Staże i programy wyjazdowe

Informacje dot. możliwości stypendialnych dostępnych dla doktorantów

Doktoranci mogą skorzystać z wielu możliwości stypendialnych, na które składają się m.in. mobilności w celu realizacji części studiów za granicą lub praktyk/staży.

Do najpopularniejszych rodzajów mobilności należą wyjazdy na studia i praktyki programu Erasmus+:

Wyjazd na studia

W ramach programu Erasmus+ doktoranci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w Programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem (z innych regionów świata).

Na każdym z trzech poziomów studiów (czyli na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) można skorzystać z mobilności trwających łącznie do 12 miesięcy.

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą oraz na praktyce wynosi 2 miesiące.

Które kraje uczestniczą w Programie?

Kraje Programu współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników. Do 33 krajów uczestniczących w Programie należy:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • państwa trzecie stowarzyszone z Programem: Macedonia Północna,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia

Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje trzecie niestowarzyszone z UE, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+. Mobilności możliwe są jednak tylko do uczelni i krajów, z którymi SGH ma podpisane umowy oraz dostępne są granty.

Od września 2021 r. rozpoczęły się działania w ramach nowej perspektywy finansowej Erasmus+ (2021-2027) umożliwiające doktorantom m.in.:

 • wyjazdy krótkoterminowe (na studia lub praktykę) trwające od 5 do 30 dni obok mobilności długoterminowej (2 do 12 miesięcy),
 • wyjazdy na staż dla post-docs.
Wyjazd na praktyki

Doktoranci SGH mogą realizować praktyki w kraju i za granicą zgodnie z „Regulaminem studenckich praktyk zawodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”.

Praktyki realizowane za granicą mogą uzyskać dofinansowane ze środków programu Erasmus+ KA131 (mobilności z krajami programu).

Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+

W programie Erasmus+ KA131 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

 • studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni;
 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę; absolwentom wyjeżdżającym na praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni;
 • absolwentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na praktykę.

Dofinansowanie przyznawane jest przez uczelnię w ramach kwoty dofinansowania, którą dysponuje uczelnia na podstawie umowy finansowej na realizację działań, podpisanej z Narodową Agencją (NA).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia z programu Erasmus+ proszone są o kontakt z pracownikami CWM odpowiedzialnymi za wyjazdy do konkretnych krajów zgodnie z poniższymi informacjami kontaktowymi (lista osób kontaktowych znajduje się w poniższej zakładce).

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA) może być przyznane:

 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę;
 • absolwentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na praktykę.

Więcej informacji:

Kontakt - program Erasmus+

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Marta TYMIŃSKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania)
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 78 23
e-mail: mtymin(at)sgh.waw.pl

Karolina KULCZYCKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja)
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 98 44
e-mail: kkulcz(at)sgh.waw.pl

 

 

Procedury wyjazdowe
Procedury wyjazdowe dla studentów Szkoły Doktorskiej oraz doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie lub wszczęli przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 i wyjeżdżają na dłuższe mobilności na studia w ramach programu Erasmus+:

Informacje dla studentów Szkoły Doktorskiej oraz doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie lub wszczęli przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 wyjeżdżający na krótkie wyjazdy (konferencje, warsztaty, seminaria):

Szkoły letnie i zimowe

Doktoranci SGH mogą brać udział w szkołach letnich i zimowych organizowanych zarówno przez uczelnie partnerskie SGH jak i przez inne uczelnie na całym świecie. Doktoranci biorący udział w takich szkołach mają możliwość uzyskania punktów ECTS za kursy realizowane w ramach programu.

Uczelnie partnerskie SGH

SGH współpracuje z ponad 300 uczelniami partnerskimi na całym świecie, z czego większość stanowi współpraca w ramach programu Erasmus+.  Niektóre umowy obejmują współpracę na poziomie doktoranckim. Pełna lista umów wraz z informacją o poziomach studiów znajduje się na stronie

  Stypendia doktoranckie Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego

  Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (PNFA) przyznaje w ramach współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga (JGU) w Moguncji stypendia naukowe DAAD dla doktorantów studiów stacjonarnych na wyjazd badawczy.
   
  Stypendium przewidziane jest dla osób zainteresowanych zbieraniem materiałów na potrzeby pracy doktorskiej w bibliotece uniwersyteckiej. Beneficjentowi udostępnione zostanie miejsce pracy w bibliotece oraz dostęp do komputerów na kampusie JGU.

  Informacje o stypendiach w roku 2023: do dyspozycji stypendium dla 2 kandydatów. Wysokość stypendium: 300 Euro (ryczałt na podróż) + 1200 euro (na koszty zakwaterowania i utrzymania, zakwaterowanie we własnym zakresie).  

  Zasady przyznawania stypendium:
  1. Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są studenci studiów doktoranckich SGH, którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium doktoranckiego DAAD
  2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w 1 miesiąc przed zaplanowanym pobytem (najpóźniej 01.10.2023)
   • CV w języku niemieckim
   • Plan pobytu na stypendium w języku niemieckim
   • Krótki opis tematu pracy doktorskiej w języku niemieckim
   • Opinia kierownika studium doktoranckiego
    Powyższe dokumenty stanowią także kryteria do oceny danego kandydata.
  3. Za każde z wymienionych kryteriów doktorant może otrzymać od 1 do 5 punktów.
  4. Oceny dostarczonych dokumentów dokonuje specjalnie w tym celu powołana Komisja

  Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie (dosłanie) dokumentów aplikacyjnych 1 miesiąc przed zaplanowanym pobytem (najpóźniej do 01.10.2023).

  Centrum Współpracy Międzynarodowej

  Galina Wandel
  pok. 16 (wejście przez pok. 15), bud. A
  ul. Rakowiecka 24
  tel.: 22 564 93 86
  e-mail: gwandel@sgh.waw.pl

  Dodatkowo, doktoranci mają możliwość korzystania z szerokiej oferty programów międzynarodowych oferowanych przez różne organizacje.

  W przypadku tych organizacji i ich ofert, zainteresowanych doktorantów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu się z tymi instytucjami oraz śledzenia aktualności na ich stronach:

  Alfred Toepfler Stiftung

  Fundacja zajmująca się wspieraniem kształcenia w obszarach integracji europejskiej kultury i sztuki, nauki oraz ochrony środowiska. Oferuje stypendia dla studentów i absolwentów w ww. dziedzinach.

  Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel, Ost- und Südeuropa

  Oferuje stypendia na studia podyplomowe w Bawarii.

  CEEPUS

  Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej, którego celem jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Program oferuje: stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich; stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”; stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów. Stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS przeznaczone są dla: studentów, studentów doktorantów, pracowników naukowych.

  DAAD

  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - jedna z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Oferuje stypendia dla polskich studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich z polskich uczelni oraz kursy językowe i podróże grupowe do Niemiec. Posiada kompleksowy system wyszukiwania programów stypendialnych.

  Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)

  Głównym zadaniem DFG jest finansowanie najlepszych projektów badawczych wybranych w procesie konkurencyjnym w instytucjach badawczych i szkolnictwa wyższego. Osoby, które spełniają wymagania, mogą w dowolnym momencie przedstawić propozycję finansowania w wybranym przez nich tematie badawczym.

  EURAXESS – Researchers in Motion

  Unikalna ogólnoeuropejska inicjatywa dostarczania usług informacyjnych oraz wsparcia dla profesjonalnych badaczy. Wspierana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, wspomaga mobilność naukowców i rozwój kariery, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy naukowej między Europą i światem.

  European University Institute

  Organizacja międzynarodowa założona przez kraje członkowskie UE. Zajmuje się kształceniem na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzi badania naukowe w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Europy. Oferuje pełne stypendia na czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomii, prawa, historii i nauk politycznych. 

  French Government Scholarships

  Oficjalna strona Narodowej Agencji ds. promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Oferuje informacje dot. zasad przyznawania stypendiów i grantów na studia we Francji (stypendia rządu francuskiego, stypendia wybranych francuskich uczelni i instytucji).

  Fulbright Fellowships

  Program Fulbrighta w Polsce administrowany jest przez organizację Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Oferuje stypendia dla studentów i absolwentów polskich uczelni na studia w USA, stypendia dla doktorantów na prowadzenie badań oraz stypendia dla pracowników naukowych na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

  FRSE to jedna najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zarządzająca edukacyjnymi programami europejskimi. Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Oferuje informacje dot. programów skierowanych do uczniów, studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni, dających możliwość zdobycia wiedzy podstawowej i specjalistycznej, w kraju i zagranicą.

  Fundusz Wyszehradzki

  Program Visegrad 4 Eastern Partnership (V4EaP) został zainicjowany przez państwa V4, w celu wzmocnienia współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej a krajami Partnerstwa Wschodniego. Program składa się z oddzielnych programów grantowych, ale oferuje także Visegrad Scholarship Program (obejmujący stypendia dla naukowców z krajów EaP do instytucji wyższych V4.

  Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS)

  Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie GFPS – stowarzyszenie trzech, współpracujących ze sobą instytucji z Polski, Niemiec i  Czech, mające na celu wspieranie wymiany naukowej i kulturalnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Oferuje programy stypendialne wspierające wymianę między Polską a Niemcami oraz między Niemcami a Czechami. Oferuje również semestralne stypendia na studia w Niemczech dla polskich studentów i doktorantów (przyznawane wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej).

  International Education Financial Aid (IEFA)

  IEFA jedna z największych baz zawierająca kompleksowe informacje o możliwościach studiowania za granicą. Zawiera informacje nt. stypendiów, grantów i innego rodzaju pomocy finansowej dla studentów i doktorantów zainteresowanych podjęciem studiów za granicą.

  Kosciuszko Foundation

  Amerykańska Fundacja mająca na celu promowanie wymiany naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską i USA. Oferuje programy stypendialne i grantowe w Stanach Zjednoczonych, na studia doktoranckie, na prowadzenie badań naukowych i dydaktykę.

  Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu (IPS)

  Bundestag razem z  Freien Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin i Technischen Universität Berlin  przyznaje rocznie około 120 stypendiów dla młodych absolwentów z 41 krajów na okres pięć miesięcy.

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

  NAWA wspiera wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu zwiększenia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Oferuje programy dla instytucji, studentów i kadry naukowej z Polski i z zagranicy (studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych).

  Narodowy program stypendialny Republiki Słowackiej

  Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej wspiera studia/ badania/ nauczanie/ mobilność artystyczną studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów w instytucjach szkolnictwa wyższego i organizacji badawczych. Oferuje programy i instrumenty wsparcia dla osób zainteresowanych studiami na Słowacji, a także dla słowackich stypendystów aplikujących na studia za granicą.

  NUFFIC

  Holenderska agencja ds. umiędzynarodowienia edukacji. Oferuje stypendia i granty dla doktorantów na studia w Holandii.

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Fundacja założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, której celem jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych. Oferuje stypendia na kształcenie za granicą dla doktorantów, m.in. w ramach programu „Studiuj za Granicą”. Oferta Fundacji to także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do wejścia na rynek pracy oraz wakacyjne staże w USA, organizowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

  Royal Society Grants and Awards

  Niezależna akademia naukowa Wielkiej Brytanii, mająca na celu promocję osiągnięć naukowych. Oferuje stypendia i granty na badania naukowe w Wielkiej Brytanii.

  Scholarship Positions

  Strona internetowa poświęcona możliwościom finansowania studiów za granicą. Zawiera kompleksowe informacje o grantach i stypendiach dla doktorantów na studia za granicą, z możliwością wyszukiwania stypendiów dla wybranych krajów i w wybranych dziedzinach.

  Studieren und Forschen in Ausland

  Programy stypendialne OeAD dla studentów, doktorantów i badaczy w Austrii.

  Study in Australia

  Oficjalna strona rządu Australii, mająca na celu promocję i wspieranie wymiany akademickiej. Oferuje szczegółowe informacje o stypendiach i grantach na studia w Australii.

  Study in Taiwan

  Oficjalna strona internetowa ministerstwa edukacji Tajwanu dot. możliwości studiowania na Tajwanie. Zawiera bazę danych stypendiów i grantów na studia na Tajwanie oraz informacje dotyczące programów krótkoterminowych, pobytów badawczych i staży.

  Stypendia Rządu Nowej Zelandii dla cudzoziemców

  Oficjalna strona internetowa zawierająca informacje nt. warunków studiowania w Nowej Zelandii. Zawiera informacje dot. stypendiów oferowanych przez nowozelandzkie uczelnie dla doktorantów oraz stypendiów na badania naukowe.

  Unicredit & Universities

  Fundacja zajmująca się promocją studiów i inicjatyw badawczych w dziedzinach: finanse, ekonomia, prawo, nauki polityczne i nauki społeczne. Oferuje roczne stypendia w dziedzinie finansów, bankowości i ekonomii na studia magisterskie i doktoranckie oraz na badania naukowe.