Domy studenta – informacje dla studentów

  Szanowni Studenci,

  informujemy, że w systemie USOSweb zostały udostępnione decyzje w sprawie przyznania miejsca w Domach Studenta:

  • 8 września 2022 dla studentów I roku studiów licencjackich,
  • 15 września 2022 dla studentów I roku studiów magisterskich, którzy studia I stopnia skończyli w innej uczelni niż SGH.
  Jak złożyć wniosek?

  Aby złożyć wniosek o akademik, należy zalogować się do systemu USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH.

  Następnie należy kliknąć kolejno w: DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI -> lista wniosków -> Wniosek o akademik.

  Po wypełnieniu wniosku należy go zarejestrować.

  Skany niektórych dokumentów (dotyczy studentów pierwszego semestru) należy dodatkowo przesłać z adresu w domenie SGH na adres mailowy Biura Domów Studenta:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: jeżeli student zarejestrował swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Dziale Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, nie należy dołączać żadnych dokumentów; jeśli orzeczenie o niepełnosprawności nie było zarejestrowane w Dziale Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, należy dołączyć ten dokument do wniosku o akademik (uwzględniane są wyłącznie orzeczenia o niepełnosprawności wystawione przez polski organ),
  • sieroctwo lub półsieroctwo: należy dołączyć akt zgonu rodzica lub rodziców (w przypadku dokumentów wystawionych w języku innym, niż język polski, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

  Kolejność przyznawania miejsc w akademiku określa Regulamin świadczeń dla studentów.

  Aby otrzymać miejsce w akademiku wyłącznie na jeden semestr należy zaznaczyć to we wniosku.

  Zgodnie z regulaminem, osoby które otrzymały nakaz wykwaterowania mogą ponownie zamieszkać w akademiku SGH po upływie 5 lat.

  Lista rezerwowa

  Zapisy na listę rezerwową na rok akademicki 2022/23 zostaną uruchomione 15 września 2022 r. o godz. 12:00.

  Aby zapisać się na listę należy wypełnić poniższy formularz.

  Lista rezerwowa uruchamiana jest dla osób, które nie złożyły wniosku o akademik w terminie lub ich wniosek został rozpatrzony negatywnie. Zapisy na listę rezerwową prowadzone są przez cały rok akademicki.

  Informacja o przydzielonym pokoju przekazywana jest telefonicznie lub mailowo. Miejsce dostępne jest przez 48 godzin. Po upływie tego czasu przydzielane jest kolejnej osobie.

  Zasady kwaterowania z listy rezerwowej:

  Aby otrzymać miejsce w Domu Studenta SGH należy wypełnić formularz Listy rezerwowej oraz kliknąć przycisk „Prześlij”. Miejsca z listy rezerwowej są przydzielane w kolejności zgłoszeń na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, przy czym w pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci i doktoranci SGH.

  Miejsca z listy rezerwowej można otrzymać jeśli w akademiku jest wolne miejsce w pokoju męskim lub damskim. Osoba, której przyznano miejsce z listy rezerwowej może zakwaterować się do akademika w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia jej o tym fakcie przez pracownika administracji Domu Studenta telefonicznie lub e-mailem.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administrator
   Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
  2. Inspektor Ochrony Danych
   W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl.
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia organizacji miejsc w Domu Studenta w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a następnie jej wykonania).
  4. Obowiązek podania danych osobowych
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Czas przetwarzania danych osobowych
   Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia organizacji funkcjonowania Domu Studenta w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
  6. Odbiorcy danych
   Dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
  7. Prawa związane z przetwarzaniem
   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania.
   Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
  8. Informacja o prawie wniesienia skargi
   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
  Przydzielanie miejsca w domu studenta

  Miejsca w pokojach dla studentów starszych roczników przydziela Komisja ds. Akademików, czyli sami studenci. Aby zamieszkać w konkretnym pokoju, po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws. przyznania miejsca, należy napisać w tej sprawie maila na adres Komisji.

  W przypadku gdy kilka osób chciałoby zamieszkać w konkretnym pokoju, wówczas Komisja przydzieli miejsce jednej osobie kierując się następującymi przesłankami:

  • średnia skumulowana z całego toku studiów,
  • liczba lat spędzona w domach studenta,
  • aktywność na rzecz domów studenta.

  Aby zamieszkać w pokoju dwuosobowym z wybraną osobą, również należy zgłosić to Komisji, która uwzględni to przydzielając miejsca.

  Studenci pierwszego roku otrzymują miejsca w wolnych pokojach.

  Zakwaterowanie

  Aby zamieszkać w domu studenta należy mieć ze sobą dowód osobisty, paszport, Kartę Polaka lub inny dowód tożsamości oraz zdjęcie w formacie legitymacyjnym.

  W chwili zakwaterowania studenci otrzymują komplet pościeli, klucz do pokoju oraz indywidualną kartę mieszkańca.

  Zgodnie z regulaminem, należy zakwaterować się w akademiku na 7 dni przed lub 7 dni po dacie rozpoczęcia roku akademickiego, czyli najczęściej od 23 września do 8 października. Niezakwaterowanie w terminie oznacza stratę miejsca w akademiku. W przypadku braku możliwości zakwaterowania we wskazanym terminie, należy poinformować o tym wysyłając maila na adres Biura Domów Studenta. 

  Kwaterowanie do akademików SGH na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna się 13 lutego i trwa do 24 lutego włącznie.

  Administracja w okresie kwaterowania pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

  Opłaty

  Opłata za miejsce w akademiku zależy od wielkości pokoju. Miejsce w pokoju jednoosobowym to koszt 780 zł miesięcznie. Miejsce w pokoju dwuosobowym to koszt 630 zł miesięcznie.

  W przeciągu 7 dni od podpisania umowy należy również wpłacić kaucję, która wynosi 700 zł. Kaucje i inne opłaty wpłacane są na indywidualny numer rachunku bankowego podany w systemie USOSweb. Kaucja zwracana jest na koniec okresu zakwaterowania.

  Komisja ds. akademików

  Komisja ds. Akademików reprezentuje mieszkańców Domów Studenta w kontaktach z administracją uczelni. Do zadań Komisji należy również desygnowanie pokoi studentom, którzy otrzymali miejsce w akademiku. 

  e-mail: komisja-akademiki@sgh.waw.pl

  Skład Komisji ds. Akademików

  Agata Wyszkowska – przewodnicząca


  Tomasz Pszczoła - wiceprzewodniczący


  Aliaksandr Mazur – członek Komisji


  Biuro Domów Studenta
  tel.: 22 564 66 30, 22 564 66 40
  e-mail: bds@sgh.waw.pl
  Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

  Dom Studenta Nr 1 „Sabinki”
  al. Niepodległości 147 pok. 1
  tel. 22 564 66 00
  e-mail: bds@sgh.waw.pl
  Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00

  Dom Studenta Nr 3 „Grosik”
  ul. Madalińskiego 31/33 pok. 5 
  tel. 22 564 80 00
  e-mail: bds@sgh.waw.pl
  Godziny pracy administracji: pon. – pt. 7:30 - 14:00