Informacje dla dydaktyków Studium Licencjackiego

Na stronie znajduje się zbiór informacji od dziekana dla wykładowców Studium Licencjackiego, ważnych z punktu widzenia sprawnej organizacji dydaktyki.

Harmonogram deklaracji studenckich

Deklaracje studentów w Studium Licencjackim składają się z kilku etapów, począwszy od wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach po ostatecznie zatwierdzenie zajęć w systemie Wirtualnego Dziekanatu. Kilkuetapowy proces z jednej strony ma za zadanie sprostać potrzebom edukacyjnym studentów, z drugiej zaś – stanowi wyraz bardzo bogatej oferty przedmiotów w SGH.

Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

 • Do 4 maja 2022 (środa) – przesłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o rezygnacji z prowadzenia zajęć zgłoszonych​​ do informatora na dany rok akademicki lub o ograniczeniach dla wybranych trybów studiów.

Pierwszy etap deklaracji – III i V semestr

 • Od 6 maja 2022 (piątek) od godz. 10.00 do 10 maja 2022 (wtorek) do godz. 10.00 –  I etap – wybór wykładowców i przedmiotów przez studentów na trzeci i piąty semestr.
 • Od 6 maja 2022 (piątek) do 11 maja 2022 (środa) – zgłaszanie gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć podlimitowych. Informacje prosimy przesyłać na adres anna.rek@sgh.waw.pl podając tytuł, sygnaturę przedmiotu/ów oraz tryb studiów. Deklaracja prowadzenia zajęć podlimitowych zgłoszona na tym I etapie będzie wiążąca bez względu na liczbę studentów zapisanych na przedmiot po II etapie wyborów studenckich.
 • Od 20 maja 2022 (piątek) do 10 czerwca 2022 (piątek) – układanie planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki.
 • 10 czerwca 2022 (piątek) rano – przesłanie przez Dział Organizacji Dydaktyki informacji do wykładowców o dostępie planu zajęć w USOSweb.
 • Od 20 maja 2022 (piątek) do 12 czerwca 2022 (niedziela) – zgłaszanie przez wykładowców do DOD uwag do terminów zajęć
 • 15 czerwca 2021 (środa) – opublikowanie wstępnego planu zajęć dla studentów III i V semestru.

Drugi etap deklaracji – III i V semestr

 • Od 24 czerwca 2022 (piątek od godz. 10.00) do 26 lipca 2022 (wtorek do godz. 10.00) – II etap – giełda studencka, wypisywanie się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru, dopisywanie się do uruchomionych zajęć (szczegółowy harmonogram deklaracji studenckich znajduje się na stronie WWW) – przedmioty oraz liczebności na poszczególnych przedmiotach będą widoczne na Państwa kontach od 05.07.2022, po zakończeniu giełdy studenckiej
 • Od 25 lipca 2022 (poniedziałek) do 27 lipca 2022 (środa) – przesyłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej limitu liczebności grup dla poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 44 z dnia 11 maja 2020 r.) po II etapie wyborów (nie dotyczy przedmiotów, które po I etapie deklaracji studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych).
 • 5 sierpnia 2022 (piątek) – publikacja planu zajęć dla studentów III i V semestru.

Pierwszy etap deklaracji – I semestr

 • Od 1 września 2022 (czwartek) od godz. 10.00 do 5 września 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00 – ​I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH (wszystkie tryby studiów).
 • 12 września 2021 (poniedziałek) – publikacja ​wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru.

Drugi etap deklaracji – I semestr

 • Od 14 września 2022 (środa) od godz. 10.00 do 20 września 2022 (wtorek) do godz. 10.00 – ​II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH.
 • 22 września 2022 (czwartek) – publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestru.

Trzeci etap deklaracji – I, III i V semestr

 • Od 23 września 2022 (piątek) od godz. 10.00 do 26 września 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap wyborów dla studentów (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku „0” (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez obcokrajowców, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną).
 • Od 28 września 2022 (środa) od godz. 10.00 do 3 października 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców”.
 • Od 28 września 2022 (środa) od godz. 10.00 do 5 października 2022 (środa) do końca dnia – akceptacja przez wykładowców zgłoszeń studentów w etapie „za z​godą wykładowcy”.

Deklaracja seminarium licencjackiego na semestr zimowy 2022/2023

 • Od 31 maja 2022 (wtorek) od godz. 10.00 do 4 października 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00 – Deklaracja seminarium licencjackiego na semestr zimowy 2022/2023

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają: Pani A. Rek, kierownik DSL i Pani dr J. Korpus, prodziekan.


Prace licencjackie

Termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim 2021/2022, przez osoby, które chcą się bronić w lipcu 2022 r., upływa 31 maja 2022 r. Dla pozostałych studentów realizujących seminarium licencjackie w semestrze letnim 2021/2022 termin złożenia pracy to 25 września 2022 r.

Zgłoszenie seminarium licencjackiego

Zapisy na seminaria dyplomowe są dokonywane za pomocą Wirtualnego Dziekanatu. 

Studenci mają możliwość zapisania się na seminarium licencjackie na semestr zimowy 2022/2023 w terminie od 31 maja 2022 (godz. 10.00) do 4 października 2022 (godz. 10.00).

Akceptacja zgłoszeń studentów na seminarium dyplomowe

Po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu należy wybrać „Akceptacja zapisów studenckich na seminaria licencjackie/magisterskie”.

zrzut ekranu z Wirtualnego Dziekanatu ilustrujący pierwszy krok w instrukcji

Dla każdego studenta, który wysłał zgłoszenie uczestnictwa w seminarium, pojawia się dwuczęściowa tabela

zrzut ekranu z Wirtualnego Dziekanatu ilustrujący 2 krok w instrukcji

Górna część tabeli służy do wydania decyzji – akceptacji bądź odrzucenia zgłoszenia. W zależności od decyzji należy zaznaczyć „Pozytywna” lub „Negatywna”. W polu Komentarz do wybranej decyzji można wpisać dodatkowe informacje dla studenta, na przykład „brak miejsc” w przypadku decyzji negatywnej.

Dolna część tabeli służy do komunikacji ze studentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli promotor przed podjęciem decyzji chciałby skontaktować się ze studentem, może wpisać tu swoje uwagi, na przykład „Proszę przyjść na konsultacje” i kliknąć „Wyślij email”, który automatycznie zostanie skierowany na adres studenta.

Aby informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia została wprowadzona do systemu, należy kliknąć przycisk „Zapisz decyzje”, który znajduje się na dole listy oczekujących zgłoszeń.

Listy studentów zarówno z decyzją pozytywną, negatywną, jak i oczekujących na decyzję są dostępne po wybraniu „Liczebności i listy studentów – seminaria”

zrzut ekranu z Wirtualnego Dziekanatu ilustrujący 3 krok w instrukcji

W danym momencie dla każdego studenta aktywne może być tylko jedno zgłoszenie na seminarium dla określonego kierunku. Pojęcie „aktywne zgłoszenie” oznacza zgłoszenie oczekujące na decyzję lub zgłoszenie już zaakceptowane przez promotora. Wydanie negatywnej decyzji przez dydaktyka powoduje, że staje się ono nieaktywne, co umożliwia utworzenie nowego zgłoszenia u innego promotora w ramach tego samego kierunku studiów.

Zgłoszenie oczekujące na decyzję może być skasowane przez studenta, jeżeli dojdzie on do wniosku, że musi zmienić swój wybór seminarium licencjackiego na inny. Po pozytywnej decyzji promotora skasowanie zgłoszenia nie jest już możliwe.

System będzie informował o oczekujących zgłoszeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila o następującej treści:

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w seminarium dyplomowym System e-maili Wirtualnego Dziekanatu SGH [wirtualny.dziekanat@sgh.waw.pl] Otrzymał/ła Pan/Pani zgłoszenie/a z prośbą o dopisanie studentów do listy uczestników Pana/Pani zajęć seminarium dyplomowego. Według stanu na dzień …. o godzinie 10:00:00: liczba podań studentów dziekanatu licencjackiego/magisterskiego oczekujących na wydanie decyzji: 2; W systemie Wirtualnego Dziekanatu została uruchomiona funkcja, umożliwiająca wskazanie przez Pana/Panią, którzy studenci z listy zostaną dopisani do seminarium. Wyrażenie zgody na dopisanie studenta spowoduje wpisanie studenta na listę uczestników seminarium. Wydanie negatywnej decyzji spowoduje anulowanie zgłoszenia studenta, umożliwiając mu wybór innego promotora. Nie ma możliwości wycofania się z podjętej decyzji. Wiadomość została wygenerowana przez System e-maili Wirtualnego Dziekanatu SGH.
Systemy Antyplagiatowe

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

Termin składania prac przez studentów, którzy chcą się bronić w lipcu 2022 r. upływa 31 maja 2022 r. Dla pozostałych osób w semestrze letnim 2021/2022 termin złożenia pracy licencjackiej upływa 25 września 2022 r. 

Za termin złożenia pracy nie jest uznawana data jej wprowadzenia do systemu APD przez studenta, lecz jej zaakceptowanie i ocena przez promotora do 31 maja 2022 r. (lub 25 września 2022 r. w przypadku osób, które nie chcą bronić się w lipcu br.) ​

Ostateczny termin egzaminu dyplomowego przesyłany jest z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres w domenie SGH. Termin ten można również sprawdzić na stronie internetowej dziekanatu.

Zgodnie z decyzją Rektora, od 22 marca 2021 w APD recenzja wystawiona przez promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.​ 

Obrony plac dyplomowych

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się:

 • w I terminie – od 13 do 26 czerwca 2022 r.
 • w II terminie – od 19 do 25 września 2022 r.
Protokoły egzaminacyjne

W sesji letniej 2021/2022 Internetowy System Protokołów Egzaminacyjnych w Dziekanacie Studium Licencjackiego SGH będzie otwarty w następujących terminach:

 • I termin sesji: od 1 czerwca 2022 do 28 czerwca 2022 (środa-wtorek)
 • II termin sesji: od 6 września 2022 do 27 września 2022 (czwartek-wtorek)

Protokoły są dostępne w USOSweb. Uprzejmie prosimy o terminowe wypełnianie protokołów egzaminacyjnych, aby ułatwić pracownikom DSL przeprowadzenie rozliczeń osiągnięć naszych studentów w kończącym się semestrze.

Jeżeli zaistnieje konieczność korekty oceny po zamknięciu i wysłaniu elektronicznego protokołu, wykładowca będzie musiał osobiście zgłosić się do odpowiedniego dziekanatu i tam dokonać stosownych poprawek na wydruku protokołu.

Protokoły i uzupełnianie ocen w USOSweb

 • W celu wpisania ocen do protokołu należy wejść na stronę USOSweb i wybrać opcję zaloguj się w prawym górnym rogu strony. Zostaną Państwo przekierowani do strony logowania.
 • Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła (poświadczenia SGH) nastąpi przekierowanie do strony USOSweb. Po udanym logowaniu w prawym górnym rogu strony będzie widoczne imię oraz nazwisko
 • zalogowanej osoby. Z głównego menu należy wybrać pozycję „Dla pracowników” a następnie „Protokoły”.
 • Po wybraniu „Protokoły” wyświetli się lista dostępnych protokołów dla zalogowanej osoby.
 • W przypadku kiedy dwa terminy są aktywne wykładowca ma możliwość wpisania ocen zarówno do I jak i do II terminu.
 • Widoczna przy terminach protokołu data zwrotu określa dzień i godzinę do której protokół może być edytowany. Po jego upływie tej daty dany termin zostanie zamknięty automatycznie.
 • Przywrócenie protokołu do edycji jest możliwe tylko w USOSadm. Prośbę o przywrócenie protokołu do edycji należy zgłosić na adres mailowy Dziekanatu.
 • W celu wystawienia ocen należy wybrać opcję wyświetl/edytuj przy danym przedmiocie, a następnie zastosuj dla właściwej grupy zajęciowej.
 • Wyświetlony zostanie protokół ze studentami zapisanymi do wybranej grupy zajęciowej związanej z danym przedmiotem. Jeżeli dla danego przedmiotu i zajęć zdefiniowano więcej niż jedną grupę, na formularzu będzie widać więcej grup zajęciowych z odpowiednimi numerami.
 • Jeżeli wykładowca prowadzi kilka grup zajęciowych, może skorzystać z opcji wyświetlenia pełnego protokołu (zastosuj dla wiersza pełny protokół). W tym przypadku na liście pojawią się studenci zapisani na zajęcia danego przedmiotu bez podziału na grupy.
 • W górnej części Edycji protokołu widoczne są podstawowe informacje dotyczące protokołu.
 • W prawach dostępu można zobaczyć szczegóły dotyczące protokołu oraz uprawnień do jego edycji przez użytkownika. 
 • Znajdują się tam również szczegółowe opisy dotyczące dostępu do odczytu i modyfikacji danych oraz
  statusów protokołów.
 • Opcja edycja komentarzy pozwala na dopisywanie komentarzy do ocen każdego studenta w każdym terminie. Zmianie ulega wtedy widok protokołu do wypełnienia (nazwa opcji zmienia się na ukryj komentarze), jeżeli wykładowca chce dopisywać komentarze przy ocenach zalecamy wybranie tej opcji przed wpisaniem ocen. Fragment formularza z komentarzami jest widoczny na rysunku poniżej.
 • Należy pamiętać, że komentarze są widoczne dla określonych użytkowników:
  • Pierwszy komentarz (prywatny) jest widoczny dla wszystkich osób mających dostęp do danego wiersza protokołu (koordynatora przedmiotu, prowadzących grup, egzaminatorów).
  • Drugi komentarz (publiczny) jest ponadto widoczny dla związanego z nim studenta.
  • Wszystkie komentarze są widoczne dla pracownika Dziekanatu.

Dalsza część instrukcji będzie dotyczyła wariantu bez uzupełniania komentarzy. Komentarze można uzupełnić również po wpisaniu ocen, dopóki protokół jest otwarty do edycji wybierając opcję edycja
komentarzy.

 • Wprowadzenie ocen sprowadza się do wybrania z listy rozwijalnej odpowiedniej oceny w danym terminie dla każdej osoby.
 • Jeżeli z danym protokołem związanych jest więcej studentów niż mieści się na stronie, aktywne będą
  przyciski do nawigacji pomiędzy podstronami protokołu.
 • Widoczna również będzie informacja, które
  pozycje protokołu są aktualnie wyświetlanie oraz ile ich w sumie jest. W celu zakończenia wprowadzania ocen lub przejście na kolejną stronę należy wybrać „zapisz”.
 • Oceny niezapisanie są widoczne z innym kolorem tła. Próba przejścia na kolejną podstronę protokołu lub
  skorzystania bez zapisania zmian skończy się odpowiednim komunikatem na górze strony.
 • Zapisanie ocen powoduje, że są one natychmiastowo widoczne w USOSweb dla studentów. W USOSadm będą one widoczne po migracji danych.
 • Przycisk „cofnij zmiany” powoduje usunięcie ocen, które zostały wprowadzone, ale nie zostały zapisane.
 • Studenci skreśleni będą pokazani na protokole jako nieaktywni. Wystawienie oceny takiej osobie nie będzie możliwe.
 • W przypadku kiedy I termin protokołu jest już zamknięty, oceny dotyczące zatwierdzonego po ponownym wejściu w edycję protokołu będą widoczne w inny sposób.

Drukowanie protokołu

 • Drukowanie protokołu nie jest wymagane, jest natomiast możliwe poprzez opcję drukowanie protokołu dostępną w edycji protokołu. Protokół może zostać wydrukowany przed wpisaniem ocen.
 • Po jej wybraniu należy wskazać jaki ma być rodzaj wydruku. Wydruk protokołu jest uzależniony od
  tego, czy jest on drukowany dla konkretnej grupy zajęciowej czy jako pełny protokół. Informacje na
  temat wydruku będą widoczne w Opcjach wydruku.
 • Wybranie opcji „dalej” pokaże formularz parametrów wydruku dla protokołu. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień domyślnych, a to z kolei ma wypływ na wygląd wygenerowanego protokołu. 
 • Przycisk „drukuj” wygeneruje protokół w formie pliku pdf, pojawi się okno systemowe i konieczne będzie wskazanie folderu gdzie ma zostać zapisany plik.
 • Po wybraniu „zapisz” na dole okna przeglądarki pokaże się zapisany plik, który zostanie otworzony po jego kliknięciu za pomocą domyślnej aplikacji powiązanej z plikami pdf (np. Adobe Acrobat Reader lub przeglądarka internetowa).
 • W przypadku drukowania niezatwierdzonego protokołu, w prawym górnym rogu pojawi się czerwony
  napis: niezatwierdzony. Napis ten nie będzie widoczny dla protokołów, które zostały zatwierdzone.

Zajęcia

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2022/2023 – aktualizacja 20 maja 2022 r.

Plan zajęć w USOSweb
 • Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę „Mój USOSWEB”.
 • Z menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę „Plan zajęć”.
 • Aby zobaczyć semestralny plan, należy w „Wybrany podział planu” wybrać opcję „semestralny“ a następnie kliknąć „pokaż przedziały” aby zobaczyć pozostałe semestry (w tym nadchodzący semestr zimowy).
 • Po zaznaczeniu „pokaż zaawansowane ustawienia” można wybrać aby pokazywały się również numery grup oraz kody przedmiotów przy kafelkach na planie.

Dziekanat Studium Licencjackiego
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55, 22 564 60 00
Anna Rek, e-mail: anna.rek@sgh.waw.pl
Katarzyna Wójcicka, e-mail: katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl