Oprogramowanie dla dydaktyków

W ramach podpisanych umów, których celem jest wspieranie działalności badawczej, naukowej oraz dydaktycznej, uczelnia udostępnia pracownikom, doktorantom  i studentom SGH specjalistyczne oprogramowanie.

Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w działalności edukacyjnej i badawczej Uczelni przez jej pracowników i studentów, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie, wyświetlanie, uruchamianie i używanie zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkownik nie może upoważniać osób trzecich do korzystania z oprogramowania w jakimkolwiek zakresie. Dotyczy to w szczególności odpłatnego oraz nieodpłatnego udostępniania oprogramowania oraz jego nośników.

SAS

Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych

SPSS

Przygotowywanie podstawowych i zaawansowanych analiz statystycznych

STATA

Program służący do budowy modeli ekonometrycznych oraz badań zależności pomiędzy zmiennymi

STATISTICA

Program do zawansowanej analizy danych

AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING (D. MS IMAGINE)

Dostęp do narzędzi developerskich, oprogramowania i usług firmy Microsoft

MATLAB

Pakiet oprogramowania do obliczeń naukowo-technicznych np. w matematyce finansowej

MAXQDA

Oprogramowanie do analizy danych metodami jakościowymi i mieszanymi

ABBYY FINEREADER

Oprogramowanie ułatwia cyfryzację, pobieranie, edytowanie, ochronę i udostępnianie dokumentów każdego typu

Under contracts whose goal is to support research, scientific, academic and teaching activities, the SGH Warsaw School of Economics provides employees, students and doctoral students with access to specialized software.
The software is protected by copyrights and international treaties dealing with copyrights and intellectual property.
The software may only be used for the University’s educational and research activities, by the University’s employees and students, by uploading to computer memory, storing, displaying, launching, and using it in accordance with its purpose.
The user may not authorize any third parties to use the software to any extent. The foregoing includes without limitation making the software and the media to which it is saved available to others for a fee or no fee.

SAS

Advanced data processing and analysis software

SPSS

Preparation of basic and advanced statistical analyses

STATA

Software for construction econometric models and examining dependencies between variables

STATISTICA

Advanced data analysis software

AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING (D. MS IMAGINE)

Access to Microsoft developer tools, software and services

MATLAB

Software package for scientific and technical calculations, e.g., in financial mathematics