Zasady kształcenia Szkoła Doktorska SGH

Zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH są określone w Regulaminie Szkoły Doktorskiej SGH

Profile i programy kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH

Kształcenie jest prowadzone w dwóch profilach:

 • profil „doktorat wdrożeniowy”

Kształcenie prowadzone jest dla doktorantów, którzy biorą udział w programie „doktorat wdrożeniowy” ogłoszonym w Komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 roku o ogłoszeniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków

 •  profil ogólnoakademicki

kształcenie jest prowadzone dla wszystkich pozostałych doktorantów. Zajęcia mogą się odbywać w języku polskim i angielskim.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej obejmuje: program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach, w czterech programach

Nabór w roku akademickim 2021/2022

Programy obowiązujące doktorantów od naboru w roku akademickim 2021/2022

Nabór w roku akademickim 2020/2021

Programy obowiązujące doktorantów od naboru w roku akademickim 2020/2021

Nabór w roku akademickim 2019/2020

Programy obowiązujące doktorantów z naboru w roku akademickim 2019/2020

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

IPB obejmuje:

 1. dane podstawowe (m.in. wskazanie promotora/promotora pomocniczego, forma i język rozprawy doktorskiej),
 2. konspekt rozprawy doktorskiej zawierający następujące elementy:
  1. temat i uzasadnienie tematu rozprawy doktorskiej na podstawie przeglądu literatury wraz ze wskazaniem luki badawczej,
  2. cele rozprawy doktorskiej, tezy lub hipotezy lub pytania badawcze,
  3. opis metody badawczej,
  4. szacunkowy budżet ze wskazaniem dostępnych źródeł finansowania,
  5. wskazanie formy rozprawy doktorskiej,
  6. propozycję struktury rozprawy doktorskiej,
  7. wstępną bibliografię;
 3. planowany budżet badania,
 4. źródła finansowania badań,
 5. plan, w podziale na semestry, studiowania przedmiotów fakultatywnych z oferty Szkoły Doktorskiej w danym programie kształcenia, 6) harmonogram realizacji badań i rozprawy doktorskiej.

IPB powinien być złożony nie później niż 12 miesięcy od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. 4 miesiące przed upływem tego terminu doktorant powinien przedłożyć dziekanowi projekt IPB. Projekt IPB powinien być zaakceptowany przez promotora/promotorów. Złożenie IPB powinno nastąpić do 30 września (jeżeli IPB ma być poddane ocenie przez Zespół Oceniający, projekt IPB powinien być złożony do 30 czerwca) w systemie sprawozdań doktorantów.

ORCID numer elektronicznego identyfikatora naukowca

Doktoranci, którzy rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej w SGH, w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia, powinni złożyć w Dziale Nauki oświadczenie o posiadanym nr elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID.

Wybór promotora

Zgodnie z § 14 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, do 14 dni przed końcem roku kalendarzowego doktorant powinien złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej wniosek o powołanie promotora/promotorów. Wniosek powinien być zaakceptowany przez kandydata na promotora. W roku akademickim 2021/22 wniosek o powołanie promotora należy złożyć do 15 grudnia. Wniosek powinien być złożony w wersji papierowej w Biurze Szkoły Doktorskiej (pok. 35, ul. Madalińskiego 6/8).

Po powołaniu promotora (wydaniu decyzji w tej sprawie przez dziekana szkoły doktorskiej SGH), na jego wniosek może być powołany promotor pomocniczy.

Harmonogramy zajęć i zaliczanie przedmiotów

Harmonogramy zajęć oraz zaliczenia przedmiotów są dostępne w systemie USOS po adresem: usosweb.sgh.waw.pl
Dostęp jest możliwy po zalogowaniu loginem w domenie: @sgh.waw.pl

Tryb zaliczania przedmiotów jest regulowany Instrukcją Dziekana Szkoły Doktorskiej SGH

Sprawozdanie doktoranta

Sprawozdanie doktoranta składane jest corocznie do 30 września, w systemie:

Egzaminy kierunkowe

Doktorant, który rozpoczął kształcenie w roku akademickim 2021 zdaje egzaminy kierunkowe w IV semestrze kształcenia. Każdy egzamin kierunkowy ma dwa terminy, jeden w marcu, a drugi w maju. Doktorant wybiera tylko jeden termin, który staje się terminem obowiązkowym.

Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego z jednego egzaminu kierunkowego. Egzamin poprawkowy odbywa się we wrześniu. Szczegółowy harmonogram i organizację egzaminów kierunkowych ustala dziekan. Z egzaminu kierunkowego wystawia się tylko oceny słowne: „wynik zadawalający”, w przypadku pozytywnej oceny, „wynik niezadawalający” w przypadku negatywnej oceny. Nie przystąpienie do egzaminu kierunkowego bez uzasadnionego powodu skutkuje uzyskaniem oceny „wynik niezadowalający”.
Doktorant, który rozpoczął kształcenie w roku 2019 lub 2020 zobowiązany jest zdać egzaminy kierunkowe przed końcem IV semestru.
Egzaminy kierunkowe nie są wliczane do rozliczenia w ramach roku akademickiego.

Egzaminy według programów kształcenia, obowiązujące doktorantów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

Egzaminy według programów kształcenia

Egzaminy program ekonomia:
Roczniki 2021

Makroekonomia
Mikroekonomia.

Egzaminy program ekonomia:
Roczniki 2019 i 2020

Analiza mikroekonomiczna
Analiza makroekonomiczna

Egzaminy program nauki i zarządzaniu i jakości:

Nurty i koncepcje zarządzania organizacjami
Nowe trendy w marketingu

Egzaminy program nauki i polityce i administracji:

Państwo i jego instytucje
Państwo i jego polityki

Egzaminy program finanse:

Finanse i bankowość
Ryzyko w finansach

Egzaminy program ekonomia w języku angielskim:

Microeconomics
Macroeconomics

  Ocena śródokresowa

  Ocena jest przeprowadzana po IV semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia V semestru. Komisja przeprowadza ocenę realizacji IPB,  w szczególności w oparciu o przedłożone sprawozdanie doktoranta, opinie promotora (promotorów) w przedmiocie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, rozmowę z doktorantem oraz inne dokumenty przedłożone przez doktoranta.

  Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH

  Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku  kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

  Zgodnie z § 27 Regulaminu Szkoły Doktorskiej podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy. Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia.

  Procedurę  nadania stopnia doktora określa Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego.

  Jednostką odpowiedzialną za administracyjno-organizacyjną obsługę rad naukowych oraz realizację czynności związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych jest Biuro Rad Naukowych.

  Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
  ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
  e-mail: bsd@sgh.waw.pl
  ul. Madalińskiego 6/8
  02-513 Warszawa,
  tel.: 22 564 73 15
  tel.: 22 564 71 15