Stypendia i zapomogi dla studentów SGH

Zdjęcie rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka
Stypendium rektora

Studenci SGH mogą ubiegać się o stypendium rektora jeżeli uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, mają  osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium socjalne

Studenci, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium przeznaczone dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zapomoga dla studentów

Studenci, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zapomogę.

O świadczenie można ubiegać się, gdy od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę ubiegania się o zapomogę, upłynęło mniej niż 6 miesięcy.

Zdjęcie rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka
Rector scholarship

Students of SGH Warsaw School of Economics may apply for the Rector scholarship if they have achieved outstanding academic results, scientific or artistic achievements or sports achievements in competitions at least at the national level.

Social scholarship

The social scholarship may be awarded to a student who is in a difficult financial situation.

A social scholarship in an increased ammount may be awarded only in particularly justified circumstances, indicated in the Rules and Regulations of Student Benefits.

Scholarship for persons with disabilities

The scholarship for persons with disabilities is financial support intended for individuals with a certified degree of disability.

A certificate from a Polish authority is required, i.e. a certificate of disability, a certificate of the degree of disability or a certificate issued by a certifying doctor from the Polish Social Insurance Institution (ZUS).

Allowance aid

The allowance aid is a form of emergency, non-returnable aid, granted at the request of a student who has found himself in a difficult life situation.

Students may apply for the aid if: they temporarily finds themselves in a difficult life situation – no more than 6 months have elapsed from the date of the occurrence of the circumstances constituting the basis for claiming the financial aid.