Profil wdrożeniowy Szkoła Doktorska SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w innowacyjnym programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH” wspierającym przygotowywanie przez ich pracowników tzw. doktoratów wdrożeniowych. Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć pracę badawczą z wykonywaniem obowiązków na rzecz podmiotu działającego w danej branży.

W roku akademickim 2020/2021 Szkoła Doktorska SGH w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” otrzymała finansowanie na 13 projektów w okresie od października 2020 do września 2024 na łączną kwotę 3 765 667,08 zł w tym:

 • stypendium doktoranckie: 3 110 691,36 zł,
 • dofinansowanie infrastruktury badawczej: 654 975,72 zł.

W roku akademickim 2021/2022 Szkoła Doktorska SGH w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” otrzymała finansowanie na 17 projektów w okresie od października 2021 do września 2025 na łączną kwotę 4 563 239,12 zł w tym:

 • stypendium doktoranckie: 3 777 268,08 zł,
 • dofinansowanie infrastruktury badawczej: 785 971,04 zł.

W roku akademickim 2022/2023 Szkoła Doktorska SGH w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” otrzymała finansowanie na 5 projektów w okresie od października 2021 do września 2026 na łączną kwotę 1 372 951,52 zł w tym:

 • stypendium doktoranckie: 1 110 961,20 zł,
 • dofinansowanie infrastruktury badawczej: 261 990,32 zł.

W roku akademickim 2023/2024 Szkoła Doktorska SGH w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” otrzymała finansowanie na 2 projekty w okresie od października 2023 do września 2027 na łączną kwotę 546 269,60 zł w tym:

 • stypendium doktoranckie: 444 384,48 zł,
 • dofinansowanie infrastruktury badawczej: 101 885,12 zł.

Jak wziąć udział w programie Doktorat wdrożeniowy w SGH?

Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć prace badawcze z wykonywaniem obowiązków na rzecz podmiotu działającego w danej branży.

Aby wziąć udział w programie, kandydat powinien być osobą zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jego kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Zgłoszenie do programu następuje poprzez złożenie w biurze Szkoły Doktorskiej SGH formularza zgłoszeniowego wraz z informacją o promotorze (istotne jest aby promotor wykazywał doświadczenie w realizacji projektów o tematyce zbieżnej z projektem w programie „Doktorat wdrożeniowy”).

Formularz zgłoszeniowy powinien być efektem wcześniejszej współpracy pomiędzy kandydatem – promotorem – opiekunem pomocniczym. Zatem zalecamy odpowiednio wcześniejsze zgłoszenie się kandydata do potencjalnego promotora z propozycją projektu, który dodatkowo powinien zawierać: krótki przegląd literatury ze wskazaniem luk badawczych, które kandydat zamierza wypełnić, głównie pytania badawcze i metody badawcze, oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki rozwiązania problemu badawczego.

Główne założenia programu

 • Doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa.
 • Nad pracą doktoranta sprawuje pieczę dwóch opiekunów – promotor z ramienia uczelni i opiekun projektu ze strony przedsiębiorstwa.
 • Rozprawa doktorska jest przygotowywana w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
 • Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH jest realizowany w profilu „doktorat wdrożeniowy”, gdzie blok A ma 62 godziny, blok B ma 84 godziny, blok C ma 63-64 godziny.

Korzyści dla pracodawcy

 • wsparcie rozwiązania problemu będącego wyzwaniem dla pracodawcy,
 • szansa na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny,
 • rozwój kompetencji pracowników uczestniczących w programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH”,
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta oraz odliczenia środków wydanych na B+R – i II ustawa o innowacyjności,
 • możliwość rozwijania współpracy z uczelnią w innych projektach, a po zakończeniu programu możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności doktoranta do rozwiązania innych problemów pracodawcy.

Korzyści dla doktoranta

 • Zdobycie wiedzy i poszerzenie kompetencji zawodowych.
 • Przygotowywanie rozprawy doktorskiej pod opieką merytoryczną zarówno promotora z jednostki naukowej, jak i opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę.
 • Wynagrodzenie za pracę w przedsiębiorstwie oraz ponadto stypendium z MNiSW.
Zasady udziału w programie
 • Projekt doktoratów wdrożeniowych w SGH będzie realizowany w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, którego wnioskodawcą będzie SGH jako uczelnia akademicka prowadząca szkołę doktorską.
 • Przedsiębiorstwo zgłasza do Dziekana SD SGH chęć udziału w programie „Doktorat wdrożeni.in., wskazując m.in. kandydatów na doktorantów, propozycje tematów rozpraw doktorskich oraz kandydatów na promotorów pomocniczych.
 • Kandydatem na doktoranta może być pracownik przedsiębiorstwa lub osoba, na zatrudnienie której przedsiębiorstwo wyrazi wstępną zgodę w przypadku przyjęcia do SD SGH w ramach programu.
 • SGH podpisuje umowę z przedsiębiorstwem, którego pracownik będzie realizował doktorat wdrożeniowy, określającą m.in. prawa do rozwiązań prezentowanych w doktoracie wdrożeniowym oraz ewentualny udział pracownika w zyskach.
 • Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, będą musiały wówczas przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej.
 • Po przyjęciu do SD SGH doktorant ma obowiązek złożyć oświadczenie w sprawie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić doktorantowi realizującemu doktorat wdrożeniowy opiekuna pomocniczego monitorującego postępy doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Opiekunem pomocniczym może być osoba ze stopniem doktora lub z doświadczeniem w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej/społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, o trwałym charakterze; a jego kwalifikacje powinny być potwierdzone dokumentami/ oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 • Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” nie może trwać dłużej niż 4 lata.
 • Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, oraz zostaną przyjęte do Szkoły Doktorskiej powinny zrealizować 8-semestralny program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Przykładowa tematyka doktoratów wdrożeniowych
 • zarządzanie wiedzą w organizacji
 • innowacyjne rozwiązania w marketingu
 • innowacyjne modele biznesu, w tym modele e-biznesu
 • nowe modele internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • systemy wsparcia innowacyjności w organizacji
 • innowacje w zarządzaniu finansami
 • zarządzanie operacjami logistycznymi
 • innowacje w bankowości
 • systemy wsparcia przedsiębiorczości
 • determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • innowacyjne systemy zarządzania personelem
 • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw przedsiębiorstwa
 • zarządzanie systemem controllingu przedsiębiorstwa
 • digitalizacja a efektywność działań marketingowych
 • system zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
 • digitalizacja a usprawnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • innowacje odpowiedzialne społecznie
 • wykorzystanie rozwiązań Big Data w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • system zarządzania marką w przedsiębiorstwie
 • narzędzia data science w budowaniu przewag startupu.
 • sztuczna inteligencja w predykcji zagrożeń kryzysowych przedsiębiorstw
 • inteligentne systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 • projektowanie i ocena metod dzielenia ryzyka w kontekście refundacji technologii
 • nowoczesne modele organizacji
 • gospodarka odpadami
 • procesy decyzyjne związane z efektywnym wykorzystanie strumieni finansowych
 • ocena ryzyka asymetrii informacji w kontraktach
 • zmiany regulacyjne w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie gospodarki cyfrowej
Ważne daty i etapy
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego (skan mailem na adres bsd@sgh.waw.pl): do 13 maja 2024 do godz. 16.00
 • złożenie przez SGH wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: do 14 czerwca 2024
 • ogłoszenie przez MNiSW listy wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do programu: lipiec/sierpień

Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej SGH (po ogłoszeniu przez MNiSW informacji o zakwalifikowaniu):

 • Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rejestracji (ISR): 12 – 25 sierpnia 2024
 • Opłata rekrutacyjna: 12 – 25 sierpnia 2024
 • Rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: 26 sierpnia 2024
 • I etap rekrutacji – merytoryczna ocena złożonych przez kandydatów dokumentów: 2 września 2024
 • Przekazanie kandydatom wyników po I etapie rekrutacji: 4 września 2024
 • II etap rekrutacji – rozmowy z kandydatami: 6 września 2024
 • Przekazanie kandydatom wyników po II etapie rekrutacji oraz informacji o wpisaniu na listę osób zakwalifikowanych do wpisu na listę doktorantów (ISR): 10 września 2024
 • Składanie oświadczeń w systemie ISR: 12 – 13 września 2024
 • Składanie dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej: 12 – 13 września 2024
 • Dostarczenie do Biura Szkoły Doktorskiej SGH dokumentów wymienionych w §11 Uchwały Senatu SGH w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025, dokumentów wgranych do ISR w postaci skanów oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu Doktorat wdrożeniowy (kandydaci, którzy wgrali oświadczenia do ISR): 12 – 13 września 2024
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji (publikacja listy rankingowej osób wpisanych na listę osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej): 16 września 2024
 • Podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy uczelnią-doktorantem-pracodawcą (po ogłoszeniu wyników przez MNiSW): do 20 września 2024
 • Dostarczenie przez SGH do MNiSW dokumentów niezbędnych do przekazania przez MNiSW środków finansowych: do 20 września 2024
Informacje o naborze wniosków
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH na profilu „doktorat wdrożeniowy”

PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W DYSCYPLINACH OBOWIĄZUJĄCE DOKTORANTÓW OD NABORU W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH na profilu „doktorat wdrożeniowy” obejmuje przedmioty:

A: wspólne dla wszystkich programów kształcenia: w wymiarze 62 godz.

 • Pisanie i publikowanie artykułów naukowych,
 • Warsztat badacza,
 • Warsztat z metodyki badawczej (w wersjach dostosowanych do specyfiki programu kształcenia w danej dyscyplinie naukowej),
 • Filozofia nauki,
 • Etyka w nauce;
 • Warsztat z metod dydaktycznych (częścią zaliczenia warsztatu jest zrealizowanie 4 godzin praktyk dydaktycznych – w formie opisanej w sylabusie przedmiotu).

B: Kierunkowe w wymiarze 84 godz.;
C: Wspierające w wymiarze 64 godz.;
D: Seminarium doktorskie obligatoryjne w wymiarze 120 godz.
E: Seminarium doktorskie obligatoryjne w wymiarze 120 godz

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Doktorat wdrożeniowy w SGH” proszone są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej SGH. Chętnie udzielimy wsparcia! 

Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
02-513 Warszawa
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 73 15
tel.: 22 564 71 15
tel.: 22 564 71 30