Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Subwencja pozwala uzyskać środki finansowe na działalność naukową pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz doktorantów studiów doktoranckich realizowanych w kolegiach.

Subwencja przeznaczona jest na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym na następujące zadania:

  • prowadzenie działalności naukowej;
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nie przekraczającej 500 000 zł;
  • kształcenie w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
  • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Szczegółowe informacje o zasadach podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 21 z dnia 18 marca 2020 r.

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na naukę reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Akty prawne

 

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl