Domy studenta – informacje dla studentów

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU NA ROK 2024/25 DLA OBECNYCH STUDENTÓW

Informujemy, że wnioski o miejsce w akademiku na rok 2024/2025 dla osób, które obecnie posiadają status studenta SGH (w tym studenci III rok studiów licencjackich, którzy zamierzają kontynuować studia w SGH na studiach magisterskich), można składać w systemie USOSweb w terminie: 

21 maja 2024 godz. 9.00 – 22 maja 2024 godz. 12.00

Uwaga!

Proszę o sprawdzenie adresu zamieszkania w USOSweb. Komisja ds. Akademików będzie weryfikowała odległość w kilometrach podaną we wniosku ze stanem faktycznym w USOSweb. Nie ma możliwości zmiany adresu zamieszkania podczas składania wniosku. W przypadku niezgodności należy dokonać zmian przed rozpoczęciem rekrutacji do akademików.

Adres zmieniamy przez USOSweb (Administracja akademików nie ma możliwości dokonania zmiany). Poniżej instrukcja jak dokonać zmiany adresu zamieszkania:

Logowanie do USOSweb  
Zakładka: Dla studentów
Złóż nowe podanie
Wybór rodzaju podania
Wypełnij podanie

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą systemu USOSweb.

Logowanie do USOSweb odbywa się za pomocą loginu i hasła przesłanego przez uczelnię. Aby wypełnić wniosek należy po zalogowaniu do systemu wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI a następnie wybrać Wniosek o miejsce w akademiku.

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Komisja ds. Akademików rozpatruje wnioski w następującej kolejności:

 1. członkowie Komisji ds. Akademików;
 2. a) osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) Uwaga! Orzeczenie musi zostać zarejestrowane w Biurze Do Spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami najpóźniej do 22.05.2024 do godz. 12:00;
  b) osoby ze specjalnymi potrzebami ze względu na stan zdrowia, czego doświadczają w okresie trwającym minimum 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w sprawie zakwaterowania w DS, zgodnie z wystawionym przez lekarza specjalistę zaświadczeniem w tej sprawie.  Uwaga! Zaświadczenie lekarskie musi zostać zarejestrowane w Biurze Do Spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami najpóźniej do 22.05.2024 do godz. 12:00.
 3. osoby będące sierotami lub półsierotami pod warunkiem załączeniu do wniosku w systemie USOSweb skanu dokumentu potwierdzającego sieroctwo lub półsieroctwo, a w przypadku dokumentu wystawionego w języku innym niż język polski – również jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 4. studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący więcej niż 40 km od Uczelni, którzy otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 5. studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący więcej niż 40 km od Uczelni, którzy nie otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 6. studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący mniej niż 40 km od Uczelni, którzy otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 7. studenci studiów niestacjonarnych zamieszkujący więcej niż 40 km od Uczelni, którzy otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 8. studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący mniej niż 40 km od Uczelni, którzy nie otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 9. studenci studiów niestacjonarnych zamieszkujący więcej niż 40 km od Uczelni, którzy nie otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 10. studenci studiów niestacjonarnych zamieszkujący mniej niż 40 km od Uczelni, którzy otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 11. studenci studiów niestacjonarnych zamieszkujący mniej niż 40 km od Uczelni, którzy nie otrzymywali stypendium socjalne w roku 2023/24;
 12. pozostałe osoby niewymienione w pkt 1-11 oraz osoby niewymienione w pkt 13;
 13. osoby, które w poprzednim roku akademickim zamieszkiwały w DS i otrzymały karę porządkową, taką jak: pisemne ostrzeżenie lub pisemne upomnienie. 

Punkty od 2 do 11 dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców określonych w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 PSWiN.

Wnioski, dla studentów przyjętych na I rok studiów licencjackich oraz dla studentów przyjętych na I rok studiów magisterskich, którzy ukończyli studia licencjackie na innej uczelni niż SGH, będę przyjmowana w późniejszym terminie.

Aby otrzymać miejsce w akademiku wyłącznie na jeden semestr należy zaznaczyć to we wniosku.

Zgodnie z regulaminem, osoby które otrzymały nakaz wykwaterowania mogą ponownie zamieszkać w akademiku SGH po upływie 5 lat.

Wnioski w ramach poszczególnych grup rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń! 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia organizacji miejsc w Domach Studenta SGH Nr 1 „Sabinki” i Nr 3 Grosik w okresie roku akademickiego 2024/25. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a następnie jej wykonania).
 4. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji miejsc w Domach Studenta w roku akademickim 2024/25 tj. do 30.06.2025. 
 6. Odbiorcy danych
  Dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. 
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Informacja o prawie wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Lista rezerwowa

Zapisy na listę rezerwową na rok akademicki 2023/2024 zostaną uruchomione 15 września 2023 r. o godz. 9:00.

Aby zapisać się na listę należy wypełnić formularz.

Lista rezerwowa uruchamiana jest dla osób, które nie złożyły wniosku o akademik w terminie lub ich wniosek został rozpatrzony negatywnie. Zapisy na listę rezerwową prowadzone są przez cały rok akademicki.

Informacja o przydzielonym pokoju przekazywana jest telefonicznie lub mailowo. Miejsce dostępne jest przez 48 godzin. Po upływie tego czasu przydzielane jest kolejnej osobie.

Zasady kwaterowania z listy rezerwowej:

Aby otrzymać miejsce w Domu Studenta SGH należy wypełnić formularz Listy rezerwowej oraz kliknąć przycisk „Prześlij”. Miejsca z listy rezerwowej są przydzielane w kolejności zgłoszeń na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, przy czym w pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci i doktoranci SGH.

Miejsca z listy rezerwowej można otrzymać jeśli w akademiku jest wolne miejsce w pokoju męskim lub damskim. Osoba, której przyznano miejsce z listy rezerwowej może zakwaterować się do akademika w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia jej o tym fakcie przez pracownika administracji Domu Studenta telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia organizacji miejsc w Domu Studenta roku akademickim 2023/2024. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a następnie jej wykonania).
 4. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia organizacji funkcjonowania Domu Studenta w roku akademickim 2023/2024.
 6. Odbiorcy danych
  Dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania.
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Informacja o prawie wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Przydzielanie miejsca w domu studenta

Miejsca w pokojach dla studentów starszych roczników przydziela Komisja ds. Akademików, czyli sami studenci. Aby zamieszkać w konkretnym pokoju, po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws. przyznania miejsca, należy napisać w tej sprawie maila na adres Komisji.

W przypadku gdy kilka osób chciałoby zamieszkać w konkretnym pokoju, wówczas Komisja przydzieli miejsce jednej osobie kierując się następującymi przesłankami:

 • średnia skumulowana z całego toku studiów,
 • liczba lat spędzona w domach studenta,
 • aktywność na rzecz domów studenta.

Aby zamieszkać w pokoju dwuosobowym z wybraną osobą, również należy zgłosić to Komisji, która uwzględni to przydzielając miejsca.

Studenci pierwszego roku otrzymują miejsca w wolnych pokojach.

Zakwaterowanie

Aby zamieszkać w domu studenta należy mieć ze sobą dowód osobisty, paszport, Kartę Polaka lub inny dowód tożsamości oraz zdjęcie w formacie legitymacyjnym.

W chwili zakwaterowania studenci otrzymują komplet pościeli, klucz do pokoju oraz indywidualną kartę mieszkańca.

Zgodnie z regulaminem, należy zakwaterować się w akademiku na 7 dni przed lub 7 dni po dacie rozpoczęcia roku akademickiego, czyli najczęściej od 23 września do 8 października. Niezakwaterowanie w terminie oznacza stratę miejsca w akademiku. W przypadku braku możliwości zakwaterowania we wskazanym terminie, należy poinformować o tym wysyłając maila na adres Biura Domów Studenta. 

Kwaterowanie do akademika Sabinki na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna się 19 lutego i trwa do 3 marca włącznie.

Administracja w okresie kwaterowania pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Opłaty na okres wakacji 2024

Dom Studenta Nr 1 „Sabinki” w okresie 1 lipca – 23 września 2024 r.

 1. Studenci i doktoranci SGH
  1. pokój 1-osobowy
   • 60,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 900,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę;
  2. pokój 2-osobowy:
   • 50,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 730,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę
 2. Goście osób wymienionych w pkt. 1, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2.00-7.30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 50,00 zł brutto.

Dom Studenta Nr 1 „Sabinki” w okresie 1 lipca – 1 września 2024 r.

 1. Małżonkowie studentów i doktorantów SGH,  absolwenci SGH, osoby przyjęte i zakwalifikowane do przyjęcia na studia w SGH, studenci i doktoranci innych uczelni i ich małżonkowie:
  1. pokój 1-osobowy:
   • 65,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 980,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę;
  2. pokój 2-osobowy:
   • 55,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 800,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę
 2. Pozostałe osoby:
  1. pokój 1-osobowy: 150,00 zł brutto – doba/osobę;
  2. pokój 2-osobowy: 120,00 zł brutto – doba/osobę.
 3. Goście osób wymienionych w pkt. 1-2, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2.00-7.30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 50,00 zł brutto.

Dom Studenta Nr 3 „Grosik” w okresie 1 lipca – 23 września 2024 r.

Studenci i doktoranci SGH

 1. pokój 1-osobowy
  • 70,00 zł brutto – doba/osobę,
  • 1100,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę;
 2. pokój 2-osobowy:
  • 60,00 zł brutto – doba/osobę,
  • 900,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę
 3. Goście osób wymienionych w pkt. 1, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2.00-7.30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 50,00 zł brutto.

Dom Studenta Nr 3 „Grosik” w okresie 1 lipca – 1 września 2024 r.

 1. Małżonkowie studentów i doktorantów SGH,  absolwenci SGH, osoby przyjęte i zakwalifikowane do przyjęcia na studia w SGH, studenci i doktoranci innych uczelni i ich małżonkowie:
  1. pokój 1-osobowy:
   • 75,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 1200,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę;
  2. pokój 2-osobowy:
   • 65,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 980,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę
 2. Pozostałe osoby:
  1. pokój 1-osobowy: 200,00 zł brutto – doba/osobę;
  2. pokój 2-osobowy: 170,00 zł brutto – doba/osobę.
 3. Goście osób wymienionych w pkt. 1-2, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2.00-7.30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 50,00 zł brutto.

Uwaga! Od 2 września 2024 w akademiku mogą mieszkać jedynie osoby, które otrzymały przydział do akademika na rok akademicki 2024/2025

Opłaty na rok akademicki 2023/2024

DS1 „SABINKI”

 1. Studenci i doktoranci SGH
  1. pokój 1-osobowy
   • 30,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 900,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3600,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 24,34 zł brutto – doba/osobę,
   • 730,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 2920,00 zł brutto – semestr/osobę
 2. Małżonkowie studentów i doktorantów:
  • 26,28zł brutto – doba/osobę,
  • 788,40 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
  • 3153,60 zł brutto – semestr/osobę
 3. Absolwenci SGH, studenci i doktoranci innych uczelni:
  1. pokój 1-osobowy
   • 32,40 zł brutto – doba/osobę,
   • 972,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3888,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 26,28 zł brutto – doba/osobę,
   • 788,40 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3153,60 zł brutto – semestr/osobę
 4. Pozostałe osoby:
  1. pokój 1-osobowy – 150,00 zł brutto – każda doba/osobę,
  2. pokój 2-osobowy – 120,00 zł brutto – każda doba/osobę.
    
 5. Goście osób wymienionych w pkt. 1-4, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2:00-7:30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 50,00 zł brutto.
   
 6. Dodatkowe opłaty stałe ponoszone przez osoby, o których mowa w ust. 1-3 wynoszą:
 • 1100,00 zł brutto kaucja indywidualna,
 • 50,00 zł brutto za wydanie duplikatu karty mieszkańca,
 • 150,00 zł brutto za pozostawienie nieposprzątanego pokoju przy wykwaterowaniu,
 • 100,00 zł brutto za wystawienie śmieci z pokoju na korytarz,
 • 100,00 zł brutto za wynoszenie śmieci do kuchennych pojemników na odpadki,
 • 100,00 zł brutto za złamanie zakazu palenia,
 • 200,00 zł brutto za zanieczyszczenie pomieszczeń ogólnodostępnych.

DS3 „GROSIK”

 1. Studenci i doktoranci SGH
  1. pokój 1-osobowy
   • 36,67 zł brutto – doba/osobę,
   • 1100,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 4400,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 30,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 900,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3600,00 zł brutto – semestr/osobę
 2. Małżonkowie studentów i doktorantów:
  • 32,40 zł brutto – doba/osobę,
  • 972,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
  • 3888,00 zł brutto – semestr/osobę
 3. Absolwenci SGH, studenci i doktoranci innych uczelni:
  1. pokój 1-osobowy
   • 39,60 zł brutto – doba/osobę,
   • 1188,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 4752,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 32,40 zł brutto – doba/osobę,
   • 972,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3888,00 zł brutto – semestr/osobę
 4. Pozostałe osoby:
  1. pokój 1-osobowy – 200,00 zł brutto – każda doba/osobę,
  2. pokój 2-osobowy – 170,00 zł brutto – każda doba/osobę.
    
 5. Goście osób wymienionych w pkt. 1-4, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2:00-7:30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 70,00 zł brutto.
   
 6. Dodatkowe opłaty stałe ponoszone przez osoby, o których mowa w ust. 1-3 wynoszą:
 • 1100,00 zł brutto kaucja indywidualna,
 • 50,00 zł brutto za wydanie duplikatu karty mieszkańca,
 • 150,00 zł brutto za pozostawienie nieposprzątanego pokoju przy wykwaterowaniu,
 • 100,00 zł brutto za wystawienie śmieci z pokoju na korytarz,
 • 100,00 zł brutto za wynoszenie śmieci do kuchennych pojemników na odpadki,
 • 100,00 zł brutto za złamanie zakazu palenia,
 • 200,00 zł brutto za zanieczyszczenie pomieszczeń ogólnodostępnych.
Komisja ds. akademików

Komisja ds. Akademików reprezentuje mieszkańców Domów Studenta w kontaktach z administracją uczelni. Do zadań Komisji należy również desygnowanie pokoi studentom, którzy otrzymali miejsce w akademiku. 

e-mail: komisja-akademiki@sgh.waw.pl

Skład Komisji ds. Akademików

 • Agata Wyszkowska – przewodnicząca
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany
  Facebook
 • Tomasz Pszczoła - wiceprzewodniczący
 • Aliaksandr Mazur – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany.
 • Filip Grabowski – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany.
 • Anastasiya Kalinnik – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany.
 • Arsenij Polakow – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, opieka nad depozytem w Sabinkach.
  e-mail: sabinki.depozyt@gmail.com
 • Tsimafei Dzmitruk – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, opieka nad depozytem w Sabinkach.
  e-mail: sabinki.depozyt@gmail.com
Akademik Sabinki – pokój jednoosobowy na pierwszym piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na pierwszym piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na drugim piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na trzecim piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na czwartym piętrze
Akademik Sabinki – kuchnia
Akademik Sabinki – łazienka
Akademik Sabinki – łazienka
Akademik Sabinki – parter
Akademik Sabinki – recepcja
Akademik Sabinki – wejście
akademik sabinki – altana
akademik sabinki – podwórko
akademik sabinki – podwórko
akademik sabinki – stojak na rowery
Akademik Sabinki

Biuro Domów Studenta
tel.: 22 564 66 30, 22 564 66 40
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

Dom Studenta Nr 1 „Sabinki”
al. Niepodległości 147 pok. 1
tel. 22 564 66 00
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

Dom Studenta Nr 3 „Grosik”
ul. Madalińskiego 31/33 pok. 5 
tel. 22 564 80 00
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00