Etyka w SGH

Kodeks etyki opiera się na kluczowych wartościach SGH, do których pracownicy naszej uczelni zaliczyli: profesjonalizm, współpracę, uczciwość, szacunek i prawdę. Z wartości tych wynikają opisane w Kodeksie zasady postępowania oraz zawarte w Poradniku etyki SGH wybrane przykłady, ilustrujące jak nasze wartości i zasady są realizowane w praktyce.
Konkurs SGH na najlepszą pracę dyplomową nt. etyki

Etyka w SGH

Kluczowe wartości SGH

Grafika przedstawiająca kluczowe wartości SGH. Kluczowe wartości SGH to profesjonalizm, współpraca, uczciwość, szacunek, prawda. Profesjonalizm rozumiemy jako oparte na ciągłym rozwoju, wysokiej jakości odpowiedzialne działanie. Współpraca to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę. Uczciwość oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami. Szacunek rozumiemy jako życzliwe, godne i równe traktowan

W proces tworzenia i konsultowania Kodeksu zaangażowało się wielu pracowników SGH, dzięki czemu dokument ten jest naszym wspólnym dziełem. Do jego przestrzegania bowiem jesteśmy zobowiązani wszyscy: kadra zarządzająca, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. Stanowi on także naszą publiczną deklarację przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Symbolem SGH jest fregata, a Kodeks etyki pracowników SGH jest kompasem podpowiadającym, jaką drogę mamy wybrać

W SGH obowiązuje od 2018 r. opracowany partycypacyjnie kodeks etyki. Nad upowszechnianiem i przestrzeganiem kodeksu czuwa rzeczniczka etyki i Komisja etyki, podejmując różnorodne działania informacyjno-edukacyjne oraz rozpatrując także naruszenia kodeksu etyki. Wyłonione przez pracowników SGH wartości uwzględniają wartości Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN, a także podpisaną przez SGH Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Kodeks Etyki i Poradnik Etyki

Kodeks Etyki i Poradnik Etyki

Kodeks etyki pracowników SGH definiuje kluczowe wartości SGH i przekłada je na zasady postępowania. Poradnik etyki SGH, jako załącznik do Kodeksu, stanowi jego uszczegółowienie – pokazuje przykłady konkretnych sytuacji stosowania wartości i zasad postępowania. Jest on opracowaniem otwartym, które powinno być uzupełniane przykładami zgłaszanymi przez pracowników.

Wszyscy zatrudnieni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, niezależnie od zajmowanego stanowiska, powinni przestrzegać Kodeksu.

Rzeczniczka etyki

Rzeczniczka etyki

Zgodnie ze statutem SGH (§ 4 ust. 6), rzeczniczka etyki jest odpowiedzialna za podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych postaw etycznych we wspólnocie Uczelni oraz obronę praw członków tej wspólnoty.

Do szczegółowych zadań rzeczniczki etyki należy:

 • upowszechnianie Kodeksu,
 • wspieranie pracowników we wdrażaniu postanowień Kodeksu,
 • przeciwdziałanie nieetycznym działaniom i naruszeniom,
 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszenia Kodeksu,
 • monitorowanie wdrażania Kodeksu, zgłaszanie propozycji aktualizacji Kodeksu.

Zasady działania rzeczniczki etyki określa Uchwała nr 42 Senatu SGH z 25 listopada 2020 r. wraz z późniejszą zmianą

Komisja Etyki

Komisja Etyki

Do szczegółowych zadań komisji etyki należy:

 • upowszechnianie Kodeksu,
 • wspieranie pracowników we wdrażaniu postanowień Kodeksu,
 • przeciwdziałanie nieetycznym działaniom i naruszeniom,
 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszenia Kodeksu,
 • monitorowanie wdrażania Kodeksu, zgłaszanie propozycji aktualizacji Kodeksu,
 • opiniuje etyczność badań naukowych na prośbę zainteresowanych

Podania i wnioski m.in. ws. wydania opinii w zakresie zgodności projektów badawczych z zasadami etyki należy przesyłać na adres komisji etyki SGH.

Komisja etyki SGH
e-mail: komisja.etyki@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 92 14

Edukacja etyczna

Edukacja etyczna

Działając na rzecz upowszechniania kodeksu etyki i budowania świadomości etycznej, rzeczniczka i komisja etyki prowadzą następujące działania informacyjno-edukacyjne:

 • Cykliczne Rozmowy o etyce
 • Publikacje w Gazecie SGH

Rozmowy o etyce

Cykl rozmów prowadzonych przez rzeczniczkę etyki poświęcony jest przybliżeniu zagadnień etyki przede wszystkim społeczności SGH, choć spotkania są jak najbardziej otwarte dla wszystkich zainteresowanych.


26 maja 2021 r.

Rozmowa z prof. Janiną Filek, etyczką z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założycielką Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu (EBEN Polska), członkinią Komisji Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności KRASP.


30 czerwca 2021 r.

Rozmowa z dr Anną Cybulko, prawniczką, psycholożką i mediatorką, rzeczniczką akademicką ds. studenckich i pracowniczych na Uniwersytecie Warszawskim.


26 października 2021 r.

Rozmowa z dr hab. Kazimierzem Klocem, prof. SGH, mediatorem wewnętrznym SGH.


24 listopada 2021 r.

Rozmowa z dr hab. Grzegorzem Szulczewskim, prof. SGH, przewodniczącym Komisji etyki SGH.


15 grudnia 2021 r.,

Rozmowa o profesjonalizmie jako kluczowej wartości SGH z Rektorem SGH, dr hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH.


26 stycznia 2022 r.,

Rozmowa o współpracy jako kluczowej wartości SGH z przewodniczącą Komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, dr hab. Haliną Brdulak, prof. SGH.


29 marca 2022 r.,

Rozmowa o uczciwości jako kluczowej wartości SGH z wiceprzewodniczącą Komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, dr Aleksandrą Stanek-Kowalczyk.


29 kwietnia 2022 r.,

Rozmowa o szacunku jako kluczowej wartości SGH z kierowniczką Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH oraz współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, dr hab. Katarzyną Górak-Sosnowską, prof. SGH.


27 maja 2022 r.,

Rozmowa o prawdzie jako kluczowej wartości SGH z członkiem Komisji etyki SGH, dr hab. Dariuszem Turkiem, prof. SGH.


12 lipca 2022 r.

Rozmowa o etyce z prof. Igą Magdą, przewodniczącą Komisji rektorskiej do spraw Planu Równości Płci.Publikacje w Gazecie SGH

2023

2022

2021

2020

2019

 • M. Rocki, Kompas dla całej wspólnoty, „Gazeta SGH”, nr 2 (348) wiosna 2019, s. 2
 • Jak wdrażać wartości? Pytania i odpowiedzi, „Gazeta SGH”, nr 2 (348) wiosna 2019, s. 3.
 • G. Szulczewski, Etyczna nawigacja dla pracowników SGH, „Gazeta SGH”, nr 2 (348) wiosna 2019, s. 4-7.
  „Gazeta SGH”, nr 2 (348) wiosna 2019. Numer dostępny w pdf
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
Konkurs SGH na najlepszą pracę dyplomową nt. etyki

Informacje o konkursie

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie i magisterskie, poświęcone zagadnieniom z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji, obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Do konkursu może się zgłosić absolwent/ka każdej uczelni, który/a uzyskał/a stopień licencjata lub magistra.

Harmonogram

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

 • ogłoszenie konkursu: do 16 lutego br.
 • nadsyłanie prac: do 31 marca br.
 • ogłoszenie wyników konkursu: do 30 czerwca br.

Zgłoszenia

Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres rzeczniczka.etyki@sgh.waw.pl.

Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie Konkursu.

Skład Kapituły Konkursu

 • dr Ewa Jastrzębska (rzeczniczka etyki SGH) – przewodnicząca Kapituły,
 • dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH (przewodniczący Komisji etyki SGH) – zastępca przewodniczącej Kapituły,
 • dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH (przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni),
 • dr hab. Radosław Baran, prof. SGH,
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH,
 • dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH,
 • dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH,
 • dr Grażyna Szurczak,

Ogłoszenie wyników I edycji konkursu SGH na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji

Kapituła Konkursu Rzeczniczki Etyki i Komisji Etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji przyznała:

 • Nagrodę główną Pani Ewelinie Kuźmie za pracę magisterską pt. „Green banking a efektywność finansowa banków”. Kapituła jednogłośnie nagrodziła pracę za: oryginalność tematu, odniesienie się do ważnego dla gospodarki sektora finansowego, który ma potencjalnie duży wpływ i duże możliwości generowania prośrodowiskowych zmian, innowacyjność autorskiego wskaźnika ekologizacji banków, rozbudowaną metodologię i wykorzystanie bardzo bogatej literatury. Promotorką zwycięskiej pracy była Pani dr Magdalena Kozińska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Wyróżnienie Panu Maksymilianowi Jabłeckiemu za pracę magisterską pt. „Strategie zrównoważonego inwestowania (sustainable investing strategies) jako nowy sposób myślenia o rynku finansowym – ujęcie prawne i etyczne”. Kapituła jednogłośnie wyróżniła pracę za: rzetelność terminologiczną, przejrzystość argumentowania, wysoka umiejętność poruszania się w obrębie bogatej literatury przedmiotu oraz bardzo dobry styl wypowiedzi. Promotorem wyróżnionej pracy był dr Czesław Martysz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się podczas Święta SGH, 22 czerwca.

laureaci konkursu za najlepszą pracę dyplomową, rektor SGH Piotr Wachowiak, rzeczniczka etyki SGH Ewa Jastrzębska

Laureatom serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za zgłoszenie swoich prac. Zapraszamy do kolejnych edycji!

Dzień wartości SGH
plakat promujący wydarzenie

13 czerwca 2023 r. (wtorek) organizowany był Dzień wartości SGH, będący okazją do przypomnienia i porozmawiania o naszych kluczowych wartościach.

W ramach Dnia Wartości SGH odbyły się różnorodne wydarzenia:

 • quiz o wartościach
 • finał konkursu fotograficznego poświęconego wartościom SGH
 • debata oksfordzka
 • spacer po Polu Mokotowskim
 • i inne.

Konkurs Poszukiwacze zaginionych wartości

Konkurs „Poszukiwacze zaginionych wartości” był organizowany 5, 6, 7 i 12 czerwca w godzinach 9.00-16.00. W konkursie mógł wziąć udział każdy pracownik. Zadaniem osób przystępujących do konkursu było znalezienie na terenie kampusu SGH kartki z pytaniem o jedną z pięciu wartości uczelni. Każdego dnia była poszukiwana inna wartość. Zwycięzcy otrzymali nagrodę.


Konkurs fotograficzny „Wartości SGH w obiektywie”

Konkurs fotograficzny miał zainspirować pracowników SGH do podzielenia się fotografiami o zróżnicowanej tematyce – związanej z szeroko rozumianą interpretacją wartości SGH. Zdjęcia mogły ukazywać jedną z wartości lub wszystkie pięć łącznie. Zdjęcia można było nadsyłać w okresie 18 maja do 4 czerwca 2023 roku za pośrednictwem formularza MS FORMS. Szczegóły konkursu opisane są w Regulaminie.

Celem Konkursu było wybranie 6 najlepszych zdjęć (5 zdjęć po jednym dla każdej z wartości i 1 ukazujące wszystkie wartości łącznie), które nagrodziliśmy 13 czerwca podczas gali, będą one również elementem wystawy.

Wartościowy Quiz

Quiz odbył się w Auli Spadochronowej. Pytania w quizie dotyczyły przede wszystkim Kodeksu etyki pracowników SGH. Zwycięzca lub zwyciężczyni otrzymali nagrodę.

Debata oksfordzka

Debata oksfordzka to sformalizowana dyskusja dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić.

 • Miejsce debaty: Aula Główna (debata była także transmitowana online) 
 • Teza debaty: Etyka w organizacji to tylko fasada
 • Marszałek debaty: dziennikarz Paweł Oksanowicz
 • Wśród debatujących: Magdalena Andrejczuk, prof. Andrzej Blikle, Izabela Dyakowska, Agnieszka Jaraczewska, Paweł Niziński, JMR Rektor Piotr Wachowiak

Zapis debaty na kanale YouTube SGH

Spacer po Polu Mokotowskim

Pole Mokotowskie to jedna z najpopularniejszych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców – centralnych dzielnic Warszawy. Ale to nie tylko park pełen zieleni, a miejsce przepełnione historią i ciekawostkami. Wszystkie oblicza jednego z największych terenów zielonych stolicy pokazaliśmy w czasie spaceru, który poprowadził jeden z przewodników założonego przez absolwenta SGH Biura Przewodników Skarby Warszawy.


Nieformalny komitet organizacyjny Dnia wartości SGH (alfabetycznie): Patrycja Dutkiewicz, Piotr Glen, Ewa Jastrzębska, Anna Kotlińska, Justyna Kozera, Ewa Lisowska, Dariusz Turek.

Plan równości płci na SGH

Plan równości płci na SGH

24 maja 2022 r. przyjęte zostało Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Plan Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) prezentuje zestaw działań, których wdrożenie jest niezbędne, by zapewnić poszanowanie zasad równości i różnorodności całej społeczności SGH oraz wolności od jakichkolwiek form dyskryminacji.

Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa

Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z 31 sierpnia 2020 r. w SGH obowiązuje wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa wprowadzona w celu przeciwdziałania przypadkom dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania seksualnego w stosunku do pracowników oraz uczestników różnych form kształcenia.

Przez dyskryminację Polityka rozumie nierówne traktowanie w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; definicję tę stosuje się odpowiednio do nierównego traktowania uczestników różnych form kształcenia.

Mobbingiem Polityka określa: działania lub zachowania dotyczące osoby lub skierowane przeciwko niej, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności np. zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z grupy osób, której jest członkiem.

Molestowanie seksualne to według Polityki: każde niewłaściwe zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci danej osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jej godności, w szczególności stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne.

Polityka stanowi iż:
§ 3
1. W SGH wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego oraz innych form przemocy fizycznej lub psychicznej uznaje się za szczególnie naganne, a działania lub zachowania noszące określone w Polityce i powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie prawa pracy znamiona tych zjawisk są zabronione.
4. Każdy pracownik oraz uczestnik danej formy kształcenia zobowiązany jest do odpowiedniego reagowania na zauważone przypadki dyskryminacji, mobbingu lub molestowania seksualnego mające miejsce w Uczelni i do przeciwdziałania im.
5. Stwarzanie sytuacji sprzyjających dyskryminowaniu, mobbingowi lub molestowaniu seksualnemu bądź stosowanie takich działań lub zachowań może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub obowiązków uczestników danej formy kształcenia.

Wątpliwości i naruszenia

Wątpliwości

Co robić, jeśli mam wątpliwości, jak postąpić w danej sytuacji?

W takiej sytuacji można się posłużyć poniższymi pytaniami, które ułatwią podjęcie właściwej decyzji:

 • Czy moje postępowanie jest zgodne z prawem i wewnętrznymi regulacjami?
 • Czy jest ono zgodne z zapisami Kodeksu etyki pracowników SGH i Poradnika etyki SGH?
 • Jak czułbyś/czułabyś się, gdyby Twoje zachowanie zostało upublicznione?
 • Co pomyślałby/pomyślałaby o nim Twój/Twoja przełożony/przełożona?
 • Czy przyznałbyś/przyznałabyś się do takiego zachowania rodzinie i przyjaciołom?
 • Czy po podjęciu określonej decyzji możesz spać spokojnie, masz czyste sumienie?

Jeżeli powyższe pytania nie rozwiały Twoich wątpliwości, jak postąpić, zgłoś się do przełożonego lub rzecznika etyki osobiście (spotkanie/e-mail).

Naruszenia

Co zrobić w sytuacji, gdy zostało zauważone zachowanie stanowiące naruszenie Kodeksu?

Zastosuj procedurę 3 kroków – przejdź do kolejnego kroku, jeżeli wcześniejszy nie rozwiąże Twojego problemu.

 1. Porozmawiaj z osobą naruszającą zapisy Kodeksu
 2. Zgłoś naruszenie przełożonemu tej osoby
 3. Zgłoś naruszenie rzecznikowi etyki osobiście (spotkanie/ /e-mail) lub anonimowo (skrzynka kontaktowa) znajdująca się przy kuchni pracowników obok sali 113G)

Czy jeżeli zgłaszam naruszenie Kodeksu, grożą mi jakieś konsekwencje?
Osoba, która w dobrej wierze zgłasza naruszenie Kodeksu, nie ponosi żadnych konsekwencji z tego tytułu. Żadne działania odwetowe wobec osób informujących o naruszeniu nie będą akceptowane. Wszelkie zgłoszenia będą rozpatrywane z zachowaniem dyskrecji.

Czy jeśli naruszam Kodeks, grożą mi jakieś konsekwencje?
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie zasad Kodeksu zachowanie takie zostanie poddane ocenie przez rzecznika etyki i komisję etyki.

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie

Szczególnymi przypadkami naruszeń Kodeksu są dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne. Kwestie te reguluje Wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Załącznik do zarządzenia Rektora nr 77 z dnia 31 sierpnia 2020 r.)

Rozdział 3 określa procedurę składania zgłoszeń w takich przypadkach, łącznie z wzorami formularzy zgłoszeń:

§ 6

 1. Pracownik albo uczestnik danej formy kształcenia, który uzna, że doświadczył jakiejkolwiek formy dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego ze strony innego pracownika, uprawniony jest do złożenia pisemnego zgłoszenia w tej sprawie.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć do Rektora w odpowiednio zaadresowanej, zaklejonej kopercie, z dopiskiem „do rąk własnych”, w sekretariacie Rektora.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  •  imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie, zwanej dalej „zgłaszającym”;
  • wskazanie z imienia i nazwiska osoby lub osób, które według zgłaszającego dopuściły się wobec niego dyskryminacji, mobbingu lub molestowania seksualnego, albo przyczyniły się do ich wystąpienia;
  • zarys okoliczności oraz opis niewłaściwych działań lub zachowań, których dopuściła się wobec zgłaszającego, lub przyczyniła się do ich wystąpienia, osoba lub osoby wskazane jako mobber lub mobberzy, a które zdaniem zgłaszającego, są przejawami dyskryminacji, mobbingu lub molestowania seksualnego;
  • informację o czasie i miejscu wystąpienia opisanych działań lub zachowań;
  • ewentualne wskazanie dowodów w sprawie, w tym świadków;
  • wskazanie ewentualnych skutków doświadczonych działań lub zachowań, w tym dotyczących samopoczucia lub stanu zdrowia mobbowanego, których dopuściła się wobec niego, lub przyczyniła się do ich wystąpienia, osoba lub osoby wskazane jako mobber lub mobberzy;
  • własnoręczny podpis zgłaszającego.

Zgłoszenia dotyczące dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego można zgłaszać także anonimowo za pomocą skrzynki antydyskryminacyjnej, znajdującej się przy kuchni pracowników obok sali 113 G.

Mediator

Zgodnie z § 7 Polityki, Rektor lub Kanclerz mogą skierować sprawę do rozpatrzenia w postępowaniu mediacyjnym, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że może być ona załatwiona polubownie, bez naruszenia interesów osób wskazanych w zgłoszeniu jako mobber i mobbowany.

W SGH został powołany mediator dr. hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH.

ESA – narzędzie do samooceny w zakresie zachowań etycznych

ESA – narzędzie do samooceny w zakresie zachowań etycznych

A Tool-Kit for Ethics Self-Assessment ma postać narzędzia informatycznego, które jest wyrazem konstruktywnego myślenia i działania na niwie etyki. Obejmuje siedem – ważnych z perspektywy etyki globalnej – klastrów wartości charakteryzujących etyczne zachowanie człowieka zaangażowanego w działalność gospodarczą. Zawiera zestaw stwierdzeń pobudzających do pogłębionej autorefleksji. Dla każdej osoby wykonującej test wykorzystuje formułę, pozwalającą na stworzenie obrazu graficznego (w postaci radaru) i skomentowanie ustaleń dotyczących etyki. Służy wyłącznie osobie z tego narzędzia korzystającej. Żadne dane dotyczące osoby korzystającej z ESA nie są oczekiwane. Wyniki testu dostępne są tylko dla niej, do pobrania, po zakończeniu testu i nie są archiwizowane.

ESA powstała z inicjatywy prof. dr hab. Anny Karmańskiej i została zainicjowana w SGH w 2019 roku, łącznie z apelem o tworzenie ram etyki globalnej (an Appeal for the Global Ethics Framework), przyjętym przez aklamację przez międzynarodowe grono uczestników 31. Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues.

ESA opracowana jest w dwunastu wersjach językowych. Narzędzie jest powszechnie dostępne. Warto po nie sięgnąć, a wobec roli, jaką może odgrywać na różnych płaszczyznach referowania kwestii etycznych, warto również informację na jego temat rozpowszechniać.

Harmonogram prac nad kodeksem etyki

Harmonogram prac nad kodeksem etyki

Prace na opracowaniem Kodeksu etyki dla pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przebiegały w sześciu etapach.

 • I etap: Warsztaty dla pracowników poświęcone wyłonieniu katalogu najważniejszych wartości dla SGH (1 luty 2018, 7 luty 2018, 5 kwietnia 2018).
 • II etap: Pierwsza ankieta dotycząca wyboru kluczowych wartości SGH (online, 16-30 kwietnia 2018, wypełniło ją 313 pracowników, na jej podstawie wyłoniono 5 kluczowych wartości SGH, które następnie zdefiniowano, odwołując się przy ich wyjaśnianiu do innych wartości wskazywanych przez pracowników, a nie uznanych za kluczowe).
 • III etap: Druga ankieta dotycząca funkcjonowania wybranych kluczowych wartości w codziennej pracy w SGH (online, 24 maja-10 czerwca 2018, służyła zidentyfikowaniu sytuacji z codziennej pracy pracowników SGH, w których wyłonione kluczowe wartości były lub powinny być szczególnie przestrzegane)
 • IV etap: Prace eksperckie zespołu nad przygotowaniem projektu Kodeksu Etyki  dla pracowników SGH (grudzień 2017- listopad 2018, na tym etapie przełożono wartości na standardy postępowania pracowników SGH oraz dobre przykłady postępowania, odwołując się do sytuacji wskazywanych przez respondentów w drugiej ankiecie)
 • V etap: Zewnętrzna recenzja Kodeku Etyki SGH (prof. Ryszard Wiśniewski – UMK)
 • VI etap: Przyjęcie Kodeksu etyki pracowników SGH Uchwałą nr 332 Senatu SGH z dnia 19 grudnia 2018 r.    

Nad opracowywaniem Kodeksu etyki czuwał czteroosobowy Zespół ds. Kodeksu Etyki, reprezentujący pracowników naukowych i administracyjnych SGH. Pierwsze wybory rzecznika etyki SGH odbyły się 20 kwietnia 2021 r.

Stanowiska rzeczniczki
 • Wykorzystywanie symboliki w przestrzeni akademickiej

W nawiązaniu do stanowiska rzecznika praw obywatelskich, który zaznaczył, że uczestnicy protestów Strajku Kobiet korzystają z wolności wyrażania swoich poglądów (art. 54 ust. 1 Konstytucji) oraz z wolności zgromadzeń (art. 57 Konstytucji), rzeczniczka etyki SGH przypomina, że symbole o charakterze politycznym i religijnym są manifestacją poglądów i wartości, z których wynikają. Sama w sobie manifestacja poglądów ani nie ma charakteru dyskryminującego lub wykluczającego, ani nie stanowi zachęty do dyskryminacji. Symbol Strajku Kobiet (np. jako grafika na profilu) powinien być traktowany jako tego rodzaju manifestacja przy założeniu jednak, że ma na uwadze poszanowanie dla poglądów odmiennych i nie oznacza wykluczenia. Takie podejście wpisuje się w kluczowe wartości SGH (jak szacunek), czemu wyraz dali Rektor SGH i Przewodniczący Samorządu Studentów SGH we wspólnym Apelu. W żadnym wypadku zatem nieuprawomocnione jest karanie studentek i studentów wykorzystujących ten znak przez wykładowców nieidentyfikujących się z nim.

FAQ

FAQ

Czy można poprosić studentów o pomoc w przeprowadzeniu badań naukowych i wykorzystać uzyskane przez nich wyniki?

Udział studentów w badaniach prowadzonych przez wykładowcę może być wyłącznie dobrowolny i w żaden sposób nie powinien być powiązany z zaliczeniem przedmiotu. Gdy przymus nie występuje, nie ma przeciwskazań, aby studenci nie mogli np. przeprowadzić badania ankietowego czy wywiadu w oparciu o narzędzie opracowane przez wykładowcę. W publikacji powstałej w oparciu o wyniki takich badań warto podziękować studentom za ich pomoc. Przeprowadzenie badania ankietowego czy wywiadu przez studentów może być oczywiście podstawą zaliczenia przedmiotu (jako sprawdzenie umiejętności praktycznych), o ile nie ma na celu gromadzenia danych badawczych na potrzeby prowadzącego przedmiot. Wówczas bowiem miałoby miejsce przymusowe wykonywanie nieodpłatnej pracy a także zatarcie granicy pomiędzy kształceniem, a wykonywaniem pracy.

Co robić, jeśli podejrzewa się, że student/ka wykorzystał/a w swojej pracy zaliczeniowej znaczne fragmenty cudzych tekstów?

Najlepiej jest upewnić się w swoich podejrzeniach poprzez zlecenie badania pracy systemem antyplagiatowym (link poniżej). Jeśli raport potwierdzi podejrzenia, z pracy powinno się wystawić ocenę niedostateczną (albo odmówić zaliczenia, w przypadku gdy przedmiot kończy zaliczenie bez oceny), co jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia albo niezdaniem egzaminu z danego przedmiotu. Sytuację należy zgłosić wraz z raportem z systemu antyplagiatowego do Rektora z prośbą o rozważenie wszczęcia procedury dyscyplinarnej. Zgodnie z art. 115 prawa autorskiego plagiat jest bowiem przestępstwem.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 115.

Co zrobić jeśli zauważyło się, że student/ka ściąga?

Aby zwiększyć szanse uniknięcia takich sytuacji najlepiej na początku semestru (początku egzaminu), przestawiając zasady zaliczenia (zasady egzaminu), podkreślić, że ściąganie jest nieakceptowalne i skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Przed zaliczeniem/egzaminem warto poprosić studentów o schowanie smartwatchów i telefonów do plecaków/toreb odłożonych na bok. Jeśli student/ka ściąga należy, jeśli to możliwe, zatrzymać dowody ściągania (np. prosząc o oddanie ściągi), poprosić go/ją o opuszczenie sali i wystawić ocenę niedostateczną (lub odmówić zaliczenia, w przypadku gdy przedmiot kończy zaliczenie bez oceny), co jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia albo niezdaniem egzaminu z danego przedmiotu. Sytuację należy także zgłosić do Rektora z prośbą o rozważenie wszczęcia procedury dyscyplinarnej.

Jak zgłosić sprawę do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów? Jakie sprawy rozpatruje Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów? I jakie kary może zasądzić?

Sprawy do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów składa się za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów a do niego z kolei można sprawę skierować w dwójnasób. Albo za pośrednictwem Dziekana odpowiedniego Studium (on z kolei przekazuje sprawę do Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów a ten do Rzecznika) albo bezpośrednio do Prorektora. W piśmie skierowanym do Dziekana/Prorektora należy opisać sytuację, załączając dowód, jeśli jest.

Student/ka podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku, wydalenie z uczelni.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), rozdz. 2.

Czy jeśli przychodzę do jakiejś jednostki uczelni z bardzo ważną dla mnie sprawą, na której pomyślnym rozpatrzeniu mi zależy, czy mogę przynieść upominek?

Poradnik etyki SGH stanowi, że „Unikamy dawania i przyjmowania prezentów, akceptujemy tylko te zwyczajowo przyjęte o nieznacznej wartości.” Powinniśmy pamiętać, że każda jednostka SGH stara się najlepiej jak potrafi wykonywać swoje obowiązki i służyć pomocą w zakresie swoich kompetencji. W odniesieniu do pracowników administracji jest to swoista rola służebna i pojęcie to chociaż mylone ze służalczością oddaje właściwy charakter niesionej przez nich pomocy i wsparcia. Wypada zwrócić uwagę na fakt, że zwyczajowo przekazywane prezenty w postaci np. czekoladek przekazywane masowo w okresie pracy nad jakimś istotnym zadaniem mogą budzić w obdarowanych uczucie niezręczności. Zasadniczo bowiem to wynagrodzenie jest formą zapłaty za wykonywaną pracę. Dawanie prezentu przed rozpatrzeniem sprawy może być postrzegane jako próba przekupstwa, a dawanie prezentu po pomyślnym dla darczyńcy rozpatrzeniu sprawy – jako budowanie relacji na przyszłość. W obu przypadkach prezent staje się formą wywierania presji na obdarowanego, próbą wzbudzenia u niego swoistego zobowiązania, co stawia go w trudnej sytuacji. Bo obdarowany nie może zagwarantować, że zawsze sprawy będzie rozpatrywał po myśli darczyńcy i nie może traktować go w sposób szczególny, gorzej traktując w ten sposób innych. Drogie prezenty są w tym kontekście szczególnie kłopotliwe. Szczere słowa, uśmiech są wystarczającym podziękowaniem a nie stawiają obdarowanego w trudnej sytuacji, gdy czuje, że powinien odmówić przyjęcia prezentu a nie chce urazić darczyńcy.


Podziękowania

Za pomysł przygotowania FAQ rzeczniczka dziękuje dr. Łukaszowi Pawelcowi, a za pomoc przy jego opracowaniu: dr. hab. Krzysztofowi Kozłowskiemu, prof. SGH, dr. hab. Krzysztofowi Falkowskiemu, prof. SGH, mec. Piotrowi Militzowi i mec. Sebastianowi Błażewiczowi, Karolowi Osuchowskiemu.

Badania i statystyka

Badania i statystyka

2023

W grudniu 2023 r. przeprowadzona została trzecia edycja badania świadomości etycznej pracowników SGH. W ankiecie udział wzięło 279 pracowników. Spośród nich najwięcej, bo 55,2% zadeklarowało, że pamięta większość kluczowych wartości SGH, 24,4% słyszało, że takie wartości mamy, ale nie wie jakie one są, 20,1% uznało, że potrafi je wszystkie wymienić, a 0,3% odpowiedziało, że nigdy się z wartościami SGH nie spotkało.

Na pytanie dotyczące Kodeksu etyki SGH najwięcej pracowników (53%) uznało, że mieli okazję przejrzeć ten dokument, ale nie korzystają z niego, 14,4% zgodziło się, że kodeks jest potrzebny, ale nie miało okazji się z nim zapoznać a 23,7% korzysta z niego w codziennej pracy, 5% pracowników przyznało, że nie zna tego dokumentu, a 3,9% uważa, że jest zbędny.

Na pytania czy spotkali się z przypadkami nieetycznych zachowań w SGH większość pracowników zaprzeczyła. Najwięcej pracowników było świadkiem nieetycznych zachowań wobec innych pracowników w SGH (30,5% respondentów). Wśród opisywanych w tym kontekście sytuacji pracownicy najczęściej wymieniali: mobbing (13), dyskryminację (9), pomówienia (6), podnoszenie głosu, krzyk (6), wulgaryzmy, wyzwiska, przekleństwa (5), niestosowną komunikację (4). 25,8% pracowników nieetyczne zachowania w SGH dotknęły osobiście. W tym kontekście najczęściej wymieniano takie sytuacje jak: dyskryminacja (11), mobbing (10), pomówienia (9), niestosowna komunikacja (7), poniżanie, ośmieszanie (6), używanie wulgaryzmów, agresywna forma (5), grożenie (4). Najrzadziej pracownicy byli świadkami nieetycznych zachowań wobec studentów w SGH (4,7% badanych). Wymieniane w badaniu nieetyczne zachowania wobec studentów w SGH to: dyskryminacja, molestowanie, lekceważenie, obrażanie, niesprawiedliwe traktowanie, podnoszenie głosu (po jednym przypadku).

W 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zgłoszono trzy przypadki mobbingu, z których rozpatrywanie jednego zostało wstrzymane, ponieważ stosunek pracy z pracownikiem oskarżanym o mobbing ustał, a dwa zgłoszenia są w trakcie procedowania. Nie zgłoszono żadnego przypadku dyskryminacji i molestowania, w tym seksualnego.

W 2023 r. do rzeczniczki etyki przesłano 6 zgłoszeń o naruszenie Kodeksu (4 były zgłoszeniami wewnętrznymi, 2 pochodziły od tej samej osoby, 1 było anonimowe, 1 było zewnętrzne i stanowiło rozszerzenie wcześniejszego zgłoszenia):

 • 1 zgłoszenie nie zostało ostatecznie podtrzymane,
 • w przypadku trzech po wstępnej analizie rzeczniczka zadecydowała o niepodjęciu dalszego rozpatrywania, uznając je za bezzasadne,
 • 2 zgłoszenia rozwiązano nieformalnie.

Rzeczniczka udzieliła także 9 konsultacji, które dotyczyły różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem uczelni lub spraw rozważanych do zgłoszenia. Z racji pełnionej funkcji została także wezwana jako świadek w postępowaniu karnym.

2022

W grudniu 2022 r. przeprowadzona została druga edycja badania świadomości etycznej pracowników SGH. W ankiecie udział wzięło 299 pracowników. Spośród nich najwięcej, bo 51% zadeklarowało, że pamięta większość kluczowych wartości SGH, 29% słyszało, że takie wartości mamy, ale nie wie jakie one są a 16,4% uznało, że potrafi je wszystkie wymienić, 3,7% odpowiedziało, że nigdy się z wartościami SGH nie spotkało.

Na pytanie dotyczące Kodeksu etyki SGH najwięcej pracowników (49,2%) uznało, że mieli okazję przejrzeć ten dokument, ale nie korzystają z niego, 21,7% zgodziło się, że kodeks jest potrzebny, ale nie miało okazji się z nim zapoznać a 17,4% korzysta z niego w codziennej pracy. 7,3% pracowników przyznało, że nie zna tego dokumentu, a 4,3% uważa, że jest zbędny.

Na pytania czy spotkali się z przypadkami nieetycznych zachowań w SGH większość pracowników zaprzeczyła. Najwięcej pracowników było świadkiem nieetycznych zachowań wobec innych pracowników w SGH (38,1% respondentów). Wśród opisywanych w tym kontekście sytuacji pracownicy najczęściej wymieniali: mobbing (10 przypadków), nierówne traktowanie (8), przywłaszczanie cudzej pracy (7), brak komunikacji, w tym nieodpowiadanie na maile (7), pomówienia (7), brak szacunku (7), 33,1% pracowników nieetyczne zachowania w SGH dotknęły osobiście. W tym kontekście najczęściej wymieniano takie sytuacje jak: opresyjną, niestosowną komunikację (11), mobbing (9), nierówne traktowanie (9). Najrzadziej pracownicy byli świadkami nieetycznych zachowań wobec studentów w SGH (12% badanych). Do najczęściej opisywanych sytuacji należało: nieprzychodzenie na zajęcia oraz seksistowskie i obraźliwe komentarze (po 3 wskazania).

W 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nie zgłoszono żadnego przypadku dyskryminacji i molestowania seksualnego.

W 2022 r. do rzeczniczki etyki przesłano 6 zgłoszeń o naruszenie Kodeksu (jedno było rozszerzeniem zgłoszenia z roku poprzedniego, jedno było zgłoszeniem interesariusza zewnętrznego, 3 były przesłane przez jednego pracownika SGH, a w 4 zgłoszenia zaangażowana była ta sama osoba):

 • 2 zgłoszenia nie zostały ostatecznie podtrzymane,
 • w przypadku jednego po wstępnej analizie rzeczniczka zadecydowała o niepodjęciu dalszego rozpatrywania,
 • 2 zgłoszenia zostały wycofane w efekcie procesu mediacyjnego,
 • w jednym przypadku stwierdzono faktyczne naruszenie Kodeksu (doszło do konfliktu interesu wynikającego z zewnętrznej działalności eksperckiej pracownika SGH).

Rzeczniczka udzieliła także 14 konsultacji, które dotyczyły różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem uczelni lub spraw rozważanych do zgłoszenia. Z racji pełnionej funkcji została także wezwana jako świadek w postępowaniu karnym. 

2021

W grudniu 2021 r., w ramach badań dotyczących społecznej odpowiedzialności SGH, pracowników naszej uczelni zapytano także o kwestie związane z etyką.

Spośród 241 badanych pracowników najwięcej, bo 63,9% zadeklarowało, że pamięta większość kluczowych wartości SGH, 25,7% stwierdziło, że słyszało, że takie mamy, ale nie wie jakie one są, a 9,5% pracowników uznało, że potrafi je wszystkie wymienić. Z wartościami SGH nigdy nie spotkało się 0,8% badanych.

Na pytanie o Kodeks etyki SGH najwięcej pracowników (50,6%) uznało, że mieli okazję przejrzeć ten dokument, ale nie korzystają z niego, 33,2% stwierdziło, że kodeks powinien być załącznikiem do umowy o pracę, 18,7% korzysta z niego w codziennej pracy, a 14,1% zgodziło się, że kodeks jest potrzebny, ale nie miało okazji się z nim zapoznać. Tylko 3,7% pracowników przyznało, że nie zna tego dokumentu, a 2,9% uznało, że jest zbędny.

Na pytanie czy spotkali się z przypadkami nieetycznych zachowań w SGH najwięcej pracowników zaprzeczyło (50,6%), natomiast 29,3% potwierdziło, dodając że takie zachowanie dotknęło ich osobiście, a 17%, że było świadkami nieetycznych zachowań. 2,9% badanych pracowników przyznało, że byli świadkami takiego zachowania wobec studenta/studentki. Opisując nieetyczne sytuacje pracownicy najczęściej wskazywali na: brak szacunku i złe traktowanie podwładnego przez przełożonego (8 przypadków), dyskryminację (7), mobbing (7), ograniczenie rozwoju naukowego podwładnego (6), niekulturalne i niegrzeczne zachowanie pracowników uczelni (6).

W 2021 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nie zarejestrowano żadnego przypadku dyskryminacji i molestowania seksualnego.

W 2021 r. do rzeczniczki etyki przesłano 11 zgłoszeń o naruszenie Kodeksu (2 dotyczyły tej samej sprawy), w tym 8 z nich było zgłoszeniami interesariuszy zewnętrznych. W 3 przypadkach stwierdzono faktyczne naruszenie Kodeksu:

 • bezpodstawne opublikowanie zewnętrznego raportu eksperckiego pod afiliacją SGH,
 • niedotrzymanie słownych ustaleń dotyczących współrealizacji projektu naukowego,
 • nierzetelne opracowanie raportu eksperckiego (2 zgłoszenia).

Rzeczniczka udzieliła także 11 konsultacji, które dotyczyły różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem uczelni lub spraw rozważanych do zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

dr Ewa Jastrzębska
rzeczniczka etyki SGH
e-mail: rzeczniczka.etyki@sgh.waw.pl

Grafika złożona z różnych napisów kojarzących się z obszarem CSR. Na środku znajduje się logo SGH
Misja i strategia

Misja i strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022 – 2032