Studium licencjackie

Studenci w sali podczas wykładu

Harmonogramy

Deklaracje semestralne
Sesje egzaminacyjne
Organizacja roku akademickiego
alt
Obsługa studentów
ikona
Informacje dla I roku

Kompendium wiedzy o organizacji studiów

Zasady studiowania

Regulamin studiów
Informacje dziekana
Przeniesienia wewnątrz SGH
Wznowienie studiów
Poświadczenie sylabusów
Praktyki obowiązkowe
Przepisywanie ocen
Powtarzanie semestru, przedmiotu, wpis warunkowy
Przedłużenie sesji
Przeniesienia do SGH
Informacje dla stypendystów Rządu RP
Rady Programowe Kierunków
Studenci w sali podczas wykładu

Academic Schedules

Semester declarations
Classes schedules
Examination sessions
Organisation of the academic year
alt
Student's Service
ikona
Information for first-year students

Basic information that should help you during your studies

Study regulations

Rules and regulations of study
Study plan
Information from the Dean of Bachelor's Studies
Tuition Fees
Transfers within SGH
Resumption of studies
Copying the grades
Student internship
Repeat the semester, the course, conditional consent
Extending the session
Transfers to SGH