Granty międzykolegialne i zamawiane

Międzykolegialne granty rektorskie i granty zamawiane dla nauczycieli akademickich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Międzykolegialne granty rektorskie

Grant międzykolegialny jest formą dofinansowania badania naukowego, podejmowanego przez międzykolegialny zespół badawczy, służącego rozwojowi naukowemu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zwiększeniu efektywności jej funkcjonowania.

 • Międzykolegialny zespół badawczy tworzony jest przez co najmniej dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w co najmniej dwóch kolegiach SGH. W pracach zespołu może ponadto uczestniczyć maksymalnie dwóch doktorantów SGH.
 • Grant międzykolegialny przyznawany jest na okres dwóch lat w ramach organizowanego corocznie w SGH konkursu na najlepsze badanie naukowe.

Jak uzyskać grant?

 • Wniosek o przyznanie grantu międzykolegialnego, zaopiniowany przez dziekanów kolegiów, w których zatrudnieni są członkowie międzykolegialnego zespołu badawczego składa się komisji ds. grantów międzykolegialnych i grantów zamawianych, za pośrednictwem Działu Nauki – w formie elektronicznej przez system EZD.
 • Termin złożenia wniosku o grant międzykolegialny określany jest przez Rektora odrębnie dla każdej edycji konkursu i ogłaszany jest na stronie internetowej SGH.
 • Temat zgłaszanego badania naukowego proponuje międzykolegialny zespół badawczy.
 • Międzykolegialny zespół badawczy może zgłosić do konkursu w danej edycji wyłącznie jedno badanie naukowe, a nauczyciel akademicki SGH będący jego członkiem nie może wchodzić w skład innego międzykolegialnego zespołu badawczego biorącego udział w tej samej edycji konkursu.
II edycja

Liczba przyznanych grantów: 5

Kwota finansowania: 20 000 zł /1 grant

Okres realizacji projektu: 24 miesiące tj. 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2025 (w tym rozliczenie)

Temat grantu: temat zgłaszanego badania naukowego proponuje międzykolegialny zespół badawczy.

Termin złożenia wniosku: 8 listopada - 4 grudnia 2023 ​

Wniosek o przyznanie grantu międzykolegialnego, zaopiniowany przez dziekanów kolegiów, w których zatrudnieni są członkowie międzykolegialnego zespołu badawczego składa się komisji ds. grantów międzykolegialnych i grantów zamawianych, za pośrednictwem Działu Nauki – w formie elektronicznej przez system EZD.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków: 5 grudnia - 15 grudnia 2023

Decyzja Komisji: 20 grudnia 2023

Decyzje w sprawie przyznania grantów międzykolegialnych są podejmowane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • dorobek kierownika i członków zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
 • cel i pytania badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
 • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
 • metody badawcze, które zostaną zastosowane (w skali od 0 do 3 pkt),
 • planowane efekty (w tym form publikacji) (w skali od 0 do 3 pkt),
 • racjonalność zakładanych wydatków (w skali od 0 do 2 pkt).

Wyniki II edycji konkursu na Międzykolegialne granty rektorskie

Decyzją Rektorskiej Komisji do spraw grantów międzykolegialnych finansowanie otrzymuje 5 zespołów badawczych. Realizowane tematy badawcze w II edycji konkursu to:

Temat 1
Planowanie emerytalne w Europie – analiza porównawcza celów, indywidualnych strategii i ich samooceny

Temat 2
Obniżka podatku VAT na produkty żywnościowe jako narzędzie do walki z inflacją – krytyczna analiza i ewaluacja skutków dla Polski

Temat 3
Transfery międzypokoleniowe, relacje rodzinne i polityka publiczna w kontekście starości i niepełnosprawności

Temat 4
Czy oddziaływanie na poziom poczucia koherencji zwiększa szanse na aktywizację zawodową osób biernych?

Temat 5
Ewolucja patchworkowego modelu kapitalizmu w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2015–2023 na tle innych modeli kapitalizmu w Unii Europejskiej

I edycja

Liczba przyznanych grantów: 5  

Kwota finansowania: 20 000 zł /1 grant

Okres realizacji projektu: 24 miesiące tj. 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2024 (w tym rozliczenie)

Temat grantu: temat zgłaszanego badania naukowego proponuje międzykolegialny zespół badawczy.

Termin złożenia wniosku: 27 października - 28 listopada 2022 ​

Wniosek o przyznanie grantu międzykolegialnego, zaopiniowany przez dziekanów kolegiów, w których zatrudnieni są członkowie międzykolegialnego zespołu badawczego składa się komisji ds. grantów międzykolegialnych i grantów zamawianych, za pośrednictwem Działu Nauki – w formie elektronicznej przez system EZD.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków: 29 listopada - 12 grudnia 2022

Decyzja Komisji: 20 grudnia 2022

Decyzje w sprawie przyznania grantów międzykolegialnych są podejmowane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • dorobek kierownika i członków zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
 • cel i pytania badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
 • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
 • metody badawcze, które zostaną zastosowane (w skali od 0 do 3 pkt),
 • planowane efekty (w tym form publikacji) (w skali od 0 do 3 pkt),
 • racjonalność zakładanych wydatków (w skali od 0 do 2 pkt).

Wyniki I edycji konkursu na Międzykolegialne granty rektorskie

Decyzją Komisji do spraw grantów międzykolegialnych i grantów zamawianych finansowanie otrzymują 4 zespoły badawcze. Realizowane tematy badawcze w I edycji konkursu to: 

Temat 1
Ekologizacja systemów podatkowych w krajach UE – ujęcie wielodyscyplinarne i wieloperspektywiczne.

Temat 2
Perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii raportowania informacji finansowych i niefinansowych w oparciu o standard XBRL.

Temat 3
Ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w kontekście systemu zdefiniowanej składki.

Temat 4
Podatek cyfrowy jako nowe źródło dochodów budżetowych – krytyczna analiza i ewaluacja skutków dla Polski rozwiązań proponowanych przez OECD.
 

Dokumenty


Granty zamawiane

Grant zamawiany, jest formą dofinansowania opracowania o charakterze naukowym, służącego rozwojowi naukowemu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH oraz zwiększeniu efektywności jej funkcjonowania.

 • W skład zespołu przygotowującego opracowanie wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli akademickich SGH.

Jak uzyskać grant?

 • Wniosek o przyznanie grantu zamawianego, zaopiniowany przez dziekana kolegium, w którym zatrudnieni są członkowie zespołu przygotowującego opracowanie składa się komisji– za pośrednictwem Działu Nauki – w formie elektronicznej przez system EZD.
 • Tematy grantów zamawianych, ich wysokość oraz termin ich realizacji ogłasza Rektor. Informacje, podawane będą za pośrednictwem strony internetowej oraz w Newsletterze SGH.
 • Termin na złożenie wniosku – jeden miesiąc od ogłoszenia tematu grantu.
 • Granty zamawiane realizowane są w drodze konkursu.
I edycja

Tematy grantów zamawianych:

 1. Opracowanie nowej edycji indeksu Zdrowych Miast
 2. Opracowanie nowej edycji wskaźnika Catch-up

Kwota finansowania: 40 000 zł/1 grant

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy tj. od  1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 (w tym rozliczenie)  

Termin złożenia wniosku: 27 października - 7 grudnia 2022 ​

Wniosek o przyznanie grantu zamawianego, zaopiniowany przez dziekana kolegium, w którym zatrudnieni są członkowie zespołu przygotowującego opracowanie składa się komisji– za pośrednictwem Działu Nauki – w formie elektronicznej przez system EZD.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków: 8 grudnia - 12 grudnia 2022

Decyzja Komisji:  20 grudnia 2022

Decyzje w sprawie przyznania grantów zamawianych są wydawane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • dorobek kierownika i członków zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
 • cel i pytania badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
 • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
 • metody badawcze, które zostaną zastosowane (w skali od 0 do 3 pkt),
 • zgodność zakładanych efektów z potrzebami Uczelni (w skali od 0 do 3 pkt).

Dokumenty


Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
e-mail: dna@sgh.waw.pl