Zasady kształcenia Szkoła Doktorska SGH

Zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH są określone w Regulaminie Szkoły Doktorskiej SGH

Profile i programy kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH

Kształcenie jest prowadzone w dwóch profilach:

 • profil „doktorat wdrożeniowy”

Kształcenie prowadzone jest dla doktorantów, którzy biorą udział w programie „doktorat wdrożeniowy” ogłoszonym w Komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 roku o ogłoszeniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków

 •  profil ogólnoakademicki

kształcenie jest prowadzone dla wszystkich pozostałych doktorantów. Zajęcia mogą się odbywać w języku polskim i angielskim.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej obejmuje: program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach, w czterech programach

Nabór w roku akademickim 2024/2025
Nabór w roku akademickim 2021/2022

Programy obowiązujące doktorantów od naboru w roku akademickim 2021/2022 obowiązujące od 1 października 2023 r.

Programy obowiązujące doktorantów od naboru w roku akademickim 2021/2022

Nabór w roku akademickim 2020/2021

Programy obowiązujące doktorantów od naboru w roku akademickim 2020/2021

Nabór w roku akademickim 2019/2020

Programy obowiązujące doktorantów z naboru w roku akademickim 2019/2020

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

IPB obejmuje:

 1. dane podstawowe (m.in. wskazanie promotora/promotora pomocniczego, forma i język rozprawy doktorskiej),
 2.  konspekt rozprawy doktorskiej zawierający następujące elementy:
  • temat i uzasadnienie tematu rozprawy doktorskiej na podstawie przeglądu literatury wraz ze wskazaniem luki badawczej,
  • cele rozprawy doktorskiej, tezy lub hipotezy lub pytania badawcze,
  • opis metody badawczej,
  • szacunkowy budżet ze wskazaniem dostępnych źródeł finansowania,
  • wskazanie formy rozprawy doktorskiej,
  • propozycję struktury rozprawy doktorskiej,
  • wstępną bibliografię;
 3. planowany budżet badania,
 4. źródła finansowania badań,
 5. plan, w podziale na semestry, studiowania przedmiotów fakultatywnych z oferty Szkoły Doktorskiej w danym programie kształcenia,
 6. harmonogram realizacji badań i rozprawy doktorskiej.

Złożenie IPB przez doktoranta, ocena zespołu oraz opiniowanie promotora odbywają się w systemie informatycznym.

ORCID numer elektronicznego identyfikatora naukowca

Doktoranci, którzy rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej w SGH, w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia, powinni złożyć w Dziale Nauki oświadczenie o posiadanym nr elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID.

Wybór promotora

Zgodnie z § 14 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, od roku akademickiego 2023/2024 doktorant powinien złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej wniosek o powołanie promotora/promotorów niezwłocznie po podjęciu kształcenia, lecz nie później niż do 15 listopada danego roku akademickiego. Wniosek powinien być zaakceptowany przez kandydata na promotora. Wniosek powinien być złożony w wersji papierowej w Biurze Szkoły Doktorskiej (pok. 35, ul. Madalińskiego 6/8).

Po powołaniu promotora (wydaniu decyzji w tej sprawie przez dziekana szkoły doktorskiej SGH), na jego wniosek może być powołany promotor pomocniczy.

Wyjazdy zagraniczne

Doktoranci mają możliwość ubiegać się o wyjazd zagraniczny w ramach programów wymiany i staży zagranicznych oraz korzystać z wielu możliwości stypendialnych.

Harmonogram kwalifikacji do programu Erasmus+ dla doktorantów na rok akademicki 2023/2024:

 1. Od 8 stycznia do 22 stycznia r. (w godzinach pracy Biura Szkoły Doktorskiej) - doktoranci Szkoły Doktorskiej SGH ubiegający się o wyjazd zagraniczny w ramach programów wymiany i staży zagranicznych koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH składają w Biurze Szkoły Doktorskiej SGH wcześniej wskazane dokumenty.
 2. Do 29 stycznia 2024 r. - zostanie podjęta decyzja Prodziekana Szkoły Doktorskiej SGH ds. umiędzynarodowienia w sprawie zgody na udział doktoranta Szkoły Doktorskiej SGH w kwalifikacji na wyjazd zagraniczny, a do 1 lutego 2024 r. – przekazanie dokumentów przez Biuro Szkoły Doktorskiej do Centrum Współpracy Międzynarodowej.
 3. Decyzję o zakwalifikowaniu doktoranta Szkoły Doktorskiej na wymianę podejmuje Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu doktoranta podejmuje uczelnia partnerska, do której student aplikuje.

Więcej informacji:

Harmonogramy zajęć i zaliczanie przedmiotów

Harmonogramy zajęć oraz zaliczenia przedmiotów są dostępne w systemie USOS po adresem: usosweb.sgh.waw.pl
Dostęp jest możliwy po zalogowaniu loginem w domenie: @sgh.waw.pl

Sprawozdanie doktoranta

Złożenie sprawozdania doktoranta po I roku lub po III roku wraz z opinią promotora powinno nastąpić do 10 października, a w przypadku doktorantów po IV roku – do 20 października. Natomiast doktoranci odbywający kształcenie na II roku składają sprawozdanie nie później niż tydzień przed końcem II roku i nie wcześniej niż trzy tygodnie przed końcem II roku.

Egzaminy kierunkowe

Doktorant, który rozpoczął kształcenie w roku akademickim 2021/2022 lub późniejszym zdaje egzaminy kierunkowe w IV semestrze kształcenia. Każdy egzamin kierunkowy ma dwa terminy, jeden w marcu, a drugi w maju. Doktorant wybiera tylko jeden termin, który staje się terminem obowiązkowym.

Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego z jednego egzaminu kierunkowego. Egzamin poprawkowy odbywa się we wrześniu. Szczegółowy harmonogram i organizację egzaminów kierunkowych ustala dziekan. Z egzaminu kierunkowego wystawia się tylko oceny słowne: „wynik zadawalający”, w przypadku pozytywnej oceny, „wynik niezadawalający” w przypadku negatywnej oceny. Nie przystąpienie do egzaminu kierunkowego bez uzasadnionego powodu skutkuje uzyskaniem oceny „wynik niezadowalający”.
Doktorant, który rozpoczął kształcenie w roku 2019 lub 2020 zobowiązany jest zdać egzaminy kierunkowe przed końcem IV semestru.
Egzaminy kierunkowe nie są wliczane do rozliczenia w ramach roku akademickiego.

Egzaminy według programów kształcenia, obowiązujące doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

Egzaminy według programów kształcenia

Egzaminy program ekonomia:

 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia.

Egzaminy program finanse:

 • Finanse i bankowość
 • Ryzyko w finansach

Egzaminy program nauki i zarządzaniu i jakości:

 • Nurty i koncepcje zarządzania organizacjami
 • Nowe trendy w marketingu

Egzaminy program nauki i polityce i administracji:

 • Państwo i jego instytucje
 • Państwo i jego polityki

 

 

Ocena śródokresowa

Ocena jest przeprowadzana po IV semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia V semestru. W przypadku zawieszenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, o którym mowa w § 23 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, termin oceny przesuwa się o ten okres. Komisja przeprowadza ocenę realizacji IPB, w szczególności w oparciu o przedłożone sprawozdanie doktoranta, opinie promotora (promotorów) w przedmiocie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, rozmowę z doktorantem oraz inne dokumenty przedłożone przez doktoranta.

Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH

Zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku  kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Zgodnie z § 27 Regulaminu Szkoły Doktorskiej podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy. Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia.

Procedurę  nadania stopnia doktora określa Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego.

Jednostką odpowiedzialną za administracyjno-organizacyjną obsługę rad naukowych oraz realizację czynności związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych jest Biuro Rad Naukowych.


Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa,
tel.: 22 564 73 15
tel.: 22 564 71 15

ORCID

Międzynarodowy system identyfikacji autorów