Lektoraty

Studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oferujemy duży wymiar godzin i wysoki poziom nauczania języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz polskiego (w przypadku obcokrajowców), zajęcia z języka obcego z zakresu tematyki ekonomicznej z uwzględnieniem aktualnych zagadnień dotyczących życia społeczno-politycznego i gospodarczego.

W okresie 10 czerwca – 27 września 2024 r. sekretariat CNJO będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09.00–15.00.

Dyżury dyrektor i zastępcy dyrektor CNJO

Na dyżur dyrektor CNJO dr Joanny Popławskiej i zastępcy dyrektor CNJO dr Renaty Nowickiej obowiązują zapisy.

Aby umówić się na dyżur należy wysłać e-mail (z adresu w domenie SGH) z uzasadnieniem spotkania na adres cnjo@sgh.waw.pl. Otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z podanym terminem oraz godziną spotkania.

Dyżury dyrekcji CNJO odbywają się we wtorki w godz. 11.30-12.30 w pokoju G-204 (wejście przez sekretariat CNJO).

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dyżury będą odwoływane. Prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem CNJO w celu ustalenia innego terminu konsultacji.

Kierownicy zespołów językowych:


Na studiach stacjonarnych licencjackich student realizuje dwa języki obce, na pozostałych jeden język oferowany przez CNJO. Dodatkowo na studiach popołudniowych istnieje możliwość wyboru języka niemieckiego jako drugiego.

Nauka języków obcych kończy się obowiązkowym podejściem do ujednoliconego egzaminu końcowego. Egzaminy są przeprowadzane dwukrotnie w ramach jednej sesji. Po spełnieniu odpowiednich warunków istnieje możliwość podejścia do egzaminu we wcześniejszym terminie.

Dla tych, którzy pragną pogłębiać swoje umiejętności językowe proponujemy bogatą ofertę przedmiotów w językach obcych prowadzonych przez naszych wykładowców w ramach przedmiotów wolnego wyboru.

CNJO oferuje również komercyjne kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania.

Informacja dla I roku studiów licencjackich

Od roku akademickiego 2021/2022 nowo przyjęci studenci na studia stacjonarne licencjackie, jeszcze przed rozpoczęciem nauki, przystępują do testu leksykalno-gramatycznego z języka II. Tegoroczny test będzie dostępny on-line 22 sierpnia (wtorek) o godz. 11.00, uczestnictwo w nim jest obowiązkowe. Wyniki z testu umożliwią znalezienie się w odpowiedniej grupie lektoratowej.

Na studiach licencjackich stacjonarnych Centrum Nauki Języków Obcych oferuje naukę dwóch języków obcych:

 • język I jako tzw. pierwszy język obcy (poziom średniozaawansowany i zaawansowany)
 • język II jako tzw. drugi język obcy (poziom ponadpodstawowy i średniozaawansowany)

Lektoraty trwają 4 semestry (4 x 60 godz.).

W związku z wysokim poziomem nauczania języka obcego fachowego oraz dążenia do uzyskania po dwóch latach poziomu biegłości językowej na poziomie B2, zalecamy wybór języka obcego drugiego, który byłby kontynuacją nauki z liceum.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w bieżącym roku akademickim oraz Regulaminem studiów, nie ma możliwości zmiany wybranego języka obcego.

Informacja dla I roku studiów magisterskich

Lektorat na studiach magisterskich stacjonarnych (w języku polskim) z wybranego przez studenta języka trwa 2 semestry (2 x 60 godz.). Wymagany poziom znajomości języka to B2. 

 • Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innej uczelni mają możliwość odroczenia nauki języka obcego o rok. W tym celu należy wypełnić druk i dostarczyć go do sekretariatu CNJO w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru 

 • Studenci z odwołania proszeni są o kontakt z sekretariatem CNJO (potrzebna będzie kopia decyzji dotyczącej odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej).

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w bieżącym roku akademickim oraz Regulaminem studiów, nie ma możliwości zmiany wybranego języka obcego.

Studia sobotnio-niedzielne

Certyfikaty językowe nie stanowią podstawy do zwolnienia studenta z uczestnictwa w lektoratach.

Absolwenci uczelni o profilu ekonomicznym, filologii, lingwistyki stosowanej oraz absolwenci uczelni zagranicznych mogą uzyskać zwolnienie z części lub całości lektoratu na podstawie odpowiednich dyplomów i decyzji wydanej przez właściwego kierownika. Dyplom ukończenia studiów licencjackich nie stanowi podstawy do zaliczenia części lub całości lektoratu na studiach magisterskich. Studenci obligatoryjnie przystępują do egzaminu końcowego CNJO SGH.

Zgodnie z zapisem w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR) dokonany wybór języka i poziomu lektoratu jest wyborem ostatecznym. Wszelkie zmiany w tym zakresie są niemożliwe.

Studenci chcący zapisać się do grupy lektoratowej powinni zgłosić się do koordynatora języka do drugich zajęć (zjazdu).

Zgodnie z wytycznymi studenci w trakcie semestru mają obowiązek przystąpienia do dwóch testów kontrolnych.

Obowiązkowe lektoraty i harmonogramy

Lektoraty są obowiązkowe dla wszystkich studentów SGH. 

Studia licencjackie

Podczas studiów licencjackich stacjonarnych student realizuje 240 godzin języka na poziomie zaawansowanym/średniozaawansowanym i 240 godzin języka na poziomie średniozaawansowanym/ponadpodstawowym. 

Zajęcia odbywają się:

 • dla I roku – we wtorki i piątki w godzinach 8.00-11.40 
 • dla II roku – w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.50-13.20

W bieżącym roku akademickim za realizację języka I student otrzymywał łącznie 10,5 pkt ECTS (kolejno 3pkt, 2pkt, 2,5pkt i 3pkt za semestr). Za język II również 10,5pkt ECTS (kolejno 2pkt, 3pkt, 2,5pkt i 3pkt za semestr).

Na studiach popołudniowych studenci realizują tylko jeden język w wymiarze 240 godzin (4 semestry x 60 godzin). Zajęcia odbywają się:

 • dla I roku – we wtorki i piątki w godz. 15.20-17.00 
 • dla II roku – we wtorki i piątki  w godz. 17.10-18.50

Zgodnie z informatorem na bieżący rok akademicki studenci uzyskają łącznie 10,5pkt ECTS (kolejno 3pkt, 2pkt, 2,5pkt i 3pkt za semestr).

Studenci studiów licencjackich sobotnio-niedzielnych uczęszczają na zajęcia z języka obcego przez 4 semestry studiów, realizując łącznie 96 godzin lektoratu (10,5 pkt ECTS). Punktacja ECTS jest taka sama jak na studiach popołudniowych. Zajęcia dla semestru I i II odbywają się w soboty zjazdów w godz. 11.40-15.10, dla semestru III i IV w godz. 8.00-11.30.

Program nauczania języków obcych na studiach licencjackich obejmuje następujące zagadnienia:

 • rekrutacja pracowników, ubieganie się o pracę,
 • rynek pracy,
 • rola związków zawodowych,
 • rodzaje i formy prawne przedsiębiorstw,
 • lokalizacja przedsiębiorstwa,
 • struktura organizacyjna przedsiębiorstwa,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • produkt, marketing, reklama,
 • zarządzanie,
 • kultura korporacyjna,
 • handel,
 • logistyka,
 • korespondencja oficjalna i biznesowa,
 • aktualne zagadnienia dotyczące życia społeczno-politycznego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem krajów danego języka i Polski.

Studia magisterskie

Studenci studiów magisterskich stacjonarnych realizują 120 godzin języka obcego.

Wszystkie lektoraty odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godzinie 8.00 (studenci z nieparzystymi numerami albumów) lub 13.30 (studenci z parzystymi numerami albumów). Łącznie za lektorat przysługuje 10,5pkt ECTS (I semestr 4,5pkt, II semestr 6pkt).

Studenci studiów sobotnio-niedzielnych realizują lektoraty w niedziele zjazdów w godzinach:

 • semestr I i II – 8.00-9.40
 • semestr III i IV – 9.50-11.30

Istnieje możliwość uruchomienia grup pościgowych z języka angielskiego dla studentów studiów magisterskich sobotnio-niedzielnych, którzy nie zaliczyli bieżącego semestru lektoratu.

Program nauczania języków obcych na studiach magisterskich obejmuje następujące zagadnienia:

 • systemy gospodarcze, polityka gospodarcza, interwencjonizm,
 • cykle koniunkturalne, fuzje, przejęcia, sojusze strategiczne,
 • podatki, polityka fiskalna,
 • ubezpieczenia, systemy emerytalne,
 • system bankowy, banki centralne, polityka pieniężna,
 • rynki finansowe, giełda,
 • globalizacja,
 • organizacje międzynarodowe (UE, unia walutowa, OECD itp.),
 • korespondencja oficjalna i biznesowa,
 • aktualne zagadnienia dotyczące życia społeczno-politycznego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem krajów danego języka i Polski.
Zaliczenia i zwolnienia z lektoratu

Egzamin końcowy

Studenci przystępujący do egzaminu w I terminie sesji egzaminacyjnej są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych terminów. Nieobecność na egzaminie lub na jednej z jego części skutkuje koniecznością ponownego przystąpienia do wszystkich części egzaminu w II terminie sesji.
Studenci, którzy nie otrzymali oceny pozytywnej z egzaminu końcowego (uzyskali ocenę 2,0 lub do niego nie przystąpili) i wykorzystali dwa terminy egzaminacyjne w sesji są zobowiązani do ponownego uczęszczania na zajęcia ostatniego semestru lektoratu. W celu dopisania się do grupy muszą skontaktować się z kierownikiem odpowiedniego studium językowego.

Terminy w sesji letniej 2023/2024

I termin 

 • 11.06.2024 (wtorek), godz. 8.00 – studia licencjackie stacjonarne język II, studia licencjackie popołudniowe język II
 • 12.06.2024 (środa), studia magisterskie stacjonarne 
  • godz. 8.00 – język angielski
  • godz. 10.00 – inne języki
 • 12.06.2024 (środa), godz. 13.30 – studia licencjackie stacjonarne język I, studia licencjackie popołudniowe język I
 • 15.06.2024 (sobota), 
  • godz. 8.00 – studia magisterskie sobotnio-niedzielne
  • godz. 10.00 – studia licencjackie sobotnio-niedzielne 

II termin

 • 18.09.2024 (środa), godz. 9.50 – studia licencjackie stacjonarne język I, studia licencjackie popołudniowe język I, studia magisterskie stacjonarne
 • 19.09.2024 (czwartek), godz. 9.50 – studia licencjackie stacjonarne język II, studia licencjackie popołudniowe język II
 • 21.09.2024 (sobota), godz. 9.50 – studia licencjackie i magisterskie sobotnio-niedzielne

Egzamin ustny

O terminie egzaminu ustnego informuje egzaminator z odpowiednim wyprzedzeniem, przed egzaminem pisemnym.

Studenci, którzy nie otrzymali oceny pozytywnej z egzaminu końcowego (uzyskali ocenę 2,0 lub do niego nie przystąpili) są zobowiązani do ponownego uczęszczania na zajęcia ostatniego semestru lektoratu. W celu dopisania się do grupy muszą skontaktować się z kierownikiem odpowiedniego studium językowego.

Egzaminy wcześniejsze

Warunkiem koniecznym uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu wcześniejszego jest prognozowana ocena 5.0 z zaliczonego semestru, po którym student planuje przystąpienie do egzaminu i pozytywna opinia lektora wydana na podstawie weryfikacji efektów kształcenia z zakresu materiału ze wszystkich semestrów objętych egzaminem. Wynik standaryzowanego testu musi wynosić co najmniej 91 pkt na 100 pkt możliwych do zdobycia. Student ma możliwość podejścia do testu tylko jeden raz w każdej sesji.

Weryfikacja przeprowadzana jest przez lektora w formie pisemnej i powinna odbyć się najpóźniej do dnia:

 • do 8 maja 2024 (egzamin w I i II terminie sesji letniej)
 • do 8 grudnia 2023 (egzamin w I terminie sesji zimowej)
 • do 11 stycznia 2024 (egzamin w II terminie sesji zimowej)

Zakres materiału obowiązujący na egzamin wcześniejszy dostępny jest w sylabusie.

Żeby przystąpić do egzaminu końcowego w trybie wcześniejszym należy złożyć w sekretariacie CNJO podanie w formie wypełnionego druku (formularza) w terminie:

Tryb wcześniejszy lub powrót z wymiany:

 • do 15 maja (egzamin w I i II terminie sesji letniej)
 • do 15 grudnia (egzamin w I terminie sesji zimowej)
 • do 15 stycznia (egzamin w II terminie sesji zimowej)

Druki dostępne są również w sekretariacie CNJO.

Zwolnienia z lektoratów

Certyfikaty językowe nie stanowią podstawy do zwolnienia studenta z uczestnictwa w lektoratach.

Absolwenci uczelni o profilu ekonomicznym, filologii, lingwistyki stosowanej oraz absolwenci uczelni zagranicznych mogą uzyskać zwolnienie z części lub całości lektoratu na podstawie odpowiednich dyplomów i decyzji wydanej przez właściwego kierownika. Dyplom ukończenia studiów licencjackich nie stanowi podstawy do zaliczenia części lub całości lektoratu na studiach magisterskich. Studenci obligatoryjnie przystępują do egzaminu końcowego CNJO SGH.

Zaświadczenie o ukończeniu lektoratu

Studenci oraz absolwenci, którzy zdali egzamin końcowy z języka obcego mogą uzyskać nieodpłatnie zaświadczenie o znajomości danego języka (wg skali ESOKJ).

Wypełniony druk zamówienia należy przesłać na adres marta.romanowska@sgh.waw.pl lub dostarczyć do sekretariatu CNJO. Studenci zobowiązani są przesyłać zgłoszenia ze skrzynki SGH.

O możliwości odbioru zaświadczenia informujemy pocztą elektroniczną.

Zaświadczenie można odebrać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. Na prośbę studenta możliwe jest przesłanie skanu. Nie wysyłamy studentom zaświadczeń pocztą.

Czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi do 2 tygodni (w okresie wakacyjnym termin może ulec wydłużeniu).

Na zaświadczeniu nie zamieszczamy oceny z egzaminu końcowego, podany jest jedynie poziom znajomości języka wg skali ESOKJ oraz rok, w którym został on zdany.

Dodatkowe punkty ECTS

Student może skorzystać z bogatej oferty tematycznej zajęć w języku obcym oferowanych przez wykładowców CNJO w ramach przedmiotów do wyboru. Zajęcia pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i językowych. Poniżej przedstawiamy opisy niektórych z oferowanych przedmiotów. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie podczas składania deklaracji semestralnych w Wirtualnym Dziekanacie. 

Od roku akademickiego 2022/2023 studenci studiów licencjackich mają możliwość uczenia się języka trzeciego w ramach oferty dydaktycznej zajęć wolnego wyboru. Zajęcia są prowadzone od poziomu początkującego A1, trwają dwa semestry po 30h w semestrze. Studenci mają do wyboru zajęcia z języka hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego oraz języków nie nauczanych w ramach lektoratów tj. norweskiego, szwedzkiego i chińskiego.

Oferta w języku angielskim

General Proficient English ECTS 4.5

Autor oferty: mgr Bartosz Kraszewski

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z angielskim słownictwem zaawansowanym, wyrażeniami, kolokacjami i frazami. Podczas kursu student zapozna się z gramatyką wysoce konwersacyjną / komunikatywną, która na swoim wysokim poziomie nie zawiera typowych definicji i ćwiczeń gramatycznych. Oprócz wyrażeń i słownictwa wprowadzone zostaną pewne elementy slangu i języka potocznego lub konwersacyjnego. Wszystkie pojęcia zostaną przedstawione w ściśle kontekstowych warunkach, aby ułatwić ich przyswojenie i długoterminowe zapamiętanie.
Celem kursu jest również poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa studentów, a tym samym ogólne wzbogacenie ich umiejętności językowych. Po opanowaniu znacznej liczby słów z różnych rejestrów (formalnych, półformalnych, nieformalnych, biznesowych i pół-slangowych lub slangowych), studenci będą mogli nie tylko rozumieć i tworzyć formalne teksty, ale także opanować wysoce idiomatyczny język angielski używany przez rodzimych mieszkańców krajów anglojęzycznych na co dzień. Zajęcia polegać będą na ćwiczeniu umiejętności mówienia w warunkach kontrolowanych, polegającym na wyrażeniu myśli precyzyjnej oraz ćwiczeniu umiejętności słuchania, aby pokazać uczestnikom praktyczny wymiar pracy wykonywanej na zajęciach i w domu. Do kursu włączono ćwiczenia w zakresie zaawansowanego słuchania na poziomie C1+/C2, które obejmują szeroki zakres codziennych i biznesowych sytuacji. Ponadto, niektóre fragmenty języka zaczerpnięte z książek i innych tekstów literackich, zostaną przeanalizowane przez studentów pod kątem znaczenia słownictwa wynikającego z kontekstu, by rozwinąć i tę umiejętność.

American English Pronunciation Workshops ECTS 3.0

Autor oferty: mgr Bartosz Kraszewski

Zdobycie naturalnej wymowy jest najtrudniejszą umiejętnością w opanowaniu nowego języka. Wymaga to nauczenia się na nowo słuchania i naśladowania oraz innego sposobu posługiwania się głosem (ruchy języka, żuchwy, warg i innych narządów artykulacji). Należy potraktować to jako nową umiejętność do rozwinięcia – czyli nowe wyzwanie. Zła wymowa ma negatywne konsekwencje. Według fonetyków Lindy James i Olgi Smith konsekwencje to: dezorientacja słuchaczy, wrażenie braku wykształcenia, a także brak możliwości zostania dobrym mówcą. Z drugiej strony dobra wymowa sprawia, że człowiek jest przyjemnym komunikatorem, kładzie podwaliny pod przemówienia publiczne, zapewnia pewność siebie, co z kolei otwiera wiele możliwości. Głównym celem tego kursu-warsztatu jest podniesienie świadomości studentów na temat tej koncepcji i pomyślne jej wdrożenie.
Kurs koncentruje się na amerykańskiej odmianie języka angielskiego (zwanej General American). W trakcie zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi cechami standardowego akcentu amerykańskiego. Pokazane zostaną zarówno najważniejsze różnice, jak i podobieństwa między językiem polskim a angielskim. Prowadzący przeprowadzi prezentacje dotyczące danego aspektu, a po nich szeroki wachlarz ćwiczeń praktycznych z teorią ograniczoną do minimum. Studenci będą otrzymywać informacje zwrotne dotyczące błędów, które popełniają, wraz z sugestiami, jak ich unikać. Prowadzący zwróci szczególną uwagę na negatywną ingerencję języka ojczystego uczestników (głównie polskiego) w język angielski (interferencja fonetyczna). Omówione zostaną również główne różnice między brytyjskim (tzw. Received Pronunciation) a amerykańskim angielskim (General American), aby uczestnicy byli konsekwentni w wybranej przez siebie odmianie. Z kursu skorzystają fani obu odmian języka angielskiego.

Trening umiejętności miękkich ECTS 3.0

Autor oferty: mgr Katarzyna Staniszewska i mgr Agnieszka Mikołajewska

Kurs ma na celu rozwój umiejętności miękkich na poziomie indywidualnym i interpersonalnym poprzez zastosowanie technik i narzędzi coachingowych. Obejmuje takie umiejętności, jak efektywne zarządzanie czasem i stresem, techniki motywacji i prezentacji, umiejętności komunikacyjne, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pewności siebie, wysoko cenione przez pracodawców w obecnych czasach.
Kurs porusza następujące zagadnienia: techniki zarządzania czasem, narzędzia wspomagające radzenie sobie ze stresem, motywacja, pewność siebie, prowadzenie negocjacji, autoprezentacja, techniki wywierania wpływu w prezentacjach, umiejętności komunikacyjne - język ciała, trening aktywnego słuchania - Small Talk, zarządzanie zmianą i planowanie, narzędzia coachingowe do podejmowania decyzji, strategie i techniki rozwiązywania konfliktów, techniki coachingu wzmacniające pewność siebie.

Komunikacja międzykulturowa ECTS 3.0

Autor oferty: mgr Agnieszka Mikołajewska

Kurs ma na celu podniesienie świadomości studentów w dziedzinie komunikacji międzykulturowej i jej wpływu na międzynarodowy świat biznesu. W ramach kursu studenci będą rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe, między innymi umiejętność efektywnej komunikacji, techniki rozwiązywania konfliktów, przedstawianie prezentacji i negocjacje z przedstawicielami innych narodowości i kultur. Celem kursu jest także rozwój inteligencji kulturowej studentów oraz wzmocnienie ich pewności siebie i przygotowanie do pracy w międzynarodowych i różnorodnych zespołach.
Kurs porusza następujące zagadnienia: wstęp do komunikacji międzykulturowej, różnice kulturowe w biznesie, efektywna komunikacja, przedstawianie się i style rozmów nieformalnych jako sposób budowania zaufania, prowadzenie międzynarodowych spotkań, przedstawianie prezentacji podczas międzynarodowych spotkań, negocjowanie z przedstawicielami innych narodowości i kultur, międzykulturowe style zarządzania i przywództwa, korespondencja biznesowa w aspekcie międzykulturowym, techniki rozwiązywania konfliktów, praca w międzynarodowych zespołach, zarządzanie różnorodnością i kreatywnością, elementy psychologii międzykulturowej: kulturowa inteligencja, rozwijanie kompetencji międzykulturowych.

English for Human Resources ECTS 3.0

Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk

Celem kursu jest zarówno doskonalenie umiejętności komunikacji studentów w języku angielskim takich jak dyskusje dotyczące aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Równie ważnym elementem zajęć jest ćwiczenie sztuki obrony własnych (lub przyjętych za własne) poglądów wobec argumentów krytycznych. W trakcie kursu studenci mają okazję do kształcenia umiejętności prowadzenia prezentacji oraz dyskusji merytorycznych z zastosowaniem specjalistycznej terminologii. Znajomość profesjonalnego słownictwa zapewni studentom przewagę konkurencyjną zarówno podczas ubiegania się o pracę jak i w przypadku zatrudnienia w firmach lub działach HR.
Elementy składowe oceny końcowej: kolokwium: 60%, ćwiczenia: 20%, prezentacja: 20%.

English for Personal Finance and Investment ECTS 3.0

Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk

Celem kursu jest przygotowanie studentów do merytorycznych rozmów tj. z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa na tematy związane z problemami dotyczącymi zarządzania finansami z perspektywy osoby prywatnej oraz odnoszącymi się do podejmowania różnych strategii inwestycyjnych. Umiejętność wykorzystania specyficznej dla tej dziedziny terminologii umożliwi wymianę argumentów oraz prowadzenie dyskusji i/lub prezentacji, a także, w przyszłości, ułatwi korzystanie z fachowej, obcojęzycznej literatury podczas pisania prac zarówno licencjackich jak i magisterskich. Elementy składowe oceny końcowej: kolokwium: 60%, ćwiczenia: 20%, prezentacja: 20%.

Business Gurus ECTS 3.0

Autor oferty: dr Agata Głogowska-Mikołajczyk

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z dokonaniami oraz teoriami najbardziej znanych i wpływowych (selekcja subiektywna) autorytetów w zakresie teorii ekonomicznych. Celem kursu będzie zarówno doskonalenie umiejętności komunikacji studentów w języku angielskim takich jak prowadzenie prezentacji oraz ćwiczenie sztuki obrony własnych (lub przyjętych za własne) poglądów wobec argumentów krytycznych. Równie ważną częścią kursu będzie umiejętność prowadzenia sporów merytorycznych w tym m.in. taktownego, acz stanowczego wyrażania krytyki oraz stanowiska odmiennego w dyskusji. Przygotowanie do tego rodzaju zajęć wymaga pracy z dużą ilością oryginalnych materiałów źródłowych co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu językowych kompetencji biernych (czytanie).
Elementy składowe oceny końcowej: kolokwium: 60%, ćwiczenia: 20%, prezentacja: 20%.

Psychology in Business & Organisational Behaviour ECTS 3.0

Autor oferty: dr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.

Celem kursu jest wprowadzenie kluczowych zagadnień i terminów z zakresu psychologii w biznesie i zachowań organizacyjnych. Tematyka zajęć obejmuje szczegółowe przedstawienie następujących zagadnień: skuteczna praca w grupach i budowanie zespołów, teorie osobowości w miejscu pracy, style przywództwa, motywacja w miejscu pracy, narzędzia w procesie coachingu, problematyka roli mentoringu w miejscy pracy, teoria inteligencji ogólnej, teoria inteligencji emocjonalnej, teoria o inteligencjach wielorakich, teorie uczenia się i rozwoju, badania nad pamięcią, kształtowanie kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kariery proteuszowej, zarządzanie zmianą oraz aspekty kultury organizacyjnej w środowisku wielokulturowym.  Zajęcia mają charakter interaktywny. Kurs   umożliwia słuchaczom podniesienie kompetencji i umiejętności komunikacyjnych z zakresu psychologii w biznesie i zachowań organizacyjnych podczas wygłaszania prezentacji, w dyskusjach, debatach i analizie studiów przypadku. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich.

International & Strategic Human Resource Management ECTS 3.0

Autor oferty: dr Beata Dąbrowska-Janů, M.B.A.

Celem kursu jest wprowadzenie kluczowych zagadnień i terminów z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym. Szczególny nacisk został położony na podejścia do formułowania strategii przedsiębiorstwa i strategii HR. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia źródeł przewagi konkurencyjnej zgodnie z teorią zasobową przedsiębiorstwa, strategiczne planowanie zasobów ludzkich, strategiczne procesy rekrutacji i selekcji pracowników, strategiczne szkolenia i rozwój, strategiczne zarządzanie talentami, strategiczne zarządzanie karierą oraz strategiczne systemy wynagrodzeń. Kurs obejmuje również problematykę strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w zmieniającym się otoczeniu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w formułowaniu strategii HR. Zajęcia mają charakter interaktywny. Kurs umożliwia słuchaczom podniesienie kompetencji i umiejętności komunikacyjnych z zakresu międzynarodowego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi podczas wygłaszania prezentacji, w dyskusjach, debatach i analizie studiów przypadku. Oferta jest skierowana do studentów studiów licencjackich.

Oferta w języku francuskim

Francuski A1 z elementami języka biznesu. ECTS 3, sygnatura 130192, studia licencjackie. French A1 with elements of French for business.

Autorzy oferty: : mgr Joanna Szegidewicz, mgr Anna Paderewska-Gryza, mgr Iwona Rogalska , mgr Dorota Kornaszewska-Sarnacka, mgr Justyna Kocbuch

Celem zajęć jest nauka języka francuskiego od podstaw do osiągnięcia poziomu A1. W trakcie zajęć student rozwinie podstawowe kompetencje językowe związane z życiem codziennym i zawodowym, nauczy się przedstawiać siebie i innych, nawiązywać kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe, opisywać przedmioty i czynności dnia codziennego, stosować zwyczajowe słownictwo, wyrażenia i struktury językowe w prostych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

Francuski A2 z elementami języka biznesu. ECTS 3, sygnatura 130202, studia licencjackie. French A2 with elements of French for business.

Autorzy oferty: mgr Iwona Rogalska, mgr Justyna Kocbuch, mgr Anna Paderewska-Gryza, mgr Dorota Kornaszewska-Sarnacka, mgr Joanna Szegidewicz

Celem zajęć jest kontynuacja nauki języka francuskiego od podstaw do osiągnięcia poziomu A2. Podczas zajęć student rozwinie kompetencje językowe związane z życiem codziennym i zawodowym. Nauczy się wyrażeń i struktur językowych pozwalających mu na przygotowanie swojej kandydatury do procesu rekrutacji i na wzięcie w niej udziału. Będzie potrafił opisać i zorganizować zadania w miejscu pracy, przygotować kalendarz spotkań służbowych oraz prowadzić mailową korespondencję służbową.

La télévision et la radio françaises – source d’informations sur l’actualité économique, sociale et politique en France et dans le monde. ECTS 3.0, sygnatura 136972, studia licencjackie. French TV and radio - source of information about economic, social and political current events in France and in the world.

Autor oferty: mgr Joanna Szegidewicz

Celem zajęć jest śledzenie i komentowanie najciekawszych bieżących wydarzeń i zjawisk gospodarczych, społecznych i politycznych na podstawie dzienników i reportaży radia i telewizji oraz prasy francuskiej. W trakcie zajęć rozwijana jest przede wszystkim umiejętność rozumienia ze słuchu oraz wypowiadania się. Studenci doskonalą również kompetencje w zakresie redagowania tekstów pisanych.

La société dans le monde contemporain. ECTS 3.0, sygnatura 138302, studia licencjackie. Society in the modern world.

Autor oferty : mgr Joanna Szegidewicz

Społeczeństwo we współczesnym świecie, jego ewolucja jak również gwałtowne zmiany wynikające z globalizacji, imigracji, rozwoju nowych technologii, nowego podejścia do konsumpcji i zmian w sposobie pracy. Celem zajęć jest obserwowanie, analizowanie i komentowanie podstawowych trendów i nowych zjawisk społecznych we współczesnym świecie. Celem zajęć jest również rozwijanie biegłości językowej w zakresie podstawowych kompetencji językowych (przede wszystkim rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów czytanych, ale także umiejętności prowadzenia dyskusji, oraz redagowania tekstów pisanych).

Zoom sur l’actualité! Le monde en reportages à la télévision, dans la presse et à la radio francophones. ECTS 3.0, sygnatura 238182, studia magisterskie.

Autor oferty: mgr Iwona Rogalska

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat zmian w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym  na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Francji i krajów francuskojęzycznych. Praca nad aktualnymi materiałami audio-video i artykułami prasowymi o średnim poziomie zaawansowania (B2) pozwoli  doskonalić szczególnie język mówiony w zakresie rozumienia ze słuchu i wzbogacić słownictwo.  Ponadto, aktywne uczestnictwo w dyskusjach i debatach na bieżące tematy przyczyni się do poprawy płynności i swobody wypowiedzi ustnej. Uczestnicy będą mieli też możliwość doskonalenia różnych form wypowiedzi pisemnej takich jak: raport, notatka służbowa, e-maile oficjalne.

Oferta w języku hiszpańskim

España contemporánea: en películas, programas televisivos y prensa española (CNJO)  136983-0851 ECTS 4,5

Autor oferty: mgr Anna Zarzycka

Kurs ma na celu poszerzyć wiedzę  na temat współczesnej Hiszpanii, jej społeczeństwa, gospodarki i polityki, jak również podnieść poziom kompetencji językowych studentów. Będą oni przedstawiać prezentacje na najistotniejsze tematy, prowadzić dyskusje, odwołując się do argumentów w obronie przedstawianych tez lub też będą je krytykować. Oprócz tematyki jak najbardziej współczesnej takiej jak : sytuacja ludzi młodych w Hiszpanii, szkolnictwo, poziom bezrobocia; imigranci w Hiszpanii i Hiszpanie emigrujący za granicę; zmieniająca  się rola kobiet  w życiu społecznym, zawodowym i politycznym;  tendencje niepodległościowe różnych Regionów Autonomicznych Hiszpanii czy  korupcja,  poruszane będą zagadnienia, które w dużym stopniu przyczyniły się do wykreowania dzisiejszej Hiszpanii:  okres dyktatury Franko następujący po wojnie domowej; terroryzm organizacji ETA; kryzys 2008 roku, Ruch 15 M. W ramach kursu będzie również mowa o  osiągnięciach w dziedzinie kultury – architektury, malarstwa, muzyki czy literatury. I to wszystko na podstawie artykułów prasowych, fragmentów dzienników z Telewizji hiszpańskiej  oraz  filmów, również tych   nagradzanych na festiwalach  kina hiszpańskiego  i światowego.

Oferta w języku niemieckim

Case Study auf Deutsch ECTS 3.0

Autor oferty: dr Agnieszka Kamińska

Zajęcia mają na celu wytrenowanie umiejętności językowych, analitycznych oraz kooperacyjnych studentów w sytuacjach interaktywnego reagowania w kontekście przyszłej pracy. Agenda przedmiotu zawiera następujące moduły: prowadzenie spotkań i dyskusji, prezentacja wyników pracy, prowadzenie negocjacji, praca projektowa, studium przypadku (case study) i komunikacja interkulturowa.

Deutsch am Arbeitsplatz ECTS 3.0

Autor oferty: dr Agnieszka Kamińska

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z uniwersalnymi zasadami przeprowadzenia efektownej i skutecznej prezentacji w języku niemieckim. Agenda zajęć obejmuje następujące bloki: 1) Techniki budowy wypowiedzi, 2) Elementy werbalne dla skutecznego komunikatu, 3) Techniki prezentacji oraz kryteria zastosowania poszczególnych technik, 4) Elementy niewerbalne (mowa ciała) dla skutecznego komunikatu; radzenie sobie ze stresem/tremą; siła oddziaływania przez strój.
Ćwiczenia praktyczne: prezentacja przed kamerą (indywidualna analiza mocnych i słabych stron). Ważnym elementem warsztatów jest cykl pracy z kamerą (techniki autoprezentacji) oraz indywidualny feedback.

Filme und Reportagen als Sprechanlass ECTS 3.0

Autor oferty: dr Sylwia Bochenek-Roik

Zajęcia obejmują pracę z materiałami video. Koncentrują się na tematyce ogólnej z różnych dziedzin życia i przyczyniają się do rozwijania ogólnej kompetencji językowej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturowej i sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli 4 semestr studiów licencjackich. Na szczególną uwagę zasługują filmy o tematyce związanej z różnicami kulturowymi i relacjami między Polakami i Niemcami czy też ważne aspekty historii powojennej Niemiec i Austrii. Agenda cyklu zajęć obejmuje między innymi następujące filmy: Fala, Wróżby kumaka, Złota Dama, Życie na podsłuchu, Mój Berlin oraz Słuchowiska radiowe i inne.

Case Study auf Deutsch ECTS 3.0

Autor oferty: dr Joanna Popławska (ten sam przedmiot jest prowadzony przez 2 lektorki – dr Agnieszkę Kamińską i dr Joannę Popławską)

Zajęcia mają na celu wytrenowanie umiejętności językowych, analitycznych oraz kooperacyjnych studentów w sytuacjach interaktywnego reagowania w kontekście przyszłej pracy.
Agenda przedmiotu zawiera następujące moduły: prowadzenie spotkań i dyskusji, prezentacja wyników pracy, prowadzenie negocjacji, praca projektowa, studium przypadku (case study) oraz komunikacja interkulturowa.

Oferta w języku polskim

Trening twórczego pisania (nie tylko prac dyplomowych) ECTS 3.0

Autor oferty: dr Agata Rytel

Czy wszyscy jesteśmy twórcami? Jak obudzić w sobie poznawczą ciekawość? Jak sobie radzić z szumem informacyjnym i nie przeciążać tekstu zbędnymi informacjami? Jak pisać jasno i zrozumiale? Jak pisać prostymi zdaniami? Jak pisać zwięźle? Jak tworzyć niebanalne porównania w tekście o ekonomii? Jak napisać tekst wolny od błędów językowych? Jak uniknąć nudy w cytowaniu (nudnych) prac? Jak przyciągnąć uwagę nie tylko promotora i recenzenta? Na te pytania (i jeszcze parę innych) znajdziesz odpowiedź na zajęciach „Trening twórczego pisania (nie tylko prac dyplomowych)”.

Oferta w języku włoskim

Język włoski (podstawowy) poziom A1 / La lingua italiana (elementare) livello A1. ECTS 3, sygnatura 130217, studia licencjackie

Autor oferty: mgr Hanna Bartochowska

Celem zajęć jest nauka języka włoskiego od podstaw do osiągnięcia poziomu A1. W trakcie zajęć student rozwinie podstawowe kompetencje językowe związane z sytuacjami życia codziennego. Nauczy się przedstawiać siebie i innych, opisywać swoje otoczenie (pomieszczenia, przedmioty), rodzinę oraz czas wolny, planować podróż, robić zakupy, zamawiać posiłek w restauracji. Będzie umiał stosować zwyczajowe słownictwo, wyrażenia i struktury językowe w podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Język włoski poziom A2 z elementami ekonomii / La lingua italiana livello A2 con elementi di economia. ECTS 3, sygnatura 130237, studia licencjackie

Autor oferty: mgr Hanna Bartochowska

Kontynuacja nauki języka włoskiego od podstaw do osiągnięcia poziomu A2. Celem kursu jest dalsze rozwijanie kompetencji językowych związanych z życiem codziennym i zawodowym. Podczas zajęć student nauczy się wyrażeń i struktur językowych pozwalających mu na funkcjonowanie w firmie, organizację targów, podróży służbowych, realizowanie transakcji handlowych w sieci.

Centrum Nauki Języków Obcych
pok. 203, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 20
e-mail: cnjo@sgh.waw.pl

Testy kompetencyjne
Komercyjne kursy językowe