Streszczenia prac doktorskich

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tzw. ustawa 2.0) zmieniła dotychczasowy system kształcenia doktorantów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie powołano Szkołę Doktorską.

W SGH stopień doktora nadawany jest w trzech dyscyplinach: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o polityce i administracji. Rozprawy doktorskie, streszczenia oraz recenzje prac publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

W przypadku przewodów doktorskich, wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r., dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w SGH przez 1 października 2019 r., informacje te publikowane są na stronach kolegiów SGH: