Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

Głównym celem projektu jest kontynuacja i pogłębienie dialogu na temat miejsca Polski w gospodarce światowej między trzema środowiskami: naukowcami zajmującymi się ekonomią międzynarodową, przedstawicielami biznesu zaangażowanymi bezpośrednio w międzynarodowy handel i inwestycje oraz przedstawicielami instytucji państwowych odpowiedzianych za kształtowanie polityki gospodarczej. Przedstawiciele tych środowisk wezmą udział w konferencji, która odbędzie się w listopadzie 2021 r. w SGH.

Oczekujemy, że współpraca trzech środowisk przyniesie dobre efekty z punktu widzenia potrzeby wypracowania kierunków przyszłej polityki gospodarczej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw, a także możliwości budowania długoterminowych przewag konkurencyjnych firm działających na rynkach międzynarodowych.

Efektem konferencji będzie możliwość zaprezentowania osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych z zakresu handlu międzynarodowego, międzynarodowych przepływów czynników produkcji oraz międzynarodowego podziału pracy i globalnych łańcuchów wartości. Ponadto liczymy na podniesienie stopnia umiędzynarodowienia aktywności polskich naukowców, gdyż podczas konferencji powołana zostanie grupa naukowo-badawcza Polish Trade & Investment Study Group, integrująca środowisko polskich naukowców zajmujących się analizą handlu oraz inwestycji zagranicznych. Szczególnym efektem (spoza niniejszego projektu) konferencji będą monografie oraz artykuły naukowe.

Kierownik projektu:
dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
Wartość projektu:
109 950 PLN
Instytujca finansująca:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Data realizacji:
Czerwiec 2020 - Grudzień 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.