Finansowanie działalności naukowej doktorantów Szkoły Doktorskiej SGH

Finansowanie może być przyznane doktorantowi, który terminowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej oraz Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH.

Dofinansowanie publikacji przyjętych do druku

Aby wnioskować o środki na publikacje, należy złożyć podanie do dziekana Szkoły Doktorskiej wraz dokumentami potwierdzającymi przyjęcie publikacji do druku oraz kalkulację kosztów publikacji i zaświadczenie ze strony promotora o zgodności publikacji z IPB. Możliwe jest również sfinansowanie redakcji językowej (proofreading) w przypadku czasopism za min 70 pkt. O przyznaniu środków decyduje dziekan Szkoły Doktorskiej. O środki można się ubiegać w ciągu całego roku w miarę pojawiających się potrzeb.

Udział w konferencjach

Udział w konferencjach z referatem są finansowane według następującej hierarchii:

Priorytetem jest udział w konferencji międzynarodowej zagranicznej z referatem. W drugiej kolejności w miarę posiadanych środków są finansowane konferencje krajowe (nawet o zasięgu międzynarodowym) z referatem. Udział w konferencjach bez referatów nie jest finansowany.

Aby uzyskać środki należy złożyć wniosek do dziekana Szkoły Doktorskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi przyjęcie referatu na konferencję, programem i planowanym kosztorysem. Wniosek powinien być zaopiniowane przez promotora/promotorów i powinien zawierać potwierdzenie, iż udział w konferencji jest związany z realizacją Indywidualnego Planu Badawczego Doktoranta.

Po otrzymaniu zgody Dziekana na finansowanie kosztów konferencji doktoranta, pracownik Biura Szkoły Doktorskiej składa stosowny wniosek w systemie workflow (wniosek musi być zaakceptowany przez władze administracyjne uczelni). Następnie doktorat podpisuje umowę wraz z załącznikiem. Do umowy dołączane są rachunki (w oryginale) wystawione na SGH.

W przypadku, gdy doktorant uczestniczy w konferencji zagranicznej, dodatkowo wypełnia wniosek o wyjazd zagraniczny.

Badania empiryczne

Środki na badania rozdzielane są w drodze konkursowej, regulowanej odrębnym regulaminem. Środki te będzie można uzyskać jeden raz w roku kalendarzowym.

Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa,
tel.: 22 564 73 15
tel.: 22 564 71 15