Kadra naukowa SGH

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zatrudnionych jest łącznie ponad 1 300 pracowników, w tym ponad 800 pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.
  • Znaczną część kadry stanowią jej absolwenci, którzy po ukończeniu studiów zdecydowali się na karierę naukową lub zawodową w strukturach uczelni. Stopnie doktora nauk ekonomicznych otrzymało dotychczas około 3100 osób, a habilitacje ponad 770 osób.
  • W SGH zatrudnionych jest (według stanu na 31.12.2022) 73 profesorów, 206 profesorów uczelni, 363 adiunktów, 74 starszych wykładowców oraz 93 innych nauczycieli akademickich.
  • Do grona pracowników SGH należą znakomici przedstawiciele świata nauki, często łączący działalność badawczą z praktyką gospodarczą oraz pełnieniem wysokich funkcji w organach administracji rządowej, samorządowej, a także w instytucjach pozarządowych i organizacjach o charakterze międzynarodowym.
  • Przedstawiciele kadry naukowej SGH są nagradzani w prestiżowych konkursach za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej. Są także laureatami prestiżowych grantów naukowych m.in. NCN i NCBiR, realizują projekty o charakterze międzynarodowym np. w Programie Jeana Monneta.
  • Badacze z SGH publikują w najbardziej cenionych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych (także notowanych w bazach Scopus i Web of Science oraz o wysokim wskaźniku Impact Factor), wydają również liczne autorskie monografie. Są także członkami rad programowych i komitetów redakcyjnych wielu renomowanych czasopism.
  • W SGH przy projektach badawczych i dydaktycznych pracują lub ściśle współpracują również pracownicy zagraniczni, w tym wykładowcy goszczący w SGH w ramach umów międzyuczelnianych i projektów międzynarodowych, takich jak np. Erasmus +. Uczelnia nieustannie udoskonala międzynarodowy wymiar kształcenia i sieci swoich relacji.
  • Pracownicy SGH stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe tak w związku z awansami naukowymi, jak i poprzez ciągłe wsparcie metodyczne w zakresie nowoczesnej edukacji. Uczestniczą w licznych zewnętrznych kursach metodycznych, także zagranicznych, zaś dedykowana jednostka, Centrum Otwartej Edukacji SGH, wspiera ich w rozwoju nowoczesnych kompetencji dydaktycznych.

Strona z wyszukiwarką biogramów kadry naukowej SGH