiocie działań służących umacnianiu pozycji SGH i budowie jej rozpoznawalnego wizerunku w Ukrainie.
 • Prowadzenie innych spraw zleconych przez prorektora właściwego do spraw współpracy z zagranicą dotyczących współpracy z uczelniami ukraińskimi.
pełnomocnik rektora ds. współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych

Współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych

 • mgr Kamil Wyszkowski

Obraz
Kamil Wyszkowski

Do głównych zadań pełnomocnika rektora ds. współpracy z ONZ należy:

 • podejmowanie działań, których celem jest nawiązywanie i pogłębianie współpracy z programami, agendami, inicjatywami oraz radami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a  w szczególności z United Nations Global Compact z siedzibą w Nowym Jorku (UNGC) oraz United Nations University (UNU) z siedzibą w Tokio,
 • przygotowywanie projektów oficjalnych dokumentów dotyczących współpracy oraz wymiany naukowej i dydaktycznej z ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem  UNGC oraz UNU
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez prorektora właściwego do spraw współpracy z zagranicą dotyczących współpracy z ONZ.
pełnomocnik rektora ds. Akademickiej Sieci Kosmicznej

Akademicka Sieć Kosmiczna

 • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska

Do zadań pełnomocnika ds. Akademickiej Sieci Kosmicznej należy reprezentowanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Radzie Akademickiej Sieci Kosmicznej i koordynowanie działań podejmowanych przez SGH w ramach Akademickiej Sieci Kosmicznej.

Ochrona danych osobowych
 • mgr Katarzyna Janczewska – inspektor ochrony danych

Ochrona danych osobowych jest w SGH traktowana z najwyższym priorytetem, dlatego też opiekę nad przestrzeganiem właściwych zasad sprawują dwie osoby: inspektor ochrony danych oraz koordynator ochrony danych osobowych.

Katarzyna Janczewska pełni w SGH funkcję inspektora ochrony danych.

Obraz
Katarzyna Janczewska

Inspektor monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów prawa i regulacji wewnętrznych SGH w obszarze ochrony danych osobowych. Szczególną sferą działań inspektora jest dbanie o realizację wniosków osób, których dane dotyczą, w sprawie wykonywania praw przysługujących im na podstawie RODO.

Inspektor ochrony danych prowadzi szkolenia i doradza w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektor opiniuje planowane i trwające przedsięwzięcia z uwzględnieniem zasady privacy by design, np. pomaga w sporządzaniu planów zarządzania danymi badawczymi, w których należy m.in. opisać planowane sposoby ochrony danych osobowych pozyskiwanych do celów badawczych.