Profil wdrożeniowy Szkoła Doktorska SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w innowacyjnym programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH” wspierającym przygotowywanie przez ich pracowników tzw. doktoratów wdrożeniowych. Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć pracę badawczą z wykonywaniem obowiązków na rzecz podmiotu działającego w danej branży.

W roku akademickim 2021/2022 Szkoła Doktorska SGH w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” otrzymała finansowanie na 17 projektów w okresie od października 2021 do września 2023 na łączną kwotę 4 563 239,12 zł w tym:

 • stypendium doktoranckie: 3 777 268,08 zł,
 • dofinansowanie infrastruktury badawczej: 785 971,04 zł.

Jak wziąć udział w programie Doktorat wdrożeniowy w SGH?

Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć prace badawcze z wykonywaniem obowiązków na rzecz podmiotu działającego w danej branży.

Aby wziąć udział w programie, kandydat powinien być osobą zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jego kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Zgłoszenie do programu następuje poprzez złożenie w biurze Szkoły Doktorskiej SGH formularza zgłoszeniowego, w terminie do 25 kwietnia 2023 roku, wraz z informacją o promotorze (istotne jest aby promotor wykazywał doświadczenie w realizacji projektów o tematyce zbieżnej z projektem w programie „Doktorat wdrożeniowy”.

Formularz zgłoszeniowy powinien być efektem wcześniejszej współpracy pomiędzy kandydatem – promotorem – opiekunem pomocniczym. Zatem zalecamy odpowiednio wcześniejsze zgłoszenie się kandydata do potencjalnego promotora z propozycją projektu, który dodatkowo powinien zawierać: krótki przegląd literatury ze wskazaniem luk badawczych, które kandydat zamierza wypełnić, głównie pytania badawcze i metody badawcze, oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki rozwiązania problemu badawczego.

Główne założenia programu

 • Doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa.
 • Nad pracą doktoranta sprawuje pieczę dwóch opiekunów – promotor z ramienia uczelni i opiekun projektu ze strony przedsiębiorstwa.
 • Rozprawa doktorska jest przygotowywana w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
 • Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH jest realizowany w profilu „doktorat wdrożeniowy”, gdzie blok A ma 78 godzin, blok B ma 84 godziny, blok C ma 63-64 godziny, blok D ma 42 godziny. Łącznie: 268 godz.

Korzyści dla pracodawcy

 • wsparcie rozwiązania problemu będącego wyzwaniem dla pracodawcy,
 • szansa na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny,
 • rozwój kompetencji pracowników uczestniczących w programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH”,
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta oraz odliczenia środków wydanych na B+R – i II ustawa o innowacyjności,
 • możliwość rozwijania współpracy z uczelnią w innych projektach, a po zakończeniu programu możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności doktoranta do rozwiązania innych.        

Korzyści dla doktoranta

 • Zdobycie wiedzy i poszerzenie kompetencji zawodowych.
 • Przygotowywanie rozprawy doktorskiej pod opieką merytoryczną zarówno promotora z jednostki naukowej, jak i opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę.
 • Wynagrodzenie za pracę w przedsiębiorstwie oraz ponadto (2) stypendium z MNiSW wysokości 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej – 4 450 zł.
Zasady udziału w programie
 • Projekt doktoratów wdrożeniowych w SGH będzie realizowany w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, którego wnioskodawcą będzie SGH jako uczelnia akademicka prowadząca szkołę doktorską.
 • Przedsiębiorstwo zgłasza do Dziekana SD SGH chęć udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy”, wskazując m.in. kandydatów na doktorantów, propozycje tematów rozpraw doktorskich oraz kandydatów na promotorów pomocniczych.
 • Kandydatem na doktoranta może być pracownik przedsiębiorstwa lub osoba, na zatrudnienie której przedsiębiorstwo wyrazi wstępną zgodę w przypadku przyjęcia do SD SGH w ramach programu.
 • SGH podpisuje umowę z przedsiębiorstwem, którego pracownik będzie realizował doktorat wdrożeniowy, określającą m.in. prawa do rozwiązań prezentowanych w doktoracie wdrożeniowym oraz ewentualny udział pracownika w zyskach.
 • Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, będą musiały wówczas przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej.
 • Po przyjęciu do SD SGH doktorant ma obowiązek złożyć oświadczenie w sprawie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić doktorantowi realizującemu doktorat wdrożeniowy opiekuna pomocniczego monitorującego postępy doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Opiekunem pomocniczym może być osoba ze stopniem doktora lub z doświadczeniem w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej/społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, o trwałym charakterze; a jego kwalifikacje powinny być potwierdzone dokumentami/ oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 • Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” nie może trwać dłużej niż 4 lata.
 • Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, oraz zostaną przyjęte do Szkoły Doktorskiej powinny zrealizować 8-semestralny program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Przykładowa tematyka doktoratów wdrożeniowych
 • zarządzanie wiedzą w organizacji
 • innowacyjne rozwiązania w marketingu
 • innowacyjne modele biznesu, w tym modele e-biznesu
 • nowe modele internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • systemy wsparcia innowacyjności w organizacji
 • innowacje w zarządzaniu finansami
 • zarządzanie operacjami logistycznymi
 • innowacje w bankowości
 • systemy wsparcia przedsiębiorczości
 • determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • innowacyjne systemy zarządzania personelem
 • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw przedsiębiorstwa
 • zarządzanie systemem controllingu przedsiębiorstwa     
 • digitalizacja a efektywność działań marketingowych
 • system zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
 • digitalizacja a usprawnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • innowacje odpowiedzialne społecznie
 • wykorzystanie rozwiązań Big Data w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • system zarządzania marką w przedsiębiorstwie
 • narzędzia data science w budowaniu przewag startupu.
 • sztuczna inteligencja w predykcji zagrożeń kryzysowych przedsiębiorstw
 • inteligentne systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 • projektowanie i ocena metod dzielenia ryzyka w kontekście refundacji technologii
 • nowoczesne modele organizacji
 • gospodarka odpadami
 • procesy decyzyjne związane z efektywnym wykorzystanie strumieni finansowych
 • ocena ryzyka asymetrii informacji w kontraktach
 • zmiany regulacyjne w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie gospodarki cyfrowej
Ważne daty i etapy
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego (skan mailem na adres bsd@sgh.waw.pl): do 24 kwietnia,
 • złożenie przez SGH wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” do 31 maja,
 • ogłoszenie przez MNiSW listy wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do programu (lipiec/sierpień)
 • rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej SGH:
 • data będzie ustalona przez komisję Rekrutacyjną w okresie lipiec/wrzesień, po ogłoszeniu przez MNiSW  informacji o zakwalifikowaniu;
 • osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest dostarczyć do biura Szkoły Doktorskiej SGH następujące dokumenty:
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu doktorat wdrożeniowy,
  • oświadczenia opiekuna pomocniczego,
  • dokument potwierdzający, że jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez dany podmiot, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu (lipiec/sierpień).
 • podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy uczelnią - doktorantem-pracodawcą (po ogłoszeniu wyników przez MNiSW: do 20 września),
 • dostarczenie przez SGHdo MNiSW dokumentów niezbędnych do przekazania przez MNiSW środków finansowych: do 20 września.
Informacje o naborze wniosków
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH na profilu „doktorat wdrożeniowy”

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH na profilu „doktorat wdrożeniowy” obejmuje przedmioty:

A: wspólne dla wszystkich programów kształcenia: w wymiarze 78 godz.

 • Pisanie i publikowanie artykułów naukowych
 • Warsztat badacza
 • Warsztat z metodyki badawczej (w wersjach dostosowanych do specyfiki programu kształcenia w danej dyscyplinie naukowej)
 • Filozofia nauki
 • Etyka w nauce
 • Seminarium naukowe

B: Kierunkowe (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 84 godz.

C: Wspierające w wymiarze 63-64 godz.

D: Przedmioty uzupełniające do wyboru (minimum 2) w wymiarze 42 godz.;

E: Seminarium doktorskie obligatoryjne w wymiarze 60 godz.

Łącznie (blok A-E): 327-328 godz.

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH” proszone są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej SGH. Chętnie udzielimy wsparcia! 

Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa,
tel.: 22 564 73 15
tel.: 22 564 71 15