Projekty finansowane z budżetu państwa

Obraz
flaga i godło Polski

Program: Doskonała Nauka

Zadanie: Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

 • Kwota dofinansowania: 96 950 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 109 950 PLN

Celem projektu jest organizacja konferencji pt. Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia. Będzie to konferencja o charakterze krajowym z udziałem gościa zagranicznego występującego jako mówca honorowy. Konferencja będzie stanowić element obchodów jubileuszu 60-lecia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH. Plan konferencji obejmuje: sesję plenarną, debaty z praktykami oraz sesje tematycznych. Przedmiotem konferencji będzie analiza roli Polski w międzynarodowym handlu dobrami i usługami, w międzynarodowych przepływach czynnikach produkcji (przepływy siły roboczej oraz inwestycje bezpośrednie i portfelowe), a także miejsce Polski w globalnych łańcuchach wartości. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań we wskazanych obszarach. W szczególności promowany będzie udział młodych naukowców. Podczas konferencji zostanie powołana grupa naukowo-badawcza Polish Trade&Investment Study Group (PTISG) integrująca środowisko polskich ekonomistów zajmujących się badaniem różnych aspektów zjawisk ekonomicznych w gospodarce światowej z uwzględnieniem także miejsca i roli Polski w tej gospodarce. Praktycznym aspektem konferencji będzie identyfikacja najważniejszych potrzeb i problemów przedsiębiorstw odnoszących się do ich umiędzynarodowienia, a następnie sformułowanie wniosków będących rekomendacją w zakresie polskiej polityki handlowej. W tym celu, w ramach konferencji odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli polskich firm podczas której podjęta będzie próba zidentyfikowania słabości funkcjonującego systemu wsparcia polskich przedsiębiorstw dokonujących ekspansji międzynarodowej. Tłem jednak tej dyskusji będą przedstawione podczas sesji tematycznych wyniki badań naukowych odnoszące się do bieżącej pozycji Polski w gospodarce światowej. Wnioski z dyskusji, poruszone problemy oraz rekomendacje będą opisane w artykule opisującym konferencję w Gazecie SGH oraz czasopiśmie „Ekonomista” (wyd. PTE), a także w trakcie trwania i tuż po konferencji będą publikowane na profilu Instytutu Ekonomii Międzynarodowej portalu społecznościowego LinkedIn.

Zadanie: Konferencja European Workshop on Economic Theory z sesją specjalną im. prof. J. Łosia

 • Kwota dofinansowania: 98 000 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 109 100 PLN

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej oraz Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha będące częścią Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk podjęły się inicjatywy zorganizowania XXX edycji konferencji: European Workshop on Economic Theory (EWET). Warsztaty EWET (wcześniej pod nazwą EWGET tj. European Workshop on General Equilibrium Theory) to prestiżowa konferencja organizowana w wybranych europejskich uniwersytetach od 1991 roku. Warsztaty stanowią forum dla naukowców zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami teorii ekonomii i ekonomii matematycznej. Uczestnicy przedstawiają i omawiają ostatnie wyniki w takich obszarach, jak teoria równowagi ogólnej, teoria decyzji, ekonomia informacji, teoria gier, negocjacje, rynki finansowe, ekonomia sieci czy wyboru społecznego. Wydarzeniem specjalnym będzie specjalna sesja poświęcona prof. Jerzemu Łosiowi. W 2021 roku przypadła 101 rocznica urodzin profesora Jerzego Łosia (22.03.1920 – 1.06.1998), wybitnego polskiego matematyka i ekonomisty. Jako matematyk najbardziej jest znany ze swoich wyników w logice matematycznej. Pod koniec lat 60 tych zainteresował się teorią ekonomii, a w szczególności teorią gier. Starał się opisać gospodarkę za pomocą modeli von Neumanna. Prace te stanowią obecnie istotną część myśli ekonomicznej tamtych czasów. Rozwijał w Polsce ekonomię matematyczną i można powiedzieć, że większość obecnych polskich specjalistów w tej dziedzinie to uczniowie, bądź uczniowie uczniów i współpracowników profesora Łosia. Sesja będzie głównie poświęcona różnym zagadnieniom teorii gier i ekonomii matematycznej.

Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Zadanie: Cyfrowy świat filmowo opisany. Popularyzacja wiedzy naukowej o gospodarce cyfrowej w sieci

 • Kwota dofinansowania: 109 942 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 127 942 PLN

Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy naukowej, w szczególności wyników najnowszych badań naukowych na temat gospodarki cyfrowej, szczególnie w takich obszarach, jak dane osobowe, platformy internetowe, przenoszenie świadczenia usług biznesowych, przemysł 4.0., blockchain, gig economy, piractwo w sieci i prawa własności intelektualnej, darmonomia oraz gospodarka dostępu współdzielenia i współpracy. Popularyzacja wiedzy naukowej na wskazane wyżej tematy zostanie zrealizowana za pomocą nagrania i rozpowszechnienia materiałów video w sieci z wykorzystaniem dedykowanej strony w serwisie SGH oraz - dla szerszego efektu - za pomocą kanału tematycznego na platformie Youtube. Nagranych zostanie 40 filmów tematycznych (około 7 - 10 godzin nagrania). Będą one promowane na popularnych platformach społecznościowych, zapewniających zróżnicowane grupy odbiorców (facebook, twitter, linkedin, instagram). Według J. Pieriegud „cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów, która otwiera nowe możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, a zarazem niesie ze sobą niepewność oraz różnego rodzaju zagrożenia związane m.in. ze społecznymi skutkami automatyzacji procesów wytwórczych czy szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Cyfryzacja jako ciągły proces konwergencji rzeczywistego i wirtualnego świata staje się głównym motorem innowacji i zmian w większości sektorów gospodarki”. (Pieriegud 2018, s.11). Badania naukowe realizowane na powyższe tematy są jednak upowszechniane w dość hermetycznej formie i treści, nietrafiającej do szerokiego grona odbiorców. Luka wiedzy sprawia, że większa część społeczeństwa czuje się zagubiona wobec zachodzących przemian, sięga więc po niezweryfikowaną wiedzę w sieci. Tymczasem przekazanie takiej wiedzy z jednej strony popartej badaniami naukowymi, a z drugiej - w sposób przystępny i otwarty, przez doświadczonych badaczy i popularyzatorów wiedzy naukowej, będzie miało istotny wpływ społeczny, stanie się ważną referencją dla szerokich grup odbiorców i przyczyni się do poprawy dobrostanu społecznego. Większa wiedza o przemianach gospodarczych, które dotyczą szerokich grup społecznych i są przedmiotem publicznej debaty umożliwi odbiorcom merytoryczny udział w dyskusji publicznej oraz dokonywanie wyborów popartych rzetelną wiedzą naukową. Przyczyni się do lepszego zrozumienia budzących kontrowersje zjawisk będących przyczyną lęków i napięć społecznych związanych z rozwojem technologii cyfrowych.

Zadanie: Jak zostać mocarstwem? – gra strategiczna

 • Kwota dofinansowania:100 153 PLN
 • Całkowita wartość projektu 112 340 PLN

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych na temat mechanizmów i czynników​​ ekonomicznych i politycznych warunkujących powstanie mocarstw, a także nauczenie myślenia strategicznego. Projekt zawiera 4 powiązane ze sobą działania:​

 • gra strategiczna „Jak zostać mocarstwem?” (500 egz. + Print & Play),
 • lekcje wprowadzające do gry dla uczniów szkół ponadpodstawowych (40 x 1,5 h),
 • podręcznik z zakresu mocarstwowości dla nauczycieli (500 egz. + Open Access),
 • seminaria otwarte nt. mocarstwowości i stosunków międzynarodowych (12)

Projekt oparty jest na strategicznej grze edukacyjnej pt. „Jak zostać mocarstwem?”, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy podejmując decyzje o charakterze ekonomicznym, politycznym czy bezpieczeństwa, będą dążyć do wygranej, czyli zajęcia pozycji lidera (mocarstwa). Udział w grze ma, w założeniu, wyczulić graczy (uczniów) na znaczenie zróżnicowanych czynników wewnętrznych (gospodarka, system polityczny, uwarunkowania społeczne, etc.) oraz zewnętrznych (ekonomicznych, politycznych, geograficznych i innych), warunkujących pozycję państwa na arenie międzynarodowej, jak również przyczynić się do lepszego zrozumienia gospodarki międzynarodowej i międzynarodowej sceny politycznej. Prace będą obejmowały przygotowanie projektu gry z funkcjonalnym roboczym prototypem oraz przetestowaną instrukcją oraz draftem dla grafika, projektu graficznego z korektą tekstów i składem instrukcji oraz profesjonalnego druku gry w nakładzie 500 egz. Do gry dołączony zostanie podręcznik dla nauczycieli. Powstanie także strona internetowa, z której będzie można ściągnąć grę do samodzielnego wydruku (system Print & Play). Działaniami wspomagającymi będzie 40 lekcji online (po ok. 1,5 h) na tematy dotyczące mocarstwowości i stosunków międzynarodowych oraz cykl 12 seminariów otwartych zorganizowanych przez Instytut Studiów Międzynarodowych SGH, powiązanych z problematyką istnienia i funkcjonowania mocarstw na arenie światowej.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, przez pracowników naukowych Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, przy współpracy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, Instytutu Historycznego UW, Akademii Sztuki Wojennej oraz osób trzecich (mechanika gry).

Udział w grze pozwoli uczniom szkół ponadpodstawowych nabyć umiejętność strategicznego myślenia, przydatnego zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym, i uświadomi wieloczynnikowe uwarunkowania sukcesu gospodarczego i politycznego, zarówno na scenie międzynarodowej, jak i w zakresie wewnętrznym. Formuła gry i jej tematyka pozwoli uczniom w interesujący sposób zastosować w praktyce wiedzę z innych przedmiotów (m.in. podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, historia).

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Zadanie: Wzmocnienie technologiczne oraz zabezpieczenie obszaru nauk społecznych

 • Kwota dofinansowania: 400 000 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 500 000 PLN

W ramach projektu zaplanowano inwestycje obejmujące:

 1. Modernizację sieci wifi – zakup wirtualnego kontrolera sieci wifi oraz punktów dystrybucyjnych Access Point. Kontroler sieci WiFi spełnia zadanie centralnego systemu zarządzania zakupionymi urządzeniami Access Point. Umożliwia kontrolę pracy całego nowego systemu sieci bezprzewodowej, jak i konfiguracji środowiska sieci bezprzewodowej. Dzięki dużej skalowalności możliwa jest rozbudowa/modernizacja systemu np. o kolejne urządzenia AP, a tym samym zwiększenie dostępu do sieci bezprzewodowej w całym kampusie Uczelni. Nowy system wraz z towarzyszącą mu implementacją nowych rozwiązań takich jak np. najnowszy standard łączności bezprzewodowej IEEE 802.11ax (WIFI 6) będzie mieć znaczący wpływ na jakość i komfort pracy oraz poziom bezpieczeństwa w czasie korzystania z sieci bezprzewodowej na Uczelni.
 2. Stworzenie elastycznej platformy obliczeniowej – wydajne serwery typu rack. Platforma obliczeniowa została wdrożona i udostępniona w trybie „na żądanie” całemu środowisku naukowemu SGH wraz ze świadczonym wsparciem implementacyjnym zapewnionym ze strony Zespołu Infrastruktury Informatycznej i Technicznej. Spełnia założenia co do swobodnego tworzenia wydajniejszych usług dla jednostek naukowo-badawczych w rozwiązaniach o charakterze eksperymentalnym, jak i usług bardziej powszechnych, takich jak przestrzeń pracy grupowej, czy obliczeniowej w środowisku: klastrów obliczeniowych np. Son of Grid, SLURM, klastrów serwerów wirtualnych zgodnych z wymaganiami naukowców, klastrów bazodanowych czy witryn WWW.
 3. Stworzenie Systemu zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa SIEM. Zakupiony system SIEM ma na celu agregację logów z wewnętrznych korelatorów logów oraz z wielu innych źródeł, takich jak: - urządzenia i usługi sieciowe: Routery, Switche, Firewalle, kontrolery WiFi, serwery Radius, DHCP, DNS; - serwery: na systemach operacyjnych Linux i Microsoft Windows, usługi katalogowe LDAP,  - macierze dyskowe, usługi web: Apache, IIS, oraz inne systemy dziedzinowe (np. wirtualny dziekanat).