Misja i strategia

28 kwietnia 2021 roku Senat SGH przyjął misję i strategię rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022–2032.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. Do najważniejszych celów uczelni należą: prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

W działalności naukowej i dydaktycznej SGH kieruje się zasadami wolności badań naukowych, wolności nauczania, poszanowania wolności i swobody wyrażania poglądów oraz wzajemnej życzliwości i tolerancji, jak również przekonaniem, że nauczanie służy zgłębianiu najnowszych osiągnięć nauki światowej, kształceniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Uczelnia funkcjonuje z poszanowaniem standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauki.

Pracownicy, studenci i doktoranci oraz absolwenci SGH tworzą samorządną wspólnotę uczelni mającą na celu jej rozwój polegający na kreowaniu i przekazywaniu najnowszej wiedzy, tworzeniu jak najlepszych warunków dla prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów, doktorantów i kadr naukowych oraz pogłębianiu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Aspiracje SGH

 • zaangażowana wspólnota uczelni
 • wiodąca pozycja naukowa
 • przywództwo w edukacji
 • opiniotwórcza SGH
 • cyfrowa SGH
 • odpowiedzialna SGH

Misja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na świecie ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

Wizja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie wiodącą, opiniotwórczą uczelnią europejską, łączącą najlepsze cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu.
Otwarta i aktywna wspólnota uczelni, czerpiąc z tradycji akademickiej i najnowszych osiągnięć nauki, będzie integrować interdyscyplinarne badania prowadzone w środowisku międzynarodowym z praktyką gospodarczą oraz kształtować liderów odpowiedzialnych społecznie i zdolnych do podejmowania wyzwań przyszłości.

Wartości

 • Prawda – to szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowywaniem obiektywizmu.
 • Profesjonalizm – rozumiany jako oparte na ciągłym rozwoju, wysokiej jakości odpowiedzialne działanie.
 • Uczciwość – oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami.
 • Szacunek – rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.
 • Współpraca – to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę.

Strategia rozwoju SGH

 

Rysunek w kształcie budynku przedstawiający strukturę stretegii SGH. Na rysunku znajdują się podpisy: Wspólnota akademicka, Nauka, dydaktyka, relacje z otoczeniem, zarzadzanie uczelnią, Strategie przekrojowe:umiędzynarodowienia, transformacji cyfrowej, społecznej odpowiedzialności, współpracy z absolwentami.

 

Strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje następujące obszary strategiczne, w tym zobowiązania i cele strategiczne:

 • nauka
 • dydaktyka
 • relacje z otoczeniem
 • zarządzanie uczelnią

Integralnymi elementami obszarów strategicznych są następujące wymiary przekrojowe:

 • umiędzynarodowienie
 • transformacja cyfrowa
 • społeczna odpowiedzialność
 • współpraca z absolwentami

Nauka

Wizja w zakresie nauki

SGH będzie znana ze swojej doskonałości badawczej, będzie miejscem rozwijania pasji naukowców z całego świata. Dzięki rozbudowanej sieci partnerstw i współpracy międzynarodowej z wiodącymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w Polsce, Europie i na świecie, efekty interdyscyplinarnych badań naukowców SGH będą stanowiły podstawę rozwoju wiedzy, innowacji i kreatywności, przyczyniając się do poprawy jakości życia społeczeństw, funkcjonowania gospodarek oraz rozwoju cywilizacyjnego.

 • 28 września 2023 r. Rektor SGH wydał zarządzenie w sprawie określenia kierunków polityki naukowej SGH na lata 2023-2032

Dydaktyka

Wizja w zakresie dydaktyki

SGH będzie kształtować przyszłych liderów życia społeczno-gospodarczego i będzie miejscem rozwoju zainteresowań utalentowanych studentów z całego świata. Dzięki nowoczesnej ofercie dydaktycznej na każdym poziomie studiów i na wszystkich etapach doskonalenia zawodowego uczelnia będzie wyposażać studiujących w wartości i kompetencje wyróżniające ich na współczesnym rynku pracy oraz umożliwiające aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Relacje z otoczeniem

Wizja w zakresie relacji z otoczeniem

SGH, rozpoznawalna dzięki zaangażowaniu społecznemu i kulturze innowacji, będzie miejscem otwartego dialogu dla całego społeczeństwa. Będzie także wiodącym partnerem w realizacji kluczowych inicjatyw i przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla regionu i kraju. Dzięki tej aktywności będzie kształtować partnerskie i wielostronne relacje z podmiotami krajowego i międzynarodowego otoczenia SGH, przyczyniając się do ich rozwoju.

Zarządzanie

Wizja w zakresie zarządzania

SGH, charakteryzując się sprawnością organizacyjną i przyjaznym środowiskiem pracy, będzie miejscem realizacji aspiracji zawodowych pracowników. Dzięki wdrożeniu rozwiązań zarządczych i najlepszych praktyk oraz dzięki rozwojowi infrastruktury zapewniać będzie realizację strategicznych celów uczelni. W podejmowaniu decyzji kierować się będzie zrównoważonym rozwojem.