Zasady kształcenia doktorantów (start studiów przed 1.10.2019 r.)

Poniższe informacje dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Studia doktoranckie, zgodnie z procesem bolońskim są studiami trzeciego stopnia i realizowane są w kolegiach SGH, w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Na mocy obowiązujących przepisów mogą być prowadzone nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała nr 133 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Stypendia

  • doktoranckie
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego

Zarządzenie Rektora nr 46 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Świadczenia pomocy materialnej

  • zapomoga
  • stypendium Rektora
  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Rektora nr 56 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów (Dział VII).

Świadczenia, o których mowa w Regulaminie świadczeń dla studentów, w odniesieniu do doktorantów przyznaje Komisja Stypendialna ds. Doktorantów. Odwołania od decyzji KSD rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów.

Sprawozdania doktorantów

Zarządzenie nr 58 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu składania sprawozdań z działalności naukowej doktorantów.

Przewody doktorskie

Regulacje dotyczące prowadzenia przewodów doktorskich obowiązujące od dnia 1.10.2019 r.