Nagrody i stypendia

Stypendium naukowe grant rektorski

Stypendium naukowe „Grant Rektorski” otrzymują nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po zrealizowaniu szczególnego osiągnięcia naukowego.

Nagrody ministra edukacji i nauki

Nagrody przyznawane są za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Rektor SGH przyznaje nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespołowe: I,II i III stopnia za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. Nagrody Rektora są przyznawane i wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze.

Stypendia na start

Program START to roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Nagrody rektora za najlepszą pracę doktorską

Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską jest konkursem, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac doktorskich obronionych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki o zarządzaniu i jakości.