Władze uczelni

Władze rektorskie

Rektor
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, zastępca przewodniczącego KRUE oraz przewodniczący KRUW. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 29 lat związany z praktyką gospodarczą, był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce CSR oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Autor i współautor prac naukowych na temat m.in. polityki personalnej, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, a także negocjacji i CSR. 

  Wykształcenie

  • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
  • Studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie.

  Kariera zawodowa

  • 10. 1989 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, obecnie profesor SGH, dyrektor Instytutu Zarządzania
  • 9.2016 – 8.2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prorektor ds. nauki i zarządzania
  • 9. 2012 – 8.2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
  • 9.2002 – 8.2005 – Zespół Szkół nr 54 w Warszawie, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
  • 7. 2001 – 6.2009 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dyrektor administracyjny, kanclerz
  • 1.1999 – 9.2008 – Olympus Szkoła Wyższa, wykładowca
  • 12.1996 – 7.2001 – Urząd Gminy Warszawa-Centrum, z-ca dyrektora zarządu Dzielnicy Żoliborz – członek Zarządu
  • 12.1994 – 12.1996 – Urząd Gminy Warszawa-Centrum, dyrektor Wydziału Budynków Komunalnych
  • 10.1992 – 12.1994 – Urząd Dzielnicy Śródmieście, z-ca dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście
  • 1.1992 – 7.1992 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „ Stare Miasto”, asystent likwidatora 

  Specjalizacja, zainteresowania naukowe

  Zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, kapitał intelektualny przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, społeczna odpowiedzialność biznesu

  Funkcje i godności

  • Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk
  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich w kadencji 2020-2024
  • Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
  • Zastępca Przewodniczącego Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 
  • Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Przewodniczący Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Członek Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „ Teraz Polska”​
  • sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości
  • współzałożyciel i członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH
  • ekspert Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doskonalenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w latach 2008–2009

  Najważniejsze publikacje

  • ​Kształtowanie liderów, red. Rafał Mrówka, Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
  • Sztuka Prezentacji. Teoria i praktyka, Teoria i praktyka, red. Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch, Difin, Warszawa 2019
  • Organizacja kreatywna. Teoria i praktyka, red. Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
  • Piotr Wachowiak, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
  • Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
  • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
  • Piotr Wachowiak, Bartosz Grucza, Sylwester Gregorczyk, Krzysztof Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004
  • Piotr Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002

  Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda w VIII Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2005–2007 w kategorii monografie za pracę pt: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 2007 rok.
  • Nagroda za najbardziej inspirujący do dyskusji referat wygłoszony podczas Szkoły Letniej Zarządzania 2008 – referat na temat: Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności społecznej
  • Wyróżnienie w X Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2010–2011 w kategorii monografie za monografie „Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury”, red. M. Romanowska (współautor), 2012.
  • Wyróżnienie w XI Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2012–2013 w kategorii prace habilitacyjne za monografie „ Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”, 2014.
  • Nagroda dla najlepszego wykładowcy lub wyróżnienia dla wykładowcy programu MBA-SGH, od 2016.
  • Nagroda dla jednego z najlepszych wykładowców programu SGH - WUM MBA, 2019

   

   Piotr Wachowiak
   Prorektor ds. rozwoju
   dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

   Prorektor ds. rozwoju oraz dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji. Absolwent SGPiS (obecnie SGH), gdzie uzyskał również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W pracy badawczej zajmuje się teorią ekonomii i ekonomią stosowaną, koncentrując się na: przedsiębiorczości, przedsiębiorstwach rodzinnych, teorii i strategiach konkurencji, ekonomii rolnej, bezpieczeństwie żywnościowym i globalizacji. Autor, współautor i redaktor naukowy kilkudziesięciu książek, podręczników i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, ekonomii rolnej, globalizacji, przedsiębiorczości, przedsiębiorstw rodzinnych, zrównoważonego rozwoju oraz strategii konkurowania firm. 

    Wykształcenie

    • habilitacja, nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia (2008) – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
    • doktorat, nauki ekonomiczne (1987), Wydział Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH)
    • magisterium (1978), Wydział Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH)
    • szkoła średnia (1974), Technikum Rolnicze w Gródkach/Działdowa
    • szkoła podstawowa (1969), Wieczfnia Kościelna pow. mławski

    Stanowiska akademickie

    • profesor SGH

    Specjalizacja naukowa

    • Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo rodzinne
    • Teoria i strategie konkurencji przedsiębiorstwa
    • Ekonomia rolna
    • Bezpieczeństwo żywnościowe
    • Globalizacja

    Sprawowane funkcje akademickie

    • dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (2012-2020)
    • prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (2005–2012)
    • dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji (od 2013, kierownik Katedry Analizy Rynków i Konkurencji 2012–2013)
    • sekretarz Senatu (1999–2005)
    • członek Senatu (1996-2005 i od 2012-)
    • członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (1996-2019)
    • przewodniczący Rady Redakcyjnej serii wydawniczej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH „Przedsiębiorczość w XXI wieku”,
    • Redaktor Naczelny „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie” (2016-2020)
    • Przewodniczący Rady Programowej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie” (od 2020)
    • kierownik studiów podyplomowych „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów”. (2007 – 2012),
    • kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (V edycja)
    • inicjator nadania i członek Komitetu Organizacyjnego Sztandaru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2002)  

    Najważniejsze publikacje

    • ​Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa, 2007,. 
    • Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, red. naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, SGH, Warszawa 2019, 
    • Nowe oblicza przedsiębiorczości w: Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, red. naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, SGH, Warszawa 2019.
    • Sharing economy (gospodarka współdzielenia) red. naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, SGH, Warszawa 2016, 
    • Przedsiębiorczość sharing economy, J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki w: Sharing economy (gospodarka współdzielenia) red. naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, SGH, Warszawa 2016, 
    • W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi, red. naukowa J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki, SGH, Warszawa 2019,.
    • Interwencjonizm w erze globalizacji, S. Kowalczyk, R. Sobiecki w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2/2019
    • Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, red. naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa, 2018, 
    • Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 1/2018,
    • Czy uczelnia publiczna jest przedsiębiorstwem? w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2/2018,
    • Reforma rolna – czy była przełomowa? w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3/2018,
    • Być czy nie być w strefie euro? w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 1/2017, 
    • Dlaczego postęp cywilizacyjny wymaga innowacji społecznych? w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3/2017,
    • Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, redakcja naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa, 2010, 
    • Kryzysy rolne a bezpieczeństwo żywnościowe w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, redakcja naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa, 2010, 
    • Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych 9współautor S. Kowalczyk), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/2011 
    • Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, redakcja naukowa R. Sobiecki, SGH, Warszawa, 2014,. (książka otrzymała I nagrodę w kategorii „strategie biznesu” na Targach Wydawnictw Ekonomicznych)
    • Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsiębiorstw, red. naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz OW SGH, Warszawa, 2011,  
    • Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, redakcja naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa, 2014, 
    • Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, red. naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa, 2014, 
    • Narastająca niestabilność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. naukowa R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa, 2014, stron 235. 
    • Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, red. naukowa R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa, 2015, stron 205.
    • Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, stron 241.
    • Konkurencyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe, red, naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki. OW SGH, Warszawa, 2016, stron 249.
    • Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II: zarządzanie i ekonomia, red. naukowa P. Banasik, R. Sobiecki, Wydawnictwo C.H. Bech, Warszawa, 2016, stron 236.
    • The effects of globalization for the agriculture of European. Union countries w: Agri-food System and its Linkages with Global,
    • International and Domestic Economies, redakcja naukowa A. Zawojska, Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa, 2009, ss. 8–21. 
    • Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach (redaktor i współautor 50%), Difin, Warszawa, 2003, stron 235. (książka nagrodzona nagrodą zbiorową I stopnia Rektora SGH w 2004 r.).  

    Inna aktywność i osiągnięcia

    • Złoty Krzyż Zasługi (2012)
    • Brązowy Krzyż Zasługi (1987)
    • Medal Komisji Edukacji Narodowej – nadany przez Ministra Edukacji Narodowej (2006)
    • Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” – nadana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
    • Odznaka „Zasłużony działacz kultury” – nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
    • Odznaka „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” – nadana przez Ministra Gospodarki (2015)
    • Odznaka honorowa „Szabla Kilińskiego” – nadana przez Związek Rzemiosła Polskiego (2016),
    • Platynowy medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego – nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego (2014)
    • nagroda Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych (1993)
    • nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność naukową (2015)
    • nagroda indywidualna I stopnia Rektora SGH za działalność organizacyjną (2015)
    • nagroda indywidualna I stopnia Rektora SGH za działalność naukową, (2009,)
    • nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną (2004),
    • członek Zespołu Konsultantów Prezydenta RP d/s Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1999–2005)
    • przewodniczący Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Wicepremierze, Ministrze Gospodarki (2013–2015)
    • członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na doradcę restrukturyzacyjnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości
    • członek Jury Ogólnopolskiego konkursu przedsiębiorczego „Sposób na sukces” (od 2005)
    • członek Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. (2008 – 2009)
    • członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2013–2016)
    • przewodniczący Rady Nadzorczej „MAKARONÓW POLSKICH SA” (od 2012)
    • członek Komisji Programowej dla Zawodów Administracyjnych i Ekonomicznych, przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (1994–1995)
    • członek Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości
    • dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łomży(1991–1996). 
     Roman Sobiecki
     Prorektor ds. nauki
     dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

     Prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w MPiPS, zasiadała również w radzie nadzorczej ZUS, była członkinią KNF. W latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji. 

     Agnieszka Chłoń-Domińczak
     Prorektor ds. dydaktyki i studentów
     dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

     Prorektor ds. dydaktyki i studentów oraz dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymał również stopień naukowy doktora. Habilitację na temat „Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak: Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL” obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy badawczej koncentruje się na teorii polityki, metodologii nauk i teorii gier, zajmuje się również szarą strefą w polityce, przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Autor licznych publikacji na temat na temat Azji Środkowej i Wschodniej.

      Wykształcenie

      • 1997–2002 – Uniwersytet Warszawski, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
      • 2000–2006 – Uniwersytet Warszawski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
      • 2002–2008 – Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Zakład Badań Wschodnich (praca doktorska pt. Rewolucja Tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, konsekwencje)
      • 2012 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (rozprawa habilitacyjna pt. Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL
      • 2013 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor nadzwyczajny, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno Społeczne
      • Od 2008 zatrudniony w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor SGH

      Zainteresowania naukowe

      • Teorie polityki – zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier
      • Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne, myśl polityczna
      • Patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm

      Prowadzone zajęcia

      • Theory of State/Nauka o Państwie
      • Terrorism and Organized Crime
      • China’s Geopolitics
      • Color Revolutions and Arab Spring

      Języki obce

      • język angielski – biegle
      • znajomość języka niemieckiego, języka rosyjskiego i francuskiego (poziom średnio-zaawansowany)
      • znajomość języka japońskiego (poziom podstawowy)

      Wyjazdy i staże zagraniczne

      • Visiting Scholar, Kyungpook National University, Daegu, Korea Południowa
      • Invited Lecturer, Seoul University, Seul, Korea Południowa​
      • Taiwan Fellowship, Soochow University, Taipei, Tajwan
      • Visiting Scholar, Cheng Chi University, Taipei, Tajwan​
      • Invited Lecturer, Ca’ Foscari, Wenecja, Włochy

      Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje

      • Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów (kadencja 2016-2020, 2020-2024)
      • sekretarz Senatu Szkoły Głównej Handlowej (kadencja 2012–2016).
      • kierownik i koordynator badań naukowych Ośrodka Studiów Tajwan-Unia Europejska przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.
      • koordynator projektu międzynarodowego Rapprochement, Reconciliation, Reunification in International Relations – German-Polish experiences for Divided Korea (SGH – KU Eichstaett (RFN), współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej)
      • członek kolegium redakcyjnego Warsaw Forum of Economic Sociology – angielskojęzyczny periodyk naukowy SGH.
      • członek Rady Programowej Studia Polityki Publicznej / Public Policy Studies – periodyku naukowego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
      • przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

      Nagrody i wyróżnienia

      • ​2018 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
      • 2017, 2018, 2019 – Inspiracja Roku – wybór przez Studentów Studium Licencjackiego

      Wybrane publikacje

      • Pokolenia X, Y i Z: zmiany pokoleniowe, technologia i polityka, w: Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego : ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne
      • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, ISBN 978-83-231-4340-6.
      • Post-Cold War North Korea - People’s Republic of China Relations from Game Theory Perspective, w: Security Dilemmas and Challenges in 21st Century Asia, Peter Lang GmbH, 2020, ISBN 978-3-631-80820-7.
      • The crisis of international relations in the age of international relations of crisis, World Economy Research Institute SGH Warsaw School of Economics, 2019, ISBN 978-83-8030-340-9. Redaktor Naukowy.
      • The Past, the Present and the Future of the New Silk Road: China as a Leader or a Free-Rider in International Relations, w: The New Silk Road leads through Arab Peninsula, Emerald Publishing, 2019, ISBN 978-1-78756-680-4.
      • The Sunflower Movement: the Example of the Dynamics of the Civic Activity in Taiwan, w: Taiwan’s Exceptionalism, Jagiellonian University Press, 2019, ISBN 978-83-233-4799-6.
      • Hǔkǒu xià de guójiā: Táiwān yǔ bōlán, Wunan Culture Enterprise, 2018, ISBN 978-957-11-9534-6. Współredaktor naukowy (z prof. Shiow Duan Hawang), autor Rozdziału: Hòu sūlián kōngjiān de `yánsè gémìng»: Hòu sūlián gōngmín bù fúcóng de huànxiàng yǔ xiànshí.
      • BRI and its digital dimension : twists and turns, Journal of Science and Technology Policy Management, 2018, ISSN 2053-4620.
      • The New Silk Road and Central Europe: Eurasian integration with Chinese characteristics, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, ISSN 1732-1395.
      • The Taiwanese dimension of the cross-strait equation after the Sunflower Movement, w: 
      • Changing determinants of foreign policy in East Asian countries, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, ISBN 978-83-8088-376-5.
      • The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, Oficyna Wydawnicza SGH, 2017,  ISBN 978-83-8030-199-3. Współredaktor naukowy (z prof. Klaus Stuewe), autor rozdziału: Post-Cold War Inter Korean Relations in Games Theory Perspective.
      • The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, Oficyna Wydawnicza SGH; 
      • ISBN 978-83-8030-198-6, 2017. Współredaktor naukowy (z prof. Klaus Stuewe).
      • Nowy Jedwabny Szlak i poradziecka Azja Centralna: geopolityczne wyzwania dla chińskiego wzrostu, w: Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017, ISBN 978-83-7383-887-1
       Krzysztof Kozłowski
       Prorektor ds. współpracy z zagranicą
       dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH

       Prorektor ds. współpracy z zagranicą oraz kierownik Katedry Ekonomii Biznesu. Absolwent SGPiS oraz Virginia Tech w USA, gdzie otrzymał również stopień doktora na podstawie rozprawy „A Game Theoretical Investigation of the International Debt Overhang”. W latach 1991-1998 pracował jako Assistant Professor w Kellogg School of Management Northwestern University w USA. Habilitację na temat „Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi” obronił w SGH. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z obszaru mikroekonomii, analizy struktur rynkowych (industrial organization), karteli i monopolizacji rynków oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

        Wykształcenie i kariera naukowa

        • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, kwiecień 2002 r.
         Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
         Tytuł pracy habilitacyjnej: Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi.
        • doktor nauk ekonomicznych (Ph.D.), czerwiec 1991 r.
         Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA.
         Tytuł pracy doktorskiej: A Game Theoretical Investigation of the International Debt Overhang (Analiza zadłużenia międzynarodowego w ujęciu teorii gier).
        • magister nauk ekonomicznych (M.A.), maj 1988 r.
         Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA
        • magister nauk ekonomicznych (z wyróżnieniem), luty 1985 r.
         Wydział Handlu Zagranicznego, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
         Tytuł pracy magisterskiej: Zewnętrzne finansowanie wzrostu gospodarczego.

        Zatrudnienie

        • od 2016 – profesor uczelni, kierownik Katedry Ekonomii Biznesu, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • 2003–2016 – pofesor nadzwyczajny, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
        • 1998–2003 – adiunkt, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
        • 1998–1999 – Principal Consultant, PricewaterhouseCoopers, Washington, D.C., USA.
        • 1991–1998 – Assistant Professor (adiunkt), Department of Management and Strategy, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA
        • 1989–1991 – wykładowca, Department of Economics, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Wirginia, USA.
        • 1987–1989 – asystent, Department of Economics, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Wirginia, USA
        • 1986–1987 – radca, Wydział Polityki Cen, Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Warszawa.
        • 1984–1987 – asystent, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Handlu Zagranicznego, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.

        Zainteresowania badawcze

        mikroekonomia, industrial organization (analiza struktur rynkowych), kartele i monopolizacja rynków, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

        Najważniejsze publikacje

        • ​​„The Impact of Patents and R&D Cooperation on R&D Investments in a Differentiated Goods Industry” (z A. Karbowskim), South East European Journal of Economics and Business 15(1), 2020, s. 122-133.
        • „R&D Activities in a Differentiated Goods Duopoly with Quadratic Cost Function”. W: Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research, Tsounis, N. i Vlachvei, A. (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, s. 135-145.
        • „Firm Performance and Research and Development”. W: Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World, A. Vlachvei, O. Notta, K. Karantininis i N. Tsounis (red.), IGI Global, USA 2017, s. 108-128.
        • „A Note on Bertrand Competition under Quadratic Cost Functions” (z M. Ramszą i B. Wiśnickim), Gospodarka Narodowa, Nr 2, 2015, s. 5–10.
        • „Strategic Buybacks of Sovereign Debt” (z R. Wangiem), Frontiers of Economics in China, 7(1), 2012, s. 1–21
        • „Powstawanie i stabilność karteli heterogenicznych”, Gospodarka Narodowa 10.80/21(2011), s. 39–57.
        • „Process of Dominant-Cartel Formation”, The International Journal of Industrial Organization, 1999, 17(2), s. 241-257.
        • „The Dynamics of the Free-Rider Problem in Takeovers” (z J. E. Harringtonem). The Review of Financial Studies, 1993, 6(4), s. 851–882.
        • „A Game Theoretical Approach to the International Debt Overhang” (z M. Kaneko). Journal of Economics, 1993, 6(1), s. 1-24.

        Projekty badawcze

        • „Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr” – projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2017-2021 (grant OPUS 13, UMO-2017/25/B/HS4/01632).
        • „Kartele w Unii Europejskiej – powstawanie, funkcjonowanie i wykrywanie” – projekt w ramach badań statutowych KGŚ w latach 2011–2018. 
        • „Proces powstawania i funkcjonowanie karteli w Unii Europejskiej” – projekt w ramach badań własnych KGŚ w 2010 r.
        • „Uwarunkowania, mechanizmy i skutki przejęć w Polsce na przykładzie sektora bankowego” – projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2001–2003 (KBN nr 5 H02C 046 20). 

        Sukcesy/nagrody/wyróżnienia

        • Nagroda Indywidualna Rektora SGH w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności organizacyjnej, 2019.
        • Nagroda Indywidualna Rektora SGH w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności organizacyjnej, 2018.
        • Nagroda Indywidualna Rektora SGH w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności organizacyjnej, 2017.
        • Nagroda Rektora SGH w Warszawie za doskonałe osiągnięcia dydaktyczne, 2007.
        • Nagroda Ministra Edukacji i Sportu za pracę habilitacyjną pt. „Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi”, 2003. 
        • Dyplom uznania za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Wirginia, USA, 1990.
        Jacek Prokop

        Władze dziekańskie Studium Licencjackiego

        Dziekan
        prof. dr hab. Bartosz Witkowski

        Dziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Ekonometrii. Absolwent Metod Ilościowych i Systemów Informacyjnych w SGH. Zajmuje się zastosowaniami ekonometrii, w szczególności modeli opartych na danych panelowych. Współautor kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach z wysokim impact factor. Prowadził wiele szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystania różnych typów metod ilościowych, m.in. dla NBP, Banku Światowego, ministerstw oraz banków komercyjnych. W pracy badawczej koncentruje się na ekonometrii, w szczególności ekonometrii stosowanej, ekonometrii panelowej i mikroekonometrii. 

        Wykształcenie

        • 2020 – profesor nauk społecznych
        • 2015 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, Metody ekonometrii panelowej, przestrzennej i uśredniania Bayesowskiego w modelowaniu konwergencji, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
        • 2008 – doktor nauk ekonomicznych, specjalność: Ekonometria, Ekonometryczna analiza źródeł zróżnicowania częstości szkód w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie danych panelowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • 1997–2001 – mgr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: metody ilościowe i systemy informacyjne

        Kariera zawodowa

        • 2016+ – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor w Instytucie Ekonometrii
        • 2009–2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, adiunkt w Instytucie Ekonometrii
        • 2001–2008 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, asystent w Instytucie Ekonometrii
        • 2003+ – szkolenia dla instytucji tak jak między innymi: World Bank, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Pracy, Narodowy Bank Polski, Instytut Onkologii, instytucje rynku mediowego, Poczta Polska, Slovak Institute for Fiscal Studies
        • 2004+ – członek zespołów badawczych w kilkunastu grantach przyznanych w konkursach na szczeblu co najmniej krajowym
        • 2009+ – promotor łącznie ponad 100 prac licencjackich i magisterskich w SGH (w tym pracy Mikołaja Lecha, wyróżnionego nagrodą za wybitne osiągnięcia i oryginalną pracę dyplomową) oraz 1 doktoratu, obecnie promotor w jednym otwartym przewodzie doktorskim

        Specjalizacja

        Ekonometria, w szczególności metody analizy danych panelowych, mikroekonometria.

        Funkcje i godności

        • dyrektor Instytutu Ekonometrii SGH
        • kierownik Zakładu Metod Pobabilistycznych w Instytucie Ekonometrii
        • członek Senatu SGH w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016, 2016-2020 

        Najważniejsze publikacje (z lat 2016-2020)

        • Goczek Ł, Witkowska E., Witkowski B. [2020], Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego, OW SGH, Warszawa
        • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2020], Foreign-owned banks and foreign trade in CESEE countries – a growth-enhancing duo?, Applied Economics Letters, vol. 27, issue 4, str. 325-328
        • Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B. [2020], Dancing the Viennese waltz or just doing business? The policy of parent banks in CESEE countries, Post-communist economies, vol. 32, issue 6, str. 726-748
        • Kluciński A., Wroński M., Cebulski W., Guzel T., Witkowski B., Makiewicz M., Krajewski A., Słodkowski M. [2019], Surgical repair of the small bowel fistulas - risk factors of complications or fistula recurrence, Medical Science Monitor, No 25, str. 5445-5452
        • Karpińska-Mizielińska W., Kloc K., Konat G., Smuga T., Witkowski B. [2019], Self-identification of Polish academic economists with schools of economic thought, Acta oeconomica, 69(2), str. 241–272
        • Wroński M., Cebulski W., Witkowski B., Guzel T., Karkocha D., Lech G., Słodkowski M. [2019], Surgical management of the grade C pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy, HPB, voll. 21, Issue 9, September 2019, str. 1166-1174
        • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2019], The role of banks in CESEE countries: exploring non-standard determinants of economic growth, Post-communist economies, vol. 31, issue 3, str. 349-382
        • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2018], In search of a measure of banking sector distress: empirical study of CESEE banking sectors, Risk Management, 20(3), str. 242-257
        • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2018], Foreign-Owned Banks: The Role of Ownership in Post-Communist European Countries, Palgrave MacMillan UK
        • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. [2017], The Application of Hidden Markov Models to the Analysis of Real Convergence, Dynamic Econometric Models, vol. 17, str. 59-80
        • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P. Witkowski B. [2017], Role of Foreign Capital in Stability of Banking Sectors in CESEE Countries, Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, 67, 2017, no 6, str. 492-511
        • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P. Witkowski B. [2017], Financial development and economic growth: the role of foreign-owned banks in CESEE countries, Sustainability, vol 9, no 335, str. 1-25
        • Wroński M., Cebulski W., Witkowski B., Jankowski M., Kluciński A., Krasnodębski I., Słodkowski M. [2017], Comparison between minimally invasive and open surgical treatment in necrotizing pancreatitis, Journal of Surgical Research, vol. 210, April 2017, str. 22-31
        • Iwanicz-Drozdowska M, Smaga P., Witkowski B. [2016], Financial development. Have communist countries converged?, Transformations in Business and Economics, vol. 15, No 2A (38A), str. 389-414
        • Próchniak M., Witkowski B. [2016], Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym, OW SGH, Warszawa
        • Iwanicz-Drozdowska M., Kerlin J., Malinowska-Misiąg E., Smaga P., Witkowski B., Nowak A., Kozłowska A., Wiśniewski P. [2016], European Bank Restructuring During the Global Financial Crisis, Palgrave Macmillan, Houndmills/New York
        • Iwanicz-Drozdowska M, Smaga P., Witkowski B. [2016], Bank restructuring in the EU: which way to go?, Journal of Policy Modeling, vol. 38, issue 3, str. 572-586
        • Próchniak M., Witkowski B. [2016]. On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countries, Equilibrium, issue 11, vol 1, str. 77-96.
        • Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B. [2016], Credit Growth in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: The Case of Foreign Bank Subsidiaries, International Review of Financial Analysis, 01/2016, 43(1), str. 146-158
        • Goczek Ł. Witkowski B. [2016], Determinants of Card Payments, Applied Economics, vol. 48, issue 16, str. 1530-1543​
        • Śledziewska K., Witkowski B. [2012], Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy, Ekonomista, nr 4/2012, str. 427–448

        Nagrody i wyróżnienia

        • 2016 – Srebrny Krzyż Zasługi
        • liczne Listy Gratulacyjne Rektora SGH za osiągnięcia publikacyjne
        • liczne Nagrody Rektora SGH: w dziedzinie organizacji, nauki i dydaktyki
        • 2010 – Nagroda w krajowym konkursie PZU na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie nauk aktuarialnych w kategorii prac doktorskich
        • 2001 – Nagroda dla najlepszego absolwenta SGH

         

        Bartosz Witkowski
        Prodziekan
        dr Izabela Buchowicz

        Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej. Absolwentka SGPiS, stopień naukowy doktora otrzymała w SGH. Uczestniczyła w wielu badaniach międzynarodowych, krajowych oraz o zasięgu lokalnym, m.in. Qualifications recognition support for Ukrainian universities, Governance of Educational Trajectories in Europe. W 2021 r. ukończyła program Crisis Leadership in Higher Education na Harvard University. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce edukacji, zarządzania w edukacji, polityce edukacyjnej, edukacji w polityce publicznej, a także zagadnieniami związanymi z kapitałem ludzkim. 

        Wykształcenie i droga zawodowa

        • 2018+ – kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w IGS
        • 2008-2018 – wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
        • 2005+ – adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH
        • 2005 – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • 1995-2005 – asystent w Instytucie Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
        • 1995 – magister ekonomii, Szkoła Główna Planowania i Statystyki

        Zainteresowania naukowe

        • ​edukacja i polityka edukacyjna;
        • zarządzanie w edukacji;
        • zmiany kapitału ludzkiego;
        • edukacja w polityce publicznej, realizacja polityki publicznej na szczeblu lokalnym;

        Wybrane publikacje

        • ​Barberis E., Buchowicz I., N. De Luigi, Producing Accessibility through Discretionary Practices of Educational Professionals, [w:] Governance of Educational Trajectories in Europe, Pathways, Policy and Practice, ed. by A. Walther, M. Parreira do Amaral, M. Coconato, R. Dale, BLOOMSBURY, London, New York 2016, s. 117-137, ISBN:    HB:978-1-4725-8952-1
        • Buchowicz I., Lifelong Learning jako niewykorzystana szansa rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich, [w:] Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, red. J. Auleytner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, PTPS, Elipsa, Warszawa 2016r., s.121-131, ISBN: 978-83-65277-06-0
        • Barberies E., Buchowicz I., Creating Accessibility to Education: The Role of School Staff’s Discretionary Practices, European Education vol.47,1, Taylor&Francis Philadelphia 2015, s.61-76, ISSN – 1056-4934, DOI: 10.1080/10564934.2014.1001264
        • Buchowicz I, Chmielecka E., Social Competencies in the European and Polish Qualifications Framework: A Tool for Designing Intercultural Environments [w:] Internationalizing Higher Education. Critical Collaborations across the Curriculum, Rhiannon D. Williams and Amy Lee (Eds.), The Netherlands 2015, p. 117-131, ISBN: 978-94-6209-978-4, https://www.sensepublishers.com/
        • Buchowicz I., Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i innych krajach europejskich  [w:] Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, red. J. Kuźma, J. Pułka, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2014 r., s. 285-299, ISBN 978-83-7571-291-9 
        • Buchowicz I., Wspólny cel polityki edukacyjnej i polityki rodzinnej w Polsce [w:] Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich, red. A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014r., s.113-127, ISSN 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2014.364.07
        • Buchowicz I., Uzasadnienie potrzeby poziomu 5. w Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Szczególne potrzeby społeczne [w:] Poziom 5 – brakujące ogniwo, red. E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2014r., s. 47-51.
        • Buchowicz I., Poziom 5. w szkolnictwie wyższym – wybrane przykłady. Szkocja [w:] Poziom 5 – brakujące ogniwo, red. E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2014r., s. 63-71.
        • Buchowicz I., Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji [w:] Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 167, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014r., s. 106-116.​
        • Buchowicz I., Chmielecka E., Edukacja dla zmiany. Wyzwanie i szansa [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. naukowa J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 289-311.
        • Buchowicz I., Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach w Warszawie, Gdańsku i Lublinie [w:] Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Studia Ekonomiczne  131 Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 191-198.
        • Buchowicz I., Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie edukacji [w:] Usługi społeczne wobec rodziny, red. A. Kubow, J. Szczepaniak, UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 268-277
        • Buchowicz I., Łobodzińska A., Węgrzyn M., Zróżnicowanie osiągnięć edukacyjnych uzyskanych przez uczniów i szkoły województwa małopolskiego, UMWM, Kraków 2018, s.5-56
        • Buchowicz I., Florczak I., Kinowska H., Otto M., Sienkiewicz Ł., Structural characteristics and industrial relations in the pork value chain: the case of Poland [in] Fairness, freedom and industrial relations across Europe: up and down the meat value chain, red. P.Campanella, D.Dazzi, FrancoAngeli 2020, ISBN: 9788835102052
        • Buchowicz I., Kinowska H., Sienkiewicz Ł., Labour Market Challenges in the Pork Value Chain in Poland, EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS Volume 55, Issue 1, March 2020, s.95-111, DOI: 10.33119/EEiM.2020.55.7,

        Wybrane projekty

        • Qualifications recognition support for Ukrainian universities (QUARSU), realizowany w ramach Erasmus+ w latach 2019-2022,;
        • Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective (GOETE),  2010-2013, funded by the European Commission under the European Commission’s 7th Framework Program for Research - Contract No. SSH-CT-2009-243868;
        • Socio Economic Implications For Individual Responses to Air Pollution policies in EU +27 (SEFIRA), 2013 – 2016, funded by the European Commission under the European Commission’s 7th Framework Program for Research;
        • Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: Up and Down the Meat Value Chain (MEAT.UP.FFIRE), realizowany w latach 2018-2020;
        • Poziom 5. Europejskiej Ramy Kwalifikacji w Polsce – realizowany w 2013 r. Koordynatorem projektu była prof. Ewa Chmielecka, SGH, Polska;
        • Diagnoza Społeczna 2009 Kondycja I jakość życia ludności w Polsce, Koordynatorem badania był  prof. J. Czapiński, UW, Polska;

        Nagrody/Funkcje/Godności

        • Nagroda Rektora SGH w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia w 2018 i 2019,
        • 1996-2019 Członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego,
        • 2010-2020 Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
        • Członek Kolegium Elektorów SGH

         

        Izabela Buchowicz
        Prodziekan
        dr Joanna Korpus

        Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. W pracy naukowej i badawczej koncentruje się na problematyce zarządzania strategicznego, w tym głównie na strategiach wzrostu i rozwoju, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Autorka ponad 80 publikacji, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, m.in. „Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym”, „Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości”.

        Wykształcenie

        • 1992 – 1997 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, magister inżynier w zakresie organizacji i zarządzania,
        • 2000 – 2002 – Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Seminarium Doktoranckie dla Zaawansowanych,
        • wrzesień 2004 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu.

        Kariera zawodowa

        • 1997 – Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Wykromet” w Częstochowie, inżynier ds. zarządzania,
        • 1997 – 2004 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Podstaw Zarządzania, Asystent,
        • 2004 – 2007 – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Technicznych i Zarządzania, Adiunkt,
        • 2004 – 2006 – Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją, Wykładowca,
        • 2007 – aktualnie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji, Adiunkt.

        Specjalizacja

        Zarządzanie strategiczne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, źródła przewagi konkurencyjnej.

        Funkcje i godności

        • Kierownik Studiów Podyplomowych Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw od 2009 r.,
        • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w latach 2012-2019,
        • Członek Senatu SGH w Warszawie w latach 2012-2020,
        • Elektor uczelniany na kadencję 2016-2020 i 2020-2024,
        • Koordynator przedmiotu Strategie funkcjonalne w przedsiębiorstwach od 2019 r.

        Prowadzone zajęcia

        • 110590-1002 Zarządzanie (w)
        • 110600-1002 Zarządzanie (k)
        • 222620-1002 Zarządzanie strategiczne
        • 232650-1002 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
        • 421000 Teoria zarządzania

        Najważniejsze publikacje

        • Korpus J.: Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013
        • Korpus J. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2014
        • Korpus J.: Mergers and Acquisitions Versus Businesses Strategic Flexibility, in: Tools in Business Management, Towards in New Strategic Thinking, ed. M. Poniatowska-Jaksch, SGH Publisching House, SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2016
        • Korpus J., Strategie rebrandingu w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3(368)
        • Korpus J., Banach Ł., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw technologicznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3 (806) 2017
        • Korpus J., Kontrola fuzji i przejęć w Polsce a fazy cyklu koniunkturalnego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, 2018

        Nagrody i wyróżnienia

        Nagrody JM Rektora SGH I, II i III stopnia indywidualne i zbiorowe w Warszawie za działalność naukową w latach 2012, 2013, 2014 i 2018

         

        Joanna Korpus
        Prodziekan
        dr Olga Mikołajczyk

        Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z SGH od początku swoich studiów, które ukończyła na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w Instytucie Finansów (wcześniej była to Katedra Finansów) i nieprzerwanie związana jest z tą jednostką. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności naszej uczelni, m.in. była członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów, zorganizowała także wiele konferencji naukowych dla finansistów pod auspicjami Instytutu Finansów. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach takich jak: kapitały wysokiego ryzyka, finansowanie działalności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć innowacyjnych czy działalności aniołów biznesu w Polsce i na świecie.

        Wykształcenie i kariera zawodowa

        • od 2005 adiunkt w Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów (wcześniejsza nazwa jednostki: Katedra Finansów)
        • 2011–2012 ukończone Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji 
        • 2009–2012 koordynator pomocniczy przedmiotu „Finanse”
        • 2005 tytuł doktora nauk ekonomicznych 
        • 2001–2005 asystent w Katedrze Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów 
        • 2002–2003 ukończenie podyplomowych studiów pedagogicznych w SGH
        • 1999–2000 stypendium Erasmusa 
        • 1995–2000 studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość

        Specjalizacja

        Zainteresowania badawcze: kapitał wysokiego ryzyka private equity/venture capital, finansowanie działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych, działalność aniołów biznesu w Polsce i na świecie, SRI, raportowanie zintegrowane.

        Funkcje i godności

        • ​prodziekan SL w kadencji 2012–2016
        • członek organu statutowego uczelni: Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 2001-2020
        • członek Uczelnianego Kolegium Elektorów

         

        Olga Mikołajczyk
        Prodziekan
        dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

        Prodziekan Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych w SGH w ramach Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH–SciencesPo. Stopień naukowy doktora uzyskała w SGH na podstawie rozprawy „Koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej – przyczynek do teorii”. W pracy naukowej koncentruje się na gospodarczych i politycznych uwarunkowaniach procesu integracji europejskiej, koordynacji polityki gospodarczej krajów członkowskich UE oraz perspektywach przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro.

        Wykształcenie

        • 2008 – stopień doktora nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • 2000 – podyplomowe Studium Integracji Europejskiej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
        • 2000 – tytuł zawodowy magistra, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, Polsko-Francuski Program Studiów Europejskich SGH – SciencesPo
        • 1999 – tytuł zawodowy magistra, kierunek: stosunki międzynarodowe, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

        Kariera zawodowa

        • Od 1999 r. asystent, następnie adiunkt, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej
        • W roku akademickim 2019/20 -pełnomocnik Rektora SGH ds. programów podwójnego dyplomu
        • 2013-2019 – członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej SGH
        • 2013 - 2015 – członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii SGH
        • 2008-2015 - wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Ekonomia członkostwa Polski w UE)
        • 2010-2013 – kierownik projektu „Innowacyjna SGH – program rozwoju i internacjonalizacji“ („Globalna SGH“), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
        • Rok akademicki 2002-2003 – stypendium Fulbright Scholar-in-residence
        • 1999-2002 – specjalista, Departament Promocji Gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki

        Dydaktyka (wykłady)

        • ​Mikroekonomia I oraz Microeconomics I
        • Makroekonomia I oraz Macroeconomics I
        • European Economics

        Zainteresowania naukowe

        • ​gospodarcze i polityczne uwarunkowania procesu integracji europejskiej
        • koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich UE
        • perspektywy przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro

         

        Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

        Władze dziekańskie Studium Magisterskiego

        Dziekan
        dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

        Dziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej. Absolwentka SGH, gdzie uzyskała również stopień doktora na podstawie rozprawy „Powiązanie infrastruktury celnej z infrastrukturą techniczną w Polsce”. Rozprawę habilitacyjną poświęciła regionalizacji rynków energii. Członek Senatu SGH oraz Senackiej Komisji Programowej. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego, rynku energii, lokalizacji działalności gospodarczej, geografii ekonomicznej, regionalizacji i globalizacji.

        Wykształcenie i kariera zawodowa

        • Magister ekonomii (1999) SGH w Warszawie, praca magisterska pt. „Polska infrastruktura celna w latach 90-tych”
        • Doktorat nauk ekonomicznych (2002) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, praca doktorska pt.: „Powiązanie infrastruktury celnej z infrastrukturą techniczną w Polsce”
        • Doktor habilitowany (2012) w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, rozprawa habilitacyjna pt. Regionalizacja rynków energii 

        Zainteresowania naukowe

        Bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, lokalizacja działalności gospodarczej, geografia ekonomiczna, regionalizacja, globalizacja. 

        Funkcje i godności

        • Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej
        • Prodziekan Studium Licencjackiego
        • Członek Senackiej Komisji Programowej
        • Członek Senatu SGH
        • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
        • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych
        • Kierownik Studium Podyplomowego Innowacyjność lokalna, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
        • Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministerstwie Gospodarki
        • Członek Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji 

        Najważniejsze publikacje

        • ​Energy trade and economic growth w: Global Economy Challenges of the 21 Century red. S. Bukowski, Technical University of Radom, Radom 2010
        • Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010
        • Prospects for the energy market of the Western Balkan, Challenges of Economic European Integration for Western Balkan, Albania 2011 
        • Atrakcyjność inwestycyjna lokalnych sektorów, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2011
        • Regionalizacja rynków energii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
        • Zielona energia red. CeDeWu, Warszawa 2012
        • Ewolucja potęg energetycznych we współczesnym świecie w: Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, red. W. Kostecki , Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2013
        • Nowe tendencje w bezpieczeństwie energetycznym na obszarze poradzieckim, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2013
        • Ewolucja potęg energetycznych we współczesnym świecie w: Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki; Warszawa 2013
        • Rola regionalizacji w tworzeniu warunków bezpieczeństwa energetycznego Polski w: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Warszawa 2013
        • Interesariusze eksploatacji gazu łupkowego w: Rozważania o gospodarce… CeDeWu, Warszawa 2014
        • Ryzyko lokalizacyjne w sektorze elektroenergetyki w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014
        • Wpływ polityki celnej na politykę energetyczną w: Polityka celna : ekonomia, prawo, praktyka Wydawnictwo BW Jan Brodziński, Warszawa 2014
        • Mikroekonomiczny aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego w: Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw,  CedeWu, Warszawa 2015
        • Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw a ich lokalizacja. w: Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw,  CedeWu, Warszawa 2015
        • Stakeholders of shale gas exploitation in: Considerations about the economy…2015; Warsaw School of Economics Press; 
        • System państw w: Geografia ekonomiczna,  Wolters Kluwer, Kraków 2015 
        • Ryzyko lokalizacji elektrowni wiatrowych w: Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, Cedewu, Warszawa 2016
        • The economic security of power plants E3S Web of Conferences. Energy and Fuels Paweł Czyżak, Dorota  Niedziółka 2017
        • Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw i jego determinanty w: Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna : aspekty metodologiczne i praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2017
        • Inwestycje w ciepłownictwo miejskie w: Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, CeDeWu, Warszawa 2017 
        • Funkcjonowanie polskiego rynku energii, Difin, Warszawa 2018
        • Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw elektroenergetycznych Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, CeDeWu; Warszawa 2019 

        Nagrody i wyróżnienia

        • Nagrody indywidualne I, II i III stopnia Rektora SGH w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
        • Nagroda Rektora WSCiL dla pracownika naukowego za działalność na rzecz uczelni​

         

        Dorota Niedziółka
        Prodziekan
        dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

        Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Absolwent matematyki i informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymał również stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w SGH na podstawie rozprawy „Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w ekonomii i finansach, ze szczególnym uwzględnieniem badań koniunkturalnych”. Prowadzi interdyscyplinarne prace naukowe, oparte w głównej mierze na wykorzystaniu aparatu informatycznego i matematycznego do rozwiązywania problemów w obszarach związanych z analizą i eksploracją danych, w szczególności w zagadnieniach Big Data, metodach predykcyjnych oraz optymalizacji.

        Wykształcenie

        • 2020 – habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia za cykl powiązanych tematycznie artykułów pt. Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w ekonomii i finansach, ze szczególnym uwzględnieniem badań koniunkturalnych uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
        • 2008 – stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki ze specjalizacją matematyka stosowana uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, temat pracy: Metody Dirichleta-Neumanna równoległego rozwiązywania dyskretyzacji zagadnień eliptycznych
        • 2003 – stopień magistra na kierunku informatyka z oceną celujący uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, temat pracy: Deterministyczny algorytm rozpoznawania liczb pierwszych – podejście logiczne
        • 2003 – stopień magistra na kierunku matematyka z oceną bardzo dobry uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, temat pracy: Algorytmy równoległe z użyciem formuł wstecznego różniczkowania
        • 1998-2003 – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim

        Interdyscyplinarność jego prac naukowych opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu aparatu informatycznego i matematycznego do rozwiązywania problemów w obszarach związanych z analizą i eksploracją danych, w szczególności w zagadnieniach Big Data, metodach predykcyjnych oraz optymalizacji.

        Funkcje i godności

        • Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (od 2015)
        • Członek Senatu SGH w kadencjach 2012–2016 i 2016-2020
        • Członek Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w kadencjach 2018-2020, 2020-2024
        • Członek Rady Ekonomicznej Akademickiego Związku Sportowego w latach 2017-2018
        • Członek Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Warszawa (od 2016)
        • Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2012)

        Nagrody i wyróżnienia

        • ​Srebrna i Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego
        • 2013–2018 – Nagrody Rektora SGH za osiągnięcia organizacyjne (czterokrotnie II i III stopnia)

        Publikacje

        • Comparison of Impact of Local Data Smoothing Methods on Identification of Business Cycle Turning Points, Business, Economics and Science Common Challenges (eds. Joanna Duda, Tomasz Benat), Filodiritto Editore, 2020, s. 35-44;
        • Detekcja wyłudzeń klików przez boty internetowe, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Michał Bernardelli, Łukasz Lipiński; 2019, s. 41-54; 
        • Płynność finansowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2002-2017 w ujęciu sektorowym - część 1, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Michał Bernardelli, Leszek Mosiejko, Artur Sierant; 2019, s. 9-27; 
        • Optimal Allocation of the Sample in the Poisson Item Count Technique, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Michał Bernardelli, Barbara Kowalczyk; 2018, s. 35-47; DOI:10.18778/0208-6018.335.03 
        • Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Michał Bernardelli; 2018, s. 7-20; DOI:10.18778/0208-6018.338.01​ 
        • Konwergencja dochodowa w krajach UE: ujęcie miesięczne, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Mariusz Próchniak; Michał Bernardelli; Bartosz Witkowski; 2018, s.; 85-111; 
        • Cycle and Income-Level Convergence in the EU Countries: An Identification of Turning Points Based on the Hidden Markov Models, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Mariusz Próchniak; Michał Bernardelli; Bartosz Witkowski; 2017, s. 27-42; 
        • Big data recommendation problems in e-commerce solutions for small business, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka (Research on enterprise in modern economy - theory and practice), Michał Bernardelli; 2017, s. 65-76; 
        • Econometric modeling of panel data using parallel computing with Apache Spark, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Michał Bernardelli; 2016, s. 189-202; 
        • Overlapping Multigrid Methods as an Efficient Approach for Solving the Black-Scholes Equation, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Michał Bernardelli; 2015, s. 25-36;

         

        Michał Bernardelli
        Prodziekan
        dr Piotr Maszczyk

        Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stopień doktora uzyskał w 2007 na podstawie rozprawy zatytułowanej „Proces prywatyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczynek do teorii”. Autor i współautor blisko pięćdziesięciu artykułów i opracowań naukowych, a także licznych ekspertyz. W pracy badawczej koncentruje się na teorii ekonomii, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii porównawczej systemów ekonomicznych, zróżnicowaniu modeli/odmian kapitalizmu, ekonomii sektora publicznego, ekonomii menedżerskiej oraz transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej.

        Piotr Maszczyk
        Prodziekan
        dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH

        Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Świadomość strategii i jej realizacji. Perspektywa pracowników sprzedaży”. Przewodniczący Rady PRME CEE Chapter przy ONZ, wykładowca na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Izraelu, Indiach, RPA i Anglii. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach realizacji strategii, nowych i przyszłych trendów w zarządzaniu, sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu innowacjami i komercjalizacji innowacji, szczególnie w kontekście społecznej odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczości i nowych modeli biznesowych.

        Wykształcenie

        • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
        • Szkoła Główna Handlowa, kierunek zarządzanie i marketing.
        • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, podyplomowe.

        Kariera zawodowa

        • ​adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej
        • Przewodniczący PRME Central and Eastern Europe Chapter przy ONZ, UN Global Compact.
        • Kierownik podyplomowych studiów Zarządzania Sprzedażą
        • Członek zespołów akredytujących CEEMAN IQA
        • Wykładowca m.in. Free State University RPA, Tel Aviv University Izrael, Nottingham Trent University Wielka Brytania, Collegium Civitas, IMT Ghaziabad Indie.
        • Stażysta w Bar Ilan University, Ryukoku University, Fordham University, Tel Aviv University.
        • Kierownik i członek licznych krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych. 

        Specjalizacja, zainteresowania naukowe

        Realizacja strategii, budowanie przewag konkurencyjnych, zarządzanie sprzedażą, komercjalizacja innowacji, nowe trendy w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu.

        Najważniejsze publikacje

        • Pindelski M., 2019, Świadomość strategii i jej realizacji. Perspektywa pracowników sprzedaży, Oficyna wydawnicza SGH
        • Pindelski M, 2017, Nowe technologie w ochronie zdrowia, [w:] M. Jarosiński (red.), Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 91-116
        • Pindelski M., 2017, Społeczna odpowiedzialność nowych technologii i Big Data, [w:]  P. Płoszajski (red.), Czy społeczna odpowiedzialność firmy wspomaga jej innowacyjność?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 87-113
        • Pindelski M.,2016, Zero gravity business – współczesne systemy udające przedsiębiorstwa a odpowiedzialność społeczna : perspektywa funkcji sprzedaży, [w:] P. Płoszajski (red.), Społeczna odpowiedzialność technologii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 87-107
        • Pindelski M., Żukowska J., 2015, Competitive advantage & core competence : how Jeronimo Martins won the Polish retail market, “Przegląd Organizacji”, nr 3, s.34-40
        • Żukowska J., Pindelski M., 2015, Personality of a salesman : evidence from Polish pharmaceutical industry, „US-China Education Review B”, vol. 5, nr 7, s.435-447
        • Aluchna M., Pindelski M., 2014, Corporate governance in founders» controlled companies, [w:] Dover P.; Hariharan S.; Cummings M. (red.), Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2014), s.10-17.
        • Pindelski M., Mrówka R., 2014, Wizualizacje Big Data w identyfikacji problemów zarządzania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 363, s.18-28
        • Pindelski M., 2012, Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych, „Przegląd Organizacji”, nr 2, s.6-10
        • Pindelski M., 2011, Building sales department : conclusions for implementing strategy, [w:] Š. Hittmár (red.), Theory of Management : the selected problems for the development support of management knowledge base, Vol.3,  University of Zilina, Zilina, s. 151-159
        • Pindelski M, (red.), 2009,Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa
        • Pindelski M, (red.), 2008, Najgorsze strategie i praktyki zarządzania : historia upadków przedsiębiorstw, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa

        Nagrody i wyróżnienia

        • Nagroda J.M.Rektora SGH III stopnia za osiągnięcia organizacyjne, 2019
        • Nagroda J.M.Rektora SGH za najwyższy współczynnik cytowań w SGH, pracownicy ze stopniem doktora, 2015
        • Conference Best Paper Award, 2014 San Francisco
        • Conference Best Paper Award, 2013 Beckenridge
        • Nagroda Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, 2012

         

        Mikołaj Pindelski
        Prodziekan
        dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH

        Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor ekonomii i doktor habilitowany historii. W pracy naukowej zajmuje się badaniami nad politycznymi, gospodarczymi i społecznymi aspektami historii Polski w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów PRL. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych, serii prac dotyczących historii SGH oraz publikacji edukacyjnych. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Laureat licznych nagród za osiągnięcia w pracy naukowej, m.in. „Klio” (2019), Książka Historyczna Roku (wyróżnienie 2018), nagród Rektora SGH oraz wyróżnienia studentów SGH „Inspiracja Roku 2021”.

        Andrzej Zawistowski

        Władze dziekańskie Szkoły Doktorskiej

        Dziekan
        prof. dr hab. Wojciech Pacho

        Dziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej, członek Senackiej Komisji Programowej, przewodniczący Rady Programowej Kierunku Ekonomia. Absolwent SGPiS na kierunku teoria ekonomii. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach makroekonomicznych, szczególnie na zjawiskach długookresowych. Autor licznych artykułów i publikacji książkowych, m.in. „Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie”, „Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa”, „Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym”.

        Wojciech Pacho
        Prodziekan
        dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH

        Prodziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor SGH w Instytucie Rynków i Konkurencji KNoP. Absolwentka SGH. Zainteresowania badawcze: internacjonalizacja przedsiębiorstw, strategie konkurowania korporacji transnarodowych w gospodarce cyfrowej, sharing economy. Współautor pierwszej na polskim rynku książki podnoszącej problematykę wpływu cyfryzacji na warunki globalnego konkurowania pt. Platformizacja korporacji transnarodowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych, w tym: Non-Equity Modes as International Business Strategy, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej, Gospodarka cyfrowa, Business Environment and the Development of Sharing Economy.

        Wykształcenie

        • doktor habilitowany nauk ekonomicznych - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • magister nauk ekonomicznych - Szkoła Główna Planowania i Statystyki /obecnie SGH/, Wydział Ekonomiki Produkcji
        • Staż zagraniczny- Land Reform Training Institute w Taoyuan na Tajwanie
        • Studia podyplomowe pt. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

        Kariera zawodowa

        • ​profesor SGH - od 2008 r., obecnie w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – zawodowo związana z SGH od ukończenia studiów 
        • Centralny Urząd Planowania, Biuro Planowania Regionalnego (1995-97), udział w projektach i grantach dla przemysłu i administracji centralnej
        • adiunkt, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie - 1998-2006

        Zainteresowania naukowe

        Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, korporacje transnarodowe i innowacyjność gospodarki ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia internacjonalizacji przedsiębiorstw i strategii konkurowania korporacji transnarodowych w gospodarce cyfrowej, sharing economy.

        Funkcje i godności

        • prodziekan Szkoły Doktorskiej – od 2019
        • kierownik Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH - od 2016
        • członek Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów - od 2016
        • Przewodnicząca Stypendialnej Komisji Doktoranckiej KNoP -od 2012
        • Członek Alumni Society of International Cooperation and Development Fund of the Republic of China (Taiwan) - od 1998
        • kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (VI, X edycja) - 2010-2018
        • kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (XI, XV edycja) - 2010-2018
        • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (2009- 2019)
        • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse - od 2020
        • Członek Rady Programowej czasopisma: Kwartalnik Celny - od 2016 

        Prowadzone zajęcia

        • umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa
        • korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów 
        • konkurencyjność regionów 
        • innowacje w gospodarce lokalnej i regionalnej
        • strategie konkurencji 
        • strategie funkcjonalne w przedsiębiorstwach

        Współpraca

        • Ministerstwo Gospodarki
        • Taipei Economic and Cultural Office in Poland 
        • współpraca z podmiotami gospodarczymi: PKO BP, GPW w Warszawie, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Nest Bank 
        • Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce, „Browary Polskie” 

        Nagrody i wyróżnienia

        • ​Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski (2018)
        • Nagroda pierwszego stopnia przyznana przez Land Reform Trainig Insitute 
        • Liczne Nagrody Rektora SGH (13) za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

         Publikacje

        ponad 130 publikacji w obszarach związanych z zainteresowaniami naukowymi, m.in.:

        • Platformizacja korporacji transnarodowych, SGH, Warszawa 2021 (współ.),
        • Non-Equity Modes as International Business Strategy, From Ownership to Control, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2015 (współ.),
        • Gospodarka cyfrowa, w: Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, SGH, Warszawa 2019 (współ.),
        • Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH, Warszawa 2005,
        • Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, SGH, Warszawa 2009 (współ.),
        • Plug and play firms in the TNCs» virtual value chain, Journal of Economics and Management, Katowice 2016,
        • Business Environment and the Development of Sharing Economy, in: Sharing Economy, SGH, Warsaw 2017,
        • W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej, Kwartalnik KNoP 2/2016 (współ.),
        • Globalizacja w erze gospodarki cyfrowej, w: Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, SGH, Warszawa 2019,
        • Decomposition of Global Value Chain as a Tool for Implementation Strategy, In: Tools in Business Management. Towards a New Strategic Thinking, SGH, Warsaw 2016 (współ.),
        • Digitalizacja podłożem przewag instytucjonalnych przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, EIOP 2017,
        • KTN w gospodarce sieciowej – od własności do kontroli, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe, SGH, Warszawa 2016,
        • Uwarunkowania lokalnego zakorzenienia korporacji transnarodowych, w: Glokalizacja, Difin, Warszawa 2011,
        • Internacjonalizacja w gospodarce współdzielenia (sharing economy), Horyzonty Polityki 2017,
        • Przedsiębiorstwa globalne w e-commerce, EiOP 2018,
        • Eksport jako forma ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw IT w erze digitalizacji, w: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, SAN, Warszawa–Łódź 2018,
        • Innowacje w optyce przedsiębiorczości strategicznej w: Horyzonty współczesnego zarządzania UW, Warszawa 2016,
        • Formy internacjonalizacji non-equity a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – implikacje dla polskiej gospodarki, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia 14, Toruń 2013,
        • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa 2010,
        • Green Energy in Central and Eastern European (CEE) Countries: New Challenges on the Path to Sustainable Development. Energies 2021, 14 (4), 884,
        • Rational drug use in hospital settings – areas that can be changed, Journal of Medical Economics issue 3/2020 (współ.).

         

        Teresa Pakulska
        Prodziekan
        prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

        Prodziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego otrzymała w SGH. Kierownik i wykonawca licznych projektów badawczych dotyczących międzynarodowych strategii przedsiębiorstw, internetalizacji, zarządzania marką, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, strategii marek producentów oraz marek detalistów i relacji producenci–detaliści, a także aliansów marketingowych i modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów z zakresu tej problematyki.

        Wybrane publikacje z ostatnich lat

        • Witek-Hajduk, M.K., Międzynarodowe strategie marek Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, 350 s. ISBN: 978-83-8030-355-3.
        • Witek-Hajduk, M.K., Grudecka, A., 2019, Country of origin from a management perspective of emerging market companies, International Journal of Management and Economics, 55(3), ss.  1–18;
        • Witek-Hajduk, M.K., P. Zaborek,  Cooperation and Competition in manufacturer-key retailer relationships: a business model perspective, E+M Ekonomie a Management, 2020, Vol. 23, Iss. 1, ss. 167-183; DOI (& full text).
        • M. Witek-Hajduk (red.), Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH,2019. ISBN: 8380302664, 9788380302662.
        • Witek-Hajduk, M.K., Targański, B. Institutional barriers of the Internet-based foreign expansion of enterprises, Problemy Zarządzania – Management Issues, 2018, vol. 16, issue 73, ss. 91-108.
        • Witek-Hajduk, M.K., Targański, B. Institutional barriers of the Internet-based foreign expansion of enterprises, Problemy Zarządzania – Management Issues, 2018, vol. 16, issue 73, ss. 91-108.
        • Witek-Hajduk M.K., Cygler J., Sznajder A., Napiórkowska A., Napiórkowski T., Manufacturer - retailer relationships. The context of business models, Oficyna Wydawnicza SGH, 2017. ISBN: 978-83-8030-172-6.
        • Witek-Hajduk, M.K., Zaborek, P. Does Business Model Affect CSR Involvement? A Survey of Polish Manufacturing and Service Companies, Sustainability, 2016, 8, 93, ss. 1-20; doi:10.3390/su8020093.
        • Witek-Hajduk M.K., Cygler J., Sznajder A., Napiórkowska A., Napiórkowski T., Relacje między producentami a detalistami. Kontekst modeli biznesu, PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-01-19051-4.
        • Witek-Hajduk, M.K. Internationalization strategies in response to the economic crisis: the example of Polish companies, Business and Management, 2014, ISSN print 2029-4441 / ISSN online 2029-929X, ISBN print 978-609-457-650-8 / ISBN online 978-609-457-649-2, Article number: bm.2014.057.

        Godności poza SGH i towarzystwa naukowe

        • Kategoria zaangażowania: Członkostwo w zespołach eksperckich 
        • Nazwa organizacji/nazwa zespołu eksperckiego: Rada Marek Superbrands
        • Zakres: krajowy Rok wyboru: 2013 
        • Kategoria zaangażowania: Inne 
        • Nazwa organizacji/nazwa zespołu eksperckiego: AIB
        • Zakres: międzynarodowy/zagraniczny Rok wyboru: 2019

        Nagrody i wyróżnienia

        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za osiągnięcia organizacyjne; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2018
         Typ nagrody/wyróżnienia: Nagroda JM Rektora SGH III stopnia (indywidualna)
         Nagroda za opracowanie koncepcji i zorganizowanie dwu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim: 1) Ogólnopolska konferencja naukowa „Relacje między producentami a detalistami a tworzenie przewag konkurencyjnych. Kontekst modeli biznesu” oraz 2) Ogólnopolska konferencja naukowa „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z perspektywy koncepcji zasobowej” oraz za współorganizowanie i koordynowanie ze strony SGH cyklu wydarzeń o charakterze popularyzatorskim we współpracy z Superbrands.
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za działalność naukową; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2018
         Typ nagrody/wyróżnienia: Nagroda JM Rektora SGH I stopnia (zbiorowa)
         Nagroda za monografię naukowa : M.K. Witek-Hajduk, T.M. Napiórkowski, Manufacturers’ Benefits from Their Cooperation with Key Retailers in the Context of Business Models: A Cluster Analysis, International Journal of Management, Knowledge and Learning, 6(1), 2017, 97–114.
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za działalność naukową; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2017 
         Typ nagrody/wyróżnienia: Inna nagroda za osiągnięcia naukowe 
         BEST PAPER AWARD
         Nagroda za artykuł: Cluster Analysis of Retailers’ Benefits from Their Cooperation with Manufacturers: Business Models Perspective napisany przez: M. K. Witek-Hajduk, T. M. Napiórkowski
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za działalność naukową; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2017
         Typ nagrody/wyróżnienia: Nagroda JM Rektora SGH II stopnia (zbiorowa) w dziedzinie działalności naukowej
         monografia „Relacje między producentami a detalistami. Kontekst modeli biznesu”
         Marzanna Witek-Hajduk; Andrzej Sznajder; Joanna Cygler; Tomasz Napiórkowski; Anna Napiórkowska; 
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za działalność naukową; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2017
         Typ nagrody/wyróżnienia: Inna nagroda za osiągnięcia naukowe
         Dyplom uznania Rektora SGH za opublikowanie artykułu w roku 2016 na liście JCR
         Marzanna Witek-Hajduk; Piotr Zaborek; 
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za osiągnięcia organizacyjne; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2016
         Typ nagrody/wyróżnienia: Nagroda JM Rektora SGH II stopnia (indywidualna)
         Nagroda JM Rektora SGH za działalność organizacyjną za działalność organizacyjną
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za osiągnięcia organizacyjne; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2015
         Typ nagrody/wyróżnienia: Nagroda JM Rektora SGH II stopnia (indywidualna)
         Nagroda rektora SGH za działalność organizacyjną
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za działalność naukową; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2014 
         Typ nagrody/wyróżnienia: Nagroda JM Rektora SGH I stopnia (zbiorowa)
         Nagroda zespołowa JM Rektora pierwszego stopnia w dziedzinie działalności dydaktycznej za podręcznik pt.; Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne
         Joanna CYGLER; Maria ALUCHNA; Marzanna WITEK-HAJDUK; Elżbieta MARCISZEWSKA; dr Grzegorz Materna; 
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za osiągnięcia organizacyjne; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2014
         Typ nagrody/wyróżnienia: Inna
         Nagroda Rektora SGH: nagroda za działalność organizacyjną II stopnia
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za działalność dydaktyczną; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2013
         Typ nagrody/wyróżnienia: Ministra właściwego do spraw nauki
         Nagroda zbiorowa za książkę pt. Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności
         Andrzej SZNAJDER; Teresa DUDZIK; Wiktor PIĄTKOWSKI; Marzanna WITEK-HAJDUK; 
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za osiągnięcia organizacyjne; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2013
         Typ nagrody/wyróżnienia: Nagroda JM Rektora SGH III stopnia (indywidualna): nagroda za działalność organizacyjną
        • Rodzaj nagrody/wyróżnienia: Nagroda za działalność naukową; Rok przyznania nagrody/wyróżnienia: 2012
         Typ nagrody/wyróżnienia: 
         Nagroda Rektora SGH za rozprawę habilitacyjną pt. Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej

         

        Marzanna Witek-Hajduk

        Władze dziekańskie Kolegium Analiz Ekonomicznych

        Dziekan
        dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH

        Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Jej prace badawcze dotyczą głównie wymiarowania procesów i produktów programowych, zagadnieniom tym poświęciła większość spośród około 100 publikacji. Członkini m.in. Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz reprezentantka na Polskę Common Software Measurement Consortium International Advisory Council. Współzałożycielka i wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania. Jako ekspert współpracuje z instytucjami administracji publicznej oraz firmami konsultingowymi i z sektora IT. Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody im. Marka Cara.

        Wykształcenie i kariera naukowa

        • magister ekonomii (1991, dyplom z wyróżnieniem), specjalność: cybernetyka ekonomiczna i informatyka, SGH
        • doktor nauk ekonomicznych (1998), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
        • doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2011), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
        • profesor uczelni (2012), Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

         Specjalizacja

        • informatyka gospodarcza
        • inżynieria oprogramowania
        • wymiarowanie produktów i procesów programowych
        • szacowanie kosztów projektów informatycznych

        (ponad 100 publikacji w ww. obszarach)

        Funkcje i godności

        ​Pozauczelniane

        • ​członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dwóch kadencji: 2014 - 2016, 2016 - 2018
        • przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW – półroczna kadencja od października 2014 do marca 2015
        • członek Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji – od listopada 2014
        • członek Komitetu Naukoznawstwa PAN dwóch kadencji: 2015 – 2018, 2018 – 2021

        Uczelniane

        • dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) SGH – od 2020 r.
        • prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH dwóch kadencji: 2012 - 2016, 2016 – 2020
        • dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE SGH – od 2020 r.
        • kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH – do 2020 r.
        • pomysłodawca i kierownik Studiów Podyplomowych SGH „Inżynieria danych – big data” – od października 2014

        Organizacje profesjonalne

        • ​przedstawiciel na Polskę Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) International Advisory Council – od października 2009
        • wiceprezes i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania (PSMO) 
        • juror w konkursie Innovators Under 35 organizowanym przez MIT (Massachusetts Institute of Technology) Technology Review – 2018 I 2019
        • ekspert/recenzent Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (3 certyfikaty) oraz Komisji Europejskiej w FP7, EACEA 2007 i 2013 oraz Horizon 2020 w obszarze ICT
        • ekspert w instytucjach administracji publicznej, firmach konsultingowych i z sektora IT

        Nagrody i wyróżnienia

        • Nagroda im. Marka Cara​ (2019)
        • Kilkakrotnie nagroda za „best paper” prestiżowych zagranicznych konferencji
        • Szereg nagród Rektora SGH za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne
        Beata Czarnacka-Chrobot
        Prodziekan
        dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH

        Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. W SGH uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Ruchy migracyjne ludności w wybranych modelach wzrostu gospodarczego” oraz doktora habilitowanego – „Wybrane modele współdziałania mnożnika i akceleratora. Analiza chaotycznej dynamiki”. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach ekonomii matematycznej, w szczególności układów dynamicznych, teorii bifurkacji i teorii chaosu.

        Wykształcenie

        • 2011 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, Wybrane modele współdziałania mnożnika i akceleratora. Analiza chaotycznej dynamiki, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
        • 2002 – doktor nauk ekonomicznych, specjalność: Ekonomia matematyczna, Ruchy migracyjne ludności w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa
        • 1989–1994 – mgr, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki

        Kariera zawodowa

        • 2019+ – kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej
        • 2012+ – Szkoła Główna Handlowa, profesor nadzwyczajny w Katedrze Matematyki i Ekonomii Matematycznej 
        • 2002–2012 – Szkoła Główna Handlowa, adiunkt w Katedrze Matematyki i Ekonomii Matematycznej
        • 1994–2002 – Szkoła Główna Handlowa, asystent w Instytucie Ekonometrii
        • 2002+ – współpraca dydaktyczna (wykłady) m.in.: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (studia doktoranckie), Wydział Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie i magisterskie) 
        • 2012+ – członek zespołów badawczych w grantach przyznanych w konkursach na szczeblu krajowym
        • 2002+ – promotor prac licencjackich i magisterskich w SGH, wypromowanych dwóch doktorów (2018, 2019)

        Specjalizacja

        Ekonomia matematyczna, w szczególności układy dynamiczne, teoria bifurkacji i teoria chaosu.

        Funkcje

        • kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej w Katedrze Matematyki i Ekonomii Matematycznej

        Najważniejsze publikacje (z ostatnich 5 lat)

        • Kruszewski R. [2019] Nonlinear Hicks Model with Cubic Investment Function w. Functioning and development of enterprises. Contemporary challenges, red. Duda J., Skalna I., AGH University of Science and Technology Press, Kraków
        • Kruszewski R. [2017] Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, , vol. 2, issue 50, str. 113–130
        • Kocia A., Kopczewska K., Kruszewski R., Kudła J., Walczyk K. [2016] Spillover effects of taxes on government debt: a spatial panel approach, Policy Studies, vol. 37, issue 3, str. 274–293
        • Kruszewski R. [2016] Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, , vol. 44, issue 2, str. 191–208
        • Kocia A., Kopczewska K., Kruszewski R., Kudła J., Walczyk K. [2015] Optimal fiscal policy in an open economy with capital income shifting and consumer cross-border purchases, Equilibrium, vol. 10, issue 2, str. 9–30
        • Kocia A., Kopczewska K., Kruszewski R., Kudła J., Walczyk K. [2015] Modeling fiscal policy in the European Union, PL Academio Research Peter Lang, Frankfurt nad Menem
        • Kruszewski R. [2015] Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami, Europa Regionum, vol. 25, str. 131–148​

        Nagrody i wyróżnienia

        • 2003–2016 – Nagrody Rektora SGH: w dziedzinie nauki (trzykrotnie, I stopnia) i dydaktyki (jednokrotnie, II stopnia)

         

        Robert Kruszewski

        Władze dziekańskie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

        Dziekan
        prof. dr hab. Piotr Błędowski

        Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS, gdzie uzyskał stopień doktora. Rozprawę habilitacyjną poświęcił problematyce lokalnej polityki społecznej wobec osób starszych. Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce starości z perspektywy społecznej i makroekonomicznej, polityce publicznej wobec ubóstwa, a także na pomocy społecznej i jej uwarunkowaniach ekonomicznych, lokalnej polityce społecznej i ekonomicznych aspektach opieki długoterminowej. Wykonawca i kierownik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych badań empirycznych.

        Wykształcenie

        • 2015 – profesor nauk ekonomicznych
        • 2002 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
        • 1987 – doktor nauk ekonomicznych
        • 1975–1979 studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGPiS

        Zatrudniony w SGPiS / SGH od 1.08.1979 r.; promotor w ośmiu zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich; recenzent 30 rozpraw doktorskich, 10 rozpraw habilitacyjnych i 6 wniosków o nadanie tytułu profesora.

        Zainteresowania naukowe

        • polityka społeczna
        • gerontologia społeczna
        • organizacja i finansowanie opieki długoterminowej
        • polityka społeczna i polityka wewnętrzna Niemiec

        Funkcje i godności

        • członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk od czterech kadencji
        • przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku przy SGH;
        • członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (kadencje 2016–20202 i 2020 –)
        • doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej (2013–2015)
        • doradca Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (2019 –)
        • zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Gerontologia Polska”, członek kolegiów redakcyjnych czasopism „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” oraz „Polityka Społeczna”
        • przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (dwie kadencje, 2005–2013)
        • Doświadczenie organizacyjne w SGH:
        • Sekretarz Senatu SGH (1993-1996)
        • Prodziekan Studium Podstawowego SGH (kadencje 1996–1999 i 1999–2002)
        • Dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH (1993–2010)
        • Kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Gospodarstwa Społecznego (2004–2019)
        • Wicedyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego (2002–2004)
        • Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego (2004 –)
        • Członek Rady Uczelni (2019 –)
        • Reprezentant profesorów i doktorów habilitowanych KES w Senacie SGH (2017 –)

        Nagrody i wyróżnienia

        • Medal Primus in Agendo, przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zasługi na rzecz rynku pracy i polityki społecznej (2015 rok)
        • Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec I Klasy za zasługi w rozwoju niemiecko-polskiej współpracy naukowej (2013 rok)
        • Srebrny Krzyż Zasługi (2008 rok)
        • Nagroda w Konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o polityce społecznej powstałe w latach 2001–2002 w kategorii monografie za pracę pt. Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, 2003 rok.

        Wyjazdy i staże zagraniczne

        • 2015 – Gastprofessor, Johannes Gutenberg Univeristät Mainz (semestr letni w ramach programu Schwerpunkt Polen)
        • 2007 – Wykładowca na Uniwersytecie w Dalian (Chiny) 
        • wielokrotne pobyty studyjne m.in. na uniwersytetach Mainz, Duisburg-Essen, Frankfurt/O

        Najważniejsze publikacje książkowe

        • Błędowski, P., Szweda-Lewandowska, Z., Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, IPiSS, Warszawa 2016
        • Medyczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia, Poznań 2012
        • Absolwenci na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, SGH, Warszawa 2008
        • P. Błędowski, W. Pędich, B. Bień, Z.B. Wojszel. P. Czekanowski, Supporting Family Carers of Older People In Europe – The National Background Report for Poland, LIT-Verlag, Hamburg 2006
        • Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, SGH, Warszawa 2004 
        • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002
        • Błędowski, P., Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Interart, Warszawa 1996

         

        Piotr Błędowski
        Prodziekan
        dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH

        Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Teorii Ekonomii. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Jamesa Tobina koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego a ricardiański teoremat ekwiwalentności”. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia uzyskał na podstawie monografii „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”. W pracy badawczej i naukowej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących teoretycznych analiz skuteczności ekspansywnej polityki budżetowej oraz pieniężnej.

        Wykształcenie

        • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2014) w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w SGH. Tytuł pracy habilitacyjnej: „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”. 
        • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2005) w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w SGH. Tytuł rozprawy „Jamesa Tobina koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego a ricardiański teoremat ekwiwalentności”
        • magister nauk ekonomicznych (1997), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej: „Program redukcji deficytu budżetu federalnego USA (OBRA’93)”.

        Kariera zawodowa

        • kwiecień 2017 – obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Ekonomii, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • październik 2005 – kwiecień 2017 adiunkt w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • październik 1997 – wrzesień 2005 asystent w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • październik 1996 – wrzesień 1997 asystent stażysta w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

        Specjalizacja, zainteresowania naukowe 

        teoretyczne analizy skuteczności ekspansywnej polityki budżetowej oraz pieniężnej

        Sprawowane funkcje

        • prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
        • członek Dziekańskiej Komisji ds. Doktoratów
        • członek Senackiej Komisji Programowej
        • członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród
        • kierownik Katedry Katedry Teorii Ekonomii
        • członek Kolegium Elektorów Kolegialnych
        • członek Kolegium Elektorów Uczelnianych

        Najważniejsze publikacje

        • „Polityka redukcji deficytu budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych (OBRA’93)”,  Bank i Kredyt
        • „Czy deficyt budżetowy i dług publiczny mogą być neutralne?”, Ekonomista
        • „O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni”, Oficyna Wydawnicza SGH
        • „Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na pieniądz”, Ekonomista
        • „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”, Oficyna Wydawnicza SGH

        Inne aktywności i osiągnięcia

        • sekretarz rady dyscypliny ekonomia i finanse (w 1. kadencji)
        • członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem w kadencji 2008–2012 oraz 2012–2016
        • członek Rady Nadzorczej Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Sp. z o.o. w latach 2007–2009
        • prezes zarządu Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Sp. z o.o. w latach 2006–2007
        • członek Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2005–2008
        • członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2005–2008
        • członek zarządu Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (2004–2005)

        Nagrody i wyróżnienia

        • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2008 za działalność naukową przyznana za książkę pt.: „O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni”,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
        • Nagroda PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego w roku 2008 za książkę pt.: „O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
        • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2012 za działalność naukową przyznana za książkę pod redakcją I. Zawiślińskiej pt.: „Ekonomia w zarysie”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011​

         

        Marcin Krawczyk

        Władze dziekańskie Kolegium Gospodarki Światowej

        Dziekan
        prof. dr hab. Mariusz Próchniak

        Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Ekonomii II. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach modelowania wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. Zajmuje się również badaniami nad modelami kapitalizmu. Autor i współautor monografii oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w czasopismach notowanych w bazie JCR. Uczestnik wielu projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków NCN i NBP.

        Wykształcenie i stopnie naukowe

        • 2022 r. – tytuł profesora w dyscyplinie ekonomia i finanse
        • 2015 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; tytuł osiągnięcia habilitacyjnego: Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych; Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • 2009 r. – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; tytuł rozprawy doktorskiej: Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005 (promotor: prof. dr hab. Ryszard Rapacki); Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
        • 1997-2002 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł magistra na kierunku „Metody ilościowe i systemy informacyjne” (dyplom z wyróżnieniem).

        Za pracę doktorską zostały przyznane

        • wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych (18 października 2010 r.),
        • nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za pracę doktorską (14 października 2010 r.).

        Doświadczenie zawodowe

        • Od listopada 2018 r. kierownik Katedry Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
        • Od stycznia 2017 r. profesor nadzwyczajny (obecnie: profesor uczelni) w Katedrze Ekonomii II, KGŚ SGH.
        • Członek Rady Naukowej Dyscypliny „Ekonomia i finanse” w SGH od 1.11.2019 do 31.08.2020 oraz w kadencji od 1.09.2020.
        • Członek Senatu SGH od 18.12.2019 do 31.08.2020 oraz w kadencji od 1.09.2020.
        • ​Od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.: prodziekan Studium Licencjackiego SGH.
        • Od 1 października 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.: pełnomocnik Dziekana Studium Magisterskiego SGH.
        • Grudzień 2019 r. – sierpień 2020 r.: kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego w Katedrze Ekonomii II, KGŚ SGH.
        • Grudzień 2009 r. – grudzień 2016 r.: adiunkt w Katedrze Ekonomii II, KGŚ SGH.
        • Październik 2002 r. – listopad 2009 r.: asystent w Katedrze Ekonomii II, KGŚ SGH.
        • Październik 1999 r. – czerwiec 2000 r.: asystent stażysta w Katedrze Ekonomii II, KGŚ SGH. 

        Staże (wyjazdy) naukowe lub dydaktyczne na uczelnie zagraniczne

        Zestawienie obejmuje tylko oficjalne wizyty na uczelniach zagranicznych w celu prowadzenia badań naukowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych.

        • Armenian State University of Economics, Erywań (Armenia), 23-31.03.2019.
        • University of Alicante, Alicante (Hiszpania), 9-12.04.2019, 4-7.04.2017, 15-18.03.2016.
        • Victoria University of Wellington, Wellington (Nowa Zelandia), 21-27.05.2017.
        • The London School of Economics and Political Science (LSE), Londyn (Wielka Brytania), 13.02-13.05.2015.
        • Toulouse Business School – Campus Barcelona (ESEC), Barcelona (Hiszpania), 30.03-7.04.2013.
        • Northeastern Illinois University, Chicago (USA), 23.02-16.08.2012. 

        Prowadzone zajęcia

        Najważniejsze lub najbardziej regularne wykłady)

        • Ekonomia (Mikroekonomia i Makroekonomia) na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (także w j. angielskim)
        • Ekonomia menedżerska – studia magisterskie (także w j. angielskim) i podyplomowe
        • Major Currents in Contemporary Economics – studia doktoranckie (w j. angielskim) 

        Wybrane publikacje

        Artykuły w czasopismach notowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR)

        • ​Rapacki R., Gardawski J., Czerniak A., Horbaczewska B., Karbowski A., Maszczyk P., Próchniak M., Emerging Varieties of Post-Communist Capitalism in Central and Eastern Europe: Where Do We Stand?, „Europe-Asia Studies”, 72(4), 2020, 565-592.
        • Próchniak M., The Impact of Product Market Competition on GDP Per Capita Growth in the EU Countries: Does the Model of Capitalism Matter?, „Post-Communist Economies”, 30(2), 2018, 131-155.
        • Próchniak M., Wasiak K., The Impact of the Financial System on Economic Growth in the Context of the Global Crisis: Empirical Evidence for the EU and OECD Countries, „Empirica”, 44(2), 2017, 295-337.
        • Próchniak M., Vojinović B., Oplotnik Ž.J., International Aspects of Fiscal Convergences on Regional and Local Level, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government”, 13, 2015, 827-847.
        • Próchniak M., Witkowski B., The Application of Bayesian Model Averaging in Assessing the Impact of the Regulatory Framework on Economic Growth, „Baltic Journal of Economics”, 14, 2014, 159-180.
        • Próchniak M., Witkowski B., On the Stability of the Catching-Up Process Among Old and New EU Member States. Implications from Bayesian Model Averaging, „Eastern European Economics”, 52, 2014, 5-27.
        • Próchniak M., Witkowski B., Real β Convergence of Transition Countries. Robust Approach, „Eastern European Economics”, 51, 2013, 6-26.
        • Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, „Economic Modelling”, 30, 2013, 322-333.
        • Próchniak M., Determinants of Economic Growth in Central and Eastern Europe: The Global Crisis Perspective, „Post-Communist Economies”, 23, 2011, 449-468.

        Artykuły w pozostałych czasopismach

        • ​Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B., Towards the Similarity of the Countries in Terms of Business Cycle Synchronization and Income Level Equalization - Empirical Analysis, „Journal of Administrative and Business Studies”, 5(5), 2019, 291-302.
        • Próchniak M., Konwergencja beta, sigma i gamma krajów postsocjalistycznych do Europy Zachodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 17(1), 2019, 217-243.
        • Próchniak M., Szyszko M., The similarity of European central banks in terms of transparency and effectiveness, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 14(3), 2019, 385-404.
        • Próchniak M., Rapacki R., EU Membership and Economic Growth: Empirical Evidence for the CEE Countries, „European Journal of Comparative Economics”, 16(1), 2019, 3-40.
        • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja dochodowa w krajach UE: ujęcie miesięczne, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, 100, 2018, 85-111.
        • Próchniak M., The Analysis of Institutional Environment in the Area of Product Market Competition in the New EU Member States: What Do the Data Say About the Models of Capitalism Emerging in the CEE Countries?, „International Journal of Management and Economics”, 54(4), 2018, 304-327.
        • Próchniak M., Szyszko M., Is Central Banks’ Effectiveness Related to their Transparency? A Case of European Economies, „Folia Oeconomica Stetinensia”, 18(2), 2018, 121-143.
        • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B., The Application of Hidden Markov Models to the Analysis of Real Convergence, „Dynamic Econometric Models”, 17, 2017, 59-80.
        • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B., Cycle and Income-Level Convergence in the EU Countries: An Identification of Turning Points Based on the Hidden Markov Models, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 47, 2017, 27-42.
        • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects, „Ekonomista”, 6, 2016, 853-892.
        • Próchniak M., Rapacki R., Gardawski J., Czerniak A., Horbaczewska B., Karbowski A., Maszczyk P., Towalski R., The Emerging Models of Capitalism in CEE11 Countries – a Tentative Comparison with Western Europe, „Warsaw Forum of Economic Sociology”, 7:2(14), 2016, 7-70.
        • Próchniak M., Wasiak K., The Impact of Macroeconomic Performance on the Stability of Financial System in the EU Countries, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 41, 2016, 145-160.
        • Próchniak M., Witkowski B., On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countries, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 11(1), 2016, 77-96.
        • Próchniak M., Witkowski B., Stochastic Convergence of the European Union Countries: A Conditional Approach, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 39, 2015, 41-55.
        • Próchniak M., Witkowski B., Alternative Weighting Schemes in Spatial Analysis of GDP Per Capita Convergence, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics)”, 15(2), 2014, 198-208.
        • Próchniak M., Witkowski B., The Legendary 2% Convergence Parameter: Flexible or Fixed?, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 34, 2014, 227-243.
        • Próchniak M., The Impact of Institutions on Economic Convergence of the Central and Eastern European Countries: A Quantitative Analysis, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Yearbook of the Institute of East-Central Europe)”, 11(6), 2013, 11-33.
        • Próchniak M., Witkowski B., Regulations and Economic Growth: Some Empirical Evidence Based on the Bayesian Model Pooling, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 30, 2013, 139-154.
        • Próchniak M., To What Extent Is the Institutional Environment Responsible for Worldwide Differences in Economic Development, „Contemporary Economics”, 7(3), 2013, 17-38.
        • Próchniak M., An Attempt to Assess the Quantitative Impact of Institutions on Economic Growth and Economic Development, „International Journal of Management and Economics”, 38, 2013, 7-30.
        • Rapacki R., Próchniak M., Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących, „Gospodarka Narodowa”, 1-2, 2012, 65-96.
        • Próchniak M., Witkowski B., Bayesian Model Averaging in Modelling GDP Convergence with the Use of Panel Data, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, 26, 2012, 45-60.
        • Próchniak M., Anglo-Saxon Capitalism, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, 30, 2011, 132-152.
        • Próchniak M., Rapacki R., Economic Growth Paths in the CEE Countries and in Selected Emerging Economies, 1993-2007, „Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe”, 2, 2010, 5-33.

        Monografie 

        • ​Próchniak M., Inwestycje w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019.
        • Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

        Rozdziały w monografiach

        • ​Próchniak M., Gardawski J., Lissowska M., Maszczyk P., Rapacki R., Sulejewicz A., Towalski R., Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej, rozdział w Raporcie SGH na XXX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020 (w druku).
        • Próchniak M., Lissowska M., Maszczyk P., Rapacki R., Sulejewicz A., Wyrównywanie luki w poziomie zamożności między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, w: Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes (red. M. Strojny), Raport SGH na XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019, s. 13-43.
        • Autor lub współautor następujących rozdziałów: Emerging Models of Post-communist Capitalism in Central and Eastern Europe: Survey of the Literature, Product Market Competition, w: Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe (red. R. Rapacki we współpracy z A. Czerniakiem), Routledge, London 2019.
        • Próchniak M., Szyszko M., European Central Banks’ Transparency and Effectiveness. Are They Similar? w: Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Quantitative Methods (red. A.P. Balcerzak, M.B. Pietrzak), Institute of Economic Research, Toruń-Olsztyn 2019, s. 143-154.
        • Autor lub współautor następujących rozdziałów: Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd wyników badań, Ramy metodologiczne, Konkurencja na rynku produktów – kraje EŚW a modele kapitalizmu w Europie Zachodniej, System tworzenia wiedzy – kraje EŚW a zachodnioeuropejskie modele kapitalizmu, w: Kapitalizm patchworkowy w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej (red. R. Rapacki), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.
        • Autor lub współautor następujących rozdziałów: Development of the Polish Economy in 2010-2018 Compared with Other EU Countries, Income Convergence of Poland to the Average EU Level, Changes in Total Factor Productivity in the Fourth Industrial Revolution Era, w: Poland. Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0 (red. A.M. Kowalski, M.A. Weresa), World Economy Research Institute, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2019 [również w wersji polskiej].
        • Rapacki R., Gardawski J., Próchniak M., Horbaczewska B., Czerniak A., Karbowski A., Maszczyk P., Modele kapitalizmu patchworkowego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej (red. M. Strojny), Raport SGH na XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 153-159.
        • Autor lub współautor następujących rozdziałów: A Comparative Assessment of Development Trends in the Polish Economy in 2010-2017: Poland and the EU, Convergence of Income Levels Between East-Central and Western Europe, Changes in Total Factor Productivity, w: Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages (red. M.A. Weresa, A.M. Kowalski), World Economy Research Institute, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2018 [również w wersji polskiej].
        • Rapacki R., Próchniak M., Czerniak A., Gardawski J., Horbaczewska B., Karbowski A., Maszczyk P., Towalski R., Ewolucja modelu kapitalizmu w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej - próba porównania z Europą Zachodnią, w: Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych (red. J. Kleer, E. Mączyńska), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, s. 277-301.
        • Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Assessment of Development Trends in 2010-2016: Poland and the European Union, Income Convergence Between the CEE Region and Western Europe, Changes in Total Factor Productivity, w: Poland. Competitiveness Report 2017. Internationalization and Poland’s Competitive Position (red. M.A. Weresa), World Economy Research Institute, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2017 [również w wersji polskiej].
        • Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance: Poland and the European Union, Income Convergence in Poland vis-à-vis the EU: Major Trends and Prospects, Changes in Total Factor Productivity, w: Poland. Competitiveness Report 2016. The Role of Economic Policy and Institutions (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2016 [również w wersji polskiej].
        • Autor lub współautor następujących rozdziałów: Comparative Economic Performance in 2004-2014: Poland and the European Union, The Impact of the Global Crisis on the Income Convergence of Poland and Other Central and Eastern European Countries Toward the Average Income in the EU15, Changes in Total Factor Productivity in the Context of the Global Crisis, w: Poland. Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s Performance in 2007-2014 (red. M.A. Weresa), World Economy Research Institute, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw 2015 [również w wersji polskiej].
        • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Scenariusze realnej konwergencji w Unii Europejskiej – kraje Europy Środkowo-Wschodniej a UE-15, w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce (red. M. Gorynia, S. Rudolf), IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 201-222.
        • Próchniak M., Institutional Determinants of Income-Level Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries?, w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej (red. K. Opolski, J. Górski), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 161-170.
        • Próchniak M., Witkowski B., Unstable Convergence or Regional Convergence Clubs? New Evidence from Panel Data, w: The Public Sector: Taxation – Spending – Decision-making (red. M. P. van der Hoek), Forum for Economists International, Papendrecht (Holandia) 2014, s. 22-60.
        • Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego w dziesięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005, w: Modele i prognozy w ekonomii i finansach (red. A. Jakimowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

        Uczestnictwo w grantach i projektach badawczych uzyskanych w konkursach ogólnokrajowych

        Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

        • Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków centralnych działających w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16 (kierownik projektu), 2019-2022, nr projektu: 2018/31/B/HS4/00164.
        • Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i konwergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10 (kierownik projektu), 2016-2020, nr projektu: 2015/19/B/HS4/00362.
        • Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej – próba instytucjonalnej analizy porównawczej, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 7 (główny wykonawca; kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Rapacki), 2015-2019, nr projektu: 2014/13/B/HS4/00549.
        • Mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 5 (główny wykonawca; kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Alińska), 2014-2016, nr projektu: 2013/09/B/HS4/03610.
        • Realna konwergencja dochodowa: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z próbą identyfikacji punktów zwrotnych przy wykorzystaniu bayesowskiego uśredniania oszacowań – przyczynek do teorii, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 4 (kierownik projektu), 2013-2016, nr projektu: 2012/07/B/HS4/00367.

        Projekty badawcze finansowane przez Narodowy Bank Polski

        • ​Analiza wpływu otoczenia regulacyjnego na tempo wzrostu gospodarczego krajów świata z wykorzystaniem bayesowskiego uśredniania oszacowań, projekt badawczy realizowany w ramach konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2013 r. (wykonawca), 2013.
        • Realna konwergencja oraz wpływ polityki pieniężnej na wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej: analiza stabilności czasowej i próba identyfikacji punktów zwrotnych z użyciem metod bayesowskich, projekt badawczy realizowany w ramach konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2012 r. (kierownik projektu), 2012. 

        Nagrody i wyróżnienia

        • Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
        • Wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.
        • Liczne nagrody i listy gratulacyjne Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

         

        Mariusz Próchniak
        Prodziekan
        dr Aneta Waszkiewicz

        Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej, adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych, członkini Senackiej Komisji Budżetu i Finansów SGH. W latach 2003-2009 kierowała Zakładem Bankowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie i tamże wykładała; w tym samym czasie współpracowała z Oxford Brooks University, a w latach 2018-2019 – wykładała w Collegium Civitas w Warszawie. W latach 2013-2014 była członkinią zespołów eksperckich oceniających wnioski w konkursach NCN. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych rynków finansowych oraz w finansach międzynarodowych. Do zainteresowań naukowych należą m.in. crowdfunding, alternatywne formy finansowania startupów, innowacje w finansach, sekurytyzacja.

        Aneta Waszkiewicz

        Władze dziekańskie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

        Dziekan
        dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

        Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS. Stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał w SGH. W pracy badawczej koncentruje się głównie na funkcjonowaniu rynku nieruchomości, w tym problemach jego niedoskonałości, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania baniek cenowych na rynkach mieszkaniowych, a także na systemach finansowania inwestycji w nieruchomości oraz bankowości hipotecznej. Autor publikacji poświęconych tym zagadnieniom. Aktywny zawodowo również w praktyce gospodarczej, wcześniej w sektorze bankowym, a obecnie w obszarze budownictwa.

        Wykształcenie

        Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki /obecnie SGH/, Wydział Ekonomiki Produkcji. Stopnie naukowe doktora nauk ekonomicznych oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

        Praktyka biznesowa

        • W latach 1992–2000 – ING Bank Śląski – Dyrektor Oddziału, Dyrektor Regionu.
        • W latach 2001–2003 – Wiceprezes, Prezes Zarządu w ING Banku Hipotecznym.
        • W latach 2003–2008 – Wiceprezes Zarządu Bank BGŻ S.A. – nadzór na pionem detalicznym, w tym m.in. nad obszarem bankowości hipotecznej – produkty hipoteczne, kanały dystrybucji, wycena finansowanych nieruchomości, współpraca z pionem ryzyka w zakresie oceny ryzyka związanego z kredytowaniem nieruchomości.

        Zainteresowania naukowe

        Zainteresowania badawcze związane głównie z funkcjonowaniem rynku nieruchomości, systemami finansowania inwestycji w nieruchomości, bankowością hipoteczną oraz problemami niedoskonałości rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem powstawania baniek cenowych. Autor publikacji poświęconych tym zagadnieniom, ponadto posiada duże doświadczenie praktyczne. Równolegle z pracą w SGH był i jest aktywny zawodowo w sektorze bankowym, a także w obszarze realizacji inwestycji w sektorze nieruchomości, wyceny wartości nieruchomości

        Prowadzone zajęcia z przedmiotów

        • Rynek nieruchomości
        • Bankowość hipoteczna – forma tradycyjna i e-learningowa
        • Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości
        • Ponadto prowadzi również seminaria licencjackie i magisterskie dotyczące powyższych problemów.

        Funkcje i godności

        • W latach 2016 – 2020 prodziekan w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH​
        • Od 2016 dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji
        • Od 2006 do 2018 r., członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej ERBUD S.A, przewodniczący Komitetu Audytu Rady, a od 2016 roku również jej v – ce przewodniczący
        • W latach 2002 – 2004, a następnie od roku 2009 roku do chwili obecnej – członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Rozwoju ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

        Najważniejsze publikacje

        • G. Główka, Rozwój instrumentów finansowych uwalniających kapitał z nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, w: Finansjeryzacja – zadłużenie, uwarunkowania, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
        • A. Adamowska, G. Główka, G. Sobiecki, Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finasjeryzacji , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 r.
        • G. Główka, Determinanty i skutki wahań koniunkturalnych na współczesnym rynku nieruchomości mieszkaniowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2018, nr 3
        • G. Główka, Instrumenty finansowe uwalniające kapitał z nieruchomości; w: E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej.
        • Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, red. R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
        • G. Główka, Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014
        • G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Doświadczenie i kierunki zmian, SGH, Warszawa 2012,
        • G. Główka, Refinansowanie bankowych aktywów hipotecznych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH – KNOP 2012, nr 1
        • Rynek nieruchomości mieszkaniowych a stabilność systemowa, w: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości – wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce, red. Ł, Strączkowski, M. Trojanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012. 
        • Perspektywa systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Świat Nieruchomości 2012, nr 80
        • G. Główka, Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw na rynku budowlanym, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH – KNOP 2011, nr 2
        • Kredyty walutowe na polskim rynku mieszkaniowym, w: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, red. H. Gawron, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
        • Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
        • Obligacje jako instrument finansowania projektów inwestycyjnych polskich samorządów, Acta Scientiarum Polonorum 2010, nr 9
        • Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe, SGGW, Warszawa 2010, nr 80
        • Komercyjne instrumenty finansowania projektów rewitalizacyjnych, w: Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, tom 8, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010 
        • Nieruchomość. Kredyt. Hipoteka, Poltext, Warszawa 2008 /red. naukowa/.

        ​Nagrody i wyróżnienia

        • Złoty Krzyż Zasługi
        • Odznaczenie Honorowe „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”
        • Medal Komisji Edukacji Narodowej

         

        Gabriel Główka
        Prodziekan
        dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH

        Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Konkurencji w Instytucie Rynków i Konkurencji KNoP. Absolwentka SGH, gdzie uzyskała również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki cyfrowej, platform economy oraz instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Współautorka pierwszych na polskim rynku publikacji na temat sharing economy i platformizacji korporacji transnarodowych. Kierownik projektów badawczych i współwykonawca ekspertyz na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w erze gospodarki cyfrowej. 

        Wykształcenie

        • 1989 – dyplom magistra ekonomii
        • 1996 – stopień doktora nauk ekonomicznych
        • 2008 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

        Stanowiska akademickie

        • profesor nadzwyczajny w Instytucie Rynków i Konkurencji

        Zainteresowania naukowe

        • ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa 
        • internacjonalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej
        • modele biznesu 
        • sharing economy

        Pełnione funkcje akademickie

        • Kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego  w latach 2008 – 2011 
        • Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego w latach 2011 - 2013
        • Zastępca Dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji od 2013 r. 
        • Kierownik Zakładu Strategii Konkurencji w Instytucie Rynków i Konkurencji  od 2013 r. 
        • Kierownik VII edycji stacjonarnych studiów doktoranckich KNoP w latach 2011-2015
        • Członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w latach 2008 – 2020
        • Przewodnicząca Kolegialnej Komisji Nauki  w latach 2016-2020
        • Członek Senatu SGH w Warszawie w latach 2016-2020
        • Członek Senackiej Komisja Nauki w latach 2016-2020

        Ważniejsze publikacje

        • Internationalization in the sharing economy model, in: Entrepreneurship, economic development and public policy – in search of synergies,  red. Elliott Parker, Paweł Pietrasieński, Mehmet S. Tosun, P. Wachowiak, M. Wojtysiak-Kotlarski, OW SGH, Warszawa 2019, s. 147-157.
        • Gospodarka cyfrowa, (w:) Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, red. M.Poniatowska-Jaksch, R.Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2019, s. 11-32 (współautor T.Pakulska): ISBN 978-83-8030-332-4.
        • Globalne firmy technologiczne, (w:) Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, red.  M.Poniatowska-Jaksch, R.Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2019, s. 157-186: ISBN 978-83-8030-332-4
        • Dynamiczne zdolności źródłem przewag konkurencyjnych platform wirtualnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”2018, nr 3, s. 82-91:  ISSN 0860-6846.
        • Strategie konkurowania polskich transgranicznych e-commerce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”  2018, t. 19, z. 2, cz. 1, s 59-67: ISSN 1733-2486.
        • Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w modelu sharing economy, „Ekonomia Międzynarodowa” 2018, nr 22, s. 44-54: ISSN 2082-4440.
        • Transgraniczny handel elektroniczny - implikacje dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2017, nr 3, s. 24-33: ISSN 0860-6846.
        • Geobiznes, „Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie” 2017, nr 43 (2), s.9-20  (T. Pakulska współautor): ISSN 1896-656X.
        • Innowacja produktowa czy zarządcza? Dylematy rozwoju chemicznych korporacji transnarodowych, „Przemysł Chemiczny” (D. Ciesielska-Maciągowska współautor); 2017; ISSN 0033-2496; 1813-1816; DOI:10.15199/62.2017.9.1
        • Modele biznesu w sharing economy, (w:) Gospodarka współdzielenia (sharing economy), red. M.Poniatowska-Jaksch, R.Sobiecki,  OW SGH 2017: ISBN 978-83-8030-174-0
        • Network internationalisation of transnational corporations and corporate entrepreneurship, Studia Ekonomicznme, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 217/2016:  ISSN 2083-8611.
        • W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(39) kwiecień-czerwiec 2016, ISSN 1896-656X (współautor T.Pakulska 50%).
        • Dekompozycja globalnego łańcucha wartości jako narzędzia realizacji strategii (w:) Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, red. M.Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2016 (współautor T.Pakulska 50%), s. 217-253. 
        • Strategiczna przedsiębiorczość (rozdział 5 s. 143-176); Wielowymiarowy charakter (rozdział 10 s. 261-286) (w:) Strategiczne pola konkurowania przedsiębiorstw, red. M.Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.
        • Non-equity Modes as International Business Strategy. From Ownership to Control, Lampert Academic Publishing 2015 (współautor T.Pakulska 50%).
        • Światowe trendy w przemyśle - wyzwania dla Polski, (w:) Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki,  OW SGH w Warszawie, Warszawa 2015.
        • Przegrupowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji (w:) Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, red. M.Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015 (współautor T.Pakulska 50%). 
        • Ekosystem Internetu a internacjonalizacja sieciowa przedsiębiorstw, (w:) Gospodarka w sieciach relacji, red. R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
        • Przesłanki nowego myślenia strategicznego (rozdz.1. s. 21-62); Przedsiębiorstwo w sieci – wobec wyzwań dla modelu biznesu (rozdz. 7, s. 215-248); Sieciowe modele biznesu (rozdz. 8, s.249-284), (w:) Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, red. M.Duczkowska-Piasecka, Difin, Warszawa 2013.
        • BIZ w Polsce – wobec wyzwań „nowej gospodarki”,  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia  Xliv – Nauki  Humanistyczno-Społeczne  –  nr 1  – TORUŃ.  2013
        • Atrakcyjność innowacyjna Polski – prawda i mity, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(28) lipiec–sierpień 2013.
        • Rola instytucji nieformalnych w przedsiębiorstwie w warunkach zmian transparentności gospodarek, (w:) Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. R.Sobiecki, J.W.Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2012.
        • Nowe oblicze kapitału państwowego w ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa, (w:) Międzynarodowe stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa. Wybrane problemy, red.  T. Sporek, Studia Ekonomiczne, UE w Katowicach 2012, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 116, s. 79-86.
        • Rola instytucji nieformalnych w przedsiębiorstwie w warunkach zmian transparentności gospodarek, (w:) Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2012.
        • Lokalne powiązania korporacji transnarodowych, (w:) Glokalizacja, red. K. Kuciński, Difin Warszawa 2011.
        • Model biznesu w epoce network economy, (w:) Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, OW SGH, Warszawa 2011.
        • Światowe trendy offshoringu usług, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”, OW SGH, Warszawa 2010 (współautor T.Pakulska 50%).
        • Kraje WNP jako specyficzne miejsce ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, (w:) Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw – szanse i bariery, red. M. Poniatowska-Jaksch, OW SGH, Warszawa 2010.

        Nagrody i wyróżnienia

        • Srebrny krzyż zasługi  za działalność naukową 2017 r. 
        • Nagrody Rektora za działalność naukową I i II stopnia

         

        Małgorzata Poniatowska-Jaksch

        Władze dziekańskie Kolegium Zarządzania i Finansów

        Dziekan
        dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

        Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskała w SGH. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości, w szczególności banków komercyjnych i banków centralnych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, domów maklerskich, SKOK, a także na rachunkowości jako systemie informacyjnym wspomagającym zarządzanie. Zajmuje się również audytem i notyfikacją badania sprawozdań finansowych oraz wykorzystaniem jego efektów w podejmowaniu decyzji. Autorka licznych publikacji na ten temat, członkini organizacji zawodowych biegłych rewidentów i księgowych.

        Wykształcenie

        • od 2013​ – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie                        
        • od 2012 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Rozprawa habilitacyjna na temat: „Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej”
        • od  1999​ – doktor nauk ekonomicznych. Rozprawa doktorska na temat: „System informacyjny rachunkowości w procesach decyzyjnych banków komercyjnych”
        • 1989​ – magister ekonomii. Studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie w Szkole Głównej Handlowej), Wydział Handlu Wewnętrznego, specjalność ekonomika i organizacja transportu.   Praca magisterska na temat System motywacyjny w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem PLL „LOT”                                                                                                       

        Doświadczenie zawodowe

        • 1989-obecnie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Rachunkowości (dawniej Katedra Rachunkowości)
        • 2007-2008 – Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Zastępca Prezesa Zarządu                          
        • 2001-2004 – Narodowy Bank Polski. Członek zarządu NBP, Główny Księgowy i Dyrektor Departamentu Operacyjno-Rachunkowego
        • 1994-2001 – główny specjalista w Departamencie Statystyki 

        Posiadane uprawnienia

        • od 2002 – biegły rewident
        • od 2010 – dyplomowany księgowy

        Członkostwo w organizacjach zawodowych i inne aktywności

        • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1992 roku. Członek Komisji Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego w latach 2003 – 2007 (Komisja opracowała Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości) a następnie sekretarz Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 2007 – 2011 oraz Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komisji Edukacji Rachunkowości, Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości w latach 2011 – 2015, a także członek Rady Naukowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce kadencja 2019 - 2023.
        • Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów od 2002 roku. Stała współpraca z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR), w tym przedstawiciel KIBR w Radzie Rozwoju Rynku Finansowego powołanej przez Ministra Finansów w 2006 roku oraz w grupie utworzonej przy Komisji Nadzoru Finansowego, która przygotowała Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, a także w innych ciałach opiniodawczych. Od 2015 r.  do 2019 r. członek Komisji ds. opiniowania aktów prawnych.
        • Członek Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Radzie PANA) w kadencji 2020 – 2023
        • Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów od 2008 – 2017

        Zainteresowania naukowe

        • teoria, historia i praktyka rachunkowości jednostki.
        • rachunkowość banków komercyjnych oraz sprawozdawczość finansowa i nadzorcza banków.
        • rachunkowość banków centralnych.
        • rachunkowość funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
        • rachunkowość jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie, w tym wyceny w wartości godziwej i ryzyka w rachunkowości, oraz wpływu dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
        • badanie sprawozdań finansowych oraz niezależność i etyka biegłego rewidenta, w tym badanie sprawozdań finansowych banków.
        • notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji.

        Wybrane publikacje

        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Rachunkowość w zarządzaniu bankiem: czyli system informacyjny rachunkowości w procesach decyzyjnych banków komercyjnych, Kwantum, Warszawa 2000 
        • Wanda Pawłowska, Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Rachunkowość instytucji finansowych, KIBR, Warszawa 2002
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Błędy poprzednich okresów i zdarzenia po dniu bilansowym a rzetelność sprawozdań finansowych, Problemy rachunkowości Nr 4, Difin, Warszawa 2004
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego a odpowiedzialność karna podmiotów za sprawozdawczość, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. B. Micherdy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Ekspozycje kredytowe w banku i odpisy z tytułu utraty wartości – zagadnienia wybrane, Problemy rachunkowości nr 4, Difin, Warszawa 2005
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Wartość godziwa – jej stosowanie, ujawnianie i badanie, [w:] W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów, praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, M. Zalewskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2006
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Refleksje na temat tworzenia i przestrzegania zasad etyki biegłego rewidenta, [w:] Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce, KIBR 2007
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Rola biegłego rewidenta w tworzeniu wartości badanej jednostki oraz w wykrywaniu oszustw finansowych, [w:] Jakość usług biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Rachunkowość w jednostkach finansowych w XXI wieku, [w:] System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, red. Ewa Śnieżek, ODDK, Gdańsk 2008
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Wpływ regulacji bankowych na sprawozdanie finansowe banku, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, red. nauk. Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Wybrane problemy wyceny składników aktywów i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych banków, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011  
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, „Rachunkowość w banku komercyjnym”, [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, Praca zbiorowa pod red. naukową W. Gabrusewicza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2012   
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Informowanie o kontynuowaniu działalności [w:] red. S. Sojak Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Użyteczność informacji w sprawozdaniach finansowych, [w:] Monografia naukowa; Eseje o podatkach i rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2018
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych, [w:] Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. naukowa S. Hońko, A. Lulek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia T. (MCLXVIII) 1098, Szczecin 2019
        • Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Leasing w sprawozdaniach finansowych spółek z sektora lotniczego, [w:] Sektor lotniczy w erze transformacji społecznej i technologicznej, red. naukowa P. Zagrajek,  Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2020

        Nagrody

        • ​Nagroda indywidualną Rektora Szkoły Głównej Handlowej:
         • w 1996 r. stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej za podręcznik „Rachunkowość w banku komercyjnym”,
         • w 2000 r stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej,
         • w 2013 r .stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej
        • ​Medal Komisji Edukacji Narodowej  w 2017 r.

         

        Joanna Wielgórska-Leszczyńska
        Prodziekan
        dr Michał Matusewicz

        Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej – konsekwencje dla gospodarki i przedsiębiorstw”. Specjalista w dziedzinie finansów, finansów międzynarodowych, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych. Autor i współautor wielu publikacji związanych z finansami. Kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych.

        • absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych,
        • adiunkt w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów,
        • prodziekan Studium Magisterskiego w kadencji 2008-2012 i 2012-2016,
        • prodziekan Kolegium Zarządzania i Fiansów w kadencji 2016-2020 i 2020-2024
        • specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Projekcie współfinansowanym przez UE Młodzi Projektują Zarzadzanie w latach 2010-2015,
        • członek Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów od 2013-11-20 do 2016-09-30,
        • kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych,
        • członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 2008 – 2019 
        • członek Komisji ds. Nauki w KZiF od 2016 roku 
        • członek Kolegium Elektorów z ramienia KZiF od 2016 roku 
        • członek Senackiej Komisji Programowej od 2016 roku 
        • członek Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów od 2012 roku
        • członek Rady Bibliotecznej od 2012 roku 
        • członek Komisji d.s. Oceny Nauczycieli Akademickich w Kolegium Zarzadzania i Finansów od 2016 roku
        • członek Rektorskiej Komisja ds. nagród od 2016 roku
        • członek Senatu w kadencji 2019 – 2020 i od 2020 roku 
        • vice-przewodniczący Rady Programowej Zeszytów Naukowych Studia i Prace KZiF
        • vice- przewodniczący Rady Naukowej czasopisma Journal of Management and Financial Sciences

        Zainteresowania naukowe

        • specjalista w dziedzinie finansów, finansów międzynarodowych, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych 

        Wybrane publikacje

        • M. Matusewicz (współredaktora naukowy), Współczesne wyzwania ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu. Perspektywa badawcza młodych naukowców, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
        • M. Matusewicz (współredaktor naukowy), Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wyzwania dylematy oraz praktyczne zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
        • M. Matusewicz, Współczesne wyzwania ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu. Perspektywa badawcza młodych naukowców, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
        • M. Matusewicz, K. Borowski, The day-of-the-week effect on the example of 82 cryptocurrencies, Przedsiębiorstwo i finanse, nr 3/2019, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku. 
        • M. Matusewicz (współautor), Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 r. 
        • M. Matusewicz (współredaktor naukowy),  XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 r. 
        • M. Matusewicz (współredaktor naukowy), Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1993-2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 r.
        • M. Matusewicz (współautor), Managing Students’ Affairs at Higher Education Institutions: A Qualitative Analysis of Selected Tasks and Processes, Journal of Management and Financial Sciences, Warszawa 2017. 
        • M. Matusewicz (współautorzy: Zdzisław Fedorowicz, Janusz Ostaszewski, Izabela Alef-Bolkowiak, Mirosław Pietrewicz, Jan Komorowski, Tomasz Cicirko, Monika Czerwonka, Barbara Kolanowska-Kowalska, Lucyna Kołodziejczyk, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Andrzej Nikołajczuk, Marek Mazur, Olga Mikołajczyk, Marcin Mikołajczyk, Renata Pajewska, Piotr Russel, Celina Sołek, Ryszard Uchman, Małgorzta Dec, Ewa Kosycarz, Jarosław Kamiński, Leszek Mosiejko, Kamila Wiszniewska), Unia Gospodarcza i walutowa w: Finanse, Difin, Warszawa 2013.
        • M. Matusewicz, Strefa euro a globalny kryzys finansowy XXI, Studia BAS, 3(31)2012, s. 9–28. 
        • M. Matusewicz (współautorzy: Zdzisław Fedorowicz, Janusz Ostaszewski, Izabela Alef-Bolkowiak, Mirosław Pietrewicz, Jan Komorowski, Tomasz Cicirko, Monika Czerwonka, Barbara Kolanowska-Kowalska, Lucyna Kołodziejczyk, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Andrzej Nikołajczuk, Marek Mazur, Olga Mikołajczyk, Marcin Mikołajczyk, Renata Pajewska, Piotr Russel, Celina Sołek, Ryszard Uchman, Małgorzta Dec, Ewa Kosycarz, Jarosław Kamiński, Leszek Mosiejko, Kamila Wiszniewska), Unia Gospodarcza i walutowa w: Finanse, Difin, Warszawa 2010. 
        • M. Matusewicz, J. Ostaszewski, Dylematy związane z integracją Polski ze strefą w: Bankowość w UE – szanse i zagrożenia (red. M. Iwanicz-Drozdowska, S. Flejterski, J. Nowakowski, J. Ostaszewski, H. Sochacka-Krysiak, R. Wierzba, M. Zaleska, M. Żukowski), Studio DTP WHITE, Warszawa 2009;​

        ​Udział w konferencjach naukowych

        • System podatkowy jako akcelerator inwestycji w Polsce, Warszawa 2019 r. 
        • Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach mobilności oraz łańcuchach dostaw, Warszawa 2019 r.
        • 31st Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Warszawa 2019 r.
        • Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.  Wyzwania, dylematy i praktyczne zastosowania, Sopot 2019 r. 
        • The Crisis of Multilateral International Order: Causes, Dynamics and Consequences, Warszawa 2019 r. 
        • Stan i perspektywy zarządzania projektami, Warka nad. Pilicą 2018 r. 
        • Mobilność i europejska przestrzeń transportowa, Warszawa 2018 r.
        • Podatki i rachunkowość. Teoria i praktyka, Warszawa 2018 r. 
        • Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, Mikołajki 2018 r. 
        • Współczesne wyzwania gospodarcze. Perspektywa badawcza młodych naukowców, Warszawa 2017 r. 
        • International Symposium on Business and Management - Fall Session, Korea Południowa 2017 r. 
        • 2nd International Conference The Future of Management: Management in the Age of Digital Transformation, Warszawa 2017 r. 
        • VI Seminarium Młodych Naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH „Współczesne wyzwania gospodarcze. Perspektywa badawcza młodych naukowców”, Warszawa 2017 r. 
        • Mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego w niestabilnym otoczeniu, Warszawa 2016 r. 
        • II Sympozjum Naukowe pt. Innowacje w sektorach kreatywnych, Warszawa 2016 r. 
        • Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Augustów 2014 r. 
        • Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot 2014 r. 
        • Konferencja KF, Katowice, wrzesień 2012;
        • Konferencje Kolegialne Kolegium Zarządzania I Finansów w latach 2002–2016; 
        • Annual Meeting of American Law and Economics Association Organizator Columbia Law School (USA), maj 2012;   
        • Corporate Governance & the Global Financial Crisis; Uniwersytet Whartona (USA) maj 2011;
        • Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych; Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Ryn czerwca 2010;
        • Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych;
        • Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Olsztyn czerwca 2010;
        • Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime; Organizator: Katedra Finansów SGH, Mikołajki 14–16 maja 2010;
        • Bankowość w Unii europejskiej – szanse i zagrożenia; Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, wrzesień 2009;
        • Finanse 2009. Teoria i praktyka; Organizator: Uniwersytet Szczeciński, wrzesień 2009;
        • Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie; Organizator: Katedra Finansów SGH, Mikołajki maja 2009;​​​ 

        Nagrody i wyróżnienia

        • Nagroda Rektora za działalność organizacyjną II stopnia w 2014 i 2015 roku

         

        Michał Matusewicz

        Władze administracyjne

        Kanclerz
        dr Marcin Dąbrowski

        Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2016 r. Członek zarządu HUMANE absl, założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika naukowego „E-mentor”. Związany również z organizacjami pozarządowymi, m.in. jako dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych, przewodniczący rad programowych „Kwartalnika Trzeci Sektor” oraz Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwent SGH oraz dwóch programów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami i projektami. Pracę doktorską poświęcił zastosowaniu strategicznej karty wyników w zapewnianiu efektywności organizacyjnej działalności uczelni na przykładzie organizacji procesów kształcenia na odległość.

        Marcin Dąbrowski
        Zastępca Kanclerza
        mgr Beata Mierzejewska

        Zastępca kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2016 r., wcześniej project manager i pracownica naukowo-dydaktyczna. Doskonale rozumie sferę akademicką i potrafi łączyć ją z biznesową pragmatyką. Doświadczenia biznesowe i kierownicze zdobyła, realizując i zarządzając licznymi projektami doradczymi, zarówno dla dużych firm i instytucji publicznych, jak i podmiotów sektora MSP. Absolwentka SGH, stypendystka stypendium Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program, uczestniczka programów szkoleniowo- rozwojowych dla kadry zarządzającej, w tym m.in. Crisis Leadership in Higher Education organizowanego przez Harvard Kennedy School, Liderzy Zarządzania Uczelnią.

        Beata Mierzejewska
        Kwestor
        mgr Dariusz Fanslau

        Kwestor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2020 r. Z finansami szkolnictwa wyższego związany od 16 lat, posiada szerokie doświadczenie w pracy i współpracy z wieloma uczelniami. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie ukończył również studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość. Posiada dyplom MBA, uczestnik wielu kursów i szkoleń, m.in. na temat podatków, polityki rachunkowości i zamówień publicznych. Trener, prowadzi szkolenia dla innych uczelni publicznych z zakresu finansów.

        Dariusz Fanslau
        Zastępca Kwestora
        mgr Ewa Wierzbińska

        W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pracuje od 2014 r. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym uzyskane w uczelniach publicznych i innych jednostkach sektora finansów publicznych. Biegły rewident.

        Ewa Wierzbińska
        Zastępca Kwestora
        mgr Agnieszka Okrojek

        Zastępca kwestora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2022 r. Od 18 lat w branży finansowej. Z SGH związana zawodowo od 2011 r. Pracowała kolejno na stanowisku kierownika Działu Księgowości Finansowej a następnie Działu Księgowości Projektowej. Uczestniczka szeregu szkoleń z zakresu rozliczania projektów krajowych i międzynarodowych oraz podatków. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych WSU w Kielcach, Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie, studiów podyplomowych SGH z zakresu rachunkowości oraz Executive MBA SGH.

        Agnieszka Okrojek