Informacje dla dydaktyków Studium Magisterskiego

Prowadzenie zajęć oraz ich zaliczanie składa się na proces dydaktyczny opisany w Regulaminie Studiów. Znajdujące się tam zapisy dotyczą zarówno studentów jak i pracowników dydaktycznych. Tam, gdzie jest to niezbędne, są one uszczegóławiane w aktach niższego rzędu oraz instrukcjach dziekańskich, które zawierają terminy konkretnych działań. Pozwala to na zoptymalizowanie procesu dydaktycznego w okresie roku akademickiego. Na stronie znajdują się informacje, które ułatwią nauczycielom akademickim poruszanie się w ramach skomplikowanych procedur.

Dopisywanie i wypisywanie studentów z zajęć

System wyboru zajęć i wykładowców prowadzony jest za pomocą elektronicznego systemu deklaracji. Odbywa się to w ściśle określonych terminach podzielonych na etapy. Szczegóły tego procesu precyzuje Instrukcja Dziekana SM dotycząca harmonogramu składania deklaracji semestralnych. Dotyczy ona także przedmiotów prowadzonych w trybie indywidualnym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach możliwe jest dopisanie studenta do listy uczestników zajęć po zakończeniu trzeciego etapu deklaracji. Owe szczególne przypadki to:

 • Zapisy na zajęcia za zgodą dydaktyka. Proces ten odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Zapisy takie możliwe są jedynie w pierwszym tygodniu rozpoczętego semestru. Decyzję dydaktyk podejmuje za pomocą systemu elektronicznego, akceptując lub odrzucając prośbę studenta.
 • Brak zadeklarowanego przez studenta IV semestru przedmiotu kierunkowego lub specjalizacyjnego, niezbędnego do ukończenia studiów. W tym przypadku student musi uzyskać pisemną zgodę wykładowcy na dopisanie do przedmiotu (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest tryb indywidualny zaliczania przedmiotu).
 • Podjęcie studiów po ich wznowieniu, co uniemożliwiało wcześniejsze wzięcie udziału w procesie składania deklaracji. W tym przypadku student musi uzyskać pisemną zgodę wykładowcy.

W nadzwyczajnych przypadkach decyzją Dziekana SM student może zostać wpisany na zajęcia w trakcie trwania semestru. Dotyczy to osób powtarzających przedmiot, które korzystały z przywileju przedłużenia sesji egzaminacyjnej, a po jej zakończeniu złożyły wniosek o powtarzanie semestru lub wpis warunkowy. Podobna procedura obowiązuje w przypadku otrzymania przez kandydata pozytywnej decyzji w sprawie odwołania od decyzji nieprzyjęcia na Uczelnię.

Zgodnie z Regulaminem Studiów jeden raz w trakcie ich trwania, student może wnioskować o wykreślenie z listy uczestników zajęć. Musi dokonać tego w okresie miesiąca od rozpoczęcia semestru. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe i kierunkowe oraz przedmiotów powtarzanych.

Harmonogram składania deklaracji studenckich - I semestr

Harmonogram składania deklaracji na semestr zimowy 2024/2025 dla I semestru studiów zostanie podany w sierpniu 2024 r.

Harmonogram składania deklaracji na semestr zimowy 2023/2024 - I semestr

Pierwszy etap - deklarowanie preferencji

 • od 11.09.2023 r. (poniedziałek) od godz. 10:00 do 13.09.2023 r. do godz. 10:00

Przerwa techniczna

 • 14-20.09.2023 r. (czwartek-środa) - Korekta harmonogramu zajęć. Przydział do grup na podstawie list rankingowych oraz zgłoszonych preferencji.

Drugi etap - korekta deklaracji (giełda)

 • od 21.09.2023 r. (czwartek) od godz. 10:00 do 25.09.2023 r. (poniedziałek) do godz. 10:00 - Studenci mają możliwość skorygowania swojego planu zajęć. W trakcie tej tury dopisanie się do uruchomionych zajęć jest możliwe w miarę wolnych miejsc. Podczas tej tury odbywa się giełda przedmiotów.

Dodatkowa korekta deklaracji

 • Od 30 września 2023 r. (sobota) od godz. 10:00 do 9 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 10:00 – W pierwszym tygodniu semestru system deklaracji zostanie uruchomiony ponownie. Studenci mogą się dopisywać w miarę wolnych miejsc oraz ponad limit za zgodą wykładowcy (każdy z Państwa ma możliwość akceptacji ponadlimitowych zapisów w USOSweb).O oczekujących zgłoszeniach będą Państwo informowani drogą mailową. W przypadku braku akceptacji za pośrednictwem USOSweb zgłoszenie zostanie anulowane i student nie zostanie dopisany do listy. Prosimy równocześnie, aby pierwszeństwo w dopisywaniu ponad limit dawali Państwo studentom, którzy mają warunek z przedmiotu, oraz studentom ostatniego semestru.
 • Do 11 października 2023 r. (środa) – akceptacja zgłoszeń.

 

Harmonogram składania deklaracji studenckich - wyższe semestry

Procedura wyboru przedmiotów składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie każdy student powinien zadeklarować przedmioty, które planuje zrealizować w kolejnym semestrze. W kolejnych zapisuje się na uruchomione zajęcia i układa oraz koryguje plan, który będzie go obowiązywał w najbliższym semestrze.

Rejestracja na przedmioty odbywa się całkowicie w systemie USOSweb.

Harmonogram składania deklaracji na semestr zimowy 2024/2025 - wszystkie semestry

Pierwszy etap – deklarowanie preferencji

 • Od 7 maja 2024 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 13 maja 2024 r. (poniedziałek) do godz. 10:00 – Zebranie informacji dotyczących liczby chętnych na poszczególne zajęcia. Zgromadzone dane stanowią podstawę decyzji o uruchomieniu poszczególnych przedmiotów. Prosimy o śledzenie wyborów studenckich dotyczących Państwa zajęć w USOSweb.
 • Do 13 maja 2024 r. (poniedziałek, do końca dnia) – Zgłaszanie przez wykładowców uwag dotyczących prowadzenia zajęć (rezygnacji z prowadzenia w semestrze zimowym, chęci prowadzenia zajęć podlimitowych). Uwagi prosimy przekazać za pośrednictwem formularza. Dziekanat nie przyjmuje uwag o preferowanych terminach zajęć, tym zajmuje się Dział Organizacji Dydaktyki (DOD).

 • Do 20 czerwca 2024 r. (czwartek) – Układanie wstępnego planu zajęć przez DOD. Po tym terminie nie będzie już możliwości korygowania planu.

Drugi etap (3 tury) – zapisy i ich korekty na podstawie wstępnego planu zajęć

 • Od 28 czerwca 2024 r. (piątek) od godz. 10:00 do 17 lipca 2024 r. (środa) do godz. 10:00 – Każdy student ma obowiązek za pośrednictwem USOSweb dokonać wyboru wszystkich zajęć na kolejny semestr na podstawie opublikowanego wstępnego planu zajęć. Podczas tych etapów liczebność zgłoszeń może ulegać zmianie aż do zamknięcia systemu deklaracji.

Dodatkowa korekta deklaracji

 • Od 30 września 2024 r. (poniedziałek) od godz. 10:00 do 8 października 2024 r. (wtorek) do godz. 10:00 – W pierwszym tygodniu semestru system deklaracji zostanie uruchomiony ponownie. Studenci mogą się dopisywać w miarę wolnych miejsc oraz ponad limit za zgodą wykładowcy (każdy z Państwa ma możliwość akceptacji ponadlimitowych zapisów w USOSweb).
  O oczekujących zgłoszeniach będą Państwo informowani drogą mailową. W przypadku braku akceptacji za pośrednictwem USOSweb zgłoszenie zostanie anulowane i student nie zostanie dopisany do listy. Prosimy równocześnie, aby pierwszeństwo w dopisywaniu ponad limit dawali Państwo studentom, którzy mają warunek z przedmiotu, oraz studentom ostatniego semestru.
 • Do 9 października 2024 r. (środa, do końca dnia) – akceptacja zgłoszeń.

Seminaria magisterskie

 • Od 7 maja 2023 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 24 września 2024 r. (wtorek) do godz. 10:00 – przyjmowanie zapisów na seminaria magisterskie za pośrednictwem USOSweb (akceptacja przez dydaktyków do 25.09.2024 r. do godz. 10:00)

Zajęcia na kierunkach prowadzonych w języku angielskim

Studenci tych kierunków nie biorą udziału w preferencjach – obowiązuje ich w kolejnych semestrach ustalona sekwencja przedmiotów.


Zgodnie z paragrafem 23, p. 12 Regulaminu studiów student raz w toku studiów ma prawo zrezygnować z jednego przedmiotu, przy czym prawo to nie dotyczy przedmiotów podstawowych ani obowiązkowych przedmiotów kierunkowych.

W razie wątpliwości zespół DSM pozostaje do Państwa dyspozycji. Pytania dotyczące systemu deklaracji prosimy kierować na adres deklaracjedsm@sgh.waw.pl Sesja i protokoły egzaminacyjne

Egzamin kończący zajęcia powinien odpowiadać efektom kształcenia, treściom merytorycznym oraz warunkom zaliczenia opisanym w sylabusie. W szczególności dotyczy to zapisanych w sylabusie komponentów składających się na ocenę egzaminacyjną. Skalę ocen stosowanych w SGH precyzuje Regulamin Studiów.

Jedynym dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie egzaminu jest wpisanie przez dydaktyka ocen studentów do protokołu. Protokoły prowadzone są w systemie USOSweb – tam też znajduje się szczegółowa instrukcja ich wypełniania. Nie jest wymagany wydruk protokołów i składanie ich w DSM. Protokoły są automatycznie zamykane po zakończeniu pierwszego i drugiego terminu sesji. Dokonanie korekty oceny możliwe jest tylko na druku złożonym bezpośrednio w DSM. Oceny wpisane w USOSweb są natychmiast widoczne dla studentów. Jeżeli student nie przystąpił do egzaminu w obu terminach, w protokole egzaminacyjnym pozostaje niewypełniona rubryka oceny. Oznacza to ocenę niedostateczną i skutkuje to niezaliczeniem przedmiotu.

Egzaminy powinny odbywać się według harmonogramu przygotowanego przez Dział Organizacji Dydaktyki SGH. Jest on udostępniony na kilka tygodni przed sesją w systemie USOSweb. W przypadku ustalenia indywidualnego terminu egzaminu, należy wziąć pod uwagę oficjalny harmonogram sesji, co pozwoli zapobiec kolizjom terminów. Do przedłużenia sesji egzaminacyjnej ma prawo student, który złoży w Dziekanacie SM umotywowany i udokumentowany wniosek oraz uzyska zgodę Dziekana. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie sesji, student ma obowiązek skontaktować się z wykładowcą i ustalić termin egzaminu. Przeprowadzenie egzaminu dla studenta, który uzyska zgodę na przedłużenie sesji, jest obowiązkiem dydaktyka. Protokół z takiego egzaminu należy złożyć na druku bezpośrednio w DSM.

Terminy otwarcia Internetowego Systemu Protokołów Egzaminacyjnych

Internetowy system Protokołów Egzaminacyjnych będzie otwarty w następujących terminach:

Sesja zimowa 2023/2024

 • I termin sesji: od 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) do 13 lutego 2024 r. (wtorek) - sesja odbywa się w dniach: od 29 stycznia 2024 r. do 11 lutego 2024 r.
 • II termin sesji: od 15 do 25 lutego 2024 r. (czwartek-niedziela) - sesja odbywa się w dniach: od 17 do 23 lutego 2024 r.

Sesja letnia 2023/2024

 • I termin sesji: od 27 maja 2024 r. (poniedziałek) do 25 czerwca 2024 r. (środa) - sesja odbywa się w dniach: od 10 do 23 czerwca 2024 r.
 • II termin sesji: od 4 do 26 września 2024 r. (środa-czwartek) - sesja odbywa się w dniach: od 18 do 24 września 2024 r.

Prosimy o terminowe i dokładne wypełnianie protokołów.

Uzupełnianie ocen w USOSweb

Uzupełnianie ocen w USOSweb

 • W celu wpisania ocen do protokołu należy wejść na stronę USOSweb i wybrać opcję zaloguj się w prawym górnym rogu strony. Zostaną Państwo przekierowani do strony logowania.
 • Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła (poświadczenia SGH) nastąpi przekierowanie do strony USOSweb. Po udanym logowaniu w prawym górnym rogu strony będzie widoczne imię oraz nazwisko zalogowanej osoby.
 • Z głównego menu należy wybrać pozycję „Dla pracowników” a następnie „Protokoły”.
 • Po wybraniu „Protokoły” wyświetli się lista dostępnych protokołów dla zalogowanej osoby.
 • W przypadku kiedy dwa terminy są aktywne wykładowca ma możliwość wpisania ocen zarówno do I jak i do II terminu.
 • Widoczna przy terminach protokołu data zwrotu określa dzień i godzinę do której protokół może być edytowany. Po jego upływie tej daty dany termin zostanie zamknięty automatycznie.
 • Przywrócenie protokołu do edycji jest możliwe tylko w USOSadm. Prośbę o przywrócenie protokołu do edycji należy zgłosić na adres mailowy Dziekanatu.
 • W celu wystawienia ocen należy wybrać opcję wyświetl/edytuj przy danym przedmiocie, a następnie zastosuj dla właściwej grupy zajęciowej.
 • Wyświetlony zostanie protokół ze studentami zapisanymi do wybranej grupy zajęciowej związanej z danym przedmiotem. Jeżeli dla danego przedmiotu i zajęć zdefiniowano więcej niż jedną grupę, na formularzu będzie widać więcej grup zajęciowych z odpowiednimi numerami.
 • Jeżeli wykładowca prowadzi kilka grup zajęciowych, może skorzystać z opcji wyświetlenia pełnego protokołu (zastosuj dla wiersza pełny protokół). W tym przypadku na liście pojawią się studenci zapisani na zajęcia danego przedmiotu bez podziału na grupy.
 • W górnej części Edycji protokołu widoczne są podstawowe informacje dotyczące protokołu.
 • W prawach dostępu można zobaczyć szczegóły dotyczące protokołu oraz uprawnień do jego edycji przez użytkownika. 
 • Znajdują się tam również szczegółowe opisy dotyczące dostępu do odczytu i modyfikacji danych oraz
  statusów protokołów.
 • Opcja edycja komentarzy pozwala na dopisywanie komentarzy do ocen każdego studenta w każdym terminie. Zmianie ulega wtedy widok protokołu do wypełnienia (nazwa opcji zmienia się na ukryj komentarze), jeżeli wykładowca chce dopisywać komentarze przy ocenach zalecamy wybranie tej opcji przed wpisaniem ocen. Fragment formularza z komentarzami jest widoczny na rysunku poniżej.
 • Należy pamiętać, że komentarze są widoczne dla określonych użytkowników:
  • Pierwszy komentarz (prywatny) jest widoczny dla wszystkich osób mających dostęp do danego wiersza protokołu (koordynatora przedmiotu, prowadzących grup, egzaminatorów).
  • Drugi komentarz (publiczny) jest ponadto widoczny dla związanego z nim studenta.
  • Wszystkie komentarze są widoczne dla pracownika Dziekanatu.

Dalsza część instrukcji będzie dotyczyła wariantu bez uzupełniania komentarzy. Komentarze można uzupełnić również po wpisaniu ocen, dopóki protokół jest otwarty do edycji wybierając opcję edycja
komentarzy.

 • Wprowadzenie ocen sprowadza się do wybrania z listy rozwijalnej odpowiedniej oceny w danym terminie dla każdej osoby.
 • Jeżeli z danym protokołem związanych jest więcej studentów niż mieści się na stronie, aktywne będą
  przyciski do nawigacji pomiędzy podstronami protokołu.
 • Widoczna również będzie informacja, które
  pozycje protokołu są aktualnie wyświetlanie oraz ile ich w sumie jest. W celu zakończenia wprowadzania ocen lub przejście na kolejną stronę należy wybrać „zapisz”.
 • Oceny niezapisanie są widoczne z innym kolorem tła. Próba przejścia na kolejną podstronę protokołu lub
  skorzystania bez zapisania zmian skończy się odpowiednim komunikatem na górze strony.
 • Zapisanie ocen powoduje, że są one natychmiastowo widoczne w USOSweb dla studentów. W USOSadm będą one widoczne po migracji danych.
 • Przycisk „cofnij zmiany” powoduje usunięcie ocen, które zostały wprowadzone, ale nie zostały zapisane.
 • Studenci skreśleni będą pokazani na protokole jako nieaktywni. Wystawienie oceny takiej osobie nie będzie możliwe.
 • W przypadku kiedy I termin protokołu jest już zamknięty, oceny dotyczące zatwierdzonego po ponownym wejściu w edycję protokołu będą widoczne w inny sposób.

Drukowanie protokołu

 • Drukowanie protokołu nie jest wymagane, jest natomiast możliwe poprzez opcję drukowanie protokołu dostępną w edycji protokołu. Protokół może zostać wydrukowany przed wpisaniem ocen.
 • Po jej wybraniu należy wskazać jaki ma być rodzaj wydruku. Wydruk protokołu jest uzależniony od
  tego, czy jest on drukowany dla konkretnej grupy zajęciowej czy jako pełny protokół. Informacje na
  temat wydruku będą widoczne w Opcjach wydruku.
 • Wybranie opcji „dalej” pokaże formularz parametrów wydruku dla protokołu. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień domyślnych, a to z kolei ma wypływ na wygląd wygenerowanego protokołu. 
 • Przycisk „drukuj” wygeneruje protokół w formie pliku pdf, pojawi się okno systemowe i konieczne będzie wskazanie folderu gdzie ma zostać zapisany plik.
 • Po wybraniu „zapisz” na dole okna przeglądarki pokaże się zapisany plik, który zostanie otworzony po jego kliknięciu za pomocą domyślnej aplikacji powiązanej z plikami pdf (np. Adobe Acrobat Reader lub przeglądarka internetowa).
 • W przypadku drukowania niezatwierdzonego protokołu, w prawym górnym rogu pojawi się czerwony
  napis: niezatwierdzony. Napis ten nie będzie widoczny dla protokołów, które zostały zatwierdzone.

Systemy antyplagiatowe


Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Udział w seminarium magisterskim studenci deklarują za pomocą systemu elektronicznego. Zgłoszenie takie wymaga akceptacji prowadzącego, dokonanej za pomocą tego systemu. W przypadkach szczególnych możliwe jest zapisanie studenta na seminarium na podstawie podania z załączoną zgodą prowadzącego. 

Termin złożenia pracy dyplomowej określony jest w Regulaminie Studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może ten termin wydłużyć maksymalnie do trzech miesięcy. Za datę złożenia pracy uznawany jest moment wystawienia oceny przez promotora. Następuje to w systemie APD. Przyjęcie pracy jest tożsame z zaliczeniem przez studenta drugiego semestru seminarium i nie wymaga dodatkowych działań promotora.

Po wystawieniu oceny promotor powinien niezwłocznie zaproponować recenzenta pracy. Propozycja powinna zostać przesłana na adres recenzentdsm@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać „propozycja recenzenta XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta). Recenzji pracy dokonuje się w systemie APD w terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Zgodnie z decyzją Rektora, od 22 marca 2021 r., w APD ocena promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.

Zapisy na seminaria dyplomowe są dokonywane w systemie USOSweb.
Przyjmowanie zapisów na seminarium magisterskie na semestr zimowy 2024/2025 możliwe jest w terminie od 7 maja 2024 r. (od godz. 10:00) do 24 września 2024 r. (do godz. 10:00) - akceptacja zgłoszeń przez dydaktyków do 25.09.2024 r. do godz. 10:00.


Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia - harmonogram obron dla dydaktyków studium magisterskiego

Egzaminy dyplomowe na studiach II stopnia wymagają osobistego stawiennictwa w określonym czasie i we wskazanej przez DSM sali.

Państwa preferencje co do terminu egzaminu dyplomowego niezmiennie przyjmuje Zespół obron.

Termin egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia ustalany jest z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przy możliwym uwzględnieniu preferencji promotora.

Studium Magisterskie

Harmonogramy i inne informacje dla studentów