Rada Uczelni SGH

Rada Uczelni jest jednym z kolegialnych organów, który reprezentuje pracodawców, środowisko gospodarcze, społeczność lokalną oraz wspólnotę Uczelni.

Skład Rady Uczelni:

Rada Uczelni SGH działa w składzie powołanym zgodnie z § 54 ust.1 statutu SGH. W jej skład wchodzą osoby powołane na posiedzeniu Senatu SGH w listopadzie oraz w grudniu 2020 r.:

1. Członkowie reprezentujący wspólnotę uczelni:

 • prof. dr hab. Anna Karmańska powołana uchwałą nr 53 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
 • dr Stanisław Kluza powołany uchwałą nr 55 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
 • Marta Ekner – przewodnicząca Samorządu Studentów SGH na kadencję 2022/2023

2. Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

 • dr Jacek Bartkiewicz powołany uchwałą nr 52 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
 • prof. Marcin Kacperczyk powołany uchwałą nr 54 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
 • Ewa Malinowska-Grupińska powołana uchwałą nr 50 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.
 • Małgorzata Mejer powołana uchwałą nr 39 Senatu SGH z dnia 25 listopada 2020 r.
 • Izabela Olszewska powołana uchwałą nr 40 Senatu SGH z dnia 25 listopada 2020 r.
 • Anna Potocka-Domin powołana uchwałą nr 51 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Uczelni SGH:

Senat powierzył funkcję przewodniczącego Rady Uczelni SGH dr. Jackowi Bartkiewiczowi – uchwałą nr 56 Senatu SGH z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zadania Rady Uczelni SGH

(wyciąg ze statutu SGH stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z 29 maja 2019 r., § 55):

1. Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii Uczelni;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
 • monitorowanie zarządzania Uczelnią;
 • wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
 • na wniosek Rektora opiniowanie programów studiów o profilu praktycznym;
 • wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora.

2.  W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
 • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe;
 • dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni;
 • wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Uczelni, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł;
 • opiniuje prowizorium budżetowe na dany rok;
 • opiniuje plany inwestycyjne;
 • wyraża opinie w innych sprawach przedłożonych przez Rektora.

3. W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

4. Rada Uczelni składa Senatowi na jego pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim roczne sprawozdanie z działalności.

5. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.


Biuro Rektora
Zespół Legislacji

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G: pok. 148
tel.: 22 564 9243
tel.: 22 564 9989
e-mail: zl@​sgh.waw.pl​