Dla mediów

Rzecznik prasowy SGH
 

Obraz
Mariusz Sielski

Mariusz Sielski
e-mail: rzecznik@sgh.waw.pl
tel.: +48 691 112 448

Zespół Prasowy SGH

e-mail: media@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 95 34Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH lub administratorem danych osobowych.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zapytania prasowe oraz obsługi medialnej, w tym organizowania komunikacji medialnej on-line.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm., dalej „RODO” - (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) i ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
 4. Dobrowolność podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu opisanego w pkt 3.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
  W przypadku organizowania komunikacji z wykorzystaniem aplikacji Zoom, Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione jej dostawcy - Zoom Video Communication Inc., a także podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz. Podmioty te działają poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Filipinach, Kanadzie, Malezji, Australii. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tych państwach, przekazanie danych będzie odbywać się zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO – tzn. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do komunikowania się z Panią/Panem w związku udzielaniem odpowiedzi na zapytania prasowe oraz obsługą medialną, w tym organizacji i obsługi spotkań on-line, a następnie przez czas przechowywania dokumentacji archiwalnej.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawo wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.