Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Cel programu

Celem programu Erasmus+ jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Struktura programu obejmuje sektory: edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja dorosłych, młodzież, sport oraz działania Jean Monnet. Dla szkolnictwa wyższego są dostępne 3 akcje: mobilność edukacyjna, współpraca organizacji i instytucji, działania centralne.

Mobilność edukacyjna

Projekty mobilności edukacyjnej tj. wyjazdy pracowników i studentów SGH koordynuje Centrum Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na poniższej stronie internetowej:

Współpraca organizacji i instytucji

Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany doświadczeń.  
Celem projektów jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. Partnerstwa w zakresie współpracy mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).

Maksymalne dofinansowanie dla projektów 3-letnich to 400 000 euro.

Działania centralne

Sojusze na rzecz innowacji

Sojusze prowadzą do zwiększenia zdolności innowacyjnych Europy poprzez współpracę i wymianę wiedzy.

 • Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

Celem projektów jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rezultaty wypracowane przez konsorcja powinny być odpowiedzią na wyzwania społeczne i gospodarcze, takie jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, przystosowanie społeczeństwa do szybkich zmian oraz innowacji na rynku pracy.

Maksymalne dofinansowanie UE dla projektów 2-letnich 1 mln euro, a dla projektów 3-letnich 1,5 mln euro.

 • Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Celem projektów jest wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych i wzmocnienie współpracy na rzecz danej branży. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy, tj.: turystyka, mobilność-transport-motoryzacja, przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny, budownictwo, sektor rolno-spożywczy, branże niskoemisyjne, włókiennictwo, sektor kultury i kreatywny, technologie cyfrowe, energia odnawialna, elektronika, handel, gospodarka społeczna, zdrowie.

Maksymalne dofinansowanie UE dla projektów 4-letnich 4 mln euro.

Działania Jean Monnet w sektorze Szkolnictwa wyższego

Akcja wspiera studia i badania dotyczące Unii Europejskiej i integracji europejskiej. W ramach akcji można realizować następujące działania:

 • Moduły „Jean Monnet”: krótkie programy nauczania w zakresie studiów nad UE, których minimalny czas wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.

Maksymalne dofinansowanie UE: 30 000 euro.

 • Katedry „Jean Monnet”: grant dla profesorów uniwersyteckich specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki.

Maksymalne dofinansowanie UE: 50 000 euro.

 • Centra doskonałości „Jean Monnet”: ośrodki kompetencji i wiedzy skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

Maksymalne dofinansowanie UE: 100 000 euro.

Działania Erasmus Mundus

W ramach działania możliwa jest realizacja dwóch niezależnych typów projektów:

 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Celem wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest zwiększenie atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz przyciągnięcie najzdolniejszych osób do Europy. Kwota dotacji zostanie obliczona na końcowym etapie sprawozdawczym na podstawie liczby przyznanych stypendiów, liczby przyjętych studentów oraz faktycznej liczby kosztów jednostkowych przeznaczonych na indywidualne potrzeby.

 • Działania w zakresie opracowania wspólnych studiów Erasmus Mundus

Celem projektu prowadzącego do opracowania studiów Erasmus Mundus jest wsparcie przygotowania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim.

Maksymalna kwota ryczałtowa dofinansowania 55 000 euro na projekt.

Na nowej stronie dedykowanej programowi Erasmus 2021-2027 dostępny jest podręcznik Erasmus+ w języku polskim.

Konkursy i nabory

Nabory wniosków w 2023 roku dla szkolnictwa wyższego w ramach Akcji kluczowej 2 oraz Działania „Jean Monnet”:

 • Działanie Erasmus Mundus - 16 lutego, godz. 17:00
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym - 16 lutego, godz. 17:00
 • Działania i sieci „Jean Monnet” - 14 lutego, godz. 17:00
 • Projekty przyszłościowe - 15 marca, godz. 17:00
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe - 22 marca, godz. 12:00
 • Sojusze na rzecz innowacji - 3 maja, godz. 17:00

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów zapraszamy do kontaktu.

Małgorzata Koślacz
e-mail: malgorzata.koslacz@sgh.waw.pl    
tel: 22 564 7815

Olga Pankiv
e-mail: olga.pankiv@sgh.waw.pl    
tel: 22 564 9869

Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, budynek G (główny), pokój 11
02-554 Warszawa
e-mail: projekty@sgh.waw.pl