Domy studenta – informacje dla studentów

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą systemu USOSweb.

Logowanie do USOSweb odbywa się za pomocą loginu i hasła przesłanego przez uczelnię. Aby wypełnić wniosek należy po zalogowaniu do systemu wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI a następnie wybrać Wniosek o miejsce w akademiku.

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Komisja ds. Akademików rozpatruje wnioski w następującej kolejności:

 1. a) osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.)
  Uwaga! Orzeczenie musi zostać zarejestrowane w Biurze Do Spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania wniosków, wskazanym powyżej,
  b) osoby ze specjalnymi potrzebami ze względu na stan zdrowia, czego doświadczają w okresie trwającym minimum 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w sprawie zakwaterowania w DS, zgodnie z wystawionym przez lekarza specjalistę zaświadczeniem w tej sprawie. 
  Uwaga! Zaświadczenie lekarskie musi zostać zarejestrowane w Biurze Do Spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania wniosków, wskazanym powyżej.
   
 2. osoby będące sierotami lub półsierotami pod warunkiem załączeniu do wniosku w systemie USOSweb skanu dokumentu potwierdzającego sieroctwo lub półsieroctwo, a w przypadku dokumentu wystawionego w języku innym niż język polski – również jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   
 3. studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący więcej niż 40 km od uczelni,
   
 4. studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący mniej niż 40 km od uczelni,
   
 5. studenci studiów niestacjonarnych zamieszkujący więcej niż 40 km od uczelni,
   
 6. studenci studiów niestacjonarnych zamieszkujący mniej niż 40 km od uczelni,
   
 7. pozostałe osoby niewymienione w pkt 1-6 oraz osoby niewymienione w pkt 8,
   
 8. osoby, które w poprzednim roku akademickim zamieszkiwały w DS i otrzymały karę porządkową, taką jak: pisemne ostrzeżenie lub pisemne upomnienie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia organizacji miejsc w Domu Studenta SGH Nr 1 „Sabinki” w okresie roku akademickiego 2023/24. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a następnie jej wykonania).
 4. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji miejsc w Domu Studenta w roku akademickim 2023/24 tj. do 30.06.2024.
 6. Odbiorcy danych
  Dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania.
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Informacja o prawie wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Lista rezerwowa

Zapisy na listę rezerwową na rok akademicki 2023/2024 zostaną uruchomione 15 września 2023 r. o godz. 9:00.

Aby zapisać się na listę należy wypełnić formularz.

Lista rezerwowa uruchamiana jest dla osób, które nie złożyły wniosku o akademik w terminie lub ich wniosek został rozpatrzony negatywnie. Zapisy na listę rezerwową prowadzone są przez cały rok akademicki.

Informacja o przydzielonym pokoju przekazywana jest telefonicznie lub mailowo. Miejsce dostępne jest przez 48 godzin. Po upływie tego czasu przydzielane jest kolejnej osobie.

Zasady kwaterowania z listy rezerwowej:

Aby otrzymać miejsce w Domu Studenta SGH należy wypełnić formularz Listy rezerwowej oraz kliknąć przycisk „Prześlij”. Miejsca z listy rezerwowej są przydzielane w kolejności zgłoszeń na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, przy czym w pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci i doktoranci SGH.

Miejsca z listy rezerwowej można otrzymać jeśli w akademiku jest wolne miejsce w pokoju męskim lub damskim. Osoba, której przyznano miejsce z listy rezerwowej może zakwaterować się do akademika w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia jej o tym fakcie przez pracownika administracji Domu Studenta telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia organizacji miejsc w Domu Studenta roku akademickim 2023/2024. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a następnie jej wykonania).
 4. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia organizacji funkcjonowania Domu Studenta w roku akademickim 2023/2024.
 6. Odbiorcy danych
  Dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania.
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Informacja o prawie wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Przydzielanie miejsca w domu studenta

Miejsca w pokojach dla studentów starszych roczników przydziela Komisja ds. Akademików, czyli sami studenci. Aby zamieszkać w konkretnym pokoju, po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws. przyznania miejsca, należy napisać w tej sprawie maila na adres Komisji.

W przypadku gdy kilka osób chciałoby zamieszkać w konkretnym pokoju, wówczas Komisja przydzieli miejsce jednej osobie kierując się następującymi przesłankami:

 • średnia skumulowana z całego toku studiów,
 • liczba lat spędzona w domach studenta,
 • aktywność na rzecz domów studenta.

Aby zamieszkać w pokoju dwuosobowym z wybraną osobą, również należy zgłosić to Komisji, która uwzględni to przydzielając miejsca.

Studenci pierwszego roku otrzymują miejsca w wolnych pokojach.

Zakwaterowanie

Aby zamieszkać w domu studenta należy mieć ze sobą dowód osobisty, paszport, Kartę Polaka lub inny dowód tożsamości oraz zdjęcie w formacie legitymacyjnym.

W chwili zakwaterowania studenci otrzymują komplet pościeli, klucz do pokoju oraz indywidualną kartę mieszkańca.

Zgodnie z regulaminem, należy zakwaterować się w akademiku na 7 dni przed lub 7 dni po dacie rozpoczęcia roku akademickiego, czyli najczęściej od 23 września do 8 października. Niezakwaterowanie w terminie oznacza stratę miejsca w akademiku. W przypadku braku możliwości zakwaterowania we wskazanym terminie, należy poinformować o tym wysyłając maila na adres Biura Domów Studenta. 

Kwaterowanie do akademika Sabinki na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna się 19 lutego i trwa do 3 marca włącznie.

Administracja w okresie kwaterowania pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Opłaty na okres wakacji 2023
 1. Studenci i doktoranci SGH
  1. pokój 1-osobowy
   • 60,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 900,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę;
  2. pokój 2-osobowy:
   • 50,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 730,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę
 2. Goście osób wymienionych w pkt. 1, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2:00-7:30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 40,00 zł brutto.
 3. Małżonkowie studentów i doktorantów SGH,  absolwenci SGH, osoby przyjęte i zakwalifikowane do przyjęcia na studia w SGH, studenci i doktoranci innych uczelni i ich małżonkowie:
  1. pokój 1-osobowy:
   • 65,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 970,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę;
  2. pokój 2-osobowy:
   • 55,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 800,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę
 4. Pozostałe osoby:
  1. pokój 1-osobowy: 130,00 zł brutto – doba/osobę;
  2. pokój 2-osobowy: 110,00 zł brutto – doba/osobę.
 5. Goście osób wymienionych w pkt. 3-4, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2:00-7:30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 55,00 zł brutto.
Opłaty na rok akademicki 2023/2024

DS1 „SABINKI”

 1. Studenci i doktoranci SGH
  1. pokój 1-osobowy
   • 30,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 900,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3600,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 24,34 zł brutto – doba/osobę,
   • 730,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 2920,00 zł brutto – semestr/osobę
 2. Małżonkowie studentów i doktorantów:
  • 26,28zł brutto – doba/osobę,
  • 788,40 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
  • 3153,60 zł brutto – semestr/osobę
 3. Absolwenci SGH, studenci i doktoranci innych uczelni:
  1. pokój 1-osobowy
   • 32,40 zł brutto – doba/osobę,
   • 972,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3888,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 26,28 zł brutto – doba/osobę,
   • 788,40 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3153,60 zł brutto – semestr/osobę
 4. Pozostałe osoby:
  1. pokój 1-osobowy – 150,00 zł brutto – każda doba/osobę,
  2. pokój 2-osobowy – 120,00 zł brutto – każda doba/osobę.
    
 5. Goście osób wymienionych w pkt. 1-4, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2:00-7:30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 50,00 zł brutto.
   
 6. Dodatkowe opłaty stałe ponoszone przez osoby, o których mowa w ust. 1-3 wynoszą:
 • 1100,00 zł brutto kaucja indywidualna,
 • 50,00 zł brutto za wydanie duplikatu karty mieszkańca,
 • 150,00 zł brutto za pozostawienie nieposprzątanego pokoju przy wykwaterowaniu,
 • 100,00 zł brutto za wystawienie śmieci z pokoju na korytarz,
 • 100,00 zł brutto za wynoszenie śmieci do kuchennych pojemników na odpadki,
 • 100,00 zł brutto za złamanie zakazu palenia,
 • 200,00 zł brutto za zanieczyszczenie pomieszczeń ogólnodostępnych.

DS3 „GROSIK”

 1. Studenci i doktoranci SGH
  1. pokój 1-osobowy
   • 36,67 zł brutto – doba/osobę,
   • 1100,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 4400,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 30,00 zł brutto – doba/osobę,
   • 900,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3600,00 zł brutto – semestr/osobę
 2. Małżonkowie studentów i doktorantów:
  • 32,40 zł brutto – doba/osobę,
  • 972,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
  • 3888,00 zł brutto – semestr/osobę
 3. Absolwenci SGH, studenci i doktoranci innych uczelni:
  1. pokój 1-osobowy
   • 39,60 zł brutto – doba/osobę,
   • 1188,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 4752,00 zł brutto  - semestr/osobę.
  2. pokój 2-osobowy:
   • 32,40 zł brutto – doba/osobę,
   • 972,00 zł brutto – 1 miesiąc/osobę,
   • 3888,00 zł brutto – semestr/osobę
 4. Pozostałe osoby:
  1. pokój 1-osobowy – 200,00 zł brutto – każda doba/osobę,
  2. pokój 2-osobowy – 170,00 zł brutto – każda doba/osobę.
    
 5. Goście osób wymienionych w pkt. 1-4, którzy pozostaną w domu studenta SGH w godzinach 2:00-7:30 uiszczają każdorazowo opłatę w wysokości 70,00 zł brutto.
   
 6. Dodatkowe opłaty stałe ponoszone przez osoby, o których mowa w ust. 1-3 wynoszą:
 • 1100,00 zł brutto kaucja indywidualna,
 • 50,00 zł brutto za wydanie duplikatu karty mieszkańca,
 • 150,00 zł brutto za pozostawienie nieposprzątanego pokoju przy wykwaterowaniu,
 • 100,00 zł brutto za wystawienie śmieci z pokoju na korytarz,
 • 100,00 zł brutto za wynoszenie śmieci do kuchennych pojemników na odpadki,
 • 100,00 zł brutto za złamanie zakazu palenia,
 • 200,00 zł brutto za zanieczyszczenie pomieszczeń ogólnodostępnych.
Komisja ds. akademików

Komisja ds. Akademików reprezentuje mieszkańców Domów Studenta w kontaktach z administracją uczelni. Do zadań Komisji należy również desygnowanie pokoi studentom, którzy otrzymali miejsce w akademiku. 

e-mail: komisja-akademiki@sgh.waw.pl

Skład Komisji ds. Akademików

 • Agata Wyszkowska – przewodnicząca
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany
  Facebook
 • Tomasz Pszczoła - wiceprzewodniczący
 • Aliaksandr Mazur – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany.
 • Filip Grabowski – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany.
 • Anastasiya Kalinnik – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany.
 • Arsenij Polakow – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, opieka nad depozytem w Sabinkach.
  e-mail: sabinki.depozyt@gmail.com
 • Tsimafei Dzmitruk – członek komisji
  Pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, opieka nad depozytem w Sabinkach.
  e-mail: sabinki.depozyt@gmail.com
Akademik Sabinki – pokój jednoosobowy na pierwszym piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na pierwszym piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na drugim piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na trzecim piętrze
Akademik Sabinki – pokój dwuosobowy na czwartym piętrze
Akademik Sabinki – kuchnia
Akademik Sabinki – łazienka
Akademik Sabinki – łazienka
Akademik Sabinki – parter
Akademik Sabinki – recepcja
Akademik Sabinki – wejście
akademik sabinki – altana
akademik sabinki – podwórko
akademik sabinki – podwórko
akademik sabinki – stojak na rowery
Akademik Sabinki

Biuro Domów Studenta
tel.: 22 564 66 30, 22 564 66 40
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

Dom Studenta Nr 1 „Sabinki”
al. Niepodległości 147 pok. 1
tel. 22 564 66 00
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

Dom Studenta Nr 3 „Grosik”
ul. Madalińskiego 31/33 pok. 5 
tel. 22 564 80 00
e-mail: bds@sgh.waw.pl
Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00