Praktyki Erasmus+

Informacje o studenckich praktykach zawodowych za granicą z dofinansowaniem z programu Erasmus+

Studenci SGH mogą realizować praktyki w kraju i za granicą zgodnie z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Praktyki realizowane za granicą mogą uzyskać dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ KA103 (mobilności z krajami programu) zgodnie z poniższymi zasadami:

Wyjazdy absolwentów na praktyki programu Erasmus+

Z dofinansowania na wyjazdy na praktyki skorzystać mogą również absolwenci, którzy mogą pojechać na praktykę w okresie 12 miesięcy od obrony swojej pracy (tzw. niedawni absolwenci).

UWAGA! Studenci, którzy będą chcieli wyjechać jako absolwenci, muszą zakwalifikować się do programu jeszcze przed ukończeniem studiów (komplet dokumentów aplikacyjnych ze wszystkimi wymaganymi podpisami musi być złożony w CWM przed obroną pracy dyplomowej). Dokumenty należy złożyć nie później niż miesiąc przed wyznaczonym terminem obrony. Po obronie pracy dyplomowej należy do CWM dostarczyć zaświadczenie o obronie pracy i dopiero po tym fakcie można rozpocząć realizację praktyk.

Przed wyjazdem

1. ZNALEZIENIE PRACODAWCY – znalezienie instytucji przyjmującej leży w gestii studenta.

2. DOKUMENTY PRZEDWYJAZDOWE DO ZŁOŻENIA W CWM należy złożyć najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem praktyki oraz wypełniać komputerowo i drukować dwustronnie w przypadku plików zawierających więcej niż 1 stronę:

 • Confirmation form of accepting the student – wymagane podpisy: I. Student; II. Pracodawca (z pieczątką) 
 • Learning Agreement for Traineeships – ustalony program i termin praktyki, wymagane podpisy: I. Student; II. Pracodawca (z pieczątką)
 • Wniosek-skierowanie na wyjazd – wymagane podpisy: I. CWM; II. Dziekan; III. Rektor – DOKUMENT NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!
 • Oświadczenie o poprzednich wyjazdach
 • Certyfikat językowy (minimum B2) – znajomość języka, w którym odbywa się praktyka, może być potwierdzona komercyjnym certyfikatem, dyplomem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w języku obcym (takim samym jak język odbywania praktyki lub używany w instytucji przyjmującej), testem kompetencyjnym CNJO lub zaświadczeniem o wyniku egzaminu końcowego z obowiązkowego lektoratu wydanym przez CNJO na poziomie nie niższym niż B2. Jeżeli praktyka odbywa się w więcej niż jednym języku obcym na poziomie równoważnym, student powinien dostarczyć potwierdzenia znajomości również tych języków.
 • Umowa finansowa (przesłana do studenta emailem, dwa egzemplarze​ wydrukowane dwustronnie)
 • Kopia karty EKUZ
 • Ubezpieczenie NNW i OC* – zapewniane przez SGH na okres 4 tygodni dla studentów FiR, dla pozostałych kierunków na okres 3 tygodni (ubezpieczenie jest zapewnianie studentom tylko na pierwszą praktykę na każdym toku studiów); na pozostały czas trwania praktyk student  jest zobowiązany do samodzielnego wykupienia ubezpieczenia. Kopia ubezpieczenia musi być dostarczone razem z dokumentami aplikacyjnymi.
  * UWAGA! Uczelnia nie zapewnia absolwentom wyjeżdżającym na praktyki w ramach programu Erasmus+ ubezpieczenia OC i NNW! Absolwenci są zobowiązani do wykupienia ubezpieczeń NNW i OC we własnym zakresie i dostarczenia ich kopii ( z oryginałem do wglądu ) do CWM razem z pozostałymi dokumentami.
  Zakres ubezpieczenia OC musi obejmować szkody spowodowane przez uczestnika w miejscy realizacji praktyki.
  Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki lub w CWM.
 • DODATKOWY DOKUMENT DLA OSÓB APLIKUJĄCYCH O STYPENDIUM DLA ABSOLWENTÓW- zaświadczenie z Dziekanatu o pozytywnej obronie pracy dyplomowej (jedyny dokument  aplikacyjny składany po obronie!)

Dokumenty dodatkowe:

 • aneksy do Learning Agreement
Po powrocie
 • wymagane podpisy: I. Student; II. Pracodawca (z pieczątką)
 • Sylabus praktyki zawodowej – sylabusy praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków znajdują się w katalogu przedmiotów w USOSweb
 • Ankieta studenta Erasmusa+ w Beneficiary Module (link do ankiety wysyłany na adres email po zakończeniu praktyki)
 • Wypełnienie testu OLS po powrocie
 • Raport opisowy przesłany do osoby kontaktowej w CWM
Erasmus+ – informacje dla beneficjentów

Stawki stypendialne

Stawki stypendialne na wyjazdy na praktyki w ramach realizowanego projektu Erasmus+ KA131 2022 do firm/przedsiębiorstw:

 • 670 EUR: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
 • 670 EUR: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • 600 EUR: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

Przed wyjazdem wypłacane jest 70% należnego stypendium, pozostałą kwotę (transzę wyrównującą) student otrzymuje po dokonaniu rozliczenia.

Mobilności osób z mniejszymi szansami w programie Erasmus+:

W programie Erasmus+ KA131 2022 „wsparcie indywidualne” jak i dodatkowe środki przyznane w związku trudną sytuacją materialną i/lub z niepełnosprawnością studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę będą przyznawane ze środków programu Erasmus+.

Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

 • studentom wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni;
 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę; absolwentom wyjeżdżającym na praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami uczelni;
 • absolwentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na praktykę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia z programu Erasmus+ proszone są o kontakt z pracownikami CWM odpowiedzialnymi za wyjazdy do konkretnych krajów zgodnie z poniższymi informacjami kontaktowymi (lista osób kontaktowych znajduje się w ostatniej zakładce).

Więcej informacji:

Dofinansowanie przyznawane jest przez uczelnię w ramach kwoty dofinansowania, którą dysponuje uczelnia na podstawie umowy finansowej na realizację działań, podpisanej z Narodową Agencją (NA).

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA) może być przyznane:

 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę;
 • absolwentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na praktykę.

Green Travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu:

Przydatne informacje

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Marta TYMIŃSKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia Płn., Niemcy, Słowacja, Turcja, Węgry, Włochy)
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 78 23
e-mail: mtymin(at)sgh.waw.pl

Karolina KULCZYCKA
Erasmus+ wyjazdy na studia i praktyki (Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja)
pok. 17, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 98 44
e-mail: kkulcz(at)sgh.waw.pl

Godziny obsługi interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00
WTOREK: 9.30 – 13.00
ŚRODA: 12.30 - 14.30
CZWARTEK: 9.30 – 13.00
PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).

Erasmus+. Zmienia życie, otwiera umysły