Opisywanie dokumentów

Każdy prawidłowo wystawiony dowód księgowy, potwierdzający dokonanie zakupu, powinien być przekazany do Kwestury wraz z opisem zawierającym odpowiednie informacje.

Opis faktury potwierdzającej wydatek wykonuje wnioskodawca. Minimalny zakres opisu określa załącznik nr 8 do Zarządzenia Rektora nr 73 z 24 sierpnia 2020 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwestor może określić dla danych kategorii wydatków osobny wzór opisu dokumentu.

Jeżeli opis wydatku nie jest trwale złączony z dokumentem źródłowym, wówczas należy zawrzeć również dane nagłówkowe:

  • opis do dokumentu – numer RPW dokumentu,
  • numer faktury,
  • datę wystawienia faktury,
  • nazwę dostawcy.

W celu terminowego dokonania płatności wszelkie dokumenty finansowe powinny być dostarczane do Kwestury na 14 dni przed upływem terminu płatności.

Faktury, rachunki oraz inne, równoważne dowody księgowe, potwierdzające zaistnienie operacji gospodarczej powinny być wystawione na poniższe dane:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP: PL 525-000-84-07

W przypadku transakcji zagranicznych obowiązkowo w numerze NIP musi się pojawić skrót identyfikujący kraj – NIP: PL 525-000-84-07.

Zgodnie ze statutem uczelni w stosunkach międzynarodowych SGH posługuje się nazwą „SGH Warsaw School of Economics”.

Kwestura
pok. 451, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 95 95, 22 564 95 94
e-mail: kwestura@sgh.waw.pl