Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym np. przez rodzica lub uczelnię.

Zgłoszenie przez uczelnię

Uczelnia zgłasza studenta do ubezpieczenia wtedy, kiedy nie posiada on innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zanim wystąpisz wnioskiem do Działu Organizacji Dydaktyki – sprawdź, czy nie masz prawa do ubezpieczenia z innego tytułu niż fakt bycia studentem.

Aby uzyskać ubezpieczenie należy złożyć wniosek w Dziale Organizacji Dydaktyki. Student zgłoszony przez uczelnię zobowiązany jest również poinformować o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. kiedy rozpocznie pracę.

Ubezpieczenie studentów bez polskiego obywatelstwa

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim oddziałem NFZ i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której studiują.

Sala Obsługi Klientów w Warszawie
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl

Ubezpieczenia a otrzymanie Karty Pobytu

Z dniem otrzymania Karty Pobytu, Karta Polaka traci ważność, a więc również umowa zawarta na jej podstawie przestaje obowiązywać.

Od momentu uzyskania Karty Pobytu student traci ubezpieczenie, a NFZ sprawdzi czy w tym okresie osoba nie korzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej jako osoba nieuprawniona.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez członka rodziny

Do ubezpieczenia może zgłosić studenta rodzic posiadający tytuł ubezpieczenia zdrowotnego (np. z tytułu posiadanej umowy o pracę, wykonywanej działalności gospodarczej albo otrzymywanej renty czy emerytury). Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo w innym kraju Unii Europejskiej, studenta jako członka rodziny może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego również babcia lub dziadek. W każdym z tych przypadków świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ przysługują uczącemu się do ukończenia 26. roku życia. Jeżeli student zawarł związek małżeński, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go małżonek o ile sam posiada tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracuje na umowę o pracę). W takim przypadku ubezpieczenie przysługuje studentowi dopóki nie zaistnieje inny tytuł do ubezpieczenia, np. podjęcie pracy, rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub rejestracja w urzędzie pracy. 

Zgłoszenie przez pracodawcę i inne instytucje

Jeżeli student pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca.

W przypadku, gdy student pobiera świadczenia przyznane przez np. ZUS lub KRUS, do ubezpieczenia zgłaszają go instytucje wypłacające dane świadczenia.

Dział Organizacji Dydaktyki
pok. 37, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 64
e-mail: dod@sgh.waw.pl