Przeniesienia do SGH – Studium Licencjackie

Na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mogą być przyjęte osoby, które w innej państwowej szkole wyższej zaliczyły przynajmniej dwa pierwsze semestry studiów dziennych.

Zgodnie z regulaminem studiów, do SGH nie można przenieść się na pierwszy semestr studiów licencjackich, ani ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne (§30).

Kandydat musi być studentem na macierzystej uczelni na dzień składania dokumentów o przeniesienie oraz mieć zaliczone wszystkie semestry studiów. Nie można przenieść się na niższy semestr niż kolejny po aktualnie realizowanym na macierzystej uczelni. 

Zasady przeniesień do SGH reguluje Zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia zasad organizacji przyjęć na studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w trybie przeniesienia z innych uczelni krajowych lub zagranicznych 

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przeniesienia od semestru zimowego 2022/2023 z innej uczelni krajowej lub zagranicznej na studia licencjackie w SGH

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.1)) oraz §30 Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązującego od dnia 01.10.2021 r. (z późn. zm.) student innej krajowej lub zagranicznej uczelni może złożyć wniosek o przyjęcie na studia w SGH w trybie przeniesienia.

 1. Aby rozpocząć procedurę przeniesienia, kandydat zobowiązany jest do terminowego złożenia w Dziekanacie Studiów Licencjackich SGH kompletu odpowiedniej dokumentacji, który tworzą:
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy;
  • wykaz zrealizowanych przedmiotów i otrzymanych ocen potwierdzony przez macierzystą uczelnię (tzw. wyciąg z indeksu) wraz z informacją o zaliczeniu semestrów studiów (UWAGA: informacją o zaliczeniu semestrów studiów nie jest sam wykaz zrealizowanych przedmiotów. Jeśli na wykazie nie ma wyraźnej informacji o liczbie zaliczonych semestrów, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie zaświadczenie z uczelni macierzystej);
  • informacje o powyższych przedmiotach potwierdzone przez macierzystą uczelnię (liczba godzin i  zakresy tematyczne, punkty ETCS - sylabusy);
  • zgoda Dziekana Wydziału Uczelni, z której kandydat chce się przenieść.
 2. Wymienione dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi na miejscu, tj. w biurze podawczym Dziekanatu Studium Licencjackiego SGH.
 3. W przypadku przeniesień z Uczelni zagranicznych na studia w języku polskim, dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.
 4. Warunkiem koniecznym przeniesienia do SGH jest, aby różnice programowe nie przekraczały połowy punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia semestru studiów na SGH. 
 5. Ostatecznym terminem składania wniosków o przeniesienie na studia licencjackie w SGH od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 jest dzień 08.07.2022.


Bartosz Witkowski
Dziekan Studium Licencjackiego

Aby rozpocząć procedurę przeniesienia, kandydat zobowiązany jest do terminowego złożenia w Dziekanacie Studiów Licencjackich SGH kompletu odpowiedniej dokumentacji.

Wymagane dokumenty

 • podanie​,
 • kwestionariusz osobowy​,
 • wykaz zrealizowanych przedmiotów i otrzymanych ocen potwierdzony przez macierzystą uczelnię (tzw. wyciąg z indeksu) wraz z informacją o zaliczeniu semestrów studiów (informacją o zaliczeniu semestrów studiów nie jest sam wykaz zrealizowanych przedmiotów, jeśli na wykazie nie ma wyraźnej informacji o liczbie zaliczonych semestrów, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie zaświadczenie z uczelni macierzystej),
 • informacje o powyższych przedmiotach potwierdzone przez macierzystą uczelnię (liczba godzin i zakresy tematyczne, punkty ETCS – sylabusy),
 • zgoda dziekana wydziału uczelni, z której kandydat chce się przenieść.

Wymienione dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi na miejscu, tj. w biurze podawczym Dziekanatu Studium Licencjackiego SGH. W przypadku przeniesień z uczelni zagranicznych, dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

Warunkiem koniecznym przeniesienia do SGH jest, aby różnice programowe nie przekraczały połowy punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia semestru studiów na SGH. 

Terminy

Komplet dokumentów dotyczących przeniesienia do SGH od semestru zimowego 2022/2023 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, do 8 lipca 2022 r., w dni robocze w godzinach obsługi studentów w biurze podawczym.


Dziekanat Studium Licencjackiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 55
e-mail: dsl@sgh.waw.pl

Biuro Podawcze DSL
pok. 7 bud. G
al. Niepodległości 162

Obsługa studentów – Studium Licencjackie