Rady dyscyplin naukowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych wg. podanej poniżej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych:

Stopień doktora

W dziedzinie nauk społecznych są to następujące dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Stopień doktora habilitowanego

W dziedzinie nauk społecznych są to następujące dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nadawanie stopni naukowych

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie stopień naukowy doktora w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tego stopnia, nadają:

 1. Rady naukowe – powołane w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, jeśli w ich skład wchodzi co najmniej dwunastu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach profesora lub profesora uczelni
 2. Senat SGH – w przypadku, gdy rada naukowa nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt. 1
 3. Senat SGH – w przypadku, gdy postępowanie dotyczy nadania stopnia w dziedzinie nauki

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tego stopnia, nadają:

 1. Rady naukowe – powołane w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeśli w ich skład wchodzi co najmniej dwunastu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach profesora lub profesora uczelni
 2. Senat SGH – w przypadku, gdy rada naukowa nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt. 1

Rady dyscyplin naukowych

Zgodnie z paragrafem 56 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rada dyscypliny naukowej jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w uczelni.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie utworzone zostały następujące rady dyscyplin naukowych, złożone z pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.

 • Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse
 • Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
 • Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji

Kadencja rady dyscypliny naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji. W skład zespołów rady wchodzą przedstawiciele kolegiów.

Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse

Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse jest kolegialnym organem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powołanym zgodnie z §56 i §57 statutu SGH oraz w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Rada nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez uczelnię.

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse

e-mail: bkamins@sgh.waw.pl


Terminy posiedzeń Rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse

Rok akademicki 2022/2023

21 września 2022 – 12:00 (online)

19 października 2022 – 12:00

16 listopada 2022 – 12:00

14 grudnia 2022 – 15:00

25 stycznia 2023 – 12:00

15 lutego 2023 – 12:00

15 marca 2023 – 12:00

26 kwietnia 2023 – 12:00

17 maja 2023 – 12:00

14 czerwca 2023 – 12:00

5 lipca 2022 – 12:00

Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości jest kolegialnym organem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powołanym zgodnie z §56 i §57 statutu SGH oraz w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Rada nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez uczelnię.

Przewodnicząca rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

e-maiil: maria.aluchna@sgh.waw.pl


Terminy posiedzeń Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Rok akademicki 2022/2023

23 stycznia 2023 – 10:00

13 lutego 2023 – 10:00

13 marca 2023 – 10:00

24 kwietnia 2023 – 10:00

15 maja 2023 – 10:00

12 czerwca 2023 – 10:00

3 lipca 2023 – 10:00

Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji

Rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji jest kolegialnym organem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powołanym zgodnie z §56 i §57 statutu SGH oraz w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Rada nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez uczelnię.

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH
e-mail: pkubick@sgh.waw.pl


Terminy posiedzeń Rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji

I semestr 2022/2023

22 września 2022 – 13:30

20 października 2022 – 13:30

17 listopada 2022 – 13:30

15 grudnia 2022 – 13:30

19 stycznia 2023 – 13:30

16 lutego 2023 – 13:30 – online

16 marca 2023 – 13:30

27 kwietnia 2023 – 13:30

18 maja 2023 – 13:30

15 czerwca 2023 – 13:30

6 lipca 2023 – 13:30

Biuro Rad Naukowych
al. Niepodległości 162, pok. 136, 137, 138
02-554 Warszawa
tel. 22 564 7838, 22 564 9216
e-mail: brn@sgh.waw.pl

Postępowania awansowe

Postępowania awansowe w SGH

Nostryfikacja stopni naukowych
Uzyskanie stopnia naukowego doktora

Procedura nadania stopnia naukowego doktora w SGH