Międzykolegialne granty rektorskie

Międzykolegialny grant rektorski, jest formą dofinansowania przez Rektora badania naukowego, podejmowanego przez międzykolegialny zespół badawczy, służącego rozwojowi naukowemu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zwiększeniu efektywności jej funkcjonowania.

Międzykolegialny zespół badawczy zawiązywany jest przez co najmniej dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, w celu wspólnego prowadzenia badania naukowego. Do składu międzykolegialnego zespołu badawczego należą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w co najmniej dwóch kolegiach SGH.

Jak uzyskać grant?

  • Grant przyznawany jest w ramach organizowanego corocznie w SGH, w formie kolejnych edycji, konkursu na najlepsze badanie naukowe.
  • W przypadku każdej kolejnej edycji konkursu, Rektor określa obszary tematyczne, których dotyczyć ma badanie naukowe oraz wysokość kwot przyznawanych grantów.
  • Szczegółowe Informacje takie jak harmonogram konkursu ogłaszane są na stronie internetowej do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego, na który ma być przyznany grant.
  • Wniosek o przyznanie międzykolegialnego grantu rektorskiego sporządza kierownik międzykolegialnego zespołu badawczego i składa w Dziale  Nauki – w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
  • Termin na złożenie wniosku określany jest przez Rektora odrębnie dla każdej edycji konkursu i ogłaszany jest na stronie internetowej.

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl