Ewaluacja jakości działalności naukowej

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.

Ewaluacja dyscyplin naukowych

Ewaluacja dotyczyć będzie dyscyplin w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas. To kluczowe założenie nowego modelu oceny jakości działalności naukowej. Dzięki temu potencjał naukowy uczelni zostanie wzmocniony, a przedstawiciele poszczególnych dyscyplin, którzy rozsiani są obecnie po różnych wydziałach tej samej uczelni, nie będą ze sobą rywalizować i połączą siły.

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku. Obejmuje okres od 2017 do 2021 roku. Osiągnięcia z dwóch pierwszych lat powstawały więc w innym, nieobowiązującym już stanie prawnym. Zostało to uwzględnione w tworzeniu rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

Więcej o nowym systemie ewaluacji można przeczytać na stronie Konstytucji dla Nauki.

Zasady ewaluacji

Najważniejsze kryteria ewaluacji

 • Kryterium 1: poziom naukowy prowadzonej działalności
 • Kryterium 2: efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
 • Kryterium 3: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ‐ ocena ekspercka

W wyniku reformy system oceny działalności naukowej został gruntownie zmieniony na korzyść naukowców. Trzy zmiany są jednak najbardziej kluczowe.
 
Pierwsza z nich to ocena działalności naukowej w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Dzięki temu dokonania językoznawców będą porównywane tylko z dokonaniami innych językoznawców, a nie – np. z historykami.

Druga z nich – to objęcie ewaluacją wszystkich pracowników naukowych – zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybranych pracowników).
Trzecia – to wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny.

Limit osiągnięć publikacyjnych

Obliczanie slotów publikacyjnych

 • 1 (wymiar czasu pracy w 2017 r.) * 1 (100% działalności w dyscyplinie w 2017 r.) + 1*1 (dla 2018 r.) +1*1 (dla 2019 r.) +1*1 (dla 2020 r.) / 4 = 1. Wobec tego sumaryczna liczba slotów publikacji naukowych takiego pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji, wynosi 4 gdyż: 4 * 1 (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie) = 4.
 • W ewaluacji są uwzględniane max. 2 sloty monografii, redakcji i rozdziałów z wydawnictw z I poziomu, stanowiące efekt pracy każdego z naukowców.
 • W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana w podmiocie, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1; 3 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy to 50% / 50%, 4 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy w ewaluowanej dyscyplinie to 75%, a nieewaluowanej 25%.
 • Zaleca się by w ciągu roku każdy pracownik zapełnił swoimi publikacjami minimum 1 slot publikacyjny.
 • Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora (autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 sloty). Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Kalkulatory liczenia slotów i punktów

Rekomendacje i wskazówki dla pracowników

Jak efektywnie publikować? Trzy kroki do sukcesu

 • Krok 1 - jak poprawnie przygotować artykuł?

Czasopismo warto wybrać już na etapie pisania artykułu, przejrzeć ostatnie numery czasopisma, zapoznać się z podobnymi tematycznie artykułami w nim opublikowanymi (sprawdzić, czy nie było w ostatnim czasie większej liczby podobnych tematycznie artykułów), sprawdzić  z jakich rejonów świata dominują afiliacje/nazwiska autorów i czy poziom zamieszczonych w danym czasopiśmie artykułów odpowiada temu co napisaliśmy.

Bardzo istotne jest dopasowanie tematyki artykułu i journalu. Artykuł musi dotyczyć kwestii aktualnych w badaniach naukowych, czyli być ciekawy dla czytelników czasopisma.

Przygotowywany artykuł musi być dostosowany do wytycznych danego czasopisma. Należy przeczytać instrukcję i ściśle wg tego przygotować manuskrypt.

Pierwsza wersja artykułu musi być solidnie przygotowana i osadzona w tematyce journalu tak, aby nie było sytuacji „desk rejection”, czyli odmowy na etapie przeglądania artykułu przez redaktora.

Zarówno artykuł anglojęzyczny, jak i polski musi być dobrze napisany od strony językowej (dobrze na końcowym etapie, przed złożeniem artykułu przekazać go do proofreadera, najlepiej native UK lub US English, w zależności od wymogów czasopisma).

Coraz więcej czasopism przyjmuje pierwszą wersję artykułu w dowolnym formacie („your paper your way”), ale wiele wymaga konkretnego formatu – sposobu przygotowania abstraktu, podziału na sekcje, stylu bibliografii, ograniczonej liczby słów. Zwraca się uwagę, jakie cytowane są w nim prace. Jeśli przykładowo cytujemy 10 pozycji, z czego 9 jest w języku polskim - odrzucenie artykułu jest wielce prawdopodobne. Trzeba się z tymi wytycznymi zapoznać i drobiazgowo ich przestrzegać. Jeśli są rozbieżności miedzy wymogami czasopisma a napisanym przez nas artykułem, oczywiście należy go poprawić.
 

 • Krok 2 - czas oczekiwania na publikację

Czas jaki zajmuje publikacja jest bardzo zróżnicowany i silnie zależny m. in. od dyscypliny wiodącej czasopisma i od tego, jak szybko wpłyną recenzje. Co do zasady,  wysoko płatne czasopisma z open access dużo szybciej publikują (i decydują o wydaniu) niż te tradycyjne (tygodnie vs miesiące). Najszybciej – chyba interdyscyplinarne, zahaczające o nauki o zdrowiu (bo tam publikowanie jest elementem wprowadzania na rynek nowych produktów, więc dynamika jest kompletnie inna).

Jednak sprawność i szybkość to nie są najlepsze kryteria wyboru czasopisma. Zależą one nie tylko od jakości nadesłanego artykułu, ale również od procedur poszczególnych wydawnictw. Jeśli jest dobry artykuł, a recenzenci w miarę sprawnie prześlą swoje uwagi, to taki proces zdecydowanie będzie szybszy. „Sprawnie” działają najlepsi wydawcy, np. Elsevier.

Są niektóre wydawnictwa, które mają szybszy czas recenzowania i publikacji, przy czym publikują one artykuły w ramach otwartego dostępu, za wysoką opłatą. Przed decyzją o publikacji w takim czasopiśmie warto jest rozważyć, czy zachowuje ono odpowiednie standardy jakości.
 
Czasopisma często publikują statystyki o przeciętnym czasie oczekiwania na recenzję i na publikację zaakceptowanego artykułu. Daty te najczęściej są także publikowane przy artykułach, na tej podstawie można przybliżyć, ile dany proces będzie trwał (choć oczywiście nie wiadomo, czy będzie jedna runda recenzji, czy więcej). Wobec długiego czasu oczekiwania na recenzję wskazane jest prowadzenie prac równolegle – tj. jednoczesna praca nad wieloma artykułami.
 

 • Krok 3 - praktyka publikacyjna

Decydując się wysłać artykuł do czasopisma powinniśmy zwrócić uwagę na ich profil merytoryczny, Impact Factor, liczbę punktów MNiSW i rozpoznawalność w środowisku – bardziej niż czas oczekiwania na recenzję.

Dobrą wskazówką może być na przykład, w jakich czasopismach opublikowane zostały artykuły, na które się powołujemy – zwłaszcza te relatywnie nowe. Na pewno trzeba liczyć się z tym, że proces recenzyjny jest bardzo silnie losowy, a prawdopodobieństwo sukcesu – małe. Dlatego dla każdego tekstu warto przygotować listę (kilku) „sensownych” czasopism, do których tekst mógłby pasować, uporządkowaną według preferencji.

Można też próbować publikacji w wydawnictwach pokonferencyjnych (journal ma wówczas umowę z organizatorami konferencji - należy to wcześniej sprawdzić), ale publikuje się w nich z reguły nie wszystkie, ale kilka najlepszych artykułów).

Należy unikać tzw. drapieżnych czasopism. Do pracowników naukowych przychodzą czasem maile z takimi propozycjami, że „szybko, wysoki IF”, ale jak sprawdzi się ISSN to okazuje się, że czasopismo nie istnieje. Oczywiście takie czasopisma są wysokopłatne. Wiele się podszywa pod popularne czasopisma. Należy to dokładnie sprawdzić.

Zapraszamy do przeczytania ciekawego materiału, z którego dowiedziecie się Państwo jakich zasad należy przestrzegać pisząc artykuł w czasopiśmie naukowym wraz z najlepszymi i przydatnymi radami dotyczącymi tworzenia artykułu.

ICI WORLD OF JOURNALS – Paszporty Czasopism

Wyszukaj czasopisma odpowiadające Twoim zainteresowaniom naukowym. W Paszportach czasopism znajdziesz informacje na temat redakcji, obszaru działalności, wydawcy jak również indeksacji w bazie ICI Journals Master List i punktacji MNiSW (jeśli dotyczy).

Redakcje dbające o odpowiednią dystrybucję treści naukowych oraz stosujące zasady transparentności zamieszczają w Paszporcie również publikowane wydania, ich zawartość oraz treści artykułów naukowych (opcjonalnie). Paszporty czasopism naukowych są aktualizowane i uzupełniane przez reprezentantów czasopism naukowych.

Wykaz czasopism i wydawnictw

Na liście wydawców opublikowanej w komunikacie MNiSW z dnia 29.09.2020 znajdują się wydawnictwa krajowe i zagraniczne podzielone na dwa poziomy: pierwszy i drugi zgodnie z oceną prestiżu wydawcy. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Zgodnie z projektem rozporządzenia o ewaluacji za publikację monografii/redakcję monografii/rozdziału w monografii można uzyskać odpowiednio 300/150/75 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu drugiego, 200/100/50 pkt w pozostałych dziedzinach w wydawnictwach z poziomu drugiego, 100/20/20 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu pierwszego, 80/20/20 pkt w pozostałych dziedzinach nauki w wydawnictwach z poziomu pierwszego.

Na liście znajdują się czasopisma wraz z przypisaną dyscypliną naukową oraz punktami.
Za publikację artykułu w czasopismach z powyższej listy od 2019 roku są przydzielone punkty od 20 do 200, w zależności od prestiżu czasopisma.

Czasopismom z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz zagranicznym czasopismom wyselekcjonowanym z bazy ERIH+ przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych przypisano wyjściową wartość punktową w wysokości 20 punktów. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt.

Ustalanie liczby punktów w wykazie

Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich – zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

Oznacza to, że na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dla osiągnięć naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z 3 listopada 2023 r.

Zespół ds. ewaluacji

Pełnomocnik Rektora do spraw parametryzacji dyscyplin naukowych

Decyzją Rektora nr 87 z dnia 11 września 2020 r. powołany został Pełnomocnik Rektora do spraw parametryzacji dyscyplin naukowych dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH.

Do zadań pełnomocnika należy:

 1. kierowanie pracami Komisji Rektorskiej do spraw przygotowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych;
 2. przygotowywanie, w oparciu o zalecenia zgłoszone przez odpowiednie podmioty delegowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, indywidualnych rekomendacji działań jakie muszą podjąć pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczniw celu zwiększenia jakości swojego dorobku naukowego i poprawy oceny parametrycznej dyscyplin naukowych,w których prowadzą działalność naukową;
 3. bieżąca współpraca w sprawach dotyczących parametryzacji dyscyplin naukowych z:
 • podmiotami, o których mowa w pkt 2,
 • prorektorem właściwym do spraw nauki,
 • dziekanami kolegiów,
 • Działem Nauki.

Komisja Rektorska do spraw przygotowania SGH do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych

Decyzją Rektora nr 86 z dnia 11 września  2020 r.  została powołana Komisja Rektora do spraw przygotowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych.

W skład Komisji wchodzą:

 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH – przewodniczący Komisji
 • mgr Katarzyna Gralewska – sekretarz Komisji
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes;
 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH;
 • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH;
 • dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH;
 • dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH;
 • dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH;
 • dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH;
 • dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH;
 • dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH;
 • dr hab. Barbara Ocicka;
 • dr Anita Abramowska-Kmon;
 • dr Przemysław Biskup;
 • dr Adam Karbowski;
 • dr Piotr Karwat;
 • dr Adam Rogoda;
 • dr Jolanta Turek;

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonywanie cyklicznych analiz dorobku naukowego pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej,
 2. udzielanie pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym właściwego kolegium (w zakresie określonej dyscypliny naukowej) stosownych wyjaśnień dotyczących ich dorobku naukowego związanego z procesem parametryzacji;
 3. bieżące wspieranie w procesie optymalizacji dorobku naukowego pracowników właściwego kolegium (w zakresie określonej dyscypliny naukowej);
 4. bieżąca współpraca z dziekanami właściwych kolegiów w zakresie realizacji optymalizacji dorobku naukowego pracowników danego kolegium;
 5. bieżąca współpraca z Działem Nauki w zakresie realizacji optymalizacji dorobku naukowego pracowników danego kolegium.

 W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości lub potrzeby konsultacji, wsparcie zapewnią pracownicy Działu Nauki oraz odpowiedni członkowie Zespołu ds. Parametryzacji wg klucza kolegialnego i dyscypliny.

Dyscyplina „ekonomia i finanse”

 1. dr Anita Abramowska-Kmon (KAE),
 2. dr Adam Rogoda (KES),
 3. dr Adam Karbowski (KGŚ), koordynator dyscypliny
 4. dr Jolanta Turek (KNOP),
 5. prof. Marietta Janowicz-Lomott (KZiF).

 Dyscyplina „nauki o zarządzaniu i jakości

 1. prof.  Tymoteusz Doligalski (KAE),
 2. prof.  Izabela Kowalik (KGŚ),
 3. prof. Barbara Ocicka (KNOP),
 4. prof. Wioletta Mierzejewska (KZiF) koordynator dyscypliny.

Dyscyplina „nauki o polityce i administracji”

 1. prof. Urszula Kurczewska (KES), koordynator dyscypliny
 2. prof. Paweł Kubicki (KES),
 3. dr Przemysław Biskup (KGŚ).

Dyscyplina „nauki prawne”

 1. prof. Dominik Gajewski (KES),
 2. prof. Jerzy Menkes (KGS),
 3. dr Piotr Karwat (KNOP), koordynator dyscypliny
 4. prof. Tomasz Siemiątkowski (KZIF).
Oświadczenia pracowników

Pracownik prowadzący działalność naukową – Zgodnie z Ustawą (art. 265 ust. 5 i 13; art. 343 ust. 7 i 8) – składa trzy rodzaje oświadczeń, które mają znaczenie dla ewaluacji zatrudniającego go podmiotu:

 • Oświadczenie osoby prowadzącej działalność naukową i osoby biorącej udział w działalności naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.
 • Oświadczenie pracownika upoważniające Szkołę Główną Handlową w Warszawie do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w danej dyscyplinie czyli tzw. liczby N
 •  Oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin
 • Pracownik składa także oświadczenie o posiadanym numerze elektronicznego identyfikatora ORCID

 
Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 343 ust. 7 ustawy 2.0, zgodnie z którym osoba prowadząca działalność naukową składa Rektorowi oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie należy złożyć w każdym podmiocie, w którym osoba jest zatrudniona. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0, oświadczenie po raz pierwszy należało złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku (art. 219 ust. 11 ustawy wprowadzającej ustawę 2.0). Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343, ust. 10 ustawy 2.0).
 
Oświadczenie można składać nie częściej niż raz na dwa lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0). Zmiana reprezentowanej dyscypliny będzie możliwa najwcześniej dwa lata od złożenia oświadczenie.
 
Osoba prowadząca działalność naukową może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).

Oświadczenie upoważniające podmiot do zaliczenia pracownika do liczby „N”

Oświadczenie składa się na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, w celu ustalenia tzw. liczby N. Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 256 ust 5, zgodnie z którym pracownik składa oświadczenie upoważniające zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby N.

Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach wykazanych w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie. Zgodni z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0 pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2018 roku (art. 219 ust 10 przepisów wprowadzających ustawę 2.0).

Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 265 ust 5). Oświadczenie ma charakter bezterminowy, jednak w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie (art. 265 ust 5).

Dodatkowe wytyczne:

 • Pracownik może zadeklarować, że reprezentuje jedną lub dwie dyscypliny
 • Pracownik przypisany do dwóch dyscyplin deklaruje również  jakie jest jego zaangażowanie w działalność naukową w danej dyscyplinie wyrażone w procentach; procenty powinny sumować się do 100.
 • W przypadku nowo zatrudnionych pracowników pierwsze oświadczenia składane są w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia, nie później niż 31 grudnia roku zatrudnienia. Pracownik może złożyć oświadczenia, w którym zmienia reprezentowaną przez siebie dyscyplinę lub dyscypliny nie częściej niż raz na 2 lata.
 • W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie. Oświadczenia wygasają z chwilą ustania stosunku pracy.
FAQ - najczęściej zadawane pytania z zakresu ewaluacji

W związku z różnymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z parametryzacją publikujemy odpowiedzi i wyjaśniania na najczęściej zadawane przez pracowników pytania dotyczące nowych zasad ewaluacji. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.

Monografie

Pytanie: Jak właściwie zakwalifikować do oceny parametrycznej osiągnięcia naukowego jakim jest wieloautorska (tylko dwóch autorów) monografia naukowa (wydawnictwo z I poziomu, nauki społeczne).

Rozdziały zostały przypisane do autorów – ponieważ autorów jest tylko dwóch, kilka rozdziałów przypisanych jest do każdego z nich. Czy w takiej sytuacji można wykazać to osiągnięcie naukowe z poziomu każdego autora jako 0,5 slota – współautorstwo monografii -  czy konieczne jest wykazanie osiągnięcia jako autorstwo rozdziału (w takiej sytuacji  zarówno podmiot, jak i każdy z autorów  straci część slotów ze względu na ograniczenia (podmiot: 20% 3N, a autor maks. 2 sloty na monografie).

Odpowiedź

W przypadku monografii naukowej można sprawozdać albo monografię wieloautorską, albo przedstawić informacje o rozdziałach w monografii, jeżeli są wskazani autorzy (współautorzy) rozdziałów. Nie jest możliwe równoczesne sprawozdanie tej samej monografii jako monografii wieloautorskiej i wskazanie autorów rozdziałów w tej monografii. Punkty w ewaluacji mogą zostać przyznane albo za autorstwo (współautorstwo) monografii naukowej, albo za autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii naukowej.

W opisanym w zapytaniu przypadku autorzy są przypisani do rozdziałów, zatem monografię tę należy sprawozdać jako monografię  ze wskazanymi autorami rozdziałów, wprowadzając do systemu POL-on informacje o autorach poszczególnych rozdziałów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352).

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. poz. 496)

Afiliacja

​Pytanie: Oprócz pełnego etatu w SGH na 1/2 etatu pracuję również w podmiocie X. Mam kilka prac napisanych z pracownikami tego podmiotu X, ale nie podaję w nich afiliacji SGH tylko podmiot X. Chciałem zapytać czy mogę te prace włączyć do oceny dorobku w SGH? Moje jeszcze jedno pytanie to czy można afiliować prace dwiema uczelniami i zaliczyć je do dorobku obu uczelni.

Odpowiedź

KEN będzie mogła nie uwzględnić danego osiągnięcia w ewaluacji w przypadku jeżeli nie jest ono związane z badaniami naukowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Dlatego jeżeli w afiliacji w danej publikacji został wskazany inny podmiot niż ewaluowany, istnieje ryzyko odrzucenia takiej publikacji w procesie ewaluacji.
 
Nie można upoważnić dwóch podmiotów do wykazania do celów ewaluacji tej samej publikacji.
Zatrudnienie​

Pytanie:  Jak będą potraktowane osiągnięcia naukowe pracownika naukowego, który od listopada 2020 r. chce przejść na pierwszy etat do innej uczelni, a u nas (SGH) pozostać na drugim etacie (do tej pory pierwszym miejscem zatrudnienia była SGH)? Czy do momentu przejścia na pierwszy etat do innej uczelni jego osiągnięcia będą zaliczane do ewaluacji naszej uczelni?

Odpowiedź

W ewaluacji uwzględniane będą osiągnięcia, które związane będą z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w danym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Każdy pracownik winien jest złożyć przed parametryzacją oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć w ewaluacji. Osiągnięcia, które powstały w ramach zatrudnienia i badań prowadzonych na SGH naukowiec powinien przypisać do Państwa.

Możliwa jest również sytuacja, że osiągnięcia, które ukażą się już po przejściu na pierwszy etat do innej uczelni, będą mogły być wykazane w ocenie SGH, jeśli spełnione zostaną wyżej opisane warunki (np. artykuły, które powstały w wyniku badań prowadzonych na SGH, ale które ukażą się już w czasie gdy pracownik będzie zatrudniony także w innej uczelni).

Oświadczenia

​Pytanie: Czy pracownik, który zrezygnuje w przyszłym roku (2021 r.) z liczby N, będzie musiał wypełnić 4 sloty?

Odpowiedź

Jeśli pracownik będzie zaliczony do liczby N w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 (wkład do N w każdym roku równy 1) to jego wkład do liczby N w całym okresie parametryzacji wyniesie 0,80, a limit slotów będzie równy 4*0,80=3,2.

Pytanie: Czy pracownik może jeszcze poprawić swoją kategorie, jeśli jego oświadczanie N wygasło 30-09-2019?

Odpowiedź

Pracownik nadal może poprawić swoją kategorię. Do oceny będzie mogła zostać zgłoszona publikacja, która ukazała się gdy pracownik nie był już zaliczony do liczby N, jeśli powstała w wyniku badań z czasu, gdy pracownik był w N (przy założeniu złożeniu przez autora oświadczenia upoważniającego wykazanie osiągnięcia w ewaluacji podmiotu).

Pytanie: Pracownik od 2018 r. jest zaliczony do N danej dyscypliny w wymiarze 0,5 etatu. Od 1.10.2020 chce przejść na cały etat. Jak zmieni mu to „wymiar N” w latach 2020 i 2021? Czy wówczas cały rok 2020 będzie mu się liczył jako cały N i dzięki temu limit publikacyjny będzie dla niego większy?

Odpowiedź

Do wyznaczenia wkładu do N za dany rok uwzględnia się stan na 31 grudnia. Jeśli pracownik przejdzie na cały etat od 01.10.2020 roku, to jego wkład do N w 2020 roku wyniesie 1,00. Podobnie w roku 2021. Poprzez wzrost liczby N w latach 2020-2021 wzrośnie liczba N pracownika wyznaczona dla całego okresu, a co za tym idzie zwiększy się także jego limit slotów publikacyjnych.

Pytanie: Jak będzie traktowane N0 osób, które zadeklarowały np. dla jednej z dwóch wybranych dyscyplin 0,25 i nic nie opublikowały przez okres 5 lat w tej dyscyplinie? Czy „kara” dla podmiotu będzie wynosiła -3?

Odpowiedź

Jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki zaliczenia do N0, to sankcja dla dyscypliny wynosić będzie -3, bez względu na wkład do N pracownika w danej dyscyplinie.

Urlopy

Pytanie: W myśl par. 17 ust. 10, przepisów ust. 8 i 9  nie stosuje się  w przypadku korzystania z ukropu bezpłatnego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów rodzicielskich lub zasiłku chorobowego. Jak długo może trwać urlop lub zasiłek, aby  przypadki opisane  w ust. 8 i 9 nie zostały zastosowane?

Odpowiedź

Przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:

 1. korzystali z urlopu bezpłatnego,
 2. korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
 3. korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
 4. przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) - łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie.

Publikacje i sloty

​Pytanie: Czy pracownik, który zrezygnuje w przyszłym roku (2021 r.) z liczby N, będzie musiał wypełnić 4 sloty?

Odpowiedź

Jeśli pracownik będzie zaliczony do liczby N w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 (wkład do N w każdym roku równy 1) to jego wkład do liczby N w całym okresie parametryzacji wyniesie 0,80, a limit slotów będzie równy 4*0,80=3,2.

Pytanie: Razem ze współautorami (CC) piszemy zbiór zadań z ekonometrii i badań operacyjnych; planujemy skończyć prace w połowie października. Ponieważ zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie tej publikacji, chcielibyśmy zapytać, czy taka książka (zbiór zadań) będzie się liczyła przy najbliższej parametryzacji, czyli czy my jako autorzy oraz uczelnia dostanie za taką publikację punkty.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem rozporządzenia monografią naukową jest recenzowana publikacja książkowa, która przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona jest przypisami, bibliografią lub innym właściwej dla danej dyscypliny aparatem naukowym. W przypadku zbioru zadań może zostać podważony charakter naukowy takiego opracowania. Co do zasady skrypty i podręczniki akademickie nie są uwzględniane w ewaluacji.

Pytanie: Mam pytanie odnośnie monografii, wydanej w wydawnictwie z wykazu. Jak będzie zaliczana (do jakiej dyscypliny) monografia, której autorem jest osoba, która zadeklarowała 75% czasu pracy w dyscyplinie X (nie podlegającej ewaluacji) i 25% w dyscyplinie Y (będzie podlegała ewaluacji). Na jakiej podstawie będzie można zaliczyć monografię do dyscypliny Y? Czy to, do jakiej dyscypliny „przypisał się” recenzent monografii ma tutaj znaczenie?

Odpowiedź

To na poziomie uczelni będzie zapadała decyzja o dyscyplinie. Będzie to po prostu deklaracja.

Pytanie: Czy publikacje z 2017 roku, kiedy byłem doktorantem, mogą być wliczone do mojego dorobku?  Jeżeli tak, to co muszę zrobić aby zostały one zadeklarowane (uwzględnione)? W sprawozdaniu widzę, że mam tylko 2 sloty. Zakładam, że jest to wynik optymalizacji (jeden slot został przypisany innej osobie, która miała wypełnione 4 sloty). Jednak chciałbym się upewnić - Czy jeżeli udałoby mi się jeszcze uzyskać więcej publikacji w wysoko punktowanych czasopismach to czy wówczas możliwe jest zwiększenie liczby slotów?

Odpowiedź

Pana osiągnięcia dotyczą okresu zatrudnienia na uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub badawczym. Czyli mamy 2 sloty (2019 i 2020) – nie jest to wynik żadnej optymalizacji. Osoba, o której Pan wspomina musi być zatrudniona od przynajmniej od 2017 r (stąd 4 sloty jej przypisane). Publikacje wcześniejsze niestety nie są zaliczane w tym przypadku. I nic nie można w tym zakresie zrobić.

Tak, publikacje wysoko punktowane są jak najbardziej wskazane (osobiście sugerowałabym czasopisma za 100 punktów lub więcej). Proszę też pamiętać, że jeden slot odpowiada jednej publikacji o ile jest Pan jedynym autorem. W przypadku współautorstwa (np. 2 osób) potrzebne są 2 publikacje na jeden slot.

Pytanie: Mam pytanie o ścieżkę zmiany typu publikacji w bazie copernicusa/naszym systemie sprawozdawczym. Dostałem zgłoszenie od osoby, która wydała teksty źródłowe. Zostało to zakwalifikowane jako redakcja monografii, tymczasem na szkoleniu prowadzonym przez dr Ewę Rozkosz pojawiła się informacja, że „Monografią jest też: edycja naukowa tekstów źródłowych (50% lub 100% punktów, jeżeli praca powstała w ramach projektu NPRH, NCN lub finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej).” Czy możemy to potwierdzić? Definicja monografii się zgadza, ale w rozporządzeniu nie znalazłem konkretnej informacji o punktach za ten rodzaj monografii. I jak ewentualnie poprawić? Rozumiem, że kluczowy jest odpowiedni opis w Polonie (sprawa po stronie autora), ale dobrze byłoby też poprawić to w bazie copernicusa oraz w naszym systemie sprawozdawczym weryfikowanym przez bibliotekę. Reasumując prosiłbym o wskazanie jasnej ścieżki postępowania w takich przypadkach.

Odpowiedź

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia zmieniony został sposób ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowej monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych. Punktacja za te monografie została zwiększona do 50% wartości punktowej, a w przypadku gdy monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego:

 • przez Narodowe Centrum Nauki,
 • przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
 • w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
 • w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej (w tym konkursów Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych – European Research Council) albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu punktacja została zwiększona do 100% liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.

W przypadku takiej monografii należy w systemie PBN oznaczyć checkbox „monografia stanowi edycję naukową tekstu źródłowego”. Podobnie ma to miejsce w systemie ICI Science Evaluation. Nie wiem czy taka możliwość istnieje w systemie sprawozdawczym SGH.

Pytanie: Jak jest traktowane drugie (kolejne) wydanie monografii (poprawione)? Czyli  każde kolejne wydanie traktowane jest jak ta sama publikacja, czy nowa monografia?

Odpowiedź

Monografia będzie mogła być uwzględniona w ewaluacji tylko raz.  Jeśli osiągnięcie było już wykazane w ocenie parametrycznej to jego wznowienie nie powinno być wykazywane do kolejnej oceny.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w ewaluacji wznowienie, które zawiera zmiany i uzupełnienia nie powinno być traktowane jako nowa publikacja. W poprzednich ewaluacjach widzieliśmy osiągnięcia typu „wydanie drugie poprawione i uzupełnione” w dorobku odrzuconym przez Ewaluatorów.

Pytanie: Czy z powodu dodania roku 2021 do ewaluacji, efektywność naukowca będzie liczona jako suma punktów Pu podzielona na 5 czy 4 dla kogoś kto pracował cały okres w jednej dyscyplinie?

Odpowiedź

Mimo wydłużenia okresu ewaluacji o jeden rok, zmianie nie uległo ograniczenie liczby slotów publikacyjnych każdego pracownika i wciąż równe jest 4-krotności wkładu do liczby N. Z tego względu efektywność liczona będzie z 4 slotów.

Pytanie: Czy artykuł pisany we współautorstwie w czasopiśmie za 100 pkt – jeden autor przypisany do ekonomia i finanse w SGH, drugi autor -to doktorant z SGH – będzie sie liczył autorce z dyscypliny jako 100 pkt i tym samym dyscyplinie również za 100? Czy udział doktoranta z afiliacją SGH ma tu znaczenie?

Odpowiedź

Jeśli przez doktoranta nie zostanie złożone oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania jego osiągnięcia w ewaluacji, to nie będzie zaliczony do parametru k, a punktacja osiągnięcia będzie wyglądała tak jak poniżej:
 
Parametr k      1
Parametr m    2
Pc - całkowita wartość punktowa osiągnięcia           100,00
P -   przeliczeniowa wartość punktowa osiągnięcia 100,00
Pu - wartość punktowa udziału jednostkowego      100,0000
U -   udział jednostkowy                                               1,0000 

Pytanie: Czy kontynuowanie zatrudnienia w 2021 r. w jakikolwiek sposób zwiększy indywidualną liczbę slotów do wypełnienia, przy założeniu zatrudnienia pracownika np. od połowy 2018 r. (czyli lata zaliczone do N to 2018, 2019 i 2020). Czy nadal to będą  2 słoty do wypełnienia?

Odpowiedź

Najbliższa parametryzacja dotyczyć będzie lat 2017-2021, zatem stan na dzień 31.12.2021 roku wpłynie na liczbę N, a zatem również na limit slotów. Jeśli pracownik zatrudniony będzie od połowy 2018 roku, to będzie zaliczony do liczby N w latach 2018, 2019, 2020 i 2021. W takiej sytuacji wkład do N w całym okresie wyniesie 0,80 a limit slotów 4N będzie równy 3,2. Pracownik w okresie ewaluacji zatrudniony będzie przez ponad 36 miesięcy, zatem będzie mógł trafić do N0.

DYSCYPLINY

Pytanie: Jeśli dziś ktoś ma 50/50 w dwóch dyscyplinach i w październiku przejdzie na 100% w jednej dyscyplinie to rozumiem, że:

 1. jego jakiekolwiek nowe publikacje liczą się tylko w tej jednej

 2. nie ma szans, by punktowo poprawić cokolwiek w tych 50%, które porzucił

 3. kluczowe:

 4. wciąż musi wykazać jakieś publikacje, w tych 50% które miał w latach 17-20?

Odpowiedź

Jeśli publikacja powstanie w ramach badań związanych z prowadzeniem działalności w dyscyplinie, która była wskazana w pierwszym oświadczeniu to uważamy, że będzie mogła być w niej wykazana (nawet jeśli publikacja ukaże się już po zmianie oświadczenia). Podobnie jak w przypadku pracowników, którzy nie są już w liczbie N, ale publikacja powstała w wyniku badań z okresu, gdy zaliczali się do liczby N w danej dyscyplinie (przy założeniu złożeniu przez autora oświadczenia upoważaniającego wykazanie osiągnięcia w ewaluacji podmiotu).

Pytanie: Nie wiem, czy nie ma jakiegoś systemowego problemu z ludźmi, którzy mają 0,25 w jednej dyscyplinie (NOPA), a 0,75 w innej (która nie podlega parametryzacji na uczelni). Mam kilka osób, które mają w bazie 0, a coś opublikowały, choćby rozdział w zbiorówce. Zgłaszam do weryfikacji, bo nie wiem czy i co zgłaszały w systemie oceny pracowniczej.

Odpowiedź

Przypuszczam, że sytuacja ta może wynikać z faktu, że dyscyplina ewaluowana została wskazana przez Naukowców o oświadczeniu o dyscyplinie na drugim miejscu. Zgodnie z mechanizmem przypisywania osiągnięć do dyscyplin - w przypadku pracowników, którzy deklarują prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach ich osiągnięcia domyślnie przyporządkowywane są do dyscypliny zadeklarowanej jako pierwsza w systemie POL-on (analogicznie, jak to się będzie odbywało w systemie POL-on w procesie ewaluacji).

W takim przypadku warto zmienić w systemie POL-on kolejność deklarowanych przez Naukowca dyscyplin.

Akty prawne i dodatkowe informacje

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl

ORCID

Międzynarodowy system identyfikacji autorów