Rady dyscyplin naukowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych wg. podanej poniżej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych:

Stopień doktora

W dziedzinie nauk społecznych są to następujące dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Stopień doktora habilitowanego

W dziedzinie nauk społecznych są to następujące dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nadawanie stopni naukowych

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie stopień naukowy doktora w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tego stopnia, nadają:

 1. Rady naukowe – powołane w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, jeśli w ich skład wchodzi co najmniej dwunastu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach profesora lub profesora uczelni
 2. Senat SGH – w przypadku, gdy rada naukowa nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt. 1
 3. Senat SGH – w przypadku, gdy postępowanie dotyczy nadania stopnia w dziedzinie nauki

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tego stopnia, nadają:

 1. Rady naukowe – powołane w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeśli w ich skład wchodzi co najmniej dwunastu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach profesora lub profesora uczelni
 2. Senat SGH – w przypadku, gdy rada naukowa nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt. 1

Rady dyscyplin naukowych

Zgodnie z paragrafem 56 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rada dyscypliny naukowej jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w uczelni.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie utworzone zostały następujące rady dyscyplin naukowych, złożone z pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.

 • Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse
 • Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
 • Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji

Kadencja rady dyscypliny naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji. W skład zespołów rady wchodzą przedstawiciele kolegiów.

Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse

Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse jest kolegialnym organem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powołanym zgodnie z §56 i §57 statutu SGH oraz w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Rada nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez uczelnię.

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse

e-mail: bkamins@sgh.waw.pl


Terminy posiedzeń Rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse

Rok akademicki 2023/2024 semestr letni

27 marca 2024 r. – godz. 12.00

24 kwietnia 2024 r. – godz. 12.00

22 maja 2024 r. – godz. 12.00

19 czerwca 2024 r. – godz. 15.00

3 lipca 2024 r. – godz. 12.00

Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości jest kolegialnym organem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powołanym zgodnie z §56 i §57 statutu SGH oraz w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Rada nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez uczelnię.

Przewodnicząca rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

e-maiil: maria.aluchna@sgh.waw.pl


Terminy posiedzeń Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Rok akademicki 2023/2024 semestr letni

25 marca 2024 r. – 10.00

22 kwietnia 2024 r. – 10.00

20 maja 2024 r. – 10.00

10 czerwca 2024 r. – 10.00

1 lipca 2024 r. – 10.00

Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji

Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji jest kolegialnym organem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powołanym zgodnie z §56 i §57 statutu SGH oraz w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Rada nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez uczelnię.

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH
e-mail: pkubick@sgh.waw.pl


Terminy posiedzeń Rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji

Rok akademicki 2023/2024 semestr letni

28 marca 2024 r. – 13.30

25 kwietnia 2024 r. – 13.30

23 maja 2024 r. – 13.30

20 czerwca 2024 r. – 13.30

11 lipca 2024 r. – 13.30

Biuro Rad Naukowych
al. Niepodległości 162, pok. 136, 137, 138
02-554 Warszawa
tel. 22 564 7838, 22 564 9216
e-mail: brn@sgh.waw.pl

Postępowania awansowe

Postępowania awansowe w SGH

Uzyskanie stopnia naukowego doktora

Procedura nadania stopnia naukowego doktora w SGH