Informacje dla dydaktyków Studium Magisterskiego

Prowadzenie zajęć oraz ich zaliczanie składa się na proces dydaktyczny opisany w Regulaminie Studiów. Znajdujące się tam zapisy dotyczą zarówno studentów jak i pracowników dydaktycznych. Tam, gdzie jest to niezbędne, są one uszczegóławiane w aktach niższego rzędu oraz instrukcjach dziekańskich, które zawierają terminy konkretnych działań. Pozwala to na zoptymalizowanie procesu dydaktycznego w okresie roku akademickiego. Na stronie znajdują się informacje, które ułatwią nauczycielom akademickim poruszanie się w ramach skomplikowanych procedur.

Dopisywanie i wypisywanie studentów z zajęć

System wyboru zajęć i wykładowców prowadzony jest za pomocą elektronicznego systemu deklaracji. Odbywa się to w ściśle określonych terminach podzielonych na cztery etapy. Szczegóły tego procesu precyzuje Instrukcja Dziekana SM dotycząca harmonogramu składania deklaracji semestralnych. Dotyczy ona także przedmiotów prowadzonych w trybie indywidualnym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach możliwe jest dopisanie studenta do listy uczestników zajęć po zakończeniu trzeciego etapu deklaracji. Owe szczególne przypadki to:

 • Zapisy na zajęcia za zgodą dydaktyka. Proces ten odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Zapisy takie możliwe są jedynie w pierwszym tygodniu rozpoczętego semestru. Decyzję dydaktyk podejmuje za pomocą systemu elektronicznego, akceptując lub odrzucając prośbę studenta.
 • Brak zadeklarowanego przez studenta IV semestru przedmiotu kierunkowego lub specjalizacyjnego, niezbędnego do ukończenia studiów. W tym przypadku student musi uzyska pisemną zgodę wykładowcy na dopisanie do przedmiotu (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest tryb indywidualny zaliczania przedmiotu).
 • Podjęcie studiów po ich wznowieniu, co uniemożliwiało wcześniejsze wzięcie udziału w procesie składania deklaracji. W tym przypadku student musi uzyskać pisemną zgodę wykładowcy.

W nadzwyczajnych przypadkach decyzją Dziekana SM student może zostać wpisany na zajęcia w trakcie trwania semestru. Dotyczy to osób powtarzających przedmiot, które korzystały z przywileju przedłużenia sesji egzaminacyjnej, a po jej zakończeniu złożyły wniosek o powtarzanie semestru lub wpis warunkowy. Podobna procedura obowiązuje w przypadku otrzymania przez kandydata pozytywnej decyzji w sprawie odwołania od decyzji nieprzyjęcia na Uczelnię.

Zgodnie z Regulaminem Studiów jeden raz w trakcie ich trwania, student może wnioskować o wykreślenie z listy uczestników zajęć. Musi dokonać tego w okresie miesiąca od rozpoczęcia semestru. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe i kierunkowe oraz przedmiotów powtarzanych.

Harmonogram składania deklaracji studenckich - I semestr

Harmonogram składania deklaracji na semestr zimowy 2022/2023 - I semestr

Deklaracje przedmiotów - preferencje

Od 9.09.2022 r. (piątek) od godz. 10:00 do 13.09.2022 r. (wtorek) do godz. 10:00 - składanie deklaracji przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przerwa techniczna

W dniach 14-19.09.2022 r. korekta harmonogramu zajęć, przydział do grup i sporządzanie rankingów.

Korekta deklaracji

Od 20.09.2022 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 25.09.2022 r. (niedziela) do godz. 10:00 - studenci mają możliwość skorygowania swojego planu zajęć (wypisanie, dopisanie w miarę wolnych miejsc).

Zapis za zgodą prowadzącego (dodatkowa korekta)

Od 1.10.2022 r. (sobota) od godz. 10:00 do 10.10.2022 r. (poniedziałek) do godz. 10:00 - etap uzupełniający wyłącznie dla studentów, którzy z istotnych powodów muszą uzupełnić deklarację.

Akceptacja zgłoszeń przez prowadzących do 13.10.2022 r. (czwartek)

Harmonogram składania deklaracji studenckich - wyższe semestry
Procedura wyboru przedmiotów składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie każdy student powinien zadeklarować przedmioty, które planuje zrealizować w kolejnym semestrze. W kolejnych zapisuje się na uruchomione zajęcia i układa oraz koryguje plan, który będzie go obowiązywał w najbliższym semestrze.

Harmonogram składania deklaracji na semestr letni 2022/2023 - wyższe semestry

Pierwszy etap – deklarowanie preferencji

 • Od 8 listopada 2022 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) do godz. 10:00 – Zebranie informacji dotyczących liczby chętnych na poszczególne zajęcia. Zgromadzone dane stanowią podstawę decyzji o uruchomieniu poszczególnych przedmiotów. Prosimy o śledzenie wyborów studenckich dotyczących Państwa zajęć w Wirtualnym Dziekanacie.
 • Do 15 listopada 2022 r. (wtorek) – Zgłaszanie przez wykładowców uwag dotyczących prowadzenia zajęć (rezygnacji z prowadzenia w semestrze zimowym, chęci prowadzenia zajęć podlimitowych). Uwagi prosimy przekazać do kierownika dziekanatu mailem na adres isenat@sgh.waw.pl, koniecznie podając sygnaturę przedmiotu oraz tryb studiów. Uwagi o preferowanych terminach zajęć, prosimy zgłaszać do Działu Organizacji Dydaktyki.
 • Do 4 stycznia 2023 r. (poniedziałek) – Układanie wstępnego planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki. Po tym terminie nie będzie już możliwości korygowania planu.

Drugi i trzeci etap – zapisy i ich korekty na podstawie wstępnego planu zajęć

 • Od 12 stycznia 2023 r. (czwartek) od godz. 10:00 do 3 lutego 2023 r. (piątek) do godz. 10:00 – Każdy student ma obowiązek za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu dokonać wyboru wszystkich zajęć na kolejny semestr na podstawie opublikowanego wstępnego planu zajęć. Podczas tych etapów liczebność zgłoszeń może ulegać zmianie aż do zamknięcia systemu deklaracji.

Dodatkowa korekta deklaracji

 • Od 18 lutego 2023 r. (sobota) od godz. 10:00 do 28 lutego 2023 r. (wtorek) do godz. 10:00 – W pierwszym tygodniu semestru system deklaracji zostanie uruchomiony ponownie. Studenci mogą się dopisywać w miarę wolnych miejsc oraz ponad limit za zgodą wykładowcy (każdy z Państwa ma możliwość akceptacji ponadlimitowych zapisów za pośrednictwem funkcji „Korekta deklaracji za zgodą dydaktyka” w WD).
  O oczekujących zgłoszeniach będą Państwo informowani drogą mailową. W przypadku braku akceptacji za pośrednictwem WD zgłoszenie zostanie anulowane i student nie zostanie dopisany do listy. Prosimy równocześnie, aby pierwszeństwo w dopisywaniu ponad limit dawali Państwo studentom, którzy mają warunek z przedmiotu, oraz studentom ostatniego semestru.
 • Do 2 marca 2022 r. (czwartek) – akceptacja zgłoszeń.

Seminaria magisterskie

 • Od 8 listopada 2022 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 17 lutego 2023 r. (piątek) do godz. 10:00 – przyjmowanie zapisów na seminaria magisterskie za pośrednictwem WD.

Zajęcia na kierunkach prowadzonych w języku angielskim

Studenci tych kierunków nie biorą udziału w preferencjach – obowiązuje ich w kolejnych semestrach ustalona sekwencja przedmiotów.


Zgodnie z paragrafem 23, p. 12 Regulaminu studiów student raz w toku studiów ma prawo zrezygnować z jednego przedmiotu, przy czym prawo to nie dotyczy przedmiotów podstawowych ani obowiązkowych przedmiotów kierunkowych.

W razie wątpliwości zespół DSM pozostaje do Państwa dyspozycji. Pytania dotyczące systemu deklaracji prosimy kierować do p. Ireny Senator lub do prodziekana Michała Bernardellego.

Sesja i protokoły egzaminacyjne

Egzamin kończący zajęcia powinien odpowiadać efektom kształcenia, treściom merytorycznym oraz warunkom zaliczenia opisanym w sylabusie. W szczególności dotyczy to zapisanych w sylabusie komponentów składających się na ocenę egzaminacyjną. Skalę ocen stosowanych w SGH precyzuje Regulamin Studiów.

Jedynym dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie egzaminu jest wpisanie przez dydaktyka ocen studentów do protokołu. Protokoły prowadzone są w systemie USOSweb – tam też znajduje się szczegółowa instrukcja ich wypełniania. Nie jest wymagany wydruk protokołów i składanie ich w DSM. Protokoły są automatycznie zamykane po zakończeniu pierwszego i drugiego terminu sesji. Dokonanie korekty oceny możliwe jest tylko na druku złożonym bezpośrednio w DSM. Oceny wpisane w USOSweb są natychmiast widoczne dla studentów. Jeżeli student nie przystąpił do egzaminu w obu terminach, w protokole egzaminacyjnym pozostaje niewypełniona rubryka oceny. Oznacza to ocenę niedostateczną i skutkuje to niezaliczeniem przedmiotu.

Egzaminy powinny odbywać się według harmonogramu przygotowanego przez Dział Organizacji Dydaktyki SGH. Jest on udostępniony na kilka tygodni przez sesją w systemie USOSweb. W przypadku ustalenia indywidualnego terminu egzaminu, należy wziąć pod uwagę oficjalny harmonogram sesji, co pozwoli zapobiec kolizjom terminów. Do przedłużenia sesji egzaminacyjnej ma prawo student, który złoży w Dziekanacie SM umotywowany i udokumentowany wniosek oraz uzyska zgodę Dziekana. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie sesji, student ma obowiązek skontaktować się z wykładowcą i ustalić termin egzaminu. Przeprowadzenie egzaminu dla studenta, który uzyska zgodę na przedłużenie sesji, jest obowiązkiem dydaktyka. Protokół z takiego egzaminu należy złożyć na druku bezpośrednio w DSM.

Protokoły i uzupełnianie ocen w USOSweb

W sesji zimowej 2022/2023 Internetowy System Protokołów Egzaminacyjnych będzie otwarty w następujących terminach:

 • I termin sesji: od 11 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r. (środa-środa) – sesja odbywa się w dniach: od 23 stycznia 2023 r. do 5 lutego 2023 r.
 • II termin sesji: od 9 do 21 lutego 2023 r. (czwartek-wtorek) – sesja odbywa się w dniach: od 11 do 17 lutego 2023 r.

W sesji letniej 2022/2023 Internetowy System Protokołów Egzaminacyjnych będzie otwarty w następujących terminach:

 • I termin sesji: od 1 do 27 czerwca 2023 r. (czwartek-wtorek) - sesja odbywa się w dniach: od 12 do 25 czerwca 2023 r.
 • II termin sesji: od 5 do 26 września 2023 r. (wtorek-wtorek) - sesja odbywa się w dniach: od 18 do 24 września 2023 r.

Prosimy o terminowe i dokładne wypełnianie protokołów.

Protokoły i uzupełnianie ocen w USOSweb

 • W celu wpisania ocen do protokołu należy wejść na stronę USOSweb i wybrać opcję zaloguj się w prawym górnym rogu strony. Zostaną Państwo przekierowani do strony logowania.
 • Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła (poświadczenia SGH) nastąpi przekierowanie do strony USOSweb. Po udanym logowaniu w prawym górnym rogu strony będzie widoczne imię oraz nazwisko zalogowanej osoby.
 • Z głównego menu należy wybrać pozycję „Dla pracowników” a następnie „Protokoły”.
 • Po wybraniu „Protokoły” wyświetli się lista dostępnych protokołów dla zalogowanej osoby.
 • W przypadku kiedy dwa terminy są aktywne wykładowca ma możliwość wpisania ocen zarówno do I jak i do II terminu.
 • Widoczna przy terminach protokołu data zwrotu określa dzień i godzinę do której protokół może być edytowany. Po jego upływie tej daty dany termin zostanie zamknięty automatycznie.
 • Przywrócenie protokołu do edycji jest możliwe tylko w USOSadm. Prośbę o przywrócenie protokołu do edycji należy zgłosić na adres mailowy Dziekanatu.
 • W celu wystawienia ocen należy wybrać opcję wyświetl/edytuj przy danym przedmiocie, a następnie zastosuj dla właściwej grupy zajęciowej.
 • Wyświetlony zostanie protokół ze studentami zapisanymi do wybranej grupy zajęciowej związanej z danym przedmiotem. Jeżeli dla danego przedmiotu i zajęć zdefiniowano więcej niż jedną grupę, na formularzu będzie widać więcej grup zajęciowych z odpowiednimi numerami.
 • Jeżeli wykładowca prowadzi kilka grup zajęciowych, może skorzystać z opcji wyświetlenia pełnego protokołu (zastosuj dla wiersza pełny protokół). W tym przypadku na liście pojawią się studenci zapisani na zajęcia danego przedmiotu bez podziału na grupy.
 • W górnej części Edycji protokołu widoczne są podstawowe informacje dotyczące protokołu.
 • W prawach dostępu można zobaczyć szczegóły dotyczące protokołu oraz uprawnień do jego edycji przez użytkownika. 
 • Znajdują się tam również szczegółowe opisy dotyczące dostępu do odczytu i modyfikacji danych oraz
  statusów protokołów.
 • Opcja edycja komentarzy pozwala na dopisywanie komentarzy do ocen każdego studenta w każdym terminie. Zmianie ulega wtedy widok protokołu do wypełnienia (nazwa opcji zmienia się na ukryj komentarze), jeżeli wykładowca chce dopisywać komentarze przy ocenach zalecamy wybranie tej opcji przed wpisaniem ocen. Fragment formularza z komentarzami jest widoczny na rysunku poniżej.
 • Należy pamiętać, że komentarze są widoczne dla określonych użytkowników:
  • Pierwszy komentarz (prywatny) jest widoczny dla wszystkich osób mających dostęp do danego wiersza protokołu (koordynatora przedmiotu, prowadzących grup, egzaminatorów).
  • Drugi komentarz (publiczny) jest ponadto widoczny dla związanego z nim studenta.
  • Wszystkie komentarze są widoczne dla pracownika Dziekanatu.

Dalsza część instrukcji będzie dotyczyła wariantu bez uzupełniania komentarzy. Komentarze można uzupełnić również po wpisaniu ocen, dopóki protokół jest otwarty do edycji wybierając opcję edycja
komentarzy.

 • Wprowadzenie ocen sprowadza się do wybrania z listy rozwijalnej odpowiedniej oceny w danym terminie dla każdej osoby.
 • Jeżeli z danym protokołem związanych jest więcej studentów niż mieści się na stronie, aktywne będą
  przyciski do nawigacji pomiędzy podstronami protokołu.
 • Widoczna również będzie informacja, które
  pozycje protokołu są aktualnie wyświetlanie oraz ile ich w sumie jest. W celu zakończenia wprowadzania ocen lub przejście na kolejną stronę należy wybrać „zapisz”.
 • Oceny niezapisanie są widoczne z innym kolorem tła. Próba przejścia na kolejną podstronę protokołu lub
  skorzystania bez zapisania zmian skończy się odpowiednim komunikatem na górze strony.
 • Zapisanie ocen powoduje, że są one natychmiastowo widoczne w USOSweb dla studentów. W USOSadm będą one widoczne po migracji danych.
 • Przycisk „cofnij zmiany” powoduje usunięcie ocen, które zostały wprowadzone, ale nie zostały zapisane.
 • Studenci skreśleni będą pokazani na protokole jako nieaktywni. Wystawienie oceny takiej osobie nie będzie możliwe.
 • W przypadku kiedy I termin protokołu jest już zamknięty, oceny dotyczące zatwierdzonego po ponownym wejściu w edycję protokołu będą widoczne w inny sposób.

Drukowanie protokołu

 • Drukowanie protokołu nie jest wymagane, jest natomiast możliwe poprzez opcję drukowanie protokołu dostępną w edycji protokołu. Protokół może zostać wydrukowany przed wpisaniem ocen.
 • Po jej wybraniu należy wskazać jaki ma być rodzaj wydruku. Wydruk protokołu jest uzależniony od
  tego, czy jest on drukowany dla konkretnej grupy zajęciowej czy jako pełny protokół. Informacje na
  temat wydruku będą widoczne w Opcjach wydruku.
 • Wybranie opcji „dalej” pokaże formularz parametrów wydruku dla protokołu. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień domyślnych, a to z kolei ma wypływ na wygląd wygenerowanego protokołu. 
 • Przycisk „drukuj” wygeneruje protokół w formie pliku pdf, pojawi się okno systemowe i konieczne będzie wskazanie folderu gdzie ma zostać zapisany plik.
 • Po wybraniu „zapisz” na dole okna przeglądarki pokaże się zapisany plik, który zostanie otworzony po jego kliknięciu za pomocą domyślnej aplikacji powiązanej z plikami pdf (np. Adobe Acrobat Reader lub przeglądarka internetowa).
 • W przypadku drukowania niezatwierdzonego protokołu, w prawym górnym rogu pojawi się czerwony
  napis: niezatwierdzony. Napis ten nie będzie widoczny dla protokołów, które zostały zatwierdzone.

Systemy antyplagiatowe

Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Udział w seminarium magisterskim studenci deklarują za pomocą systemu elektronicznego. Zgłoszenie takie wymaga akceptacji prowadzącego, dokonanej za pomocą tego systemu. W przypadkach szczególnych możliwe jest zapisanie studenta na seminarium na podstawie podania z załączoną zgodą prowadzącego. 

Termin złożenia pracy magisterskiej określony jest w Regulaminie Studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może ten termin wydłużyć maksymalnie do trzech miesięcy. Za datę złożenia pracy uznawany jest moment wystawienia oceny przez promotora. Następuje to w systemie APD. Przyjęcie pracy jest tożsame z zaliczeniem przez studenta drugiego semestru seminarium i nie wymaga dodatkowych działań promotora.

Po wystawieniu oceny promotor powinien niezwłocznie zaproponować recenzenta pracy. Propozycja powinna zostać przesłana na adres recenzentdsm@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać „propozycja recenzenta XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta). Recenzji pracy dokonuje się w systemie APD w terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Zgodnie z decyzją Rektora, od 22 marca 2021 r., w APD ocena promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.

Akceptacja zgłoszeń na seminarium magisterskie
 • Po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu należy wybrać „Akceptacja zapisów studenckich na seminaria licencjackie/magisterskie”.
 • Dla każdego studenta, który wysłał zgłoszenie uczestnictwa w seminarium, pojawia się dwuczęściowa tabela. 
  • Górna część tabeli służy do wydania decyzji – akceptacji bądź odrzucenia zgłoszenia. W zależności od decyzji należy zaznaczyć „Pozytywna” lub „Negatywna”. W polu Komentarz do wybranej decyzji można wpisać dodatkowe informacje dla studenta, na przykład „brak miejsc” w przypadku decyzji negatywnej.
  • Dolna część tabeli służy do komunikacji ze studentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli promotor przed podjęciem decyzji chciałby skontaktować się ze studentem, może wpisać tu swoje uwagi, na przykład „Proszę przyjść na konsultacje” i kliknąć „Wyślij email”, który automatycznie zostanie skierowany na adres studenta.
  • Aby informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia została wprowadzona do systemu, należy kliknąć przycisk „Zapisz decyzje”, który znajduje się na dole listy oczekujących zgłoszeń.
 • Listy studentów zarówno z decyzją pozytywną, negatywną, jak i oczekujących na decyzję są dostępne po wybraniu „Liczebności i listy studentów – seminaria”.

W danym momencie dla każdego studenta aktywne może być tylko jedno zgłoszenie na seminarium dla określonego kierunku. Pojęcie „aktywne zgłoszenie” oznacza zgłoszenie oczekujące na decyzję lub zgłoszenie już zaakceptowane przez promotora. Wydanie negatywnej decyzji przez dydaktyka powoduje, że staje się ono nieaktywne, co umożliwia utworzenie nowego zgłoszenia u innego promotora w ramach tego samego kierunku studiów.

Zgłoszenie oczekujące na decyzję może być skasowane przez studenta, jeżeli dojdzie on do wniosku, że musi zmienić swój wybór seminarium magisterskiego na inny. Po pozytywnej decyzji promotora skasowanie zgłoszenia nie jest już możliwe.

System będzie informował o oczekujących zgłoszeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila o następującej treści:

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w seminarium dyplomowym System e-maili Wirtualnego Dziekanatu SGH [wirtualny.dziekanat@sgh.waw.pl] Otrzymał/ła Pan/Pani zgłoszenie/a z prośbą o dopisanie studentów do listy uczestników Pana/Pani zajęć seminarium dyplomowego. Według stanu na dzień …. o godzinie 10:00:00: liczba podań studentów dziekanatu licencjackiego/magisterskiego oczekujących na wydanie decyzji: 2; W systemie Wirtualnego Dziekanatu została uruchomiona funkcja, umożliwiająca wskazanie przez Pana/Panią, którzy studenci z listy zostaną dopisani do seminarium. Wyrażenie zgody na dopisanie studenta spowoduje wpisanie studenta na listę uczestników seminarium. Wydanie negatywnej decyzji spowoduje anulowanie zgłoszenia studenta, umożliwiając mu wybór innego promotora. Nie ma możliwości wycofania się z podjętej decyzji. Wiadomość została wygenerowana przez System e-maili Wirtualnego Dziekanatu SGH.

Egzamin magisterski, harmonogram obron dla dydaktyków studium magisterskiego

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 19 z dnia 4 marca 2022 r. dotyczącego powrotu do nauczania stacjonarnego na terenie SGH, w tym trybie odbywać się będą także obrony prac dyplomowych złożonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Obrona pracy dyplomowej będzie wymagała osobistego stawiennictwa w określonym czasie i we wskazanej przez DSM sali. Państwa preferencje co do terminu obrony niezmiennie przyjmuje Zespół obron.

Termin egzaminu magisterskiego ustalany jest z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przy możliwym uwzględnieniu preferencji promotora.