Wyniki oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej SGH

W oparciu o art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizacja Indywidualnego Planu Badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia w szkole doktorskiej. Ocena kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

Oceny śródokresowej dokonuje trzyosobowa komisja, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Zgodnie z Instrukcją Dziekana Szkoły Doktorskiej ocena śródokresowa doktorantów w Szkole Doktorskiej SGH odbyła się w dniach od 1 do 30 października br.