Informacje dla dydaktyków Studium Licencjackiego

Na stronie znajduje się zbiór informacji od dziekana dla wykładowców Studium Licencjackiego, ważnych z punktu widzenia sprawnej organizacji dydaktyki.

Harmonogram deklaracji studenckich

Począwszy od deklaracji na semestr zimowy 2023/2024 wybory studenckie odbywają się w systemie USOSweb. 
System zapisów na zajęcia w Studium Licencjackim składa się z kilku etapów, począwszy od wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach po ostatecznie zatwierdzenie zajęć w systemie USOSweb. Kilkuetapowy proces z jednej strony ma za zadanie sprostać potrzebom edukacyjnym studentów, z drugiej zaś – stanowi wyraz bardzo bogatej oferty przedmiotów w SGH.

DEKLARACJA SEMINARIUM LICENCJACKIEGO NA SEMESTR LETNI 2023/2024 

od 25 października 2023 (środa) od godz. 10.00 do 26 lutego 2024 (poniedziałek) do godz. 10.00 – deklaracja seminarium licencjackiego na semestr letni 2023/2024

Harmonogram deklaracji studenckich na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

 • do 29 października 2023 (niedziela) – przesłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o rezygnacji z prowadzenia zajęć zgłoszonych do informatora na dany rok akademicki lub o ograniczeniach dla wybranych trybów studiów

Pierwszy etap deklaracji  

 • od 3 listopada 2023 (piątek) od godz. 10.00 do 8 listopada (środa) do godz. 10.00 –  I etap – wybór przez studentów wykładowców i przedmiotów

W  trakcie trwania etapu będzie możliwość podglądu na bieżąco liczby zgłoszonych studentów na Państwa zajęcia. W tym celu należy zalogować się do USOSweb i wejść w zakładkę „MÓJ USOSWEB” a następnie „Zajęcia pracownika”. Po wybraniu roku akademickiego 2023/2024 pojawią się wszystkie przedmioty oferowane w deklaracjach. Liczba zapisanych studentów jest widoczna po kliknięciu pod każdym przedmiotem na „Zajęcia prowadzącego, grupa nr…”

 • od 3 listopada 2023 (piątek) do 9 listopada 2023 (czwartek) – zgłaszanie gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć podlimitowych. Informacje prosimy przesyłać na adres anna.rek@sgh.waw.pl podając tytuł, sygnaturę przedmiotu/ów oraz tryb studiów. Deklaracja prowadzenia zajęć podlimitowych zgłoszona na tym I etapie będzie wiążąca bez względu na liczbę studentów zapisanych na przedmiot po II etapie wyborów studenckich. Limity na poszczególne zajęcia są określone w Zarządzeniu Rektora nr 61 z dnia 11 sierpnia 2021r.
 • od 27 listopada 2023 (poniedziałek) do 3 stycznia 2024 (środa) – układanie planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki 
 • 4 stycznia 2024 (czwartek) – przesłanie przez Dział Organizacji Dydaktyki informacji do wykładowców o dostępie planu zajęć w USOSweb 
 • od 27 listopada 2023 (poniedziałek) do 7 stycznia 2024 (niedziela) – możliwość zgłaszania do Działu Organizacji Dydaktyki uwag odnośnie terminów zajęć; prosimy jednak wziąć pod uwagę, że nie zawsze Państwa prośby mogą zostać spełnione, co wynika z ograniczeń terminowych, pasm zajęciowych, dostępności sal i kolizji zajęć studentów
 • 9 stycznia 2024 (wtorek) – opublikowanie wstępnego planu zajęć 

Drugi etap deklaracji 

 • od 31 stycznia 2024 (środa) do 1 lutego 2024 (czwartek) – przesyłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej limitu liczebności grup dla poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61 z dnia 11 sierpnia 2021 r.) po II etapie wyborów (nie dotyczy przedmiotów, które po I etapie deklaracji studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych)
 •  
 • 2 lutego 2024 (piątek) – publikacja planu zajęć 

 

Trzeci etap deklaracji 

 • od 3 lutego 2024 (sobota) od godz. 10.00 do 8 lutego 2024 (czwartek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap wyborów dla studentów (możliwość dopisania się do wszystkich uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) 

 

Etap „za zgodą wykładowcy”

 • od 23 lutego 2024 (piątek) od godz. 10.00 do 4 marca 2024 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców”. W tym etapie możliwe jest złożenie prośby przez studenta o dopisania do zajęć. Jeśli w grupie istnieje limit wolnych miejsc, prośby akceptowane są automatycznie. Natomiast jeżeli limit miejsc został wyczerpany niezbędne jest potwierdzenie przez wykładowcę przyjęcia do grupy w systemie USOS do 5 marca 2024

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają: Pani A. Rek, kierownik DSL i Pani dr J. Korpus, prodziekan.


Prace licencjackie

Zgłoszenie seminarium licencjackiego

Zapisy na seminaria dyplomowe są dokonywane w systemie USOSweb. 

Zgłoszenia studentów na seminarium licencjackie na semestr letni 2023/2024 są możliwe w terminie od 25 października (godz. 10.00) do 26 lutego 2024 (godz. 10.00).

Promotorzy moga akceptować zgłoszenia do 26 lutego 2024 do końca dnia. 

Termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym 2023/2024 upływa 23 lutego 2024 r. Za termin złożenia pracy uznaje się termin zatwierdzenia przez promotora sporządzonej recenzji w systemie APD. 

Zasady i terminy składania prac licencjackich
Systemy Antyplagiatowe

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

Termin składania prac przez studentów, którzy chcą się bronić w lipcu 2022 r. upływa 31 maja 2022 r. Dla pozostałych osób w semestrze letnim 2021/2022 termin złożenia pracy licencjackiej upływa 25 września 2022 r. 

Za termin złożenia pracy nie jest uznawana data jej wprowadzenia do systemu APD przez studenta, lecz jej zaakceptowanie i ocena przez promotora do 31 maja 2022 r. (lub 25 września 2022 r. w przypadku osób, które nie chcą bronić się w lipcu br.) ​

Ostateczny termin egzaminu dyplomowego przesyłany jest z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres w domenie SGH. Termin ten można również sprawdzić na stronie internetowej dziekanatu.

Zgodnie z decyzją Rektora, od 22 marca 2021 w APD recenzja wystawiona przez promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.​ 

Harmonogram obron prac licencjackich i obrony prac dyplomowych

Harmonogram obron dla dydaktyków studium licencjackiego oraz obrony licencjackich prac dyplomowych


Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się:

 • w I terminie – od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.
 • w II terminie – od 17 do 23 lutego 2024 r.

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się:

 • w I terminie – od 10 do 23 czerwca 2024 r.
 • w II terminie – od 18 do 24 września 2024 r.
Protokoły egzaminacyjne

W sesji zimowej 2023/2024 Internetowy System Protokołów Egzaminacyjnych w Dziekanacie Studium Licencjackiego SGH będzie otwarty w następujących terminach:

 • I termin sesji: od 15 stycznia 2024 do 13 lutego 2024 (poniedziałek-wtorek)
 • II termin sesji: od 15 lutego 2024 do 25 lutego 2024 (czwartek-niedziela)

 

W sesji letniej 2023/2024 Internetowy System Protokołów Egzaminacyjnych w Dziekanacie Studium Licencjackiego SGH będzie otwarty w następujących terminach:

 • I termin sesji: od 27 maja 2024 do 25 czerwca 2024 (poniedziałek-wtorek)
 • II termin sesji: od 4 września 2024 do 26 września 2024 (środa-czwartek)

Protokoły są dostępne w USOSweb. Uprzejmie prosimy o terminowe wypełnianie protokołów egzaminacyjnych, aby ułatwić pracownikom DSL przeprowadzenie rozliczeń osiągnięć naszych studentów w kończącym się semestrze.
Jeżeli zaistnieje konieczność korekty oceny po zamknięciu i wysłaniu elektronicznego protokołu, wykładowca będzie musiał osobiście zgłosić się do odpowiedniego dziekanatu i tam dokonać stosownych poprawek na wydruku protokołu.
Protokoły i uzupełnianie ocen w USOSweb

 • W celu wpisania ocen do protokołu należy wejść na stronę USOSweb i wybrać opcję zaloguj się w prawym górnym rogu strony. Zostaną Państwo przekierowani do strony logowania.
 • Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła (poświadczenia SGH) nastąpi przekierowanie do strony USOSweb. Po udanym logowaniu w prawym górnym rogu strony będzie widoczne imię oraz nazwisk zalogowanej osoby. Z głównego menu należy wybrać pozycję „Dla pracowników” a następnie „Protokoły”.
 • Po wybraniu „Protokoły” wyświetli się lista dostępnych protokołów dla zalogowanej osoby.
 • W przypadku kiedy dwa terminy są aktywne wykładowca ma możliwość wpisania ocen zarówno do I jak i do II terminu.
 • Widoczna przy terminach protokołu data zwrotu określa dzień i godzinę do której protokół może być edytowany. Po jego upływie tej daty dany termin zostanie zamknięty automatycznie.
 • Przywrócenie protokołu do edycji jest możliwe tylko w USOSadm. Prośbę o przywrócenie protokołu do edycji należy zgłosić na adres mailowy Dziekanatu.
 • W celu wystawienia ocen należy wybrać opcję wyświetl/edytuj przy danym przedmiocie, a następnie zastosuj dla właściwej grupy zajęciowej.
 • Wyświetlony zostanie protokół ze studentami zapisanymi do wybranej grupy zajęciowej związanej z danym przedmiotem. Jeżeli dla danego przedmiotu i zajęć zdefiniowano więcej niż jedną grupę, na formularzu będzie widać więcej grup zajęciowych z odpowiednimi numerami.
 • Jeżeli wykładowca prowadzi kilka grup zajęciowych, może skorzystać z opcji wyświetlenia pełnego protokołu (zastosuj dla wiersza pełny protokół). W tym przypadku na liście pojawią się studenci zapisani na zajęcia danego przedmiotu bez podziału na grupy.
 • W górnej części Edycji protokołu widoczne są podstawowe informacje dotyczące protokołu.
 • W prawach dostępu można zobaczyć szczegóły dotyczące protokołu oraz uprawnień do jego edycji przez użytkownika. 
 • Znajdują się tam również szczegółowe opisy dotyczące dostępu do odczytu i modyfikacji danych oraz statusów protokołów.
 • Opcja edycja komentarzy pozwala na dopisywanie komentarzy do ocen każdego studenta w każdym terminie. Zmianie ulega wtedy widok protokołu do wypełnienia (nazwa opcji zmienia się na ukryj komentarze), jeżeli wykładowca chce dopisywać komentarze przy ocenach zalecamy wybranie tej opcji przed wpisaniem ocen. Fragment formularza z komentarzami jest widoczny na rysunku poniżej.
 • Należy pamiętać, że komentarze są widoczne dla określonych użytkowników: 
  • Pierwszy komentarz (prywatny) jest widoczny dla wszystkich osób mających dostęp do danego wiersza protokołu (koordynatora przedmiotu, prowadzących grup, egzaminatorów).
  • Drugi komentarz (publiczny) jest ponadto widoczny dla związanego z nim studenta.
  • Wszystkie komentarze są widoczne dla pracownika Dziekanatu.

Dalsza część instrukcji będzie dotyczyła wariantu bez uzupełniania komentarzy. Komentarze można uzupełnić również po wpisaniu ocen, dopóki protokół jest otwarty do edycji wybierając opcję edycja
komentarzy.

 • Wprowadzenie ocen sprowadza się do wybrania z listy rozwijalnej odpowiedniej oceny w danym terminie dla każdej osoby.
 • Jeżeli z danym protokołem związanych jest więcej studentów niż mieści się na stronie, aktywne będą przyciski do nawigacji pomiędzy podstronami protokołu.
 • Widoczna również będzie informacja, które pozycje protokołu są aktualnie wyświetlanie oraz ile ich w sumie jest. W celu zakończenia wprowadzania ocen lub przejście na kolejną stronę należy wybrać „zapisz”.
 • Oceny niezapisanie są widoczne z innym kolorem tła. Próba przejścia na kolejną podstronę protokołu lub skorzystania bez zapisania zmian skończy się odpowiednim komunikatem na górze strony.
 • Zapisanie ocen powoduje, że są one natychmiastowo widoczne w USOSweb dla studentów. W USOSadm będą one widoczne po migracji danych.
 • Przycisk „cofnij zmiany” powoduje usunięcie ocen, które zostały wprowadzone, ale nie zostały zapisane.
 • Studenci skreśleni będą pokazani na protokole jako nieaktywni. Wystawienie oceny takiej osobie nie będzie możliwe.
 • W przypadku kiedy I termin protokołu jest już zamknięty, oceny dotyczące zatwierdzonego po ponownym wejściu w edycję protokołu będą widoczne w inny sposób.

Drukowanie protokołu

 • Drukowanie protokołu nie jest wymagane, jest natomiast możliwe poprzez opcję drukowanie protokołu dostępną w edycji protokołu. Protokół może zostać wydrukowany przed wpisaniem ocen.
 • Po jej wybraniu należy wskazać jaki ma być rodzaj wydruku. Wydruk protokołu jest uzależniony od tego, czy jest on drukowany dla konkretnej grupy zajęciowej czy jako pełny protokół. Informacje na temat wydruku będą widoczne w Opcjach wydruku.
 • Wybranie opcji „dalej” pokaże formularz parametrów wydruku dla protokołu. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień domyślnych, a to z kolei ma wypływ na wygląd wygenerowanego protokołu. 
 • Przycisk „drukuj” wygeneruje protokół w formie pliku pdf, pojawi się okno systemowe i konieczne będzie wskazanie folderu gdzie ma zostać zapisany plik.
 • Po wybraniu „zapisz” na dole okna przeglądarki pokaże się zapisany plik, który zostanie otworzony po jego kliknięciu za pomocą domyślnej aplikacji powiązanej z plikami pdf (np. Adobe Acrobat Reader lub przeglądarka internetowa).
 • W przypadku drukowania niezatwierdzonego protokołu, w prawym górnym rogu pojawi się czerwony napis: niezatwierdzony. Napis ten nie będzie widoczny dla protokołów, które zostały zatwierdzone.

Zajęcia

Plan zajęć w USOSweb
 • Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę „Mój USOSWEB”.
 • Z menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę „Plan zajęć”.
 • Aby zobaczyć semestralny plan, należy w „Wybrany podział planu” wybrać opcję „semestralny“ a następnie kliknąć „pokaż przedziały” aby zobaczyć pozostałe semestry (w tym nadchodzący semestr zimowy).
 • Po zaznaczeniu „pokaż zaawansowane ustawienia” można wybrać aby pokazywały się również numery grup oraz kody przedmiotów przy kafelkach na planie.

Dziekanat Studium Licencjackiego
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55, 22 564 60 00
Anna Rek, e-mail: anna.rek@sgh.waw.pl
Katarzyna Wójcicka, e-mail: katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl

Studium Licencjackie

Harmonogramy i inne informacje dla studentów