Informacje o Szkole Doktorskiej SGH

Celem Szkoły Doktorskiej SGH jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów nauk społecznych oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Uczestnik Szkoły Doktorskiej SGH, odpowiednio do wybranego profilu (ogóloakademicki, doktorat wdrożeniowy) i programu kształcenia, zdobywa zaawansowaną  wiedzę z zakresu kierunków rozwoju współczesnej makroekonomii i mikroekonomii, zarządzania, finansów, polityki i administracji, a także poznaje kierunki badań w zakresie współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa i ekonomii międzynarodowej.

Doktorant nabywa umiejętności zarówno w zakresie samodzielnego prowadzenia badań naukowych poprzez poznanie metodologii, metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, jak i popularyzacji rezultatów swoich badań i rozwija niezbędne kompetencje społeczne.

Szkoła Doktorska SGH kształci wysokiej klasy kadrę dla:

  • nauki, w tym szkół wyższych i instytucji naukowych,
  • praktyki gospodarczej, w szczególności przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
  • instytucji rządowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych.

SGH ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w następujących dyscyplinach:

  • ekonomia i finanse,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki o polityce i administracji.

Od roku akademickiego 2021/2022 Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH jest prowadzone w dwóch profilach:

  • profil „doktorat wdrożeniowy”

Kształcenie prowadzone jest dla doktorantów, którzy biorą udział w programie „doktorat wdrożeniowy” ogłoszonym w Komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 roku o ogłoszeniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.

  • profil ogólnoakademicki

Kształcenie jest prowadzone dla wszystkich pozostałych doktorantów. Zajęcia mogą się odbywać w języku polskim i angielskim.

Członkostwo

Współpraca międzynarodowa

SGH na mocy umowy zawartej w  2007 roku jest członkiem sieci CESEENET. W ramach tej sieci możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w uczelniach partnerskich. Udział w zajęciach wymaga otrzymania nominacji od uczelni macierzystej.

Projekty badawcze

NCN Preludium: mgr Łukasz Below. Tytuł projektu: „Postrzeganie inflacji przez obywateli i implikacje ujęcia alternatywnych miar inflacji w procesie decyzyjnym polityki monetarnej”, promotor: prof. SGH dr hab. Marcin Kolasa. Data rozpoczęcia: 2020-06-25 Data zakończenia: 2023-06-24.

Program MEiN „Doktorat Wdrożeniowy”

W roku 2020 Szkoła Doktorska SGH otrzymała finansowanie w ramach programu „doktorat wdrożeniowy” na blisko 4 mln zł.

W roku akademickim 2021/2022 Szkoła Doktorska SGH w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” otrzymała finansowanie  na 17 projektów w okresie od października 2021 do września 2023 na łączną kwotę 4 563 239,12 zł.

W roku akademickim 2022/2023 Szkoła Doktorska SGH  w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” otrzymała finansowanie  na 5 projektów w okresie od października 2022 do września 2023 na łączną kwotę 1 372 951,52 zł

NAWA STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Szkoła Doktorska otrzymała finansowane w ramach programu NAWA STER projektu pt.: „Strengthening the SGH Doctoral School’s Position within the Framework of the International Area of Doctoral Education – Internationalisation of the SGH Doctoral School”. Wartośc projektu: 1 983 856.78 zł. Czas trwania projektu: 3 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 (36 miesięcy).


Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa,
tel.: 22 564 73 15
tel.: 22 564 71 15

Władze Dziekańskie Szkoły Doktorskiej SGH

Dziekan i Prodziekani Szkoły Doktorskiej SGH

RADA SZKOŁY DOKTORSKIEJ SGH

Pełny skład Rady Szkoły Doktorskiej SGH

BIURO SZKOŁY DOKTORSKIEJ SGH

Obsługa administracyjna doktorantów