Projekty finansowane z budżetu państwa

Obraz
flaga i godło Polski

Przedsięwzięcie: Premia na Horyzoncie 2

Zadanie: Nieplanowane ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie pandemii COVID-19: wnioski z badania SHARE

 • Kwota dofinansowania: 320 376 zł
 • Całkowita wartość projektu: 320 376 zł

Niezamierzone konsekwencje decyzji dotyczących ograniczeń dotyczących kontaktów w celu powstrzymania pandemii są ogromne i wpływają na dobrobyt obywateli Europy w kontekście ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym. Nadrzędnym celem projektu SHARE-COVID19 jest zrozumienie szeroko rozumianych skutków pandemii i opracowanie lepszej polityki zdrowotnej, gospodarczej i społecznej. W projekcie zastosowano podejście multidyscyplinarne i porównawcze w skali międzynarodowej, wykorzystując źródła danych infrastruktury badawczej SHARE. Obejmuje on wszystkie państwa członkowskie UE.


Program: Doskonała Nauka II

Zadanie: VAT in the Digital Age – modern and digital VAT or „new definitive regime”

 • Kwota dofinansowania: 179 630 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 199 589 PLN

W ramach projektu zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja, która stanowić będzie europejskie forum wymiany myśli i doświadczeń nauki, administracji publicznej i biznesu w zakresie modernizacji i kierunków rozwoju wspólnotowego systemu opodatkowania wartości dodanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dyskusji i analizie poddane zostaną w szczególności propozycje Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie zatytułowanym „VAT in the Digital Age”. Konferencji będą towarzyszyć debaty podatkowe oraz akcja edukacyjna dotycząca rozwoju VAT i wyzwań stojących przed administracjami podatkowymi oraz podatnikami. Projekt ma zasięg międzynarodowy.


Program: Doskonała Nauka

Zadanie: Sustainable Human Resource Management - an international perspective

 • Kwota dofinansowania:  184 239 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 224 689 PLN

Celem planowanej konferencji będzie wymiana poglądów, opinii, doświadczeń (analiza dobrych praktyk) środowiska międzynarodowego prowadzącego badania w obszarze zrównoważonego zarzadzania zasobami ludzkimi. Efektem tej konferencji będzie wzrost świadomości istniejących wyzwań i zagrożeń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w powiązaniu z kulturą narodową i rewolucją technologiczną. Obszarem szczególnej wagi dla konferencji jest zrównoważony rozwój, a jego propagowanie wymaga ciągłego edukowania i demonstrowania dobrych praktyk.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w maju 2024 roku Będzie miała formę hybrydową, co umożliwi udział około 200 uczestników (100 uczestników stacjonarnie i 100 uczestników zdalnie). Będzie ona skierowana do czołowych naukowców z wiodących ośrodków krajowych oraz z wybranych (współpracujących przy badaniach naukowych) ośrodków zagranicznych przedstawicieli świata biznesu i organizacji niebiznesowych (administracji centralnej i lokalnej, innych instytucji sektora publicznego, organizacji pozarządowych). Konferencja będzie dwujęzyczna (język polski/język angielski).

Wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane, m.in. w polskich i/lub międzynarodowych czasopismach, na stronach i w mediach społecznościowych projektu i Uczelni, co wpłynie na szeroki poziom popularyzacji zagadnień poruszanych podczas konferencji. 

Zadanie: Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

 • Kwota dofinansowania: 96 950 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 109 950 PLN

Celem projektu jest organizacja konferencji pt. Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia. Będzie to konferencja o charakterze krajowym z udziałem gościa zagranicznego występującego jako mówca honorowy. Konferencja będzie stanowić element obchodów jubileuszu 60-lecia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH. Plan konferencji obejmuje: sesję plenarną, debaty z praktykami oraz sesje tematycznych. Przedmiotem konferencji będzie analiza roli Polski w międzynarodowym handlu dobrami i usługami, w międzynarodowych przepływach czynnikach produkcji (przepływy siły roboczej oraz inwestycje bezpośrednie i portfelowe), a także miejsce Polski w globalnych łańcuchach wartości. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań we wskazanych obszarach. W szczególności promowany będzie udział młodych naukowców. Podczas konferencji zostanie powołana grupa naukowo-badawcza Polish Trade&Investment Study Group (PTISG) integrująca środowisko polskich ekonomistów zajmujących się badaniem różnych aspektów zjawisk ekonomicznych w gospodarce światowej z uwzględnieniem także miejsca i roli Polski w tej gospodarce. Praktycznym aspektem konferencji będzie identyfikacja najważniejszych potrzeb i problemów przedsiębiorstw odnoszących się do ich umiędzynarodowienia, a następnie sformułowanie wniosków będących rekomendacją w zakresie polskiej polityki handlowej. W tym celu, w ramach konferencji odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli polskich firm podczas której podjęta będzie próba zidentyfikowania słabości funkcjonującego systemu wsparcia polskich przedsiębiorstw dokonujących ekspansji międzynarodowej. Tłem jednak tej dyskusji będą przedstawione podczas sesji tematycznych wyniki badań naukowych odnoszące się do bieżącej pozycji Polski w gospodarce światowej. Wnioski z dyskusji, poruszone problemy oraz rekomendacje będą opisane w artykule opisującym konferencję w Gazecie SGH oraz czasopiśmie „Ekonomista” (wyd. PTE), a także w trakcie trwania i tuż po konferencji będą publikowane na profilu Instytutu Ekonomii Międzynarodowej portalu społecznościowego LinkedIn.

Zadanie: Konferencja European Workshop on Economic Theory z sesją specjalną im. prof. J. Łosia

 • Kwota dofinansowania: 98 000 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 109 100 PLN

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej oraz Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha będące częścią Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk podjęły się inicjatywy zorganizowania XXX edycji konferencji: European Workshop on Economic Theory (EWET). Warsztaty EWET (wcześniej pod nazwą EWGET tj. European Workshop on General Equilibrium Theory) to prestiżowa konferencja organizowana w wybranych europejskich uniwersytetach od 1991 roku. Warsztaty stanowią forum dla naukowców zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami teorii ekonomii i ekonomii matematycznej. Uczestnicy przedstawiają i omawiają ostatnie wyniki w takich obszarach, jak teoria równowagi ogólnej, teoria decyzji, ekonomia informacji, teoria gier, negocjacje, rynki finansowe, ekonomia sieci czy wyboru społecznego. Wydarzeniem specjalnym będzie specjalna sesja poświęcona prof. Jerzemu Łosiowi. W 2021 roku przypadła 101 rocznica urodzin profesora Jerzego Łosia (22.03.1920 – 1.06.1998), wybitnego polskiego matematyka i ekonomisty. Jako matematyk najbardziej jest znany ze swoich wyników w logice matematycznej. Pod koniec lat 60 tych zainteresował się teorią ekonomii, a w szczególności teorią gier. Starał się opisać gospodarkę za pomocą modeli von Neumanna. Prace te stanowią obecnie istotną część myśli ekonomicznej tamtych czasów. Rozwijał w Polsce ekonomię matematyczną i można powiedzieć, że większość obecnych polskich specjalistów w tej dziedzinie to uczniowie, bądź uczniowie uczniów i współpracowników profesora Łosia. Sesja będzie głównie poświęcona różnym zagadnieniom teorii gier i ekonomii matematycznej.


Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Zadanie: Wpływ badań Human Factors na poprawę efektywności zarządzania w opiece zdrowotnej

 • Kwota dofinansowania: 187 764,50 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 233 764,50 PLN

Celem projektu jest organizacja seminariów oraz warsztatów prezentujących wyniki badań w zakresie roli Human Factors w ochronie zdrowia. Koncepcja badań Human Factors zakorzeniona jest w naukach inżynierskich, a badania te tradycyjnie stosowane były w przemyśle, w odniesieniu do urządzeń. W ostatnich latach prowadzono badania na terenie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, które potwierdzają użyteczność badań Human Factors w ochronie zdrowia, zarówno w odniesieniu do urządzeń medycznych, jak i szerzej – podmiotów leczniczych i organizacji systemu ochrony zdrowia.

Przeprowadzenie badań Human Factors minimalizuje ryzyko zaistnienia zdarzeń niepożądanych. W ochronie zdrowia ryzyko to ma szczególne znaczenie, ponieważ jego skutki dotykają pacjenta, jego zdrowia i życia. Minimalizacja obszarów ryzyka jest tym ważniejsza im większa presja, pod którą są użytkownicy – w obszarze opieki zdrowotnej presja na personel medyczny jest wysoka (porównywana z presją pilotów samolotów), a ostatnie lata i epidemia COVID powodują jej zwiększenie.

W Polsce badania Human Factors praktycznie nie są realizowane, brak również badań i publikacji w tym obszarze prowadzonych w kraju. Powyższe czynniki uzasadniają popularyzację idei prowadzenia badań Human Factors w opiece zdrowotnej i wykorzystywania ich wyników do poprawy jakości zarządzania opieką zdrowotną. Czerpanie z doświadczeń międzynarodowych badaczy pozwoli na zainteresowanie krajowych zespołów badawczych tematem, a także na zbudowanie pola do współpracy międzynarodowej.

Zadanie: Cyfrowy świat filmowo opisany. Popularyzacja wiedzy naukowej o gospodarce cyfrowej w sieci

 • Kwota dofinansowania: 109 942 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 127 942 PLN

Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy naukowej, w szczególności wyników najnowszych badań naukowych na temat gospodarki cyfrowej, szczególnie w takich obszarach, jak dane osobowe, platformy internetowe, przenoszenie świadczenia usług biznesowych, przemysł 4.0., blockchain, gig economy, piractwo w sieci i prawa własności intelektualnej, darmonomia oraz gospodarka dostępu współdzielenia i współpracy. Popularyzacja wiedzy naukowej na wskazane wyżej tematy zostanie zrealizowana za pomocą nagrania i rozpowszechnienia materiałów video w sieci z wykorzystaniem dedykowanej strony w serwisie SGH oraz - dla szerszego efektu - za pomocą kanału tematycznego na platformie Youtube. Nagranych zostanie 40 filmów tematycznych (około 7 - 10 godzin nagrania). Będą one promowane na popularnych platformach społecznościowych, zapewniających zróżnicowane grupy odbiorców (facebook, twitter, linkedin, instagram). Według J. Pieriegud „cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów, która otwiera nowe możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, a zarazem niesie ze sobą niepewność oraz różnego rodzaju zagrożenia związane m.in. ze społecznymi skutkami automatyzacji procesów wytwórczych czy szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Cyfryzacja jako ciągły proces konwergencji rzeczywistego i wirtualnego świata staje się głównym motorem innowacji i zmian w większości sektorów gospodarki”. (Pieriegud 2018, s.11). Badania naukowe realizowane na powyższe tematy są jednak upowszechniane w dość hermetycznej formie i treści, nietrafiającej do szerokiego grona odbiorców. Luka wiedzy sprawia, że większa część społeczeństwa czuje się zagubiona wobec zachodzących przemian, sięga więc po niezweryfikowaną wiedzę w sieci. Tymczasem przekazanie takiej wiedzy z jednej strony popartej badaniami naukowymi, a z drugiej - w sposób przystępny i otwarty, przez doświadczonych badaczy i popularyzatorów wiedzy naukowej, będzie miało istotny wpływ społeczny, stanie się ważną referencją dla szerokich grup odbiorców i przyczyni się do poprawy dobrostanu społecznego. Większa wiedza o przemianach gospodarczych, które dotyczą szerokich grup społecznych i są przedmiotem publicznej debaty umożliwi odbiorcom merytoryczny udział w dyskusji publicznej oraz dokonywanie wyborów popartych rzetelną wiedzą naukową. Przyczyni się do lepszego zrozumienia budzących kontrowersje zjawisk będących przyczyną lęków i napięć społecznych związanych z rozwojem technologii cyfrowych.

Zadanie: Jak zostać mocarstwem? – gra strategiczna

 • Kwota dofinansowania:100 153 PLN
 • Całkowita wartość projektu 112 340 PLN

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych na temat mechanizmów i czynników​​ ekonomicznych i politycznych warunkujących powstanie mocarstw, a także nauczenie myślenia strategicznego. Projekt zawiera 4 powiązane ze sobą działania:​

 • gra strategiczna „Jak zostać mocarstwem?” (500 egz. + Print & Play),
 • lekcje wprowadzające do gry dla uczniów szkół ponadpodstawowych (40 x 1,5 h),
 • seminaria otwarte nt. mocarstwowości i stosunków międzynarodowych (12)

Projekt oparty jest na strategicznej grze edukacyjnej pt. „Jak zostać mocarstwem?”, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy podejmując decyzje o charakterze ekonomicznym, politycznym czy bezpieczeństwa, będą dążyć do wygranej, czyli zajęcia pozycji lidera (mocarstwa). Udział w grze ma, w założeniu, wyczulić graczy (uczniów) na znaczenie zróżnicowanych czynników wewnętrznych (gospodarka, system polityczny, uwarunkowania społeczne, etc.) oraz zewnętrznych (ekonomicznych, politycznych, geograficznych i innych), warunkujących pozycję państwa na arenie międzynarodowej, jak również przyczynić się do lepszego zrozumienia gospodarki międzynarodowej i międzynarodowej sceny politycznej. Prace będą obejmowały przygotowanie projektu gry z funkcjonalnym roboczym prototypem oraz przetestowaną instrukcją oraz draftem dla grafika, projektu graficznego z korektą tekstów i składem instrukcji oraz profesjonalnego druku gry w nakładzie 500 egz. Powstanie także strona internetowa, z której będzie można ściągnąć grę do samodzielnego wydruku (system Print & Play). Działaniami wspomagającymi będzie 40 lekcji online (po ok. 1,5 h) na tematy dotyczące mocarstwowości i stosunków międzynarodowych oraz cykl 12 seminariów otwartych zorganizowanych przez Instytut Studiów Międzynarodowych SGH, powiązanych z problematyką istnienia i funkcjonowania mocarstw na arenie światowej.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, przez pracowników naukowych Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, przy współpracy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, Instytutu Historycznego UW, Akademii Sztuki Wojennej oraz osób trzecich (mechanika gry).

Udział w grze pozwoli uczniom szkół ponadpodstawowych nabyć umiejętność strategicznego myślenia, przydatnego zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym, i uświadomi wieloczynnikowe uwarunkowania sukcesu gospodarczego i politycznego, zarówno na scenie międzynarodowej, jak i w zakresie wewnętrznym. Formuła gry i jej tematyka pozwoli uczniom w interesujący sposób zastosować w praktyce wiedzę z innych przedmiotów (m.in. podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, historia).


Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Zadanie: Wzmocnienie technologiczne oraz zabezpieczenie obszaru nauk społecznych

 • Kwota dofinansowania: 400 000 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 500 000 PLN

W ramach projektu zaplanowano inwestycje obejmujące:

 1. Modernizację sieci wifi – zakup wirtualnego kontrolera sieci wifi oraz punktów dystrybucyjnych Access Point. Kontroler sieci WiFi spełnia zadanie centralnego systemu zarządzania zakupionymi urządzeniami Access Point. Umożliwia kontrolę pracy całego nowego systemu sieci bezprzewodowej, jak i konfiguracji środowiska sieci bezprzewodowej. Dzięki dużej skalowalności możliwa jest rozbudowa/modernizacja systemu np. o kolejne urządzenia AP, a tym samym zwiększenie dostępu do sieci bezprzewodowej w całym kampusie Uczelni. Nowy system wraz z towarzyszącą mu implementacją nowych rozwiązań takich jak np. najnowszy standard łączności bezprzewodowej IEEE 802.11ax (WIFI 6) będzie mieć znaczący wpływ na jakość i komfort pracy oraz poziom bezpieczeństwa w czasie korzystania z sieci bezprzewodowej na Uczelni.
 2. Stworzenie elastycznej platformy obliczeniowej – wydajne serwery typu rack. Platforma obliczeniowa została wdrożona i udostępniona w trybie „na żądanie” całemu środowisku naukowemu SGH wraz ze świadczonym wsparciem implementacyjnym zapewnionym ze strony Zespołu Infrastruktury Informatycznej i Technicznej. Spełnia założenia co do swobodnego tworzenia wydajniejszych usług dla jednostek naukowo-badawczych w rozwiązaniach o charakterze eksperymentalnym, jak i usług bardziej powszechnych, takich jak przestrzeń pracy grupowej, czy obliczeniowej w środowisku: klastrów obliczeniowych np. Son of Grid, SLURM, klastrów serwerów wirtualnych zgodnych z wymaganiami naukowców, klastrów bazodanowych czy witryn WWW.
 3. Stworzenie Systemu zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa SIEM. Zakupiony system SIEM ma na celu agregację logów z wewnętrznych korelatorów logów oraz z wielu innych źródeł, takich jak: - urządzenia i usługi sieciowe: Routery, Switche, Firewalle, kontrolery WiFi, serwery Radius, DHCP, DNS; - serwery: na systemach operacyjnych Linux i Microsoft Windows, usługi katalogowe LDAP,  - macierze dyskowe, usługi web: Apache, IIS, oraz inne systemy dziedzinowe (np. wirtualny dziekanat).

Dotacja celowa na realizację zadania w ramach działalności statutowej

Zadanie: Podatek od podzielonych zysków (tzw. „estoński” CIT) jako docelowy model opodatkowania dochodów osób prawnych w Polsce

 • Kwota dofinansowania: 4 000 000 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 4 000 000 PLN

Celem zadania jest przeprowadzenie kompleksowych badań jakościowych i ilościowych dotyczących podatku od zysków dystrybuowanych oraz podjęcie działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Przedmiotem badań są w szczególności wdrożenia tej formy opodatkowania dochodów w Estonii, Łotwie, Gruzji i Polsce, w tym ocena skutków ekonomicznych i prawnych przeprowadzonych reform opodatkowania. Zadanie obejmuje także badanie potencjału oraz możliwych ścieżek i skutków rozwoju tej formy opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Polsce.


Projekt: Narodowa Reprezentacja Akademicka – IV

Zadanie: umożliwienie studentom-sportowcom realizowanie równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej w ciągu całego roku akademickiego

Całkowita wartość projektu: 88 000 zł

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku akademickiego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.


Program: Rozwój czasopism naukowych

W grudniu 2022 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowy dotyczące realizacji projektów w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”. MEiN przyznało pomoc de minimis w łącznej wysokości 499 473,00 zł dla sześciu czasopism wydawanym przez naszą uczelnię. Finansowanie otrzymały poniższe tytuły:

 •  “E-mentor” – 54 000,00 zł
 • „International Journal of Management and Economics” – 168 264,00 zł
 • „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” – 85 900,00 zł;
 • „Analizy i Studia CASP”– 43 980,00 zł;
 • „Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics” – 70 000,00 zł
 • „Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies” – 77 329,00 zł

Zgodnie z komunikatem MEiN „przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym”.

Obraz
logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego