Młody naukowiec

Program „Młody Naukowiec SGH” to prestiżowy i kompleksowy program rozwoju naukowego studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pozwala na podjęcie pierwszych prób działalności naukowej przez wyróżniających się studentów już w trakcie nauki, we współpracy oraz pod opieką doświadczonych badawczy z SGH. Celem programu jest rozwój wiedzy i umiejętności metodologicznych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych. To wstęp do przyszłej kariery naukowej i innowacyjna propozycja zdobycia wielu nowych kompetencji zawodowych oraz doświadczenia w zakresie realizacji projektów i przygotowywania publikacji naukowych. Program ma charakter cykliczny, co roku ogłaszany jest nabór na kolejną edycję.
Publikacje uczestników programu

Zapraszamy do lektury monografii naukowych uczestników programu „Młody Naukowiec SGH”.

III edycja

Przegląd literatury naukowej w analizach współczesnych wyzwań gospodarczych

Obraz
okładka książki Przegląd literatury naukowej w analizach współczesnych wyzwań gospodarczych pod redakcją Radosława Malika

II edycja

Współczesne wyzwania gospodarcze w analizach uczestników programu

Obraz
okładka książki Współczesne wyzwania gospodarcze w analizach uczestników programu Młody Naukowiec SGH

I edycja

Rozważania ekonomiczne Studentów SGH

Obraz
Okładka monografii pt. Rozważania ekonomiczne studnetów SGH –pierwsza monografia uczestników programu „Młody Naukowiec SGH”
Uczestnicy Szkoły Doktorskiej o programie Młody Naukowiec SGH
grafika programu Młody Naukowiec SGH i Szkoły Doktorskiej SGH

Program „Młody Naukowiec SGH” to najlepsza trampolina do rozwoju naukowego. Udział w tej inicjatywie już w trakcie studiów licencjackich/magisterskich pozwala zdobyć kompetencje niezbędne w pracy badawczej. W programie zaplanowane są 3 aktywności: napisanie artykułu, udział w projekcie badawczym oraz działalność w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. To pozwala na doskonalenie zdywersyfikowanych umiejętności. „Młody Naukowiec SGH” to również świetna forma przygotowania do Szkoły Doktorskiej. Udział w programie pozwala na zgłębienie swoich zainteresowań naukowych, które później można rozwijać w rozprawie doktorskiej.

Karolina Bolesta, doktorantka SGH, uczestniczka I edycji Programu „Młody Naukowiec SGH”​


Udział w Programie „Młody Naukowiec SGH” stanowił dla mnie motywację do rozwijania swoich zainteresowań naukowo-badawczych. Pomógł mi w wyborze ścieżki naukowej, a także stanowił dla mnie inspirację do wyboru tematyki doktoratu. Praca naukowa pod okiem mojego opiekuna pozwoliła mi rozwinąć mój warsztat naukowo-badawczy, a opublikowany rozdział w monografii wieńczącej projekt stanowił dla mnie ważny element naukowego CV oraz procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Dzięki udziałowi w Programie „Młody Naukowiec SGH” zrozumiałem, że wybór ścieżki naukowej jest dla mnie najlepszą decyzją.

Bartosz Sobik, doktorant SGH, uczestnik I edycji Programu „Młody Naukowiec SGH”​


V edycja programu

Prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH ogłasza harmonogram rekrutacji na V edycję Programu „Młody Naukowiec SGH”.

Do wzięcia udziału w programie zapraszamy studentów SGH:

 • III roku studiów pierwszego stopnia, zamierzających kontynuować naukę na SGH;
 • I roku studiów drugiego stopnia.

Obszary zadaniowe realizowane w ramach V edycji

 • obszar działalności publikacyjnej;
 • obszar wsparcia prac zespołu badawczego (obszar Research Assistant);
 • obszar działalności w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.

Procentowa waga kryteriów rekrutacji dla V edycji

 • skumulowana średnia ważona ocen – 10%
 • działalność publikacyjna – 25%
 • działalność pozanaukowa – 25%
 • jakość warsztatu badawczego zaprezentowanego w pracy licencjackiej lub innej pracy naukowej, lub pracy przygotowanej na potrzeby rekrutacji – 40%

Rekrutacja

Obraz
Aplikuj do V edycji programu Młody naukowiec SGH do 28 maja 2023. Info i zapisy na stronie www.sgh.waw.pl/mlody-naukowiec

Składanie wniosków – od 28 kwietnia do 26 maja 2023 r.

Rejestracja poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny (dostępny od 28 kwietnia).

Ocena formalna wniosków – od 27 maja do 4 czerwca 2023 r.

Weryfikacja zgłoszeń pod kątem wymagań określonych w Regulaminie.

Ocena merytoryczna wniosków – od 5 do 9 czerwca 2023 r.

Docelowa kwalifikacja aplikujących do programu studentów na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów.

9 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej.

Odwołania od wstępnej listy rankingowej – do 14 czerwca 2023 r.

Rozpatrywanie odwołań – do 21 czerwca 2023 r.

21 czerwca

Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej.

Ważne dokumenty


Warunki uczestnictwa

Jednym z koniecznych warunków przystąpienia do programu jest znalezienie/wybranie/wskazanie przez studenta osoby (nauczyciela akademickiego posiadającego stopień co najmniej doktora), która będzie pełniła funkcję opiekuna merytorycznego przez cały czas trwania programu. Do zadań opiekuna merytorycznego będę należeć m. in: przeprowadzanie cyklicznych spotkań z uczestnikiem programu, nadzór nad realizowanymi przez studenta zadaniami, czy konsultowanie treści przygotowywanej w czasie programu publikacji.

W przesyłanych aplikacjach studenci wskazują m.in. przebieg edukacji w SGH, ze szczególnym uwzględnieniem swoich osiągnięć, a także określają obszar zainteresowań badawczych. Jednym z wymogów jest także wskazanie przez kandydata, wybranego opiekuna merytorycznego – nauczyciela akademickiego, co najmniej ze stopniem doktora, z którym będzie współpracował w trakcie realizacji powierzonych zadań.

Specjalnie powołana komisja rekrutacyjna oceni aplikacje pod względem formalnym i merytorycznym. Punktacji podlega m.in. wysokość skumulowanej średniej ważonej, działalność publikacyjna, a także pozanaukowa oraz warsztat badawczy zaprezentowany na podstawie fragmentu lub całej pracy licencjackiej. Więcej informacji o warunkach uczestnictwa znajduje się w regulaminie programu.


Program składa się z trzech obszarów zadaniowych

 • Obszar działalności publikacyjnej

Uczestnik przygotowuje samodzielną lub we współautorstwie, publikację o charakterze naukowym. Temat publikacji może być zaproponowany przez uczestnika programu, zgodnie z jego obszarem zainteresowań.

Zwieńczeniem pracy w obszarze działalności publikacyjnej jest wydanie monografii składającej się z artykułów słuchaczy danej edycji.

 • Obszar działalności w ramach CPiTT

Polega na bezpośrednim wsparciu zespołu projektowego, działającego w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w realizacji zadań, w obrębie określonego projektu biznesowo-badawczego.

 • Obszar wsparcia prac zespołu badawczego (obszar Research Assistant)

Dotyczy bezpośredniego wsparcia zespołu badawczego, prowadzącego działalność naukowo-badawczą w SGH, w realizacji zadań, dotyczących określonego projektu badawczego.
Wszystkie 3 obszary są obowiązkowe.


Dlaczego warto?

Program „Młody Naukowiec SGH” to unikatowy w skali kraju, kompleksowy program rozwoju naukowego studentów, który umożliwia im podjęcie działalności naukowej już w trakcie studiów. Pozwala zdobyć wiedzę, wzmocnić kluczowe kompetencje niezbędne dla osób zainteresowanych karierą naukowo-badawczą oraz poznawać dobre praktyki pod okiem doświadczonych pracowników naukowych SGH.

Na uczestników czekają liczne warsztaty i seminaria na tematy takie jak m.in.: Jak napisać dobry artykuł naukowy? Struktura, rodzaje, udostępnianie?; Gdzie prezentować wyniki badań? Czasopisma, konferencje, portale naukowe.; Jak efektywnie przeprowadzić research naukowy?; Na co zwraca uwagę recenzent tekstu naukowego? Spotkanie z recenzentem.; Jakie studia doktoranckie wybrać? Prezentacja Szkoły Doktorskiej SGH.; Jak aplikować na stypendia i granty? Przegląd możliwości, pisanie wniosku.

Warto dodać, że za swoją pracę w poszczególnych obszarach zadaniowych, uczestnik programu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z określonymi w regulaminie zasadami.


Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, p. 61 a
tel.: 22 564 9214
e-mail: dn@sgh.waw.pl