Przeniesienia do SGH – Studium Licencjackie

Na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mogą być przyjęte osoby, które w innej państwowej szkole wyższej zaliczyły przynajmniej dwa pierwsze semestry studiów dziennych.

Zgodnie z regulaminem studiów, do SGH nie można przenieść się na pierwszy semestr studiów licencjackich, ani ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne (§30).

Kandydat musi być studentem na macierzystej uczelni na dzień składania dokumentów o przeniesienie oraz mieć zaliczone wszystkie semestry studiów. Nie można przenieść się na niższy semestr niż kolejny po aktualnie realizowanym na macierzystej uczelni. 

Zasady przeniesień do SGH reguluje Zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia zasad organizacji przyjęć na studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w trybie przeniesienia z innych uczelni krajowych lub zagranicznych 

Aby rozpocząć procedurę przeniesienia, kandydat zobowiązany jest do terminowego złożenia w Dziekanacie Studiów Licencjackich SGH kompletu odpowiedniej dokumentacji.

Wymagane dokumenty

  • wniosek (załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 60 z dnia 4 sierpnia 2022 r.)​,
  • kwestionariusz osobowy​ (załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 60 z dnia 4 sierpnia 2022 r.)​,
  • potwierdzony przez uczelnię, z której miałoby nastąpić przeniesienie – wykaz ocen z wszystkich zaliczonych przez kandydata przedmiotów, wraz ze wskazaniem przypisanej każdemu z nich liczby punktów ECTS,
  • potwierdzone przez uczelnię, z której miałoby nastąpić przeniesienie – sylabusy wszystkich zaliczonych przez kandydata przedmiotów, zawierające następujące informacje: nazwę przedmiotu, liczbę godzin dydaktycznych, liczbę przypisanych mu punktów ECTS, a także program przedmiotu,
  • zaświadczenie z uczelni, z której miałoby nastąpić przeniesienie, potwierdzające posiadanie statusu studenta przez kandydata,
  • zaświadczenie z uczelni, z której miałoby nastąpić przeniesienie, potwierdzające zaliczenie przez kandydata wszystkich wymaganych przedmiotów w dotychczasowym toku studiów oraz zaliczenia semestru poprzedzającego semestr, w którym chciałby on rozpocząć studia w SGH,
  • oświadczenie kandydata o wypełnieniu przez niego wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, z której miałoby nastąpić przeniesienie,
  • zgoda dziekana wydziału uczelni, z której kandydat chce się przenieść.

Wymienione dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi na miejscu, tj. w biurze podawczym Dziekanatu Studium Licencjackiego SGH. W przypadku przeniesień z uczelni zagranicznych, dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

Warunkiem koniecznym przeniesienia do SGH jest, aby różnice programowe nie przekraczały połowy punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia semestru studiów na SGH. 

Terminy

Komplet dokumentów dotyczących przeniesienia do SGH należy złożyć w dni robocze w godzinach obsługi studentów w biurze podawczym. 

Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów, dla osób, które chcą przenieść się do SGH od semestru zimowego 2024/2025 upływa 5 lipca 2024 (piątek), natomiast dla osób, chcących przenieść się od semestru letniego 2024/2025 termin ten upływa 3 stycznia 2025 (piątek).


Dziekanat Studium Licencjackiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55
e-mail: dsl@sgh.waw.pl

Biuro Podawcze DSL
pok. 7 bud. G
al. Niepodległości 162

Obsługa studentów – Studium Licencjackie