Władze uczelni

Władze rektorskie

Rektor
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, zastępca przewodniczącego KRUE oraz przewodniczący KRUW. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 29 lat związany z praktyką gospodarczą, był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce CSR oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Autor i współautor prac naukowych na temat m.in. polityki personalnej, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, a także negocjacji i CSR.
Piotr Wachowiak
Prorektor ds. rozwoju
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
Prorektor ds. rozwoju oraz dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji. Absolwent SGPiS (obecnie SGH), gdzie uzyskał również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W pracy badawczej zajmuje się teorią ekonomii i ekonomią stosowaną, koncentrując się na: przedsiębiorczości, przedsiębiorstwach rodzinnych, teorii i strategiach konkurencji, ekonomii rolnej, bezpieczeństwie żywnościowym i globalizacji. Autor, współautor i redaktor naukowy kilkudziesięciu książek, podręczników i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, ekonomii rolnej, globalizacji, przedsiębiorczości, przedsiębiorstw rodzinnych, zrównoważonego rozwoju oraz strategii konkurowania firm.
Roman Sobiecki
Prorektor ds. nauki
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w MPiPS, zasiadała również w radzie nadzorczej ZUS, była członkinią KNF. W latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji.
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Prorektor ds. dydaktyki i studentów
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH
Prorektor ds. dydaktyki i studentów oraz dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymał również stopień naukowy doktora. Habilitację na temat „Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak: Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL” obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy badawczej koncentruje się na teorii polityki, metodologii nauk i teorii gier, zajmuje się również szarą strefą w polityce, przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Autor licznych publikacji na temat na temat Azji Środkowej i Wschodniej.
Krzysztof Kozłowski
Prorektor ds. współpracy z zagranicą
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
Prorektor ds. współpracy z zagranicą oraz kierownik Katedry Ekonomii Biznesu. Absolwent SGPiS oraz Virginia Tech w USA, gdzie otrzymał również stopień doktora na podstawie rozprawy „A Game Theoretical Investigation of the International Debt Overhang”. W latach 1991-1998 pracował jako Assistant Professor w Kellogg School of Management Northwestern University w USA. Habilitację na temat „Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi” obronił w SGH. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z obszaru mikroekonomii, analizy struktur rynkowych (industrial organization), karteli i monopolizacji rynków oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw.
Jacek Prokop

Władze dziekańskie Studium Licencjackiego

Dziekan
prof. dr hab. Bartosz Witkowski
Dziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Ekonometrii. Absolwent Metod Ilościowych i Systemów Informacyjnych w SGH. Zajmuje się zastosowaniami ekonometrii, w szczególności modeli opartych na danych panelowych. Współautor kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach z wysokim impact factor. Prowadził wiele szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystania różnych typów metod ilościowych, m.in. dla NBP, Banku Światowego, ministerstw oraz banków komercyjnych. W pracy badawczej koncentruje się na ekonometrii, w szczególności ekonometrii stosowanej, ekonometrii panelowej i mikroekonometrii.
Bartosz Witkowski
Prodziekan
dr Izabela Buchowicz
Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej. Absolwentka SGPiS, stopień naukowy doktora otrzymała w SGH. Uczestniczyła w wielu badaniach międzynarodowych, krajowych oraz o zasięgu lokalnym, m.in. Qualifications recognition support for Ukrainian universities, Governance of Educational Trajectories in Europe. W 2021 r. ukończyła program Crisis Leadership in Higher Education na Harvard University. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce edukacji, zarządzania w edukacji, polityce edukacyjnej, edukacji w polityce publicznej, a także zagadnieniami związanymi z kapitałem ludzkim.
Izabela Buchowicz
Prodziekan
dr Joanna Korpus
Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. W pracy naukowej i badawczej koncentruje się na problematyce zarządzania strategicznego, w tym głównie na strategiach wzrostu i rozwoju, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Autorka ponad 80 publikacji, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, m.in. „Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym”, „Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości”.
Joanna Korpus
Prodziekan
dr Olga Mikołajczyk
Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z SGH od początku swoich studiów, które ukończyła na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w Instytucie Finansów (wcześniej była to Katedra Finansów) i nieprzerwanie związana jest z tą jednostką. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności naszej uczelni, m.in. była członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów, zorganizowała także wiele konferencji naukowych dla finansistów pod auspicjami Instytutu Finansów. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach takich jak: kapitały wysokiego ryzyka, finansowanie działalności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć innowacyjnych czy działalności aniołów biznesu w Polsce i na świecie.
Olga Mikołajczyk
Prodziekan
dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych w SGH w ramach Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH–SciencesPo. Stopień naukowy doktora uzyskała w SGH na podstawie rozprawy „Koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej – przyczynek do teorii”. W pracy naukowej koncentruje się na gospodarczych i politycznych uwarunkowaniach procesu integracji europejskiej, koordynacji polityki gospodarczej krajów członkowskich UE oraz perspektywach przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro.
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

Władze dziekańskie Studium Magisterskiego

Dziekan
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
Dziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej. Absolwentka SGH, gdzie uzyskała również stopień doktora na podstawie rozprawy „Powiązanie infrastruktury celnej z infrastrukturą techniczną w Polsce”. Rozprawę habilitacyjną poświęciła regionalizacji rynków energii. Członek Senatu SGH oraz Senackiej Komisji Programowej. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego, rynku energii, lokalizacji działalności gospodarczej, geografii ekonomicznej, regionalizacji i globalizacji.
Dorota Niedziółka
Prodziekan
dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH
Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Absolwent matematyki i informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymał również stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w SGH na podstawie rozprawy „Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w ekonomii i finansach, ze szczególnym uwzględnieniem badań koniunkturalnych”. Prowadzi interdyscyplinarne prace naukowe, oparte w głównej mierze na wykorzystaniu aparatu informatycznego i matematycznego do rozwiązywania problemów w obszarach związanych z analizą i eksploracją danych, w szczególności w zagadnieniach Big Data, metodach predykcyjnych oraz optymalizacji.
Michał Bernardelli
Prodziekan
dr Piotr Maszczyk
Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stopień doktora uzyskał w 2007 na podstawie rozprawy zatytułowanej „Proces prywatyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczynek do teorii”. Autor i współautor blisko pięćdziesięciu artykułów i opracowań naukowych, a także licznych ekspertyz. W pracy badawczej koncentruje się na teorii ekonomii, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii porównawczej systemów ekonomicznych, zróżnicowaniu modeli/odmian kapitalizmu, ekonomii sektora publicznego, ekonomii menedżerskiej oraz transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej.
Piotr Maszczyk
Prodziekan
dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH
Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Świadomość strategii i jej realizacji. Perspektywa pracowników sprzedaży”. Przewodniczący Rady PRME CEE Chapter przy ONZ, wykładowca na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Izraelu, Indiach, RPA i Anglii. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach realizacji strategii, nowych i przyszłych trendów w zarządzaniu, sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu innowacjami i komercjalizacji innowacji, szczególnie w kontekście społecznej odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczości i nowych modeli biznesowych.
Mikołaj Pindelski
Prodziekan
dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH
Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor ekonomii i doktor habilitowany historii. W pracy naukowej zajmuje się badaniami nad politycznymi, gospodarczymi i społecznymi aspektami historii Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów PRL. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych, serii prac dotyczących historii SGH oraz publikacji edukacyjnych. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Laureat licznych nagród za osiągnięcia w pracy naukowej, m.in. „Klio” (2019), Książka Historyczna Roku (wyróżnienie 2018), nagród Rektora SGH oraz wyróżnienia studentów SGH „Inspiracja Roku 2021”.
Andrzej Zawistowski

Władze dziekańskie Szkoły Doktorskiej

Dziekan
prof. dr hab. Wojciech Pacho
Dziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej, członek Senackiej Komisji Programowej, przewodniczący Rady Programowej Kierunku Ekonomia. Absolwent SGPiS na kierunku teoria ekonomii. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach makroekonomicznych, szczególnie na zjawiskach długookresowych. Autor licznych artykułów i publikacji książkowych, m.in. „Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie”, „Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa”, „Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym”.
Wojciech Pacho
Prodziekan
dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH
Prodziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor SGH w Instytucie Rynków i Konkurencji KNoP. Absolwentka SGH. Zainteresowania badawcze: internacjonalizacja przedsiębiorstw, strategie konkurowania korporacji transnarodowych w gospodarce cyfrowej, sharing economy. Współautor pierwszej na polskim rynku książki podnoszącej problematykę wpływu cyfryzacji na warunki globalnego konkurowania pt. Platformizacja korporacji transnarodowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych, w tym: Non-Equity Modes as International Business Strategy, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej, Gospodarka cyfrowa, Business Environment and the Development of Sharing Economy.
Teresa Pakulska
Prodziekan
prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
Prodziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego otrzymała w SGH. Kierownik i wykonawca licznych projektów badawczych dotyczących międzynarodowych strategii przedsiębiorstw, internetalizacji, zarządzania marką, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, strategii marek producentów oraz marek detalistów i relacji producenci–detaliści, a także aliansów marketingowych i modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów z zakresu tej problematyki.
Marzanna Witek-Hajduk

Władze dziekańskie Kolegium Analiz Ekonomicznych

Dziekan
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Jej prace badawcze dotyczą głównie wymiarowania procesów i produktów programowych, zagadnieniom tym poświęciła większość spośród około 100 publikacji. Członkini m.in. Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz reprezentantka na Polskę Common Software Measurement Consortium International Advisory Council. Współzałożycielka i wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania. Jako ekspert współpracuje z instytucjami administracji publicznej oraz firmami konsultingowymi i z sektora IT. Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody im. Marka Cara.
Beata Czarnacka-Chrobot
Prodziekan
dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH
Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. W SGH uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Ruchy migracyjne ludności w wybranych modelach wzrostu gospodarczego” oraz doktora habilitowanego – „Wybrane modele współdziałania mnożnika i akceleratora. Analiza chaotycznej dynamiki”. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach ekonomii matematycznej, w szczególności układów dynamicznych, teorii bifurkacji i teorii chaosu.
Robert Kruszewski

Władze dziekańskie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Dziekan
prof. dr hab. Piotr Błędowski
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS, gdzie uzyskał stopień doktora. Rozprawę habilitacyjną poświęcił problematyce lokalnej polityki społecznej wobec osób starszych. Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce starości z perspektywy społecznej i makroekonomicznej, polityce publicznej wobec ubóstwa, a także na pomocy społecznej i jej uwarunkowaniach ekonomicznych, lokalnej polityce społecznej i ekonomicznych aspektach opieki długoterminowej. Wykonawca i kierownik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych badań empirycznych.
Piotr Błędowski
Prodziekan
dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH
Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Teorii Ekonomii. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Jamesa Tobina koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego a ricardiański teoremat ekwiwalentności”. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia uzyskał na podstawie monografii „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”. W pracy badawczej i naukowej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących teoretycznych analiz skuteczności ekspansywnej polityki budżetowej oraz pieniężnej.
Marcin Krawczyk

Władze dziekańskie Kolegium Gospodarki Światowej

Dziekan
prof. dr hab. Mariusz Próchniak
Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Ekonomii II. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach modelowania wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. Zajmuje się również badaniami nad modelami kapitalizmu. Autor i współautor monografii oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w czasopismach notowanych w bazie JCR. Uczestnik wielu projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków NCN i NBP.
Mariusz Próchniak
Prodziekan
dr Aneta Waszkiewicz
Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej, adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych, członkini Senackiej Komisji Budżetu i Finansów SGH. W latach 2003-2009 kierowała Zakładem Bankowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie i tamże wykładała; w tym samym czasie współpracowała z Oxford Brooks University, a w latach 2018-2019 – wykładała w Collegium Civitas w Warszawie. W latach 2013-2014 była członkinią zespołów eksperckich oceniających wnioski w konkursach NCN. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych rynków finansowych oraz w finansach międzynarodowych. Do zainteresowań naukowych należą m.in. crowdfunding, alternatywne formy finansowania startupów, innowacje w finansach, sekurytyzacja.
Aneta Waszkiewicz

Władze dziekańskie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Dziekan
dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS. Stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał w SGH. W pracy badawczej koncentruje się głównie na funkcjonowaniu rynku nieruchomości, w tym problemach jego niedoskonałości, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania baniek cenowych na rynkach mieszkaniowych, a także na systemach finansowania inwestycji w nieruchomości oraz bankowości hipotecznej. Autor publikacji poświęconych tym zagadnieniom. Aktywny zawodowo również w praktyce gospodarczej, wcześniej w sektorze bankowym, a obecnie w obszarze budownictwa.
Gabriel Główka
Prodziekan
dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH
Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Konkurencji w Instytucie Rynków i Konkurencji KNoP. Absolwentka SGH, gdzie uzyskała również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki cyfrowej, platform economy oraz instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Współautorka pierwszych na polskim rynku publikacji na temat sharing economy i platformizacji korporacji transnarodowych. Kierownik projektów badawczych i współwykonawca ekspertyz na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w erze gospodarki cyfrowej.
Małgorzata Poniatowska-Jaksch

Władze dziekańskie Kolegium Zarządzania i Finansów

Dziekan
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskała w SGH. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości, w szczególności banków komercyjnych i banków centralnych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, domów maklerskich, SKOK, a także na rachunkowości jako systemie informacyjnym wspomagającym zarządzanie. Zajmuje się również audytem i notyfikacją badania sprawozdań finansowych oraz wykorzystaniem jego efektów w podejmowaniu decyzji. Autorka licznych publikacji na ten temat, członkini organizacji zawodowych biegłych rewidentów i księgowych.
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Prodziekan
dr Michał Matusewicz
Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej – konsekwencje dla gospodarki i przedsiębiorstw”. Specjalista w dziedzinie finansów, finansów międzynarodowych, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych. Autor i współautor wielu publikacji związanych z finansami. Kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych.
Michał Matusewicz

Władze administracyjne

Kanclerz
dr Marcin Dąbrowski
Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2016 r. Członek zarządu HUMANE absl, założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika naukowego „E-mentor”. Związany również z organizacjami pozarządowymi, m.in. jako dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych, przewodniczący rad programowych „Kwartalnika Trzeci Sektor” oraz Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwent SGH oraz dwóch programów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami i projektami. Pracę doktorską poświęcił zastosowaniu strategicznej karty wyników w zapewnianiu efektywności organizacyjnej działalności uczelni na przykładzie organizacji procesów kształcenia na odległość.
Marcin Dąbrowski
Zastępca Kanclerza
mgr Beata Mierzejewska
Zastępca kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2016 r., wcześniej project manager i pracownica naukowo-dydaktyczna. Doskonale rozumie sferę akademicką i potrafi łączyć ją z biznesową pragmatyką. Doświadczenia biznesowe i kierownicze zdobyła, realizując i zarządzając licznymi projektami doradczymi, zarówno dla dużych firm i instytucji publicznych, jak i podmiotów sektora MSP. Absolwentka SGH, stypendystka stypendium Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program, uczestniczka programów szkoleniowo- rozwojowych dla kadry zarządzającej, w tym m.in. Crisis Leadership in Higher Education organizowanego przez Harvard Kennedy School, Liderzy Zarządzania Uczelnią.
Beata Mierzejewska
Kwestor
mgr Agnieszka Okrojek
Kwestor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2024 r. Zastępca kwestora SGH w latach 2022–2023. Od 18 lat w branży finansowej. Z SGH związana zawodowo od 2011 r. Pracowała kolejno na stanowisku kierownika Działu Księgowości Finansowej a następnie Działu Księgowości Projektowej. Uczestniczka szeregu szkoleń z zakresu rozliczania projektów krajowych i międzynarodowych oraz podatków. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych WSU w Kielcach, Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie, studiów podyplomowych SGH z zakresu rachunkowości oraz Executive MBA SGH.
Agnieszka Okrojek
Zastępca Kwestora
mgr Paulina Mierzejewska
Zastępca kwestora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2024 r. Swoją dotychczasową karierę zawodową związała z finansową realizacją projektów. Na uczelni od ponad 8 lat realizowała zadania w Dziale Księgowości Projektowej. Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych UW Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, studiów podyplomowych SGH Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych oraz studiów podyplomowych SGH Kadry i płace.
Paulina Mierzejewska