Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie analizy przyczynowo-skutkowej związku aktywności sportowej (AS) i kapitału społecznego (KS) dla Polski oraz na osadzenie jej w kontekście innowacyjności. Pokazuje, na ile AS Polaków przekłada się na rozwój KS. Szczególnie osoby po 40. roku życia – jeśli są aktywne sportowo – częściej od pozostałych angażują się w życie lokalnych społeczności i działalność organizacji, a także częściej nawiązują i utrzymują relacje z innymi. Co więcej, wpływ AS na rozwój KS jest widoczny nie tylko u osób, które ją bezpośrednio podejmują. Częstsza AS dorosłych wiąże się bowiem ze wzrostem liczby organizacji o charakterze społecznym.

Podkreślić należy, że uzyskane efekty są wynikiem zastosowania metod, które pozwalają na odróżnienie relacji przyczynowo-skutkowej (gdzie AS jest przyczyną, a aktywność społeczna to skutek) od korelacji (gdzie wpływają one na siebie lub wynikają z innej przyczyny). Wedle naszej wiedzy zrealizowany projekt jest pierwszym, który został przeprowadzony dla europejskiego kraju o względnie niskim poziomie KS i AS. O ile tego rodzaju badania (dla dzieci i nastolatków) były prowadzone na świecie, o tyle sam związek AS i KS w populacji osób dorosłych był dotychczas przedmiotem nielicznych analiz pseudoeksperymentalnych.

Ze względu na trudność znalezienia silnych instrumentów mierzących AS, udane zastosowania metody zmiennych instrumentalnych w dotychczasowych analizach były rzadkie. Badanie (wykorzystujące precyzyjne dane o typach obiektów) pokazało istotne znaczenie rodzaju posiadanej infrastruktury, co wskazuje na potrzebę korzystania ze szczegółowych danych w tego typu analizach mikroekonometrycznych. Zrealizowany projekt może motywować do prowadzenia dalszych prac badawczych, w tym identyfikujących powiązania AS (realizowanej w różnych formach i w różnym trybie etc.) z poszczególnymi wymiarami KS oraz analizujących dalsze losy osób aktywnych sportowo i wpływ takiej aktywności na funkcjonowanie społeczności. Ponieważ wymiary KS, które wspiera AS, są równocześnie tymi, które zgodnie z literaturą przedmiotu są szczególnie ważne dla poziomu innowacyjności, można stwierdzić, że wyniki projektu pozostają spójne ze wcześniejszą obserwacją NBP. Mówi ona o tym, że najbardziej innowacyjne kraje w Europie (np. kraje skandynawskie czy Holandia) w stosunku do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Polski) oraz Południowej cechują się zarówno wyższym poziomem KS, jak i większą powszechnością AS.

Z badania wynika, że AS może być ważnym elementem projektowania potencjalnych polityk wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. I nie jest to wynik wyłącznie jej wpływu na zdrowie, ale również roli, jaką może odegrać w budowaniu KS. Jednocześnie przy projektowaniu polityki wspierania AS warto dostrzec jej zmieniające się społeczne uwarunkowanie – nieograniczające się wyłącznie do infrastruktury czy tradycyjnych klubów sportowych. 

Kierownik projektu:
dr hab. Elżbieta Biernat, prof. SGH
Wartość projektu:
348 076 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Wrzesień 2018 - Marzec 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Social Sciences, Mathematical Methods
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.