Doktorat eksternistyczny

Przygotowanie rozprawy doktorskiej jest możliwe zarówno w trybie kształcenia doktorantów (szkoły doktorskie), jak i w trybie eksternistycznym.

W przypadku doktoratu eksternistycznego osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora (lub promotorów).

Na podstawie art. 182. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

Uczelnia zawiera umowę o pokrycie kosztów postępowania z kandydatem bądź zatrudniającą go uczelnią. Opłatę może przejąć za osobę fizyczną także inna osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym pracodawca kandydata.

Osoby zainteresowane doktoratem eksternistycznym proszone są o kontakt z Biurem Rad Naukowych.

Biuro Rad Naukowych
al. Niepodległości 162, pok. 136, 137, 138
02-554 Warszawa
tel. 22 564 7838, 22 564 9216
e-mail: brn@sgh.waw.pl
 

Uzyskanie stopnia naukowego doktora

Procedura nadania stopnia naukowego doktora w SGH