Rada Uczelni SGH

Rada Uczelni jest jednym z kolegialnych organów, który reprezentuje pracodawców, środowisko gospodarcze, społeczność lokalną oraz wspólnotę Uczelni.

Skład Rady Uczelni:

Radę Uczelni SGH tworzą osoby, o których mowa w § 54 ust.1 statutu SGH, przyjętego uchwałą nr 499 Senatu SGH z 29 maja 2019 r., z późn. zm. W jej skład wchodzą osoby powołane na posiedzeniu Senatu SGH w listopadzie oraz w grudniu 2020 r.:

1. Członkowie reprezentujący wspólnotę uczelni:

  • prof. dr hab. Anna Karmańska powołana uchwałą nr 53 Senatu SGH z 16 grudnia 2020 r.
  • dr Stanisław Kluza powołany uchwałą nr 55 Senatu SGH z 16 grudnia 2020 r.
  • Piotr Borczyński – przewodniczący Samorządu Studentów SGH na kadencję 2023/2024

2. Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

  • dr Jacek Bartkiewicz powołany uchwałą nr 52 Senatu SGH z 16 grudnia 2020 r.
  • prof. Marcin Kacperczyk powołany uchwałą nr 54 Senatu SGH z 16 grudnia 2020 r.
  • Ewa Malinowska-Grupińska powołana uchwałą nr 50 Senatu SGH z 16 grudnia 2020 r.
  • Małgorzata Mejer powołana uchwałą nr 39 Senatu SGH z 25 listopada 2020 r.
  • Izabela Olszewska powołana uchwałą nr 40 Senatu SGH z 25 listopada 2020 r.
  • Anna Potocka-Domin powołana uchwałą nr 51 Senatu SGH z 16 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Uczelni SGH:

Senat powierzył funkcję przewodniczącego Rady Uczelni SGH dr. Jackowi Bartkiewiczowi – uchwałą nr 56 Senatu SGH z 16 grudnia 2020 r.

Zadania Rady Uczelni SGH

(Wyciąg ze statutu SGH przyjętego uchwałą nr 499 Senatu SGH z 29 maja 2019 r., z późn. zm. (§ 55):

1. Do zadań Rady Uczelni należy:

1) opiniowanie projektu strategii Uczelni;

2) opiniowanie projektu statutu;

3) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;

4) monitorowanie zarządzania Uczelnią;

5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;

6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;

7) na wniosek Rektora opiniowanie programów studiów o profilu praktycznym;

8) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;

9) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;

10) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie;

11) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora.

2.  W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;

2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

3) zatwierdza sprawozdanie finansowe;

4) dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni;

5) wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Uczelni, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł;

6) opiniuje prowizorium budżetowe na dany rok;

7) opiniuje plany inwestycyjne;

8) wyraża opinie w innych sprawach przedłożonych przez Rektora.

3. W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

4. Rada Uczelni składa Senatowi na jego pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim roczne sprawozdanie z działalności.

5. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.


Biuro Rektora
Zespół Organizacji i Legislacji

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G: pok. 148
tel.: 22 564 9992
e-mail: zl@​sgh.waw.pl​