Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – International Visegrad Fund (Fundusz), zapewnia finansowanie różnorodnych działań we wszystkich dziedzinach życia: od małych projektów transgranicznych, które mają na celu poprawę wzajemnego zrozumienia na obszarach przygranicznych, po inicjatywy wielostronne, które mogą przynieść korzyści mieszkańcom całego regionu. Fundusz stara się wspierać organizacje, których celem jest dzielenie się wiedzą, zwiększanie innowacyjności i angażowanie obywateli w regionie wyszehradzkim oraz w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Większość beneficjentów funduszu to organizacje pozarządowe, władze lokalne, szkoły wyższe, szkoły i inne instytucje publiczne.

O granty mogą wnioskować instytucje z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry) i zalecane jest, aby w projekcie brały udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, chociaż w konkursach Visegrad Grants i Visegrad+ dopuszczalny jest udział instytucji z trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

Projekty powinny wpisywać się w jeden z obszarów:

 • Kultura i wspólna tożsamość – projekty wzmacniające tożsamość regionalną i europejską poprzez wspólne inicjatywy kulturalne w regionie wyszehradzkim.
 • Edukacja i budowanie potencjału – projekty podnoszące konkurencyjność regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez podnoszenie umiejętności obywateli.
 • Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość – projekty poprawiające środowisko dla innowacji i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz zwiększające spójność regionalną w rozwoju gospodarczym.
 • Demokratyczne wartości i media – projekty promujące wartości demokratyczne, prawa człowieka i mniejszości, przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniające wolność mediów i dostęp do informacji.
 • Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne – projekty przyczyniające się do dobrego rządzenia i poprawiające skuteczność kształtowania polityki publicznej w kontekście regionalnym.
 • Rozwój regionalny, środowisko, turystyka – projekty rozwijające strategie zrównoważonego środowiskowo rozwoju regionalnego i turystyki.
 • Rozwój społeczny – projekty wzmacniające integracyjne społeczeństwo i solidarność w regionie
Wybrane programy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Dla wszystkich programów wspólne są terminy zamknięcia naborów (1 lutego, 1 czerwca, 1 października) oraz poziom dofinansowania (do 100%).

Visegrad Grants

 • czas trwania projektu: maksymalnie 18 miesięcy
 • wartość dofinansowania do projektu: nie podano limitu, ale średnia wartość to ok. €20,000.
 • dofinansowanie: maksymalnie 100%
 • terminy zamknięcia konkursów: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października
 • w każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Strategic Grants

 • projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok
 • czas trwania projektu: 12–36 miesięcy
 • wartość dofinansowania projektu: nie podano limitu, ale średnia wartość to ok. €40,000
 • dofinansowanie: maksymalnie 100%
 • termin zamknięcia konkursu: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października
 • konieczny jest udział instytucji z każdego kraju grupy wyszehradzkiej

Visegrad+

 • program jest skierowany na wsparcie projektów, które przyczyniają się do demokratyzacji i transformacji w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.
 • czas trwania projektu: maksymalnie 18 miesięcy
 • wartość dofinansowania do projektu: nie podano limitu, ale średnia wartość to ok. €20,000
 • termin zamknięcia konkursu:  1 lutego, 1 czerwca, 1 października
 • w projekcie muszą uczestniczyć minimalnie instytucje z trzech krajów grupy wyszehradzkiej oraz co najmniej z jednego kraju Partnerstwa Wschodniego lub Bałkanów Zachodnich.
Kryteria wyboru projektów

Główne kryteria wyboru projektów:

 • dopasowanie do celów Funduszu,
 • wartość dodana pod kątem budowania współpracy partnerskiej,
 • jakość i oddziaływanie projektu,
 • przejrzystość i adekwatność budżetu do planowanych efektów projektu,
 • doświadczenie i zgodność celów parterów z celami projektu.

 

Zasady wnioskowania i realizacji projektu

Konsultacja propozycji projektu z funduszem jest możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu i nie później niż 14 dni przed terminem składania wniosków.

W jednym typie konkursu, jedno kolegium SGH może złożyć lub realizować tylko jeden projekt w roli lidera. W trzech ww. typach konkursów kolegium może jednocześnie złożyć lub realizować maksymalnie dwa projekty. Takich ograniczeń nie ma w przypadku pełnienia przez kolegium SGH roli partnera.

Wnioski są składane w formie elektronicznej. Rejestracja i złożenie wniosku możliwe jest najwcześniej 30 dni przed terminem zamknięcia konkursu.

 Ogłoszenie wyników zazwyczaj odbywa się 60 dni po terminie złożenia wniosków.

Dokumenty niezbędne na etapie wnioskowania na poziomie wewnętrznym

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11 z dnia 3 marca 2010 r. międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne podlegają zgłoszeniu w Dziale Obsługi Projektów oraz procedurze składania podpisów i obiegu dokumentów, w której biorą udział: kierownik projektu, kierownik katedry/dyrektor instytutu, dziekan, Dział Obsługi Projektów, Dział Księgowości Projektowej oraz kwestor i prorektor ds. nauki.

Dokumenty funduszu określające zasady wnioskowania i realizacji projektów

Koszty kwalifikowane

 

 • druk i kolportaż materiałów związanych z realizacją projektu,
 • wynajem powierzchni i inne tego typu koszty,
 • wynagrodzenia ekspertów,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • koszty transportu,
 • koszty tłumaczeń,
 • koszty działań promocyjnych,
 • koszty pośrednie (15% wartości grantu).

Przed złożeniem raportu końcowego każdy projekt o wartości powyżej €10,000 podlega obowiązkowemu audytowi. Koszt audytu jest kwalifikowany.

Justyna Gać
e-mail: justyna.gac@sgh.waw.pl
tel.:22 564 99 57

Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, budynek G (główny),
pokój nr 11
02-554 Warszawa
e-mail: projekty@sgh.waw.pl