Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Wraz z nową perspektywą finansową (2021-2027) poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada kartę ECHE 2021-2027 (European Charter for Higher Education) uprawniającą ją do aplikowania o granty w ramach wszystkich akcji oferowanych przez program Erasmus+, to jest:

 • mobilności edukacyjnej studentów i pracowników (Akcja 1), 
 • współpracy organizacji i instytucji (Akcja 2) oraz
 • działań centralnych.

Erasmus+ 2021 – 2027 w SGH

 

Erasmus+ 2021 – 2027 w sektorze szkolnictwa wyższego: działania

Akcja 1: Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni

Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem.

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Uczelnie polskie mogą zapraszać specjalistów  z przedsiębiorstw, którzy będą prowadzić zajęcia z ich studentami.

Wspierane są też intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część wirtualną i mobilność fizyczną), które umożliwiają uczelniom oferowanie ich studentom interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie.

Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

„Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wyniki powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, przenoszenia, skalowania i, w miarę możliwości, mieć silny wymiar interdyscyplinarny.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (uczelnie oraz inne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) z krajów programu, a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z krajów partnerskich z innych części świata.
Wnioskodawcą może być jedynie organizacja z kraju programu.

Instytucja wnioskująca jest zarazem koordynatorem projektu. Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).

Działania centralne

Działania programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli. Wsparcie na realizację projektów w sektorze Szkolnictwa wyższego można uzyskać także w ramach konkursów organizowanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w zakresie następujących działań:

 1. Działania Erasmus Mundus – w ramach działania możliwa jest realizacja dwóch niezależnych typów projektów:
  • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters)
  • Działania w zakresie opracowania wspólnych studiów Erasmus Mundus
 2. Sojusze na rzecz innowacji – prowadzą do zwiększenia zdolności innowacyjnych Europy poprzez współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz środowiskiem społeczno-gospodarczym (w tym badania) w ramach następujących działań:
  • Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw
  • Sojusze na rzecz współpracy sektorowej
 3. Działania Jean Monnet w sektorze Szkolnictwa wyższego – Akcja wspiera studia i badania dotyczące Unii Europejskiej i integracji europejskiej, poprzez które propaguje się europejską aktywność obywatelską i wartości europejskie oraz uwzględnia rolę UE w zglobalizowanym świecie, rozpowszechniając wiedzę o Unii. W ramach akcji można realizować następujące działania:
  • Moduły „Jean Monnet”
  • Katedry „Jean Monnet”
  • Centra doskonałości „Jean Monnet”
Erasmus+ 2014 – 2020 w SGH
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): „Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w perspektywie 2014 – 2021

W ramach perspektywy 2014-2020, SGH – równolegle z projektami mobilnościowymi z krajami programu – realizuje projekty PO WER „Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Uczestnikami projektu są:

 • studenci, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 • studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia lub praktykę do uczelni lub instytucji przyjmującej.

Budżet projektów PO WER realizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w perspektywie 2014-2020:

 • 2014: 161 043,- PLN
 • 2015: 224 857,- PLN
 • 2016: 120 904,- PLN
 • 2017: 238 732,- PLN
 • 2018: 261 994,- PLN
 • 2019: 317 992,- PLN
 • 2020: 359 933,- PLN
Logotypy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)
Przydatne linki

Student:

Pracownik:

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
Małgorzata Chromy – koordynator instytucjonalny projektów mobilnościowych (Akcja 1)
 

Projektami realizowanymi w ramach pozostałych akcji Erasmus+ oraz Jean Monnet zajmuje się Dział Obsługi Projektów

Finansowane przez UE