Mikrodane Eurostatu

W 2014 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała akredytację Europejskiego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wszyscy samodzielni pracownicy naukowi SGH uzyskali prawo do ubiegania się o dostęp do poufnych mikrodanych Eurostatu do celów naukowych.
Obraz
logo eurostat

 

 

SGH została upoważniona do reprezentowania Eurostatu w procesie udostępniania poufnych mikrodanych swoim pracownikom naukowym, ponieważ:

 • zobowiązała się do ochrony poufności mikrodanych i do czuwania, aby pracownicy naukowi SGH korzystający z mikrodanych przestrzegali przepisów określonych w Wytycznych Eurostatu [Guidelines for the assessment of research entities and research proposals]  i w prawie unijnym*,
 • utworzyła na swoim terenie punkt bezpiecznego dostępu do mikrodanych, w którym zapewnia odpowiednie warunki do bezpiecznego udostępniania i przechowywania powierzonych sobie  poufnych mikrodanych,
 • unormowała zasady bezpiecznego udostępniania poufnych mikrodanych w SGH w  Regulaminie udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych. 

Pracownicy naukowi SGH, zainteresowani  wykorzystaniem mikrodanych Eurostatu w swoich badaniach naukowych, mogą ubiegać się o dostęp do poufnych danych poprzez składanie stosownych Wniosków Projektowych do Europejskiego Urzędu  Statystycznego.  W celu uzyskania szczegółowych informacji  dotyczących Wniosków Projektowych  oraz procedury udostępniania mikrodanych Eurostatu w Szkole Głównej Handlowej prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową lub kontakt z Koordynatorem Wniosków.

REGULAMIN udostępniania mikrodanych Eurostatu

REGULAMIN

udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawi
e
stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 82 z dnia 17 listopada 2015 r.


§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady uzyskiwania, przechowywania oraz udostępniania mikrodanych Europejskiego Urzędu Statystycznego (dalej: Mikrodane).

§ 2

 1. Mikrodane udostępniane są wyłącznie w punkcie dostępu mieszczącym się w pomieszczeniu Biblioteki SGH wskazanym przez dyrektora Biblioteki.
 2. Dostęp do Mikrodanych jest możliwy wyłącznie z urządzenia (dalej: Komputer), które:
  1. uniemożliwia drukowanie i kopiowanie danych;
  2. uniemożliwia podłączanie urządzeń nagrywających;
  3. nie jest podłączone do Internetu, ani żadnej innej sieci i uniemożliwia połączenie z tymi sieciami lub innymi urządzeniami;
  4. uniemożliwia instalowanie oprogramowania lub dodatkowych urządzeń zewnętrznych;
  5. uniemożliwia korzystanie z CD-ROM, DVD-ROM, dyskietki, portów USB, karty sieciowej lub innego nośnika danych poprzez blokadę tych urządzeń na poziomie systemu BIOS, do którego dostęp jest zabezpieczony hasłem.
 3. Dostęp do Mikrodanych następuje za pomocą predefiniowanych kont lokalnych zabezpieczonych hasłem.
 4. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby wymienione we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, będące pracownikami, studentami lub doktorantami SGH.
 5. Poza punkt dostępu, o którym mowa w ust. 1, może być przeniesiony jedynie raport końcowy projektu badawczego.

§ 3

 1. Z Mikrodanych można korzystać wyłącznie do celów określonych we wniosku projektowym, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 2. Zabronione jest::
  1. sporządzanie kopii Mikrodanych;
  2. wynoszenie nośników zawierających Mikrodane poza siedzibę SGH;2
  3. udostępnianie Mikrodanych osobom trzecim;
  4. łączenie Mikrodanych z innymi zbiorami danych (w tym publicznie dostępnymi), jeżeli nie jest to wyraźnie uzgodnione z Eurostatem;
  5. podejmowanie działań mających na celu identyfikację jakiejkolwiek pojedynczej jednostki statystycznej ze zbioru Mikrodanych;
  6. publikowanie lub upowszechnianie w inny sposób Mikrodanych albo wyników badań, które ujawniłyby jakąkolwiek pojedynczą jednostkę statystyczną ze zbioru.

§ 4

 1. Za bezpieczeństwo danych odpowiada wyznaczony przez Rektora na wniosek dyrektora Biblioteki pracownik SGH, zwany dalej Menedżerem Mikrodanych.
 2. Do zadań Menedżera Mikrodanych należy w szczególności:
  1. odebranie nośnika z Mikrodanymi oraz kopiowanie ich na Komputer;
  2. zabezpieczenie Komputera w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu;
  3. umożliwienie przeniesienia raportu końcowego poza punkt dostępu;
  4. tworzenie na Komputerze lokalnych kont dla osób uprawnionych do dostępu do Mikrodanych;
  5. zniszczenie nośnika i usunięcie Mikrodanych w sposób określony w § 9, po ich wykorzystaniu lub po zakończeniu projektu.

§ 5

 1. Mikrodane zamawiane są z Eurostatu na wniosek, którego wzór określa Eurostat i publikuje na swoich stronach internetowych (dalej: wniosek).
 2. Wniosek powinien zawierać:
  1. prezentację projektu badawczego, w tym cel badań;
  2. określenie czasu trwania projektu badawczego (nie dłuższy niż 5 lat);
  3. wyjaśnienie, dlaczego osiągnięcie celu wskazanego w pkt 1 jest niemożliwe bez wykorzystania Mikrodanych;
  4. informację o jednostce organizacyjnej SGH, w ramach której prowadzony jest projekt badawczy;
  5. dane osób, które będą miały dostęp do danych w ramach projektu badawczego;
  6. punkt dostępu, w którym nastąpi udostępnienie Mikrodanych;
  7. opis danych, które są potrzebne do badań, oraz metod ich analizy;
  8. opis przewidywanych wyników badań, które zostaną opublikowane lub będą rozpowszechniane w inny sposób;
  9. określenie formy końcowej wyników projektu.
 3. Wszelkie zmiany we wniosku wymagają zgody Eurostatu oraz powiadomienia Koordynatora Wniosków o wprowadzonych zmianach.
 4. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może wystąpić do Eurostatu z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności zgody na korzystanie z Mikrodanych.

§ 6

 1. Składanie wniosków koordynuje Koordynator Wniosków, który:
  1. udziela niezbędnych informacji dotyczących wypełnienia wniosku oraz zasad korzystania z Mikrodanych;
  2. kontroluje prawidłowość przestrzegania Regulaminu;
  3. przesyła wniosek wraz załącznikami do Eurostatu;
  4. prowadzi ewidencję wniosków i przechowuje dokumentację wnioskową, a w szczególności:
   1. oryginał wniosku wraz załącznikami,
   2. informację z Działu Spraw Pracowniczych (wydruk z wiadomości e-mail) dotyczącą końcowego okresu zatrudnienia wnioskodawcy lub uczestników projektu badawczego w SGH albo kserokopie legitymacji uczestników projektu, będących studentami lub doktorantami,
   3. protokół zniszczenia Mikrodanych,
   4. miejsca publikacji rezultatów projektu badawczego;
  5. gromadzi i przekazuje do Eurostatu miejsca publikacji rezultatów projektu badawczego, zarówno w jego trakcie jak i po jego zakończeniu.
 2. Koordynator Wniosków niezwłocznie zawiadamia Rektora o fakcie niezgodnego z Regulaminem korzystania z Mikrodanych.

§ 7

 1. Wniosek wypełnia nauczyciel akademicki zatrudniony w SGH, który ubiega się o dostęp do Mikrodanych na potrzeby projektu badawczego.
 2. Do wniosku należy załączyć podpisane przez wnioskodawcę, uczestników projektu oraz Menedżera Mikrodanych oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór określa Eurostat i publikuje na swoich stronach internetowych.
 3. Wniosek wymaga kontrasygnaty Koordynatora Wniosków, która jest równoznaczna z potwierdzeniem, że osoby, o których mowa w ust. 2, są zatrudnione w SGH lub w inny sposób powiązane z SGH na potrzeby realizacji projektu badawczego.
 4. Dział Spraw Pracowniczych udostępnia Koordynatorowi Wniosków dane niezbędne do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

§ 8
Do obowiązków wnioskodawcy należy w szczególności:

 1. wypełnienie wniosku wraz załącznikami do Eurostatu;
 2. informowanie Eurostatu o wszelkich zmianach w projekcie badawczym;
 3. postępowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi publikacji dołączonych do Mikrodanych;
 4. przekazanie Koordynatorowi Wniosków listy publikacji rezultatów projektu badawczego;
 5. podanie w każdym raporcie badawczym lub publikacji informacji o źródle danych (np.: „Publikacja/analiza/raport, etc. jest oparty na danych Eurostatu, nazwa badania, rok”) oraz następującego zastrzeżenia: „Odpowiedzialność za wszystkie wnioski z wyciągnięte z danych ponosi wyłącznie autor/ponoszą wyłącznie autorzy”;
 6. informowanie Koordynatora Wniosków o miejscu publikacji raportów badawczych, które zostały opracowane na podstawie Mikrodanych, wraz ze wszystkimi niezbędnymi kwalifikatorami, w tym także w przypadku gdy publikacja następuje po zakończeniu projektu badawczego.

§ 9

 1. Po wykorzystaniu danych, nie później niż po zakończeniu projektu badawczego, dla którego uzyskano dostęp do Mikrodanych, należy:
  1. zniszczyć oryginalny nośnik z Mikrodanymi;
  2. usunąć z Komputera, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie, Mikrodane oraz wszelkie ich podzbiory i pośrednie rezultaty badań powstałe na ich podstawie.
 2. Protokół zniszczenia i usunięcia danych przekazuje się Koordynatorowi Wniosków, a jego kopię Koordynator Wniosków przesyła Eurostatowi. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 10
W sprawach dotyczących Mikrodanych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Biblioteki SGH.

Dokumenty

 • Wytyczne Eurostatu
 • Wytyczne Eurostatu dotyczące publikacji końcowych rezultatów projektu badawczego
 • Wniosek Akredytacyjny
 • Klauzula Poufności
 • Wniosek Projektowy
 • Indywidualna Deklaracja Poufności

FAQ

Kto może ubiegać się o dostęp do mikrodanych Eurostatu?

 • Każdy samodzielny pracownik naukowy zatrudniony w SGH. Doktoranci i studenci SGH nie mogą samodzielnie ubiegać się dostęp do mikrodanych Eurostatu. W imieniu doktorantów i studentów SGH wnioski o dostęp do mikrodanych mogą  jedynie składać ich opiekunowie.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do mikrodanych Eurostatu do celów naukowych?

 • Należy złożyć odpowiedni Wniosek do Europejskiego Urzędu  Statystycznego.
  Samodzielny pracownik naukowy wypełniający Wniosek Projektowy staje się automatycznie naukowcem prowadzącym projekt badawczy  (Principal Researcher), zwanym dalej Wnioskodawcą.
  We Wniosku Wnioskodawca  opisuje w skrócie planowany projekt badawczy, określa jakie zestawy mikrodanych chce w nim analizować oraz wymienia wszystkie pozostałe osoby, które będą brały udział w realizacji opisywanego projektu (Individual Researchers), osoby te automatycznie stają się Uczestnikami Projektu. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury składania Wniosków Projektowych do Europejskiego Urzędu  Statystycznego znajdują się w zakładce PROCEDURY.

Jakie zbiory mikrodanych udostępnia Eurostat?

 • Zbiory mikrodanych, które Eurostat może udostępnić do celów naukowych, są wymienione na stronie:
  http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview
  Znajdują się tam szczegółowe opisy zestawów danych, informacje z jakich państw pochodzą oraz zakres lat, które pokrywają. Lista zestawów jest aktualizowana na bieżąco i stopniowo poszerzana.

Gdzie pracownik naukowy może pracować nad mikrodanymi przysłanymi przez Eurostat do zaplanowanego przez Niego projektu badawczego?

 • Ze względu na obowiązek szczególnej ochrony poufności mikrodanych, praca nad nimi może się odbywać  WYŁĄCZNIE w punkcie  bezpiecznego dostępu do mikrodanych,  utworzonym specjalnie do tego celu,  zgodnie ze wszystkimi wymogami  Europejskiego Urzędu  Statystycznego. 

Gdzie znajduje się  punkt bezpiecznego dostępu do mikrodanych?

 • Punkt bezpiecznego dostępu do mikrodanych Eurostatu znajduje się w Bibliotece SGH, w pokoju nr 11 na parterze (wejście przez pokój nr 10). Punkt bezpiecznego dostępu jest czynny w godzinach pracy Oddziału Informacji Naukowej.
  W punkcie bezpiecznego dostępu znajduje się specjalne stanowisko komputerowe,  przygotowane do pracy nad mikrodanymi,  do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby: Menedżer Mikrodanych, Wnioskodawca i  Uczestnicy Projektu. Każda z wymienionych osób ma na tym komputerze specjalnie utworzone konto do pracy, chronione hasłem. Nad  prawidłowym korzystaniem z punktu bezpiecznego dostępu czuwa dyżurny bibliotekarz.

Jak jest zabezpieczony komputer do pracy nad mikrodanymi w punkcie  bezpiecznego dostępu?

 • Komputer w punkcie bezpiecznego dostępu jest specjalnie wyizolowany fizycznie, nie jest podłączony w żaden sposób do sieci komputerowej SGH, ani do Internetu.  Konta użytkowników korzystających z mikrodanych Eurostatu mają zablokowany dostęp do napędu CD oraz portów USB, w celu uniemożliwienia fizycznego skopiowania danych z twardego dysku. Dodatkowo, wyżej wspomniane konta nie mają możliwości uruchamiania oprogramowania innego niż oprogramowanie potrzebne do odczytu mikrodanych Eurostatu (np. R, STATA etc.).

Jakie zasady pracy obowiązują naukowców w punkcie bezpiecznego dostępu do mikrodanych Eurostatu?

 • Przy pracy nad poufnymi mikrodanymi Eurostatu naukowców obowiązują:
  • przepisy Regulaminu udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • oraz zasady,  do przestrzegania których zobowiązali się podpisując Indywidualną Deklarację Poufności.
 • Wymienione powyżej dokumenty zobowiązują Wnioskodawcę i  każdego z Uczestników Projektu do szczególnej ochrony poufności mikrodanych Eurostatu, do których uzyskali dostęp, a w szczególności:
  • nie wolno wykonywać żadnych kopii poufnych mikrodanych Eurostatu: ani całości zbioru, ani jego części;
  • nie wolno wynosić poufnych mikrodanych, ani w całości ani w części, poza punkt bezpiecznego dostępu,
  • nie wolno udostępniać poufnych mikrodanych osobom trzecim;- nie wolno łączyć poufnych mikrodanych z innymi zbiorami danych (w tym publicznie dostępnymi), jeżeli nie jest to wyraźnie uzgodnione z Eurostatem,
  • nie wolno podejmować działań mających na celu identyfikację jakiejkolwiek pojedynczej jednostki statystycznej ze zbioru mikrodanych (osób, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, itp.).

W jaki sposób SGH  zapewnia  bezpieczeństwo mikrodanym Eurostatu?

 • Prawo dostępu do oryginalnego nośnika ma wyłącznie Menedżer Mikrodanych, który odbiera nośnik przesyłany z Eurostatu do SGH, a następnie przechowuje go w sejfie.
  Menedżer Mikrodanych, jako jedyna osoba z SGH ma prawo przegrać zbiór informacji z otrzymanego nośnika na komputer w punkcie bezpiecznego dostępu. Komputer jest zabezpieczony specjalnym hasłem.  Poufne mikrodane mogą być przechowywane wyłącznie na tym specjalnym stanowisku komputerowym. Dostęp do tego komputera jest ograniczony jedynie do upoważnionych użytkowników wymienionych imiennie we Wniosku Projektowym:  Wnioskodawcy i  Uczestników Projektu. Każdy z nich ma prawo do swojego indywidualnego konta lokalnego, które również jest chronione hasłem. Pośrednie rezultaty badań zawierające poufne mikrodane są więc automatycznie chronione i przechowywane w bezpieczny sposób -  na indywidualnych kontach lokalnych chronionych hasłem.


Na jakich warunkach naukowcy mogą upowszechniać rezultaty swoich badań naukowych opartych na mikrodanych Eurostatu?

 • Wnioskodawca i  wszyscy Uczestnicy Projektu muszą również ściśle stosować się do Wytycznych Eurostatu  dotyczących warunków publikowania rezultatów projektu badawczego, a w szczególności muszą przestrzegać następujących zasad:
  • żadne wyniki badań, raporty, analizy etc. opublikowane lub w inny sposób rozpowszechniane przez naukowców, nie mogą zawierać informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację poszczególnych jednostek statystycznych (osób, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, itp.).
  • w przypadku rozpowszechniania rezultatów projektu badawczego naukowiec musi za każdym razem: 
   • podawać źródła danych, z których korzystał poprzez odpowiednią adnotację: „ Publikacja /analiza / raport / dokument / materiał  jest oparty na danych Eurostatu, nazwa badania, rok”
   • i dodawać następujące zastrzeżenie: „Odpowiedzialność za wszystkie wnioski z danych ponosi wyłącznie  autor (autorzy) „.

Jakie mogą być konsekwencje naruszenia poufności mikrodanych Eurostatu?

 • Podpisując Wniosek Akredytacyjny i Klauzulę poufności Władze SGH zobowiązały się,  w imieniu wszystkich pracowników naukowych Uczelni, do zapewnienia bezpieczeństwa poufnym mikrodanym w swojej siedzibie i do ochrony poufności  mikrodanych Eurostatu (zgodnie z art. 4 ust.2 Rozporządzenia 557).
  Ponadto Wnioskodawca, i każdy z Uczestników Projektu, podpisując Indywidualną Deklarację Poufności zobowiązuje się osobiście do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pracy nad projektem badawczym i do ochrony poufności mikrodanych wykorzystanych w projekcie (zgodnie z Rozporządzeniami (WE) 45/2001 i nr 223/2009 ).
  W związku z powyższym Wnioskodawca, i każdy z  Uczestników Projektu, powinien mieć świadomość, że każde naruszenie warunków określonych w wymienionych dokumentach może pociągnąć za sobą stosowne konsekwencje prawne. Komisja Europejska może wtedy podjąć następujące działania:
  • cofnąć zgodę na udostępnianie poufnych mikrodanych danemu pracownikowi naukowemu SGH lub  wszystkim pracownikom naukowym biorącym udział w konkretnym projekcie badawczym,
  • cofnąć zgodę na udostępnienie poufnych mikrodanych do wszystkich projektów badawczych przedstawionych przez pracowników naukowych SGH,
  • cofnąć akredytację udzieloną Szkole Głównej Handlowej przez Eurostat,
  • wyegzekwować od SGH  podjęcie działań dyscyplinarnych wobec pracownika naukowego, sprawcy naruszenia,
  • zażądać na drodze cywilnoprawnej odszkodowania od SGH,
  • złożyć skargę lub zgłosić naruszenie na policję na podstawie przepisów prawa krajowego (Komisja ma prawo uczestniczyć w postępowaniu przed sądem krajowym w roli powoda).
 • Każdorazowe naruszenie warunków określonych w dokumentach wymienionych powyżej  może być rozpatrywane oddzielnie. W zależności od wagi sytuacji, odpowiednie środki mogą być podjęte:
  • w stosunku do pracowników naukowych SGH,
  • w stosunku do SGH,
  • wobec Państwa Polskiego, na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej.

Procedury związane z udostępnianiem poufnych mikrodanych Eurostatu

Uprzejmie prosimy, aby pracownik naukowy zainteresowany wykorzystaniem mikrodanych Eurostatu w swoich badaniach naukowych powiadomił Koordynatora Wniosków o zamiarze składania Wniosku Projektowego , aby móc oficjalnie rozpocząć procedurę wymaganą przez Europejski Urząd Statystyczny.

I. Składanie Wniosku Projektowego o udostępnienie mikrodanych


Składanie Wniosków Projektowych o udostępnienie mikrodanych odbywa się w ramach  systemu elektronicznego obiegu dokumentów (workflow), wprowadzonego przez Eurostat w styczniu 2017 r. Szkoła Główna Handlowa zyskała dostęp do w/w systemu Eurostatu poprzez specjalnie utworzone konto, którym administruje Koordynator Wniosków, pośrednicząc w ten sposób między naukowcami SGH i pracownikami Eurostatu. 

 1. Koordynator Wniosków przekazuje Wnioskodawcy link do aktualnej  interaktywnej wersji formularza Wniosku Projektowego. Naukowiec wypełnia formularz w języku angielskim. We Wniosku Projektowym należy wyszczególnić kto jest Wnioskodawcą (Principal Researcher)  oraz wymienić wszystkich Uczestników Projektu (Individual Researchers)
 2. Koordynator Wniosków upewnia się w Dziale Kadr, że Wnioskodawca jest zatrudniony w SGH. W przypadku Wnioskodawcy najistotniejszy  jest okres zatrudnienia: powinien on być  dłuższy niż przewidywany czas trwania projektu (maksymalny czas trwania projektu według wymogów Eurostatu wynosi 5 lat).
 3. Koordynator służy pomocą Wnioskodawcy przy wypełnianiu formularza i przekazuje ogólne informacje potrzebne do wypełnienia Wniosku, takie jak:
  • nr identyfikacyjny SGH nadany Uczelni przez Eurostat,
  • dane Koordynatora Wniosków i  Administratora Danych,
  • warunki bezpiecznego przechowywania nośnika i mikrodanych w SGH ( punkt 5.1  Wniosku Projektowego),
  • zabezpieczenie dostępu do mikrodanych i do pośrednich rezultatów badań (punkt 5.2  Wniosku Projektowego).
 4. Wnioskodawca zapisuje wypełniony Wniosek Projektowy w formacie WORD i przekazuje go do  Koordynatora.  Koordynator przesyła Wniosek Projektowy do Eurostatu,  do wstępnej akceptacji.
 5. Na tym etapie Eurostat może zaakceptować Wniosek bez zastrzeżeń albo zaproponować różne modyfikacje opisanego projektu badawczego, mające na celu zapewnienie akceptacji Wniosku Projektowego. Czas oczekiwania na pierwszą odpowiedź Eurostatu może trwać od kilku dni do kilku tygodni.
 6. Gdy Eurostat zaakceptuje ostateczną wersję Wniosku Projektowego – dokument będzie można wydrukować. 
 7. Wnioskodawca przygotowuje komplet niezbędnych  dokumenty, które przekazuje Koordynatorowi Wniosków:
  1. Wniosek Projektowy parafowany na każdej stronie i podpisany czytelnie na ostatniej stronie,
  2. Indywidualną Deklarację Poufności,
  3. Oświadczenie dla SGH o zapoznaniu się z Regulaminem
  4. oraz dokumenty od Uczestników Projektu:
   • Indywidualną Deklarację Poufności każdego z Uczestników Projekt
   • Oświadczenie dla SGH o zapoznaniu się z Regulaminem od każdego z Uczestników Projektu
   • kserokopie obu stron legitymacji pracowniczej, doktoranckiej lub studenckiej każdego z Uczestników  Projektu.
 8. Dopiero po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów  Koordynator Wniosków może podpisać Wniosek Projektowy.
 9. Koordynator Wniosków skanuje Wniosek Projektowy oraz Indywidualne Deklaracje Poufności Wnioskodawcy i Uczestników Projektu, a następnie w postaci plików PDF wysyła do Eurostatu na adres:  ESTAT-Microdata-access@ec.europa.eu  . Czas oczekiwania na ostateczną odpowiedź Eurostatu może trwać od kilku tygodni  do ok. 2 m-cy.
 10.  Komplet dokumentów, wraz z  Wnioskiem Projektowym opatrzonym stosownymi podpisami, zostaje zarejestrowany i dołączony do  dokumentacji projektowej przechowywanej w SGH przez Koordynatora Wniosków.
 11. Gdy Wniosek Projektowy zostanie zaakceptowany -  Eurostat  powiadamia o swojej decyzji Menedżera Mikrodanych, który przekazuje wiadomość wszystkim zainteresowanym.

 
II. Udostępnianie mikrodanych w punkcie bezpiecznego dostępu oraz zasady ich ochrony

 

 1. Gdy Wniosek Projektowy zostanie zaakceptowany -  Eurostat  przygotowuje zestaw mikrodanych odpowiadający potrzebom projektu badawczego opisanego we Wniosku Projektowym.O
 2. kreślony zestaw poufnych mikrodanych przygotowany przez Eurostat może być wykorzystywany wyłącznie do jednego konkretnego projektu badawczego, opisanego w danym Wniosku Projektowym zaakceptowanym przez Eurostat.
 3. Zestaw mikrodanych zostaje zapisany w postaci zakodowanej na nośnikach: CD-Rom lub DVD-Rom. Tak przygotowane nośniki są przesyłane do Menedżera Mikrodanych specjalną pocztą kurierską. W tym  samym czasie Menedżer  Mikrodanych  otrzymuje od Eurostatu kody dostępu do mikrodanych zakodowanych na nośnikach. 
 4. Menedżer Mikrodanych dokonuje instalacji zestawu na specjalnym stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu. Do każdego projektu badawczego  Menedżer Mikrodanych zakłada oddzielny, określony katalog, do którego  kopiuje informacje z nośnika przysłanego przez Eurostat. Z tak przygotowanego katalogu, zapisanego na stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu, mogą korzystać wyłącznie  upoważnione osoby: Wnioskodawca i Uczestnicy danego Projektu, dla którego został przygotowany ten konkretny zestaw mikrodanych.
 5. Osoby upoważnione do pracy nad konkretnym zestawem mikrodanych:  Wnioskodawca i Uczestnicy danego Projektu, mogą  korzystać z mikrodanych Eurostatu na opisanym wyżej specjalnym stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu według następującej procedury:
  • Menedżer Mikrodanych zakłada na komputerze predefiniowane indywidualne konta lokalne przeznaczone dla Wnioskodawcy i dla każdego Uczestnika Projektu (np. EUROSTAT-1, EUROSTAT-2,  etc.),
  • Wnioskodawca lub Uczestnik Projektu loguje się na swoje własne predefiniowane konto lokalne.  Konto to nie posiada dostępu do portów USB, ani do napędu CD. Po zalogowaniu się na nie, użytkownik nie ma również dostępu do żadnego innego oprogramowania, za wyjątkiem specjalnych aplikacji do odczytu i do obróbki mikrodanych w odpowiednim formacie.
 6. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu jest możliwe wyłącznie dzięki pomocy Menedżera Mikrodanych.
 7. W trakcie pracy nad mikrodanymi Eurostatu, Wnioskodawca i wszyscy Uczestnicy danego projektu badawczego są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poufności mikrodanych, a w szczególności:
  • przepisów Regulaminu udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • oraz zasad,  do przestrzegania których zobowiązali się podpisując Indywidualną Deklarację Poufności.
 8. Wszystkie pośrednie rezultaty badań muszą być zapisywane w na opisanym wyżej specjalnym stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu. Zgodnie z wymogami Eurostatu – pośrednie czy cząstkowe rezultaty badań nad mikrodanymi nie mogą być  kopiowane ani wynoszone poza punkt bezpiecznego dostępu.

 
III. Zakończenie projektu badawczego
 

 1. Gdy Wnioskodawca zakończy projekt badawczy, powiadamia o tym Menedżera Mikrodanych. Menedżer Mikrodanych  jest jedyną osobą w SGH, która posiada odpowiednie uprawnienia, aby zgrać końcowy rezultat projektu na nośnik zewnętrzny. Menedżer Mikrodanych zgrywa końcowy rezultat projektu badawczego na nośnik i przekazuje go Wnioskodawcy i Uczestnikom Projektu.
 2. Drugą operacją, która bezwzględnie musi zostać zrealizowana zaraz po zakończeniu projektu badawczego   jest zniszczenie wykorzystanego zestawu mikrodanych Eurostatu, wraz ze wszystkimi  pośrednimi rezultatami badań powstałymi na podstawie  tych danych oraz z oryginalnym nośnikiem przysłanym przez Eurostat.
 3. Fakt zniszczenia wszystkich mikrodanych związanych z konkretnym projektem badawczym  musi zostać potwierdzony Protokołem Zniszczenia (wzór w załączniku nr 1 do Regulaminu) podpisanym przez Menedżera Mikrodanych, Wnioskodawcę i Uczestników Projektu.
 4. Koordynator Wniosków przesyła skan Protokołu Zniszczenia do Eurostatu, natomiast oryginał dokumentu dołącza do przechowywanej dokumentacji projektowej.
 5. Ostatnim obowiązkiem spoczywającym na Wnioskodawcy jest przekazanie Koordynatorowi Wniosków wszelkich referencji dotyczących publikacji lub innej formy prezentacji rezultatów projektu badawczego. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Koordynatorowi Wniosków wszelkich referencji bibliograficznych, mimo wcześniejszego zakończenia projektu badawczego. Informacje te Koordynator Wniosków musi natychmiast przekazywać do Eurostatu, zgodnie z warunkami uzgodnionymi pomiędzy Władzami SGH i Eurostatem.

Kontakt

Koordynator Wniosków: 

Joanna Obiegałka
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej
jobieg@sgh.waw.pl
tel.: 225649505

Menedżer Mikrodanych: 

Marcin Ochalski
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
mochals@sgh.waw.pl
tel.: 225649517