Społeczna odpowiedzialność Uczelni (SOU)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jako wiodąca polska uczelnia ekonomiczna, przykłada dużą wagę do społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju. Rektor uczelni wielokrotnie podkreślał, że zagadnienia związane z CSR są dla niego kluczowe i traktuje je priorytetowo.

Dla społeczności naszej uczelni niezwykle ważnym obszarem staje się CSR, zarówno w działalności edukacyjnej oraz naukowej, jak i w aktywności społecznej. Zaangażowanie na tych polach uzupełniają wysiłki na rzecz odpowiedzialnego funkcjonowania SGH jako przedsiębiorstwa.

Rosnące zainteresowanie zarówno pracowników, jak i studentów obszarem CSR jest z jednej strony konsekwencją coraz powszechniejszej świadomości współczesnych wyzwań, z drugiej strony odpowiedzią na proaktywną postawę Rektora i władz uczelni w tym zakresie. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność rektorskiej komisji ds. społecznej odpowiedzialności, jak również wskazanie przez Rektora strategii zrównoważonego rozwoju jako jednej z kluczowych strategii przekrojowych, zaplanowanych do realizacji wraz strategią główną SGH. Strategiczne działania mają na celu jak najpełniejsze uwzględnienie CSR w naszej misji dydaktycznej, aktywności naukowej, jak również w przedsięwzięciach o charakterze społecznym, wspierających zarówno społeczność lokalną, jak i rozwiązywanie problemów o charakterze globalnym, w tym problemów środowiskowych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspiera zrównoważony rozwój społeczeństwa oraz gospodarki i jako Uczelnia społecznie odpowiedzialna, inicjuje działania, które przyczyniają się do realizacji celów globalnych ONZ, a w szczególności celów:

 • nr 4 – dobra jakość edukacji
Obraz

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji to priorytet Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jako innowacyjna Uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny, kształcimy i kształtujemy liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jesteśmy znaczącym ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie Uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

Uczelnia kształtuje przyszłych liderów życia społeczno-gospodarczego i jest miejscem rozwoju zainteresowań utalentowanych studentów z całego świata. Dzięki nowoczesnej ofercie dydaktycznej na każdym poziomie studiów i na wszystkich etapach doskonalenia zawodowego SGH wyposaża studiujących w wartości i kompetencje wyróżniające ich na współczesnym rynku pracy oraz umożliwiające aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. 

 • nr 7 – czysta i dostępna energia 
Obraz

Zrównoważony rozwój Uczelni to element naszego zaangażowania w walkę ze zmianami klimatycznymi. Poprawiamy naszą efektywność energetyczną i zależy nam na rozpowszechnianiu energii odnawialnej. Zmniejszamy zużycie energii, poprzez wdrażanie programu energooszczędności. W ramach tego programu Uczelnia przeprowadziła remont węzłów cieplnych w jednym z budynków dydaktycznych oraz w Bibliotece, we wszystkich budynkach zmieniono ustawienia krzywej grzewczej oraz przeprowadzono szeroko zakrojoną modernizację systemu oświetlenia w celu przejścia na oświetlenie LED. Ponadto na SGH zainstalowano czujniki ruchu i sterowniki oświetlenia w części toaletowej i schodowej wybranych budynków. Ważnym krokiem było również zaprojektowanie procedur efektywnego zarządzania budynkami Uczelni oraz rozpoczęcie szerokiej kampanii promującej energooszczędne postawy wśród użytkowników budynków.

Uczelnia planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie gruntownego remontu Budynku Głównego i Budynku A oraz rozbudowę kampusu – na początek o budynek dydaktyczno-biurowy zlokalizowany przy ul. Batorego. Szkoła rozważa również możliwość zastosowania energii odnawialnej w budynku. 

 • nr 8 – wzrost gospodarczy i godna praca
Obraz

Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska. Przestrzenna koncentracja dobrobytu i nierównomierny wzrost gospodarczy z jednej strony oraz dążenie do wspierania rozwoju obszarów zmarginalizowanych z drugiej strony to jeden z głównych i wciąż nierozwiązanych dylematów regionalnej polityki rozwojowej. SGH w prowadzonych badaniach porusza takie zagadnienia jak: modele i czynniki wzrostu, teorie wyjaśniające nierównomierny wzrost gospodarczy, mechanizmy koncentracji i rozprzestrzeniania się wzrostu na poziomie regionalnym czy wreszcie nowe podejścia do regionalnej polityki rozwojowej, zorientowane na łańcuchy wartości i inteligentne specjalizacje. 

 • nr 10 – mniej nierówności
Obraz

Promowanie i wzmacnianie inkluzji społecznej, gospodarczej i politycznej wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny to ważny element walki z nierównością. Dla SGH ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest szacunek i akceptacja dla różnorodności. Jedną z kluczowych wartości znajdujących się w Kodeksie Etyki Pracowników SGH jest szacunek rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie.

Na SGH funkcjonuje Komisja Rektorska do spraw planu równości płci, której zadaniem jest m.in. rozpoznanie potrzeb społecznych w zakresie równości płci w SGH oraz opracowanie planu równości płci. Uczelnia jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności, czym potwierdza, że dostrzega wartość płynącą dla organizacji z różnorodności i chce współtworzyć społeczność organizacji zaangażowanych na rzecz większej społecznej zmiany. Ponadto podpisując w 2017 roku Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, SGH zobowiązało się m.in. upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. SGH jest organizacją, która zwraca szczególną uwagę na wartości związane z poszanowaniem dla różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa. Nasza Uczelnia dba o najwyższe standardy polityki równego traktowania i upowszechniania tych zasad wśród wszystkich interesariuszy. 

 • nr 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Obraz

W chwili obecnej wzrasta zużycie zasobów naturalnych. Świat zmaga się z wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Zrównoważona konsumpcja i produkcja wymagają systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach. Proces ten zakłada prowadzenie m.in. działań edukacyjnych. W lipcu 2021 roku na SGH odbyła się inauguracja Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest rozpoczęcie szerokiego dialogu na temat wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Według ONZ edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Tylko nauczanie oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań zmiany klimatu, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia.  

 • nr 17 – partnerstwa na rzecz celów
Obraz

Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzywne partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań. Uczelnia aktywnie współpracuje z sektorem rządowym i samorządowym, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi, a podpisane przez SGH porozumienia o współpracy z wieloma podmiotami w znaczący sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Na Uczelni z powodzeniem funkcjonuje Klub Partnerów SGH, wspólna inicjatywa zarówno polskich jak i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem funkcjonowania Klubu jest wspieranie studentów, zapewnianie praktycznych aspektów edukacji w formie formalnych i nieformalnych spotkań, warsztatów oraz wykładów. 

Komisja rektorska ds. Społecznej odpowiedzialności SGH

Komisja rektorska ds. społecznej odpowiedzialności SGH została powołana decyzją Rektora w marcu 2017 roku i jest odpowiedzią uczelni na rosnącą rolę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 5 kolegiów, studentów i doktorantów oraz najważniejszych jednostek organizacyjnych Uczelni. Komisja pracuje na rzecz całej społeczności SGH, a także interesariuszy uczelni. Komisja jest odpowiedzialna za koordynowanie wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni, w tym przygotowywanie raportów w tym zakresie.

Do kluczowych zadań Komisji należy:

 • opracowanie projektu strategii społecznej odpowiedzialności SGH i wdrażanie jej w życie
 • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności SGH
 • przygotowanie raportów społecznych SGH
   

Strategia społecznej odpowiedzialności SGH

Komisja rektorska ds. społecznej odpowiedzialności SGH wypracowała kluczowy dokument regulujący i systematyzujący działania uczelni w obszarze zrównoważonego rozwoju – strategię społecznej odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To jedna z kluczowych strategii przekrojowych, zaplanowanych do realizacji wraz ze strategią rozwoju uczelni na lata 2022 – 2032 i w swych założeniach ściśle nawiązuje do wytycznych strategii rozwoju SGH.

Planowane działania wskazane w strategii społecznej odpowiedzialności uczelni mają na celu jak najpełniejsze uwzględnienie CSR w naszej misji dydaktycznej, aktywności naukowej, jak również w przedsięwzięciach o charakterze społecznym, wspierających zarówno społeczność lokalną, jak i rozwiązywanie problemów o charakterze globalnym, w tym problemów środowiskowych. Przyjęcie strategii wskazuje jak kluczowym elementem rozwoju uczelni jest jej zrównoważony rozwój i stosowanie najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania SGH: nauce, dydaktyce, relacjach z otoczeniem oraz zarządzaniu uczelniom.

Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni

W listopadzie 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (obecnym Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) podczas konferencji pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, 23 szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Jedną z tych uczelni była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Obecnie Deklarację podpisało już 60 polskich uczelni.

Deklaracja skupia się na czterech obszarach funkcjonowania uczelni, dotyczących pielęgnowania wartości akademickich, realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności, organizacji pracy uczelni i jej współpracy z interesariuszami. Autorzy dokumentu dużą wagę przywiązali do misji, jaką jest kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit kraju, sprzyjających budowaniu wspólnoty i wrażliwości społecznej. Podkreślili konieczność upowszechniania idei tolerancji, równości i różnorodności, a także respektowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej.

Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni został wypracowany przez grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju (obecnie Funduszy i Polityki Regionalnej).

Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W deklaracji podkreślona została rola uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy potrzeba pielęgnowania wartości akademickich oraz kształtowania społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. W deklaracji zwrócono również uwagę na partnerstwo nauki i biznesu, które jest podstawą rozwoju innowacyjności.

 Karta różnorodności

6 marca 2020 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.

Jedną z kluczowych wartości znajdujących się w Kodeksie Etyki Pracowników SGH jest szacunek rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności. Przystępując do grona ponad 270 sygnatariuszy Karty SGH potwierdza, że dostrzega wartość płynącą dla organizacji z różnorodności  i chce współtworzyć społeczność organizacji zaangażowanych na rzecz większej społecznej zmiany.

6 marca 2020 r. w imieniu władz uczelni Kartę Różnorodności podpisał prof. Piotr Wachowiak, ówczesny prorektor ds. nauki i zarządzania. To ważne wydarzenie miało wymiar symboliczny, który podkreśla, że SGH jest organizacją, która zwraca szczególną uwagę na wartości związane z poszanowaniem dla różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa. Nasza uczelnia dba o najwyższe standardy polityki równego traktowania i upowszechniania tych zasad wśród wszystkich interesariuszy.

Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warto wspomnieć, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w 2020 roku podczas Targów CSR, podpisała umowę o współpracy z Forum, która dotyczy realizacji wspólnych badań, projektów, publikacji i inicjatyw edukacyjnych związanych z promocją idei zrównoważonego rozwoju.

Budżet partycypacyjny

W Szkole Głównej Handlowej od kilu lat funkcjonuje budżet partycypacyjny, z którego zrealizowano szereg inicjatyw w obszarze ekologii i zrównoważonego rozwoju. Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.

Dzięki pomysłom i wskazaniom pracowników, studentów i doktorantów do tej pory udało nam się zrealizować takie inicjatywy jak: rewitalizacja pięknych Ogrodów Rektorskich, założenie pasieki na dachu Biblioteki i łąki kwietnej w miejscu dawnego budynku „F”, jak również kompostownika na odpady biodegradowalne oraz budek lęgowych dla ptaków. Ponadto na tyłach budynku głównego zamontowaliśmy czujnik jakości powietrza.

Ideą każdej edycji budżetu partycypacyjnego jest zebranie oddolnych pomysłów i inicjatyw, a następnie przeprowadzenie głosowania wśród członków danej części społeczności akademickiej. Pozwala to na ustalenie inwestycji priorytetowych z perspektywy pracowników oraz studentów i doktorantów. Staramy się finansować realizację wielu spośród zgłoszonych inicjatyw, dając pierwszeństwo tym, które zyskały największe uznanie głosujących i mieszczą się w kwocie przeznaczonej na dany rok. Pomysły zgłaszane przez pracowników dotyczą przede wszystkim działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego, a także udoskonalania infrastruktury kampusu. Budżet studencko-doktorancki prowadzimy z kolei pod hasłem innowacji ekologicznych. Trzeba jednak pokreślić, że „zielone tematy” są bardzo popularne również wśród propozycji zgłaszanych przez pracowników. Rokrocznie akcja budżetu partycypacyjnego angażuje znakomitą część pracowników w proces decydowania o wydatkach Uczelni.

Wolontariat

Na SGH prężnie działa Centrum Wolontariatu. Jest to miejsce, w którym studenci i studentki mogą otrzymać więcej informacji o tej formie aktywności oraz znaleźć odpowiednią dla siebie opcję wolontariackiego zaangażowania na rzecz organizacji społecznych, z którymi SGH łączy porozumienie o współpracy. Centrum ma ułatwić i usprawnić wybór określonego wolontariackiego działania oraz kontakt z organizacją. Inicjatywa ma nie tylko wspiera promocję idei wolontariatu wśród studentów, ale stwarza także sposobność do rozwijania przez nich pożądanych wśród pracodawców kompetencji. Opiekunem Centrum Wolontariatu SGH jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które w różnorodny sposób wspiera studentów i studentki naszej Uczelni w rozwijaniu kompetencji i samopoznaniu, co w konsekwencji ma pomóc w wytyczeniu własnej ścieżki zawodowej.

Ponadto Uczelnia podjęła decyzję o formalnym uruchomieniu programu wolontariatu pracowniczego. Rektor SGH profesor Piotr Wachowiak podpisał Kartę Wolontariatu Pracowniczego, którą można nazwać drogowskazem w zakresie wdrażania wolontariatu pracowniczego w organizacjach. Sygnatariusze Karty dobrowolnie zobowiązują się wdrażać wolontariat pracowniczy w oparciu o siedem strategicznych zasad:

 • Dobrowolność
 • Proaktywność i zaangażowanie
 • Spójną i otwartą komunikację
 • Dialog i partnerskie relacje z otoczeniem
 • Podejście systemowe
 • Efektowność solidarną
 • Autentyczną reputację w działaniu

Wdrażanie powyższych zasad to dla SGH szansa na wypracowanie wspólnego, optymalnie komfortowego i satysfakcjonującego modelu pomagania innym.

Karty Wolontariatu Pracowniczego

Karta Wolontariatu Pracowniczego

Edukacja klimatyczna

15 lipca 2021 r., w Światowym Dniu Umiejętności Młodzieży, w Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest rozpoczęcie szerokiego dialogu na temat wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. W spotkaniu inaugurującym Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej wzięło udział ponad 70 osób – przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i pozarządowe, którzy zgodnie podkreślili konieczność wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Według ONZ edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Tylko nauczanie oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań zmiany klimatu, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia. Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej to wielostronny proces dialogowy mający na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie wprowadzenia w polskich szkołach rzetelnej interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach nauczania. Jednym z efektów Okrągłego Stołu dla edukacji klimatycznej jest list poparcia dla edukacji klimatycznej, w którym Rektorzy uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich zaapelowali o wprowadzenie w Polsce powszechnej, rzetelnej i kompleksowej edukacji klimatycznej na wszystkich szczeblach nauczania.

W lutym 2022 roku trzy uczelnie – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski – zawarły umowę dotyczącą powstania wyjątkowej w skali kraju Międzyuczelnianej Akademii Klimatu – konsorcjum studiów podyplomowych. Studium Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to unikatowa inicjatywa trzech uczelni – technicznej, ekonomicznej i humanistycznej – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ), Fundacji Biznes dla Klimatu i Fundacji Edukacji Klimatycznej. MAK to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Inicjatywa ESG

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego podjęły decyzję o powołaniu Inicjatywy ESG. Wspólną ideą jest powołanie rady promującej prowadzenie biznesu w oparciu o zasady ESG (Environmental, Social, and Governance). Inicjatywa będzie skupiać osoby, dla których wartości ESG stanowią kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej oraz zaangażowania społecznego.

Podpisanie listu intencyjnego o powołaniu Inicjatywy ESG odbyło się w Strefie SGH podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podpisanie listu poprzedził panel dyskusyjny inaugurujący projekt „Polityka ESG fundamentem odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu”. Moderatorem panelu był Piotr Glen odpowiadający za obszar ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a wśród panelistów znaleźli się: Irena Pichola (Deloitte), Marta Mikliszańska (Allegro), Łukasz Niewola (Lux Med), Arkadiusz Mierzwa (Sieć Biedronka) oraz Rafał Rudzki (Żabka). Paneliści dyskutowali o tym, czy w działaniach ESG widzą drogę do poprawy efektowności kosztowej oraz zwiększenia swojej konkurencyjności, a także o kluczowym wyzwaniu jakie stoi przed polskim biznesem – nowych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących raportowania niefinansowego w zakresie kwestii ESG.

Inicjatywa ESG będzie pełnić rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i świat nauki, dla których wartości ESG stanowią oś prowadzenia biznesu. Celem projektu jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego z zasadami ESG. Towarzyszyć temu będą edukacja i promocja najlepszych praktyk w obszarze ESG oraz podejmowanie rzetelnej dyskusji na temat kierunków zmian wraz z prezentacją optymalnych rozwiązań zwiększających efektywność przedsiębiorstw oraz jakość życia społecznego. Działalność Inicjatywy ESG będzie miała systematyczny charakter, a jej wymiar roboczy będzie związany z ciągłym tworzeniem materiałów edukacyjnych, opracowań naukowych i zabieraniem głosu w debacie publicznej na temat kierunków zmian w obszarze ESG oraz raportowania. Partnerami Inicjatywy ESG będą podmioty posiadające kluczową rolę w formowaniu standardów i kreowaniu najlepszych praktyk w zakresie ESG.

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak o Inicjatywie ESG na kanale YouTube SGH

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa akcja charytatywna mająca pomóc osobom najuboższym. Co roku w tę wspaniałą inicjatywę w całym kraju angażują się tysiące osób. Od 2016 roku bierze w niej udział również SGH. Serdecznie zachęcamy do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Niech przyświeca nam w tym troska o drugiego człowieka! Postarajmy się, aby paczka była tak piękna, jakbyśmy to my mieli ją dostać.


W roku 2022 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie już po raz siódmy dołączyła do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

W tej edycji pomożemy dwóm rodzinom z Warszawy:

Dary będą zbierane do 7 grudnia w Dziale Socjalnym SGH w pokoju 61b w budynku G. Podkreślamy, że dary dla obydwu rodzin należy dostarczać wyłącznie do Działu Socjalnego SGH, a nie bezpośrednio do magazynu Szlachetnej Paczki. To bardzo ważne.

8 grudnia zaplanowane jest pakowanie paczek, a 9 grudnia o godz. 9:00 odbędzie się finał Szlachetnej Paczki na Auli Spadochronowej.

Piotr Glen
sekretarz Komisji Rektorskiej
ds. społecznej odpowiedzialności SGH

Biuro Rektora
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G: pok. 148
e-mail: pglen@sgh.waw.pl

grafika promująca konkurs PRiME
Konkurs PRiME

Zapraszamy do udziału w konkursie koła naukowego PRiME „Zrównoważony rozwój w życiu codziennym”.