Dodatkowe świadczenia dla doktorantów

Poza stypendium doktoranckim, doktoranci mogą ubiegać się także o dodatkowe środki finansowe, w postaci stypendium ministra dla młodych naukowców oraz kredytu studenckiego.

Stypendium ministra dla młodych naukowców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, doktorant może otrzymać stypendium ministra. Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać m.in doktorant wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania. Doktorant zgłasza się do Biura Szkoły Doktorskiej, natomiast pracownik biura upoważnia go do systemu OSF. Wypełniony wniosek jest opiniowany przez Dziekana Szkoły Doktorskiej  i w przypadku pozytywnej opinii - wysyłany do Rektora SGH.

Kredyt studencki

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce, doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:

  • kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
  • kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.