Organizacje partnerskie

SGH jest członkiem prestiżowych międzynarodowych sieci i organizacji, które wpływają na pozycję SGH na arenie międzynarodowej i tworzenie światowego obszaru badań i szkolnictwa wyższego.

 

CIVICA – The European University of Social Sciences

Sojusz CIVICA łączy dziesięć wiodących europejskich uczelni wyższych nauk społecznych, nauk humanistycznych, zarządzania biznesem i polityki publicznej – łącznie 72 000 studentów i 13 000 pracowników akademickich. Wspólnie instytucje te korzystają z coraz silniejszego połączenia dydaktyki, badań i innowacji, aby mobilizować i dzielić się wiedzą jako dobrem publicznym oraz wzmacniać poczucie odpowiedzialności obywatelskiej w Europie i poza jej granicami.

CIVICA obejmuje prestiżowe uczelnie europejskie z obszaru nauk społecznych: Bocconi University (Włochy), Central European University (Austria), European University Institute (Włochy), Hertie School (Niemcy), National University of Political Studies and Public Administration (Rumunia), Sciences Po, Paris (Francja), Stockholm School of Economics (Szwecja), The London School of Economics and Political Sciences (Wielka Brytania). 23 marca 2022 r. do konsorcjum przyjęto dwie nowe uczelnie: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz IE University (Hiszpania), zwiększając grono członków do 10.

EUA – EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION

EUA to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie. EUA działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących przyszłości edukacji wyższej.

Powstała w marcu 2001 roku w wyniku połączenia CRE (Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich) i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Europejskich.  Należą do niego zarówno poszczególne uczelnie, jak też krajowe konferencje rektorów akademickich. Jest opiniotwórczym stowarzyszeniem uniwersytetów europejskich (ok. 850 członków z 47 krajów). Powstanie EUA bezpośrednio wiąże się z realizacją procesu bolońskiego. Właśnie ta organizacja jest jedną z najważniejszych instytucji wspierających realizację procesu bolońskiego, obok m. in. Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Obecnie Stowarzyszenie jest głównym partnerem organów Unii Europejskiej w sprawach szkolnictwa akademickiego i w pewnym sensie nawet wyprzedza proces integracji, gdyż do EUA należą także uczelnie i organizacje spoza Unii. Ogólnie rzecz biorąc, EUA wspiera działalność edukacyjną i badawczą. Jako pan-europejska platforma dla uniwersytetów, EUA jest kluczowym partnerem dla decydentów na poziomie europejskim w coraz szerszej gamie dziedzin publicznej debaty.

Kluczowe priorytety dla uczelni i dla EUA to:

  1. Budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach procesu bolońskiego
  2. Badania i innowacje
  3. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i badań
  4. Poprawa jakości europejskich uczelni
  5. Zarządzanie, autonomia i finansowanie.
AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business

ogólnoświatowe stowarzyszenie uczelni ekonomicznych przyznające prestiżową akredytację AACSB. Łączy świat nauki, studentów i biznesu, aby razem tworzyć następne pokolenie przywódców. Powstało w 1916 r. jako amerykańska instytucja przyznająca akredytacje dla szkół biznesu, potem rozwinęła swoją działalność na cały świat. Obecnie posiada 1600 członków i ponad 800 akredytowanych szkół biznesu z całego świata.

EFMD - The Management Development Network

międzynarodowa sieć uczelni, firm, organizacji publicznych z ponad 80 krajów świata. EFMD tworzy forum dla wymiany informacji, badań, dyskusji nad innowacjami i najlepszymi rozwiązaniami dot. rozwoju zarządzania. EFMD jest uznaną w skali światowej organizacją akredytującą jakość szkól biznesu i programów zarządzania w szkolnictwie wyższym. Najbardziej znaną akredytacją dla szkół, mającą obecnie uznanie globalne jest EQUIS; EFMD przyznaje również akredytację EPAS (Programme Accreditation System). W chwili obecnej EQUIS jest znakiem jakości dla uczelni biznesowych, o akredytacje te starają się również uczelnie pozaeuropejskie, zainteresowane współpracą w Europie. Akredytacja ta porównywalna jest z akredytacją AACSB. W chwili obecnej większość czołowych szkół oczekuje od potencjalnych partnerów posiadanie EQUIS lub AACSB.

SGH jest członkiem od roku 2001. EFMD organizuje coroczną konferencje Dziekanów/Dyrektorów, szereg sieci współpracy, seminariów i konferencji tematycznych, skierowanych do poszczególnych grup zawodowych (np. szefowie biur karier, współpracy z biznesem,współpracy międzynarodowej) oraz o charakterze naukowym (networks and activities targeted towards Deans, MBA, Executive Education, Undergraduate, Masters, Doctoral, International Relations / External Relations, Research, Public Sector, Entrepreneurship, Responsible Leadership (CSR / Sustainability), Management education in Africa, the Middle East and North Africa (MENA) and Asia plus a host of advisory seminars covering key issues for Business Schools; also have publications, research, international projects, case writing, doctoral research awards and more). 

CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamic Societies

międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju zarządzania założone w 1993 roku w celu przyśpieszenia wzrostu jakości zarządzania w centralnej i wschodniej Europie. CEEMAN stał się globalną siecią instytucji zainteresowanych wzrostem jakości edukacji i innowacji z dziedziny zarządzania. Obecnie organizacja skupia ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych w 50 krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Azji. Celem działalności jest m.in. zapewnienie sieci wymiany doświadczeń oraz miejsca spotkań różnych organizacji zajmujących się rozwojem biznesu i zarządzania z Europy Centralnej i Wschodniej w celu wspierania i ułatwiania współpracy i wymiany doświadczeń; stworzenie platformy dialogu, promocja globalnej konkurencyjności i odpowiedzialności społecznej.

CEEMAN organizuje konferencje międzynarodowe; programy edukacyjne wspierające nauczanie, zarządzanie i przywództwo w szkołach zarządzania; uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych; opracowuje publikacje; wydaje międzynarodową akredytację jakości szkół biznesu International Quality Accreditation IQA (Międzynarodowa Akredytacja Jakości, o którą starać się mogą szkoły biznesu i inne instytucje zajmujące się rozwojem zarządzania funkcjonujące w dynamicznie rozwijających się środowiskach Europy Środkowej i Wschodniej). SGH jest członkiem CEEMAN od roku 1996, z kilkuletnią przerwą. W roku 2011 SGH uzyskała akredytację CEEMAN – IQA na okres 7 lat, a następnie przedłużenie na następne 7 lat. CEEMAN prowadzi dobrze oceniona przez uczestników (również z SGH) IMTA –International Management Teachers Academy czy też Case Writing Competition.

EADI - European Association of Development Research and Training

stowarzyszenie zrzeszające instytuty i ośrodki zajmujące się rozwojem. Tworzy największą sieć współpracy takich ośrodków w skali Europy.

Działania EADI obejmują wymianę wiedzy i doświadczeń dot. badań nad rozwojem i praktycznych doświadczeń w tym zakresie. Najważniejszym wydarzeniem EADI jest konferencja ogólna poświęcona rozwojowy, która jest organizowana raz na trzy lata. Na spotkaniach tych można usłyszeć znanych, ekonomistów i poznać najnowsze wyniki prowadzonych przez nich badań. Regularnie 2 razy do roku odbywają się spotkania dyrektorów Instytutów i Centrów rozwoju. Organizowane są w różnych ośrodkach będących członkami EADI (organizowałam takie spotkania w 1994 i 2004). Towarzyszą im seminaria naukowe, na których przedstawia się wyniki prowadzonych badań, co daje możliwość poznania badaczy nie będących członkami EADI, a zajmujących się problematyką rozwoju.

CIRET - Centre for International Research on Economic Tendency Surveys

organizacja powstała w 1960 r. zrzeszającą zdecydowaną większość ekonomistów i instytucji zajmujących się badaniami koniunktury metodą testu w obszarach badawczych takich jak: przemysł, budownictwo, handel, usługi, konsumenci. Jej głównym zadaniem jest koordynacja badań wśród ośrodków posługujących się metodą testu koniunktury, wymiana doświadczeń, doskonalenie metodologii oraz inicjowanie tych badań w krajach, które jeszcze tego typu badań nie prowadzą.

PRME - Principles for Responsible Management Education

platforma zrzeszająca dobrowolnie szkoły biznesu i instytucje związane z edukacją z zakresu zarządzania. Organizacja, która przystąpiła do PRME wyraża przekonanie, że instytucje akademickie, poprzez zintegrowanie wartości uniwersalnych do nauczania i badań, mogą przyczynić się do budowy bardziej stabilnego i zintegrowanego światowego rynku i pomóc w budowaniu dobrobytu i dobrze rozwijającej się społeczności. Uczelnie należące przygotowują raport o wdrażaniu CSR w dydaktykę i naukę oraz przestrzegają 6 zasad podanych poniżej. SGH również przystąpiła do PRME i wymaga od członków przygotowania raportu SIP (co dwa lata).

W 2019 r. przewodniczącym komitetu sterującego tej organizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (PRME CEE Chapter) wybrany został dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH z Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

W listopadzie 2020 r. dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH została powołana przez zarząd nowo utworzonego Polish Chapter Principles for Responsible Management Education (PRME) na stanowisko jej prezesa.

GBSN - Global Business School Network

Założona w 2003 roku przez Bank Światowy Global Business School Network jest niezależną organizacją non-profit z siedzibą w Waszyngtonie. Celem sieci jest umożliwienie szkołom biznesu współpracy w różnych obszarach związanych z sektorem szkolnictwa wyższego oraz głęboki wpływ na zrównoważony rozwój na całym świecie - poprzez edukację, badania i zaangażowanie społeczności.

GBSN skupia ponad 100 czołowych szkół biznesu działających na rzecz wzmocnienia kształcenia liderów i menedżerów i wsparcia w tym zakresie uczelni z krajów rozwijających się.

GBSN oferuje uczelniom członkowskim różnorodne platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Zapewnia międzynarodową promocję inicjatyw i działań podejmowanych w ramach sieci oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów i inicjowanie nowych projektów. Organizuje liczne spotkania, konferencje, seminaria, webinaria, z których korzystać mogą pracownicy uczelni wchodzących w skład sieci, zatem obecnie również pracownicy SGH.

Wszyscy pracownicy Uczelni członkowskich sieci, w tym SGH, mają dostęp do internetowego portalu GBSN. Portal zawiera różne interesujące funkcje, zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić Państwu udział w programach oferowanych przez GBSN, wydarzeniach i możliwość kontaktowania się z innymi partnerami na całym świecie - członkami GBSN.