Komercjalizacja

Współpraca SGH z praktyką gospodarczą ma szeroki i różnorodny charakter. Idea współpracy z przedsiębiorstwami jest zawarta w wytycznych do misji i strategii SGH i wprowadzana w życie poprzez liczne zinstytucjonalizowane, trwałe rozwiązania.

W misji SGH podkreśla się następujące aspekty: SGH jest uczelnią łączącą cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu, jest uczelnią ściśle współpracującą z praktyką gospodarczą, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi. Tak sformułowane elementy misji uczelni zobowiązują SGH do nieustannego rozwoju trwałej współpracy z podmiotami praktyki gospodarczej i takiego kształtowania relacji z nimi, by współpraca była głęboko zakorzeniona w sposobie organizacji pracy – tak uczelni jak i jej partnerów.

Nauka w SGH charakteryzuje się:

  1. prowadzeniem interdyscyplinarnych badań ekonomicznych, społecznych i politycznych;
  2. prowadzeniem badań podstawowych i stosowanych o szerokim zakresie (badania dla biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej);
  3. wysoką aktywnością w realizacji badań wdrożeniowych, cyklicznych oraz zamawianych dla różnych grup interesariuszy;
  4. dużym stopniem popularyzacji wyników badań (komercjalizacja badań i publikacje);
  5. znaczącym udziałem w budżecie przychodów z tytułu prowadzonych badań i ekspertyz.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

SGH posiada:

  1. zdolność do efektywnej współpracy z partnerami biznesowymi, społecznymi  i administracją publiczną;
  2. atrakcyjną ofertę dla partnerów biznesowych, społecznych i administracji publicznej;
  3. efektywną organizację procesu współpracy z partnerami biznesowymi, społecznymi i administracją publiczną wykorzystującą potencjał pracowników Uczelni;
  4. zdolność do kształtowania, przekazywania i rozwijania nowych idei, innowacji  i prognoz gospodarczych;

W działalności SGH szczególnie istotne znaczenie ma komercjalizacja badań, realizacja badań wdrożeniowych oraz wieloaspektowa współpraca z otoczeniem gospodarczym.

Zastosowanie wyników badań w praktyce społeczno-gospodarczej

Wdrożenie wyników badań to – zgodnie z definicją stosowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – ich zastosowanie w praktyce społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności wprowadzenie na rynek w postaci konkretnych produktów lub usług. Doświadczenie i kompetencje SGH w zakresie współpracy z firmami, w tym umiejętność wspólnego prowadzenia projektów, rozumienie potrzeb biznesowych, zdolność kształtowania rozwiązań praktycznych opartych na wynikach badań owocuje także licznymi projektami wdrożeniowymi i ekspertyzami przygotowywanymi na zlecenie różnych podmiotów.

Obszary współpracy z biznesem

Doświadczenie SGH w  prowadzeniu projektów wdrożeniowych ma zróżnicowany charakter zarówno ze względu na sektory, w jakich działają przedsiębiorstwa i instytucje, dla których wykonywane były projekty, jak również ze względu na przedmiot projektu.

Wśród analizowanych projektów można wskazać projekty o charakterze cyklicznym i jednorazowym. Uczelnia swe doświadczenia wdrożeniowe buduje w różnorodnych schematach kontraktowych – tak poprzez finansowanie publiczne ze środków NCBiR czy środków samorządowych, jak również w modelu finansowania komercyjnego, realizując projekty wdrożeniowe i ekspertyzy bezpośrednio zamawiane i finansowane przez firmy.

Branżowej różnorodności doświadczeń, umiejętności transponowania kompetencji współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami między podmiotami o zróżnicowanej specyfice rynkowej, a także zdolności implementowania wypracowanych rozwiązań naukowych w różnych branżach dowodzi portfel projektów SGH zleconych przez firmy z branż usługowych (np. Alior Bank, Poczta Polska), przemysłu i budownictwa (np. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, H&S Steel, POOR SA) i sektora administracyjnego (np. Urząd Miasta Kielce, Województwo Mazowieckie, Ministerstwo Cyfryzacji/Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Wyrazem strategicznej pozycji SGH w świecie praktyki gospodarczej, a zarazem istotnej roli, jaką wyniki prac badawczych i naukowych prowadzonych w Uczelni odgrywają na polskiej scenie gospodarczej, jest także aktywny udział SGH w Forum Ekonomicznym w Krynicy w roli merytorycznego partnera i nadająca ton gospodarczym dyskusjom publikacja przygotowywana wspólnie z członkami Klubu Partnerów SGH.

Projekty cykliczne

Wśród projektów wdrożeniowych SGH, realizowanych na potrzeby gospodarcze państwa (władzy ustawodawczej i wykonawczej), jak również szeroko wykorzystywanych przez instytucje finansowe, należy wyróżnić grupę projektów z zakresu badania koniunktury gospodarczej, prowadzonych cyklicznie i nieprzerwanie od ponad 20 lat przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Badania  koniunktury metodą testu stały się specjalizacją badawczą Instytutu w latach dziewięćdziesiątych. Obejmują one  przemysł, gospodarstwa domowe, rolnictwo, budownictwo, handel,  oraz sektor bankowy. Dzięki badaniom koniunktury w Instytucie zgromadzono unikalną bazę danych, opisujących zmiany gospodarki polskiej w okresie transformacji. Ciągłość badań pozwala na wydłużanie szeregów czasowych, dostarczając badaczom procesów gospodarczych cennego materiału źródłowego. Dane gromadzone w badaniach koniunktury mają szczególny charakter. Umożliwiają bieżące obserwowanie zmian zachodzących w życiu gospodarczym. Dostarczają także unikalnych informacji o przebiegu procesów gospodarczych, niedostępnych z innych źródeł.

Badania koniunktury prowadzone przez IRG SGH wpisują się w międzynarodowy program badań naukowych realizowany przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i w szczególności przez CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency), czyli organizację zrzeszającą ośrodki zajmujące się badaniem koniunktury gospodarczej.

Wymienione organizacje promują wdrażanie i harmonizację badań koniunktury gospodarczej za pomocą testu koniunktury. Badania koniunktury IRG prowadzone są zgodnie ze zharmonizowanymi metodami badawczymi, dzięki czemu są istotnym elementem składowym tego programu. Równocześnie dane pozyskiwane w tych badaniach można wykorzystywać do analiz porównawczych w układzie międzynarodowym.

Wyniki badań są regularnie wykorzystywane przez instytucje zajmujące się prowadzeniem polityki gospodarczej. Zaliczyć do nich można przedstawicieli władz administracyjnych i ustawodawczych, zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym. Analizy są na bieżąco publikowane w mediach ekonomicznych, a także szeroko wykorzystywane przez analityków makroekonomicznych w instytucjach finansowych.

Wdrożenia międzynarodowe

W znakomitej większości przypadków prace wdrożeniowe SGH prowadzone są na potrzeby liderów polskiej gospodarki lub kluczowych instytucji publicznych. O potencjale SGH świadczą także doświadczenia międzynarodowe. Należy tu wskazać w szczególności projekt pt. „ChemMultimodal –  promocja transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym”. Było to przedsięwzięcie skupiające wielu partnerów, w tym: City of Viena, Ministry of Regional Development and Transport Saxony-Anhalt, Institute for Structural Policy and Economic Development, Polish Chamber of Chemical Industry, Usti Region, Association of Chemical Industry of th Czech Republic, Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic, University of Applied Sciences Upper Austria, Public Benefit Non Profit Ltd., Business Upper Austria - Plastic Cluster, Province of Novarra, SC Chemical Development.

Projekt zlecony i nadzorowany był przez Ministry of Science and Economic Affairs Saxony-Anhalt. SGH została wybrana tu wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego jako najlepszy partner z regionu, reprezentujący najnowszą wiedzę w zakresie badań nad łańcuchami dostaw. Projekt, po testowaniu wypracowanego modelu w wybranych przedsiębiorstwach, zaowocował przygotowaniem rekomendacji związanych z regulacjami przepływów w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym w Polsce i Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo-Wschodniej).

Doświadczenia współpracy w międzynarodowym zespole wdrożeniowym, międzynarodowe uznanie dla dorobku merytorycznego i umiejętności pracowników SGH w zakresie implementacji wypracowanych modeli, stanowią także doskonałą bazę dla prowadzenia projektów doktoratów wdrożeniowych –  także w skali ponadgranicznej.

Dominujące dyscypliny

Zakres dyscyplin naukowych, z którymi korespondują prowadzone dotychczas projekty wdrożeniowe, pokrywa się z zakresem dyscyplin, w których SGH ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych.
Analizując szczegółowo przedmioty poszczególnych projektów należy wskazać, że w SGH realizowane są zarówno projekty typowe dla nauk o zarzadzaniu, jak również ekonomii i finansów.

W dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości warto przytoczyć projekty dotyczące np. przygotowywania nowatorskiej strategii i analiz strategicznych (np. projekty: opracowanie analizy dla miasta Kielce w związku z pracami nad stworzeniem”, „Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+. W kierunku Smart City”), nowoczesnych modeli logistycznych (np. ChemMultimodal – promocja transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym), promowania otwartych modeli współpracy z interesariuszami i zarządzania transferem wiedzy (przykładowe projekty: „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe -pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej”, „Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej”).

Z kolei projekty dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku (np. projekt „Walidacja modelu AMA dla Alior Banku”), strategii dezinwestycji i strukturyzacji transakcji (np. „Usługi wsparcia związane z realizacją prac w zakresie projektu dotyczącego konsolidacji spółki Geovita SA”), czy analizy atrakcyjności inwestycyjnej (np. projekt „Opracowanie raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski”) dowodzą doświadczenia SGH w prowadzenia prac wdrożeniowych w dyscyplinie ekonomii i finansów SGH.

Dodatkowo, wielorakie doświadczenia w prowadzeniu projektów mających na celu wdrożenie rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego, uzyskane w projektach takich jak: „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”, „Opracowanie raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski”, „Opracowanie analizy dla miasta Kielce w związku z pracami nad stworzeniem „Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+. W kierunku Smart City” pozwalają także zapewnić o potencjale SGH do prowadzenia doktoratów wdrożeniowych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Tak szerokie spektrum doświadczeń i unikanie wąskiej tylko specjalizacji branżowej czy przedmiotowej, osadzone jednocześnie na silnych fundamentach strategicznych i kompetencyjnych w zakresie prowadzenia współpracy z przedsiębiorstwami daje uczelni możliwość wdrażania do praktyki gospodarczej nowych, wypracowanych na podstawie badań naukowych, rozwiązań.

Klub Partnerów SGH

Przykładowym wyrazem realizacji strategicznego priorytetu, a zarazem unikalnego i trwałego modelu współpracy z firmami przez SGH jest od lat już rozwijany zinstytucjonalizowany model współpracy z przedsiębiorstwami. Uczelnia od ćwierć wieku ściśle kooperuje bowiem z wybranymi podmiotami, tworzącymi Klub Partnerów SGH. Współpraca ta wyraża się między innymi we wspólnym definiowaniu kierunków strategicznych w zakresie nauki i kształcenia (reprezentanci członków Klubu Partnerów SGH służą radą strategiczną władzom uczelni w zakresie przyszłości i wyzwań gospodarczych, zwłaszcza w reprezentowanych przez nich sektorach), realizacji wspólnych projektów, w tym projektów komercjalizacji wyników badań, wspólnych publikacjach popularyzujących naukę i nakreślających jej wpływ na kształtowanie otoczenia społeczno-gospodarczego.

Klub Partnerów SGH skupia firmy reprezentujące różne branże, opiera się na wieloletnich umowach (istnieje grono partnerów współpracujących z uczelnią od początku powstania Klubu), a współpraca najczęściej z upływem kolejnych lat pogłębia zaangażowanie partnerów i wyzwala kształtowanie struktur uwzględniających kolejne aspekty kooperacji (np. Rada Klubu Partnerów, czy wspólnie prowadzone przedmioty nauczania wpisane na trwałe w curriculum na poszczególnych kierunkach studiów).

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
al. Niepodległości 147, 02-555 Warszawa (Mokotów),
Dom Studenta nr 1 Sabinki, pokój 26
tel. 22 564 7797
e-mail: cpitt@sgh.waw.pl
 

Grafika złożona z różnych napisów kojarzących się z obszarem CSR. Na środku znajduje się logo SGH
Misja i strategia

Misja i strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022 – 2032

Kobieta i mężczyzna z uśmiechem przypatrują się informacjom na tablecie
Klub partnerów

Platforma skupiająca firmy współpracujące z uczelnią

Współpraca z biznesem

Sponsorzy, Klub partnerów SGH, Klub przedsiębiorców

Współpraca międzynarodowa

Udział w międzynarodowych organizacjach